slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สรุปผลงานการดำเนินงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
สรุปผลงานการดำเนินงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

สรุปผลงานการดำเนินงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

สรุปผลงานการดำเนินงาน. งานแสดงสินค้า Thai – Asean Trade Fair 2011 จังหวัดอุบลราชธานี. 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554. โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ). Thai - Asean Trade Fair 2011. 30 May – 5 Jun 2011……….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สรุปผลงานการดำเนินงาน' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สรุปผลงานการดำเนินงานสรุปผลงานการดำเนินงาน

งานแสดงสินค้า Thai – Asean Trade Fair 2011

จังหวัดอุบลราชธานี

30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554

โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ)

slide2

Thai - Asean Trade Fair 2011

 • 30 May – 5 Jun 2011………
slide3

สารบัญ

 • คำกล่าวพิธีเปิดงาน 4
 • ที่มา 9
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11
 • รูปแบบการจัดงาน 12
 • สรุปผลการจัดงาน 14
 • ผลการประเมินความคิดเห็น15
 • สรุปยอดขายและยอดสั่งซื้อสินค้า 21
 • ผู้เข้าร่วมงาน 22
 • ภาพกิจกรรม 42
slide4

คำกล่าวเปิดงาน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

(นายสุรพล สายพันธ์)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.30 น.

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (เดิม)

เรียน ท่านพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านผู้แทนเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ท่านผู้แทนจากแขวง

จำปาสัก / ผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

ทุกท่าน

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ THAI - ASEAN Trade Fair 2011 ” ที่สำนักงานพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ในฐานะเจ้าภาพหลักได้จัดขึ้น ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนงานตามแนวทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการค้าชายแดนสู่วงกลมเศรษฐกิจ” จากข้อมูลที่ท่านพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (นายวัทธิกร ใสงาม) ได้กล่าวรายงานแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนิน

การจัดงานฯ ในครั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP / SMEs ในทุกระดับ ซึ่งผมเชื่อมั่น

ว่าการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาว และเวียดนามรวมถึงจากจีน ได้สามารถพัฒนาศักยภาพ

ด้านการแข่งขัน และสร้างเครือข่ายทางการค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง ขณะเดียวกันก็จะเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ) ควบคู่กันไป

4

slide5

ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลกิจกรรมในงานฯ ก็มั่นใจได้ว่า จะเกิดทำให้มีการจับจ่ายใช้สอย และเกิดการสะพัดทางการเงินขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ในระดับที่น่าพอใจ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะได้ใช้โอกาส จากศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ รวม ตลอดถึงการต่อยอดทางธุรกิจอันจะเป็นการ พัฒนาสมรรถนะด้านการค้าร่วมกัน ให้มี สถานะที่เข้มแข็งและยืนอยู่ได้ในประชาคม โลกที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้อย่าง มั่นคง

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้จัด ให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” ในครั้งนี้ ขอบคุณคณะผู้แทนจาก สปป.ลาว ผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนจากจีน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาค ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน และสุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมจึงขอเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” ณ บัดนี้

5

slide6

คำกล่าวรายงาน

โดย พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

( นายวัทธิกร ใสงาม )

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.30 น.

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (เดิม)

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ( นายสุรพล สายพันธ์ )

กระผมนายวัทธิกร ใสงาม พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในนามสำนักงาน

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

ยโสธร อำนาจเจริญ) และคณะผู้ดำเนินการจัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า

“THAI - ASEAN Trade Fair 2011” ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ( นายสุรพล สายพันธ์ ) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ในวันนี้

สืบเนื่องมาจากนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า

การลงทุน การบริการ การคมนาคม และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ASEAN ของรัฐบาล โดยมีกรอบความตกลงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ เป็นเครื่องมือรองรับ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการค้าชายแดนสู่

วงกลมเศรษฐกิจ” ประกอบกับ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม

พัฒนา การสร้างโอกาส และหาช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยง

ระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและบทบาทภารกิจข้างต้น สำนักงาน

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้ดำเนินการจัดงาน “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” ขึ้น

6

slide7

กระผมขออนุญาตนำเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ 4 ประการ ดังนี้.-

1. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนของเงินในระบบ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด

2. เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและ

สร้างเครือข่ายทางการตลาด OTOP / SMEs ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีขีดความ สามารถในการส่งออก

ตลาดต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ( AEC ) ในปี พ.ศ. 2558

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อน

บ้านอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาค อนุภูมิภาค

และระดับท้องถิ่น

7

slide8

สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานฯ และประเภทสินค้าที่จัดแสดง

ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 ผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน

ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน รวมจำนวน 400 คูหา โดยแบ่งเป็น

(1) กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP / SMEs ที่ผ่านการคัดสรร 3-5 ดาว / OTOP

Selec จาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 270 คูหา ในกลุ่มสินค้าประเภท

1) สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

2) สินค้าประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก

3) สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

4) สินค้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

(2) กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ( สปป.ลาว เวียดนาม

และจีน) จำนวน 30 คูหา

(3) กลุ่มผู้ประกอบการอาหารดีจากทั่วประเทศ จำนวน 100 คูหา

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาครัฐ และ

เอกชนในจังหวัดอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้

ความกรุณาในการจัดสรรงบประมาณการจัดงาน การอำนวยความสะดวกในการ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนให้ความอนุเคราะห์

สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุน

ให้การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THAI - ASEAN Trade Fair 2011” บังเกิด

ผลเป็นรูปธรรม และมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐ

กิจของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี ( นายสุรพล สายพันธ์ ) ได้กล่าวเปิดงานและกระทำพิธีเปิดงาน

THAI - ASEAN Trade Fair 2011” เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

8

slide9

ที่มา

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศ ติดต่อและใกล้ชิดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีความสัมพันธ์ทั้งในด้าน

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การติดต่อค้าขาย กับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็น

เวลาช้านาน ซึ่งศักยภาพดังกล่าว ทำให้กลุ่มจังหวัดฯ มีนโยบายที่จะผลักดันจังหวัด

เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ

การคมนาคม และการท่องเที่ยว ในอนุภูมิภาค ซึ่งรองรับการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียน

(ASEAN) และเตรียมการที่จะเข้าไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ที่จะถึงนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า “Thai-AseanTrade Fair 2011”ระหว่างวันที่30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2554 โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

9

slide10

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

อุบลราชธานี ได้รับผิดชอบจัด

งานแสดง และจำหน่ายสินค้า โดยเคยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ ทั้งจากกระทรวง

พาณิชย์และงบประมาณจาก

จังหวัดอุบลราชธานีอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ใช้ชื่อว่างานแสดงสินค้า “OTOP THAI – INDOCHINA

TRADE FAIR” โดยเฉพาะการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP

ในกลุ่มจังหวัดและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดต่างๆ ในประเทศ

เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วย โดยได้จัดทำโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้า

ขึ้นและในการ จัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อการจัดงานว่า “Thai-Asean Trade Fair 2011”

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ OTOP จาก 75 จังหวัด และผู้ประกอบ การจำหน่ายสินค้า

หัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และเวียดนาม) ให้ความนิยมที่จะมา

ร่วมงาน และ ในปีนี้มีผู้ประกอบการ จากเมือง คุณหมิง มณฑลยูนาน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมงานแสดงสินค้าด้วย เนื่องจาก พี่น้องประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้า ทำให้

จำหน่ายสินค้าได้เป็นมูลค่าที่สูง จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มาอย่าง

ต่อเนื่อง จนทำให้รู้สึกว่าการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

นั้น เสมือนเป็นงานประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี

10

slide11

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตลอดงาน ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
 • เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ประกอบการ จาการศึกษาซึ่งกันและกัน ในระหว่างการจัดงานฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตน
 • เกิดเครือข่าย / ตัวแทนทางการค้าให้แก่กัน
 • เกิดมูลค่าการสะพัดทางเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี เช่นโ รงแรม / ที่พัก การคมนาคม / การขนส่ง มูลค่าการซื้อ – ขาย ด้านการค้า การท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี

11

slide12

รูปแบบการจัดงาน

1.ชื่องาน : งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ Thai - Asean Trade Fair 2011 ” จังหวัด

อุบลราชธานี และผนวกการจัดงาน “เทศกาลอาหารดี 4 ภาค” เข้าด้วยกัน

2.ระยะเวลา:30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2554 รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

3.อาคาร : อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า มีทั้งส่วนที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ มี

จำนวนทั้งสิ้น 404 คูหาแยกเป็น

- อาคารขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

คูหามาตรฐาน ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 304 คูหา แบ่งเป็นสัดส่วน

- คูหาจำหน่ายอาหาร ขนาด 2.5*3 เมตร (ไม่ปรับอากาศ) จำนวน 100 คูหา

4.สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

5.ผู้เข้าร่วมงาน : 1. กลุ่มผู้ประกอบการ OPOP,OTOP /SMEs ทั้ง 75 จังหวัด ทั่วประเทศ

2. กลุ่มผู้ประกอบการอาหารดีจากทั่วประเทศ

3. กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้านใน

แถบจีนตอนใต้ คือ คุณหมิง มณฑลยูนาน สปป.ลาว และเวียดนาม

12

slide13

6.ประเภทสินค้าที่จัดแสดง6.ประเภทสินค้าที่จัดแสดง

1. สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าไหมปักธงชัย นครราชสีมา ผ้าลาย

หมอนขิด ยโสธร ผ้าลายกาบบัว อุบลราชธานี ผ้าฝ้ายเชียงใหม่ กระเป๋าหนัง เข็มขัดหนัง ชุด

เครื่องนอน ผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขา ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติค ผ้ามัดย้อมไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าทอมือ

2. สินค้าประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ดอกไม้ประดิษฐ อ่างทอง เครื่องประดับ

มุกระนอง อัญมณี ตราด กาญจนบุรี มีดอรัญญิก อยุธยา ที่นอนยางพารา พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว พัทลุง ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว เครื่องใช้สแตนเลส เครื่องเบญจรงค์

3. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ชาชักภาคใต้ ชาภาคเหนือ อาหารทะเลแปรรูป

ขนมหวานประเภทต่าง ๆ

4. สินค้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สมุนไพรเปลือกมังคุด สมุนไพรปลูกผมลด

ผมหงอก เครืองสำอางสมุนไพร แชมพูควันไม้ ยาสีฟันสารพัดประโยชน์

5. สินค้าหัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

* สปป.ลาว ได้แก่ กาแฟ ผ้าทอ/เครื่องจักสานพื้นเมือง เครื่องเงิน

* เวียดนาม ได้แก่ ไม้แกะสลัก/ ภาพวาดสีน้ำ ของที่ระลึก เครื่องใช้และตกแต่งบ้าน

* สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เครื่องผลิตกระแสไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่อง

กรองน้ำขนาดจิ๋ว เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เก้าอี้พลาสติกพับแบบพกพา และ

เครื่องประดับประเภททองชุบ

6. อาหารดีจากทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ แคบหมูน้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ภาคกลาง ปลา

ช่อนแม่ลา หม้อแกง/ ขนมหวานเมืองเพชร อาหารทะเลแปรรูป ชลบุรี ภาคใต้ อาหาร

ปักษ์ใต้รสจัดจ้าน โรตี ชาชักปักษ์ใต้ ภาคอีสาน ปลานิลแดดเดียว ไส้กรอกอีสาน ไก่

ย่างเขาสวนกวาง ขนมจีนปะโดกโคราช ปลาส้มยโสธรรวมทั้ง แฮกึ๊น หอยจ้อ หมูยอ

เมืองอุบล เป็นต้น

13

slide14

สรุปผลการจัดงาน

ภาพรวมความสำเร็จของผลงาน

ช่วงระยะเวลาในการจัดงาน 7 วัน ตั้งแต่

วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554 มี

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานค่อนข้างมาก

โดยในการจัดงานครั้งนี้มียอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 33,637,415.00 บาท

สินค้าที่ขายดีและมียอดจำหน่ายสูง ได้แก่ สินค้าประเภท เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และ อาหาร

จากการสำรวจ/ตอบแบบประเมินผลของผู้ประกอบการ จำนวน 300 คน ต่อ

ความพึงพอใจของการจัดงานผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาร่วมออกงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1

เคยมาร่วมงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะนี้

ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.05 มีความต้องการให้ให้จัดงานในลักษณะนี้ ปีละ

1ครั้ง คิดร้อยละ 10 ต้องการให้จัดปีละ 2 ครั้ง ถึงร้อยละ 44ต้องการให้จัดปีละ 3 ครั้ง

ร้อยละ 25 และต้องการให้จัดปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 20

ผลสำรวจผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า

จากผลสำรวจผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า จำนวน 300 คน กว่าร้อยละ 44

มาเพื่อเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาร้อยละ 22.4 มาเพื่อเลือกซื้อ

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสินค้าที่นำมาจำหน่าย

และร้อยละ 64.42 ต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะนี้ปีละ 2 ครั้ง

ส่วนสถานที่จัดงาน ต้องการให้มีการจัดงานที่หน้าศาลากลาง (เก่า)

มากถึงร้อยละ 64.07

14

slide15

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้า

15

slide16

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้า

16

slide17

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมแสดงสินค้า

17

slide18

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้า

18

slide19

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้า

19

slide20

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมงานแสดงสินค้า

20

slide21

สรุปยอดขายและยอดสั่งซื้อสินค้าสรุปยอดขายและยอดสั่งซื้อสินค้า

21

slide46

เทศกาลอาหารดี 4 ภาค จำนวน 100 คูหา (คูหาไม่ปรับอากาศ)

46