pl n v chovno vzdel vacej innosti v m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ - PowerPoint PPT Presentation


 • 651 Views
 • Uploaded on

Štátny vzdelávací program a plánovanie Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti patrí medzi základné pracovné povinnosti pedagogického zamestnanca v materskej škole. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ' - edaline


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pl n v chovno vzdel vacej innosti v m

Štátny vzdelávací program a plánovanie

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti patrí medzi základné pracovné povinnosti pedagogického zamestnanca v materskej škole.

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole predstavuje pedagogickú dokumentáciu v súlade s § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorej sa premietajú predovšetkýmodborné kompetencie učiteľa a jeho pedagogická tvorivosť. Pre učiteľa to znamená cieľavedome, systematicky, zodpovedne, slobodne plánovať ponuku činností a aktivít pre deti na základe špecifík učenia sa deti v predškolskom veku. Plán zohľadňuje podmienky konkrétneho prostredia materskej školy a rodiny.

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

pl novanie pod a t tneho vzdel vacieho programu isced 0
Plánovanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
 • V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 jeplánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, forma, rozsah a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí a odsúhlasí každá materská škola na prvej pedagogickej porade. Nie je vylúčené, že v jednej materskej škole bude existovať viacero foriem plánovania súčasne. (www.minedu.sk)

Základné obsahové východiská pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti sú:

 • vzdelávacie štandardy v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0,
 • vzdelávacie štandardy v učebných osnovách v školskom vzdelávacom programe materskej školy.
t tny vzdel vac program vymedzuje vzdel vacie tandardy
Štátny vzdelávací program vymedzuje vzdelávacie štandardy:
 • obsahovéštandardy: stanovujú pre učiteľa záväzný rámcový obsah vzdelávania v štyroch tematických okruhoch: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Ďalej sa rozpracúvajú (podľa podmienok edukačného prostredia materskej školy) v učebných osnovách v školskom vzdelávacom programe.
 • výkonové štandardy: sú cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci predškolského veku formulované v troch vzdelávacích oblastiach rozvoja osobnosti dieťaťa: perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej a sú cielené nanadobúdanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa.
 • Navrhujeme doplniť ďalšie rozvojové oblasti –komunikačná,umelecko-expresívna
o mus me re pektova pri pl novan
Čo musíme rešpektovať pri plánovaní?
 • zásada cieľavedomosti, systematickosti, primeranosti ....a ostatné didaktické zásady, dôsledná znalosť kľúčových kompetencií,
 • dôsledná znalosť obsahových a výkonových štandardov,
 • dôsledná znalosť každého dieťaťa = PEDAGOGICKÁ .. DIAGNOSTIKA,
 • poznanie charakteristík detského vývinu,
 • poznanie špecifík učenia sa detí predškolského veku a poznanie stratégií ich rozvoja,
 • rešpektovanie typov inteligencie (verbálna(rečová), logicko-matematická, priestorová (zraková), hudobná, telesno-.........kinestetická(pohybová), interpersonálna, intrapersonálna).
s as ou pl nov vv by mali by
Súčasťou plánov VVČ by mali byť:
 • Tematické okruhy
 • Kompetencie (skupiny kompetencií)
 • Obsahový celok
 • Téma (príp. aj podtéma)
 • Výchovno-vzdelávací cieľ/ciele (s ohľadom na aktuálnu rozvojovú úroveň detí rešpektujúc taxonómiu cieľov
 • Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti (metódy, formy, prostriedky..)
 • Učebné zdroje (pre učiteľku aj deti)
z v konov ch tandardov u ite vych dza
Z výkonovýchštandardov učiteľ vychádza:
 • pri navrhovaní, výbere, vyhľadávaní a plánovaní činnosti, v ktorých sa predpokladá dosahovanie špecifických cieľov;
 • pri formulovaní špecifického (konkrétneho) cieľa ako jednoznačne definovaného stavu smerom k dieťaťu, v jeho rozvojovej oblasti, ktorý sa má dosiahnuť
 • v konkrétnej plánovanej činnosti.
formy pl novania
Formy plánovania
 • Plán výchovno-vzdelávacej činnosti obsahuje prehľad plánovaných činnosti a hier detí, edukačných aktivít na určitý časový úsek (týždeň, dva týždne, mesiac a pod.).
 •  Plánovanie činnosti má byť cieľavedomé, systematické, primerané a postupné vo vzťahu k potrebám a možnostiam dieťaťa/detí.
pl n v chovno vzdel vacej innosti m da odpove u ite ovi na ot zky
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti má dať odpoveď učiteľovi na otázky:
 • Čo má/môže a mohlo by dieťazvládnuť v konkrétnej vzdelávacej oblasti rozvoja?
 • Aký výchovno – vzdelávací cieľ a v ktorých činnostiach dieťaťa bude sledovaný?
 • S akou početnou skupinou detí (individuálne, so skupinou, frontálne so všetkými prítomnými deťmi súčasne) sa predpokladá realizácia konkrétnej činnosti?
 • V rámci ktorej organizačnej formy v dennom poriadku sa predpokladá realizácia plánovanej činnosti s dieťaťom/deťmi?
postup pri pl novan
Postup pri plánovaní

1. výber výkonového štandardua formulovanie (operacionalizácia) špecifického cieľa (rešpektovanie taxonómii cieľov vyučovacieho procesu) smerom k dieťaťu a hľadanie odpovede na otázku:

čo dieťa zvláda a čo dieťa môže zvládnuť v niektorej vzdelávacej oblasti rozvoja konkrétneho tematického okruhu a na základe akých aktuálnych rozvojových možností a spôsobilosti detí?

2.výber činností pre dieťa/deti v súlade so špecifickým cieľom vo vzdelávacej oblasti rozvoja dieťaťa a hľadanie odpovede na otázku:

 • v ktorých činnostiach budú dosahovať deti aký výchovno–vzdelávací cieľ?
 • činnosťami rozumieme konkrétne hry, pozorovanie, experimentovanie, rozhovor a podobne

3.výber spôsobu realizácie činnosti, hier detí a edukačných aktivít rozumieme:

 • v skupine detí (počet detí v skupine určuje učiteľ podľa pravidiel plánovanej edukačnej hry, činnosti alebo podľa vlastného uváženia, podľa záujmu deti);
 • frontálne, súčasne so všetkými deťmi;
 • individuálne.

4.výber organizačnej formy v dennom poriadku na realizáciu plánovanej činnosti

 • hľadanie odpovede na otázku:
 • v rámci ktorej organizačnej formy v dennom poriadku sa predpokladá realizácia plánovanej činnosti s dieťaťom/deťmi?

5. výber materiálnych didaktických prostriedkov vo vzťahu k plánovanej činnosti dieťaťa:

 • učebné pomôcky,
 • technické vyučovacie prostriedky (Petlák, 2004).
taxon mia cie ov
Taxonómia cieľov
 • KognitívnecieleBlooma: zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, hodnotenie, tvorivosť
 • AfektívnecieleKratwohla: prijímanie, reagovanie, oceňovanie hodnoty, integrovanie hodnoty, začlenenie hodnoty do charakteru
 • Psychomotorické cieleSimppsona: Vnímanie činnosti-zmyslováčinnosť, pripravenosť na činnosť, napodobňovanie činnosti-riadenáčinnosť,mechanická činnosť-zručnosť, komplexná automatická činnosť, prispôsobenie-adaptácia činnosti, tvoriváčinnosť
taxon mia cie ov pod a blocka
Taxonómia cieľov podľa BLOCKA
 • KOGNITÍVNA oblasť
 • 1. Znalosť: zopakovať, ukázať, vymenovať...
 • 2.Porozumenie: opísať, porovnať, vyjadriť vlastnými slovami...
 • 3.Aplikácia: vyriešiť, vypracovať, vyčísliť...
 • 4. Integrácia: navrhnúť, vytvoriť, naplánovať, rozhodnúť...
 • AFEKTÍVNA oblasť
 • 1. Znalosť: vypočuť si, akceptovať, uvedomiť si...
 • 2.Porozumenie:akceptovať názory iných, odpovedať na otázky ,správne reagovať...
 • 3.Aplikácia: automaticky reagovať na pravidlá, spolupracovať v skupine, aplikovať pravidlá
 • 4. Integrácia: nachádzať uspokojenie v správaní podľa spoločenských noriem,spontánnosť v aplikovaní noriem
 • PSYCHOMOTORICKÁ oblasť
 • 1. Znalosť: zopakovať, ukázať, spoznať, zaujať správny postoj...
 • 2.Porozumenie: demonštrovať postup, zložiť a rozložiť niečo známe
 • 3.Aplikácia:vyrobiť, opraviť, vyskúšať...
 • 4. Integrácia: plynulo vykonávať činnosť, automatizované činnosti...
konkr tny pl n v chovno vzdel vacej innosti
Konkrétny plán výchovno-vzdelávacej činnosti:
 • je pracovný materiál učiteľa v konkrétnej triede,
 • slúži učiteľovi na rýchlu orientáciu v obsahu výchovy a vzdelávania,
 • je stručný, vecný, konkrétny s prehľadnou štruktúrou;
 • nemá predpísanú jednotnú formálnu štruktúru,
 • je originálna pedagogická dokumentácie, ovplyvnená odbornými kompetenciami a pedagogickou tvorivosťou učiteľov v konkrétnej triede,
 • odpovedá na otázku: „Ktorými činnosťami bude dosahovaný výchovno–vzdelávací cieľ?“;
 • rešpektuje dieťa, jeho možnosti, spôsobilosti a schopnosti;
 • rešpektuje vonkajšie a vnútorné podmienky konkrétnej materskejškoly(prevádzka, organizácia dňa a denný poriadok, lokalita z hľadiska umiestnenia budovy, prírodné a sociokultúrne prostredie atď.) ;
 • je súčasťou dennej prípravy učiteľa na prácu s deťmi.
v dennej pr prave si u ite premysl realiz ciu eduka n ch innost a aktiv t
V dennej príprave si učiteľ premyslí realizáciu edukačných činností a aktivít:
 • v priamom riadení činností detí: učiteľ navodzuje, riadi, je účastníkom plánovanej činnosti so všetkými prítomnými deťmi súčasne, frontálne (činnosti, ktoré vyžadujú priamu účasť učiteľa a efektívna je účasť všetkých deti);
 • v priamom riadení činností detí: učiteľ navodzuje, riadi, je účastníkom plánovanej činnosť so skupinou detí, alebo individuálne s jedným dieťaťom (plánuje oboznamovanie s činnosťami, opakovanie činností, ktoré vyžadujú priamu účasť učiteľa a efektívna je účasť skupiny deti);
 • v nepriamom riadení činností detí: učiteľ navodzuje, nepriamo riadi (facilituje) činnosť v skupine detí, alebo individuálne (predpokladá sa, že činnosti sú pre deti známe, deti ich zvládajú samostatne).
slide14

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je iba jednou čiastočkou zložitej mozaiky procesu prípravy a realizácie predprimárneho vzdelávania v podmienkach materskej školy Ide o tvorivý proces, v ktorom sa učiteľ zaoberá viacerými činnosťami, ako sú:

  • štúdium odbornej literatúry,
  • tvorba vlastného portfólia hier, piesní, riekaniek, pomôcok,
  • príprava pomôcok, a pod.,
  • hodnotenie efektívnosti realizovaných činnosti z hľadiska cieleného rozvoja osobnosti dieťaťa,
  • hodnotenia vlastných postupov pri realizácií výchovno-vzdelávacích činností a aktivít.
 • To všetko je podmienené odborno-metodickou úrovňou, pedagogickou tvorivosťou a trvalým vzdelávaním sa učiteľa.
n vrh pl novania
Návrh plánovania
 • Tematický okruh
 • Obsahový štandard
 • Výkonový štandard
 • Kompetencie
 • Vlastné čiastkové ciele
 • (vychádzajúce z výk. štandardu,
 • zohľadňujúce vekové
 • a individuálne osobitosti detí)
 • Téma
 • Návrh aktivít
 • Organizačná forma
 • Pomôcky a zdroje
 • Splnené
legenda
Legenda:

HaHČ – hry a hrové činnosti

PaRČ – pohybové a relaxačné cvičenia

EA – edukačná aktivita

PV – pobyt vonku

O – odpočinok

Č Z Ž – činnosti zabezpečujúce životosprávu

Č – činnosti

SRČ – F, S, I – spôsob realizácie činnosti: frontálna, skupinová, individuálna

MDP- materiálno – didaktické prostriedky

ES – edukačné stratégie

pl novanie
plánovanie

Edukačnej činnosti

pl ny
plány

edukačnej činnosti

pl ny1
plány

Edukácie

pl novanie1

:

Plánovanie

Edukácie

slide22

Činnosti a aktivity musia byť plánované tak, aby dieťanebolo len objektomkonkrétnych pedagogických situácií, ale aby sa mohlo aktívnepodieľať na ichtvorbe, realizácii, aby ichaktívnevyhľadávalo, aby bolo aktívnymsubjektomvlastnéhorozvoja, vlastnéhovzdelávania.

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť
 • PaedDr. Anna Surová Čulíková
 • MPC Bratislava,culikova@mctba.sk