slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
לקט מידע וטיפים בנושא: הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - מסלול הסיוע ליצואן הבודד, של משרד התמ"ת PowerPoint Presentation
Download Presentation
לקט מידע וטיפים בנושא: הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - מסלול הסיוע ליצואן הבודד, של משרד התמ"ת

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
echo-branch

לקט מידע וטיפים בנושא: הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - מסלול הסיוע ליצואן הבודד, של משרד התמ"ת - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation
לקט מידע וטיפים בנושא: הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - מסלול הסיוע ליצואן הבודד, של משרד התמ"ת
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מרכז יצואנים קטנים לקט מידע וטיפים בנושא: הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - מסלול הסיוע ליצואן הבודד, של משרד התמ"ת

 2. מרכז יצואנים קטנים בעל עסק נכבד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, מחדשת את פעילותה של הקרן לעידוד השיווק בחו"ל. הקרן תפעל בשני מסלולים: מסלול ליצואן הבודד. מסלול מאגדים. במצגת זו, לקטנו עבורך מידע וטיפים שיקלו עליך בהכרת מסלול הסיוע ליצואן הבודד ו/או הגשת בקשה לקרן. במצגת תמצא גם לינקים לנהלים ולטופסי הבקשה שיש להגיש. חשוב מאוד שתכיר את תנאי הסף והנהלים של הקרן, לפני שתתחיל למלא טפסים. בהצלחה מנחם לייב – מנהל מרכז יצואנים קטנים leib@export.gov.il

 3. מטרה מסלול סיוע לעסקים המעוניינים להגדיל את סך היצוא שלהם או לאלו המעוניינים להתחיל לייצא לשווקים בחו"ל. למי זה מיועד? יצואן קטן – עסק שטרם התחיל לייצא, או שהיקף המכירות ו/או שירותים שלו בשווקי חו"ל בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן, היה עד 7 מיליון ₪ ומחזורו השנתי לא עלה על 20 מיליון ₪ . יצואן בינוני – עסק שהיקף המכירות ו/או שירותים שלו בשווקי חו"ל בשנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן, היה בין 7-40 מיליון ₪, או מחזור השנתי שלו בין 20-100 מיליון ₪ .

 4. שיעורי הסיוע הסיוע יינתן בהיקף של עד 50%מסך ההוצאות המוכרות ע"י הקרן ולא יעלה על500,000דולר. ראוי לציין כי מסלול זה מתוקצב כרגע על סך של 35 מיליון ₪ בלבד, ולכן יתכן שחלק מהבקשות לא תאושרנה. אישור הבקשות ייעשה בהתאם למדרג שיינתן לבקשות שיוגשו בהתאם לציונים שייקבעו ע"י וועדת הקרן. אמות המידה למתן הציונים מפורטות בהוראת המנכ"ל וכוללות בין היתר את פוטנציאל היצוא, מרחק העסקים ממרכז הארץ, איכות התוכנית השיווקית, העסקת אוכלוסיות שונות ומידת חשיפת החברה לתהליך הפחתת מכסים בארץ. סיוע בהיקף של עד 500,000$

 5. סוגי הוצאות מוכרות איסוף מידע – חקר שוק, איתור מידע עסקי, יעוץ שיווקי וסקרי שוק בשווקי חו"ל. פרסום – הכנת קטלוגים, עיצוב אריזה, פרסום בעיתונות בלועזית, פרסום במדיות שונות, ועוד. תערוכות, כנסים והצגת מוצר – השתתפות בתערוכות בחו"ל, ירידים וכנסים מקצועיים, ועוד. נסיעות שיווק לחו"ל – תשלום עבור כרטיסי טיסה לפעילות שיווקית בחו"ל. תקינה וביטוח – רישום פטנטים בחו"ל, רישום סימני מסחר, ביטוח סיכוני סחר חוץ ועוד. מערכי שיווק והפצה בחו"ל – משרדים ומרכזי הפצה בחו"ל, שכר עובד בחו"ל. תשלום עבור קורס בתחום היצוא במידה ונדרש ע"י וועדת הקרן. ועוד...

 6. תמלוגים יצואן קטן -פטור מתשלום תמלוגים. יצואן בינוני - ישלם תמלוגים בשיעור 3% מהיקף גידול היצוא ביחס לשנת הבסיס ועד להחזר מלוא המימון שהתקבל.

 7. כיצד הקרן פועלת? חברה מבקשתהגשת בקשת סיוע ( 7 טפסים + טופס אחד מקוון ברשת טופס-נט). מנהלת הקרןבדיקת עמידה בתנאי סף, בדיקה של בודק כלכלי ובודק שיווקי, דיון והחלטת ועדת הקרן, הוצאת מכתב אישור/ שלילה למנכ"ל החברה. חברה מבקשת הגשת דוחות בצוע בצרוף חשבונית – דוח רבעוני, דוח שנתי. מנהלת הקרן הכרה בהוצאות ומשלוח מכתב אישור למנכ"ל החברה, הכולל פירוט הסכום המאושר. חברה מבקשת מנכ"ל החברה מוציא למנהלת הקרן דרישת תשלום. מנהלת הקרן בדיקת תקינות הדרישה והעברת תשלום לחברה. חשוב! יש לפעול לפי נוהלי הקרן פרטים נוספים בלינק: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EF3E412C-2247-4D9E-BAFF-D9EB76C8987B,frameless.htm

 8. מידע, הגדרות, נהלים וטפסים נהלים וגישה מהירה לטופסי הבקשה: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/9E095FCE-E2AD-442D-B429-8BE937A6F0B3,frameless.htm למי שולחים את טופסי הבקשה ? קרן לעידוד השיווק (יש לציין את שם המסלול) הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים משרד התמ"ת רחוב בנק ישראל 5, קרית ב"ג, ת"ד 3166, ירושלים, מיקוד 91036

 9. טיפים חשובים לפני מילוי טופסי הבקשה, וודא שחברתך עונה לתנאי הסף של הקרן ( גודל יצוא, מחזור שנתי, השתתפות בתוכניות אחרות מטעם המדינה). הקפדה על מילוי מדויק של כלהטפסים וצרוף כל המסמכים הנדרשים, יאפשרו טיפול מהיר יותר בבקשתך. חשיבות עליונה לאיכות הפרטים שתמלא בטופס תוכנית שיווק של העסק. תוכל להיעזר ביחידת שרותי יעוץ בסחר הבינלאומי במכון היצוא, שם ישמחו לתאם עבורך יועץ שווקי מנוסה שיסייע לך בכך במחירים מיוחדים. לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/ פגוש את מנהל הענף שלך במכון היצוא ולמד על מגוון פעילויות פיתוח עסקי וביתנים לאומיים בתערוכות מובילות בעולם, כמה מהם בודאי יתאימו גם לתוכנית השיווק של חברתך. לפרטים על ענפי היצוא : www.export.gov.il

 10. טיפים חשובים - המשך יתכן ומנהלת הקרן תדרוש השתתפותך בקורס הכשרה ליצוא, צור קשר עם המרכז ללמודי יצוא במכון היצוא ולמד על מגוון קורסים וסדנאות שמציע המרכז, לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/College/ לתכנון ויישום פעילויות חברתך בשווקי היעד, בוודאי תזדקק לשירותי מידע ומודיעין עסקי , איתור ופתיחת דלתות לשותפים עסקיים, ועוד... יחידת מידע ומודיעין עסקי במכון היצוא מציעה מגוון כלים לשירותך לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/Information/ ערך מוסף גבוה למציגים בביתן לאומי של מכון היצוא בתערוכות המובילות בעולם, כדאי לבדוק אפשרות לשלב כמה מהן בתוכנית השיווק שתגיש לקרן. יחידת התערוכות במכון היצוא מארגנת עשרות ביתנים בשנה. לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/Exhibitions/

 11. טיפים חשובים – המשך הקרן מכירה בהוצאות תשלום עבור חברת סחר שתסייע לעסק בחדירה לשווקים בחו"ל, ובלבד שההוצאה אינה מהווה יותר מ 50% מתוכנית השיווק. תוכל להיפגש עם חברות סחר באמצעות פניה למנהלת ענף חברות הסחר במכון היצוא. לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/ מעבר לשווקים המסורתיים ליצוא, ישנן מדינות יעד חשובות המהוות פוטנציאל רב ליצוא הישראלי. כדאי להכיר את יחידת מדינות יעד שפועלת במכון היצוא, היחידה תסייע לך בהכנה וב - Follow up מול לקוחות בשווקים נבחרים, כיום סין, הודו וברזיל. לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/ChinaBI/ יש לך שאלה בנושא הקרן, או כל נושא אחר הקשור ביצוא? כדאי לפנות למרכז יצואנים קטנים במכון היצוא. לפרטים נוספים: http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/

 12. בהצלחה ! מרכז יצואנים קטנים עומד לשרותך מנחם לייב 03-5142824 leib@export.gov.il