BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH - PowerPoint PPT Presentation

echo-mcguire
b i t p nh lu t m cho to n m ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
381 Views
Download Presentation

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch điện đó Nêu định luật ôm cho toàn mạch?Viết biểu thức?

 2. Mạch trong I I + - I I RN Mạch ngoài Mạch kín A B I + - I RN Mạch trong chính là nguồn điện Mạch ngoài chứa thiết bị tiêu thụ điện(bóng đèn sợi đốt,điện trở)

 3. I I I I + - A B + - RN I I RN Định luật ôm cho toàn mạch I cường độ dòng điện chạy trong mạch(A) Điện trở mạch ngoài r điện trở mạch trong Điện trở toàn mạch

 4. I I Định luật ôm cho toàn mạch I cường độ dòng điện chạy trong mạch(A) Điện trở mạch ngoài r điện trở mạch ngoài Điện trở toàn mạch Định luật ôm cho đoạn mạch có điện trở(mạch ngoài) UN I cường độ dòng điện chạy trong mạch(A) RN điện trở mạch ngoài UN Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch(V)

 5. Định luật ôm cho toàn mạch I cường độ dòng điện chạy trong mạch(A) Điện trở mạch ngoài r điện trở mạch ngoài Điện trở toàn mạch Ta có: Định luật ôm cho đoạn mạch có điện trở(mạch ngoài) Icường độ dòng điện chạy trong mạch(A) RN điện trở mạch ngoài UN Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch(V) 7 9 11

 6. Ta còn có các công thức sau Điện năng tiêu thụ của của mạch ngoài(điện trở,đèn sợi đốt) Công suất điện A=U.I.t=Q=R.I2.t(U=I.RN) Điện năng tiêu thụ của toàn mạch: 7 Công suất nguồn: 9 Hiệu suất của nguồn 11

 7. BT 1:Cho một nguồn điện có suất điện động là 3V,có điện trở trong là 2 Ω mắc vào hai đầu một bóng đèn có điện trở 3 Ω a/Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn? b/Tính điện năng tiêu thụ của đèn trong thời gian 1h c/Tính hiệu suất của nguồn điện? GiẢI a/Dòng điện chạy qua đèn là? TT r=2(Ω) b/Điện năng tiêu thụ của đèn và toàn mạch trong 1h a/I=? 5 b/A=? t=3600(s) c/Hiệu suất của nguồn c/H=? 6

 8. BT 2:Mắc vào hai đầu hai đầu một điện trở 14Ω một nguồn điện có điện trở trong 1Ω hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4(V). a/Tính suất điện động của nguồn điện. b/Tính công suất tiêu thụ điện của mạch ngoài và công suất của nguồn. c/Tính hiệu suất của nguồn TT r=1Ω c/H=?

 9. Giải a/Suất điện động của nguồn là TT Ta có: Thay vào (1) ta được r=1Ω b/Công suất tiêu thụ của mạch ngoài và công suất của nguồn c/H=? 5 6 c/Hiệu suất của nguồn là

 10. BT3:Mắc một nguồn điện có suất điện động 12(V),điện trở trong 0,06 Ω vào hai cực của của một bóng đèn có ghi 12V-5W(biết điện trở của đèn là 28,8 Ω) a/Hãy giải thích hai số liệu ghi trên đèn? b/Hãy chứng tỏ rằng đèn gần như là sáng bình thường? TT r=0,06Ω a/giải thích b/chứng tỏ đèn sáng bình thường

 11. TT Giải a/ giải thích 12V-5W r=0,06Ω Dòng điện định mức chạy qua đèn a/giải thích b/chứng tỏ đèn sáng bình thường b/Dòng điện chạy qua đèn khi mắc vào acquy 5 6 Đèn sáng gần bình thường Hay cách khác

 12. Bài tập về nhà:Cho đoạn mạch gồm một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω mắc vào hai đầu một điện trở 4,8Ω thành mạch kín.Khi đó người ta đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V.Tính suất điện động của nguồn.