slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด. Dr.Bumrung Ngamkarn. วัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา ( Objective ) ครูรู้และเข้าใจระบบของกระบวนการคิดที่เป็นฐาน ของกระบวนการคิดอื่น ครูมีพื้นฐานด้านความคิดที่เป็นกระบวนการมากพอที่จะนำไปต่อยอดฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีการคิด ที่เป็นกระบวนการ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด' - eavan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิดการพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิด

Dr.BumrungNgamkarn

slide2

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา (Objective)

 • ครูรู้และเข้าใจระบบของกระบวนการคิดที่เป็นฐาน ของกระบวนการคิดอื่น
 • ครูมีพื้นฐานด้านความคิดที่เป็นกระบวนการมากพอที่จะนำไปต่อยอดฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีการคิด ที่เป็นกระบวนการ”
slide3
3 ทฤษฎีที่ครอบความคิดของคนไทย
 • ทฤษฎีชะลอม
 • ทฤษฎีฆ่าวัวทิ้ง- ผลผลิตเพิ่ม
 • ทฤษฎีลูกอมในขวดโหล
slide4
ธรรมชาติการคิดของคนทั่วไปธรรมชาติการคิดของคนทั่วไป

Being

ความเป็นตัวเรา

โลกทัศน์

นิสัย

อารมณ์

แรงจูงใจ

slide5
กระบวนการคิดที่เป็นจุดเน้นของกระทรวงฯกระบวนการคิดที่เป็นจุดเน้นของกระทรวงฯ
 • กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
 • กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กระบวนการแก้ปัญหา
 • กระบวนการสร้างความตระหนัก
 • กระบวนการปฏิบัติ
 • กระบวนการคณิตศาสตร์
 • กระบวนการเรียน
 • กระบวนการกลุ่ม
 • กระบวนการสร้างเจตคติ
 • กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
slide6
กระบวนการคิดที่เป็นฐานกระบวนการคิดที่เป็นฐาน

กระบวนการสร้างผังความคิด (Mind Map)

กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming)

กระบวนการคิดบูรณาการ ( Integrative Thinking)

slide7
กระบวนการคิด

กระบวนการที่สมองของมนุษย์ทำการบันทึกข้อมูลและภาพต่างๆที่เรียนรู้ไว้ในความทรงจำและสามารถบูรณาการ ข้อมูลและภาพเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ตามสถานการณ์

slide8
กระบวนการคิด

กระบวนการที่สมองของมนุษย์ทำการบันทึกข้อมูลและภาพ

ที่เรียนรู้ไว้ในความทรงจำและสามารถบูรณาการ ข้อมูลและภาพเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ตามสถานการณ์

slide11

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

slide14

forebrain

Midbrain

Brainstem

slide15

Hippocampus

amygdala

slide16
ธรรมชาติจัดสรร

ธรรมชาติกำจัดเซลล์สมองส่วนที่ไม่ได้ใช้ทิ้ง 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 อยู่ในครรภ์

ช่วงที่ 2 ช่วงเด็กเล็ก

ช่วงที่ 3 ช่วงเป็นวัยรุ่น

slide17
ไอคิวคนไทย

ไอคิวเฉลี่ยของเด็กไทยอายุ 13-18 ปี คือ 88

เรามีเด็กไอคิวสูง (ที่มีแววอัจฉริยะ)มีอยู่ร้อยละ 0.1

เด็กที่มีไอคิวปกติ (90-110) อยู่ที่ 17%

ที่เหลือร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีสติปัญญาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยไอคิวของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่ 90-110

 • พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
memory remembrances
ความจำ-ความทรงจำMemory & remembrances

ข้อมูล 1

ความจำ

คิด

ข้อมูล 2

ข้อมูล 3

ข้อมูล 4

ข้อมูล 5

slide19
ความจำ

ความสามารถในการดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ในสมองออกมาใช้ได้ ถ้าดึงออกมาใช้ไม่ได้ ทั้งๆที่ข้อมูลมีอยู่ ก็ไม่เรียกว่ามีความจำ เพราะจำไม่ได้...!!

slide20
ความสามารถในการจำ

ช่วงท้าย

ช่วงแรก

slide21

คำซ้ำๆ

ช่วงท้าย

ช่วงแรก

และ/ของ

slide22

คำที่เชื่อมโยง/เป็นคู่คำที่เชื่อมโยง/เป็นคู่

ช่วงท้าย

ช่วงแรก

โต๊ะ-เก้าอี้ ซ้าย-ขวา

slide23

คำที่แปลก

ช่วงแรก

ช่วงท้าย

ตั๊กแตน ชลลดา

slide24

สิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่น....สิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่น....

จินตนาการ

สารบัญ

กระดาษ

ปก

ดินสอ

หนังสือ

slide25

สิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่น....สิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่น....

จินตนาการ

สระน้ำ

มะลิ

น้ำพุ

หินกาบ

สวน

ต้นไม้

นกกางเขน

บัว

slide27

Mind Map

ผังความคิด

slide28

รายการ

ลำดับ

เหตุผล

เส้น

ตัวเลข-คำ

วิเคราะห์

รายการ

ลำดับ

เหตุผล

เส้น

ตัวเลข

คำ

วิเคราะห์

มิติ

ภาพรวม

จินตนาการ

สี

จังหวะ

สังเคราะห์

mind map
Mind Map คืออะไร

การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีที่ทำให้เห็นภาพรวม

ก่อให้เกิดความจำที่ติดแน่น เกิดความเข้าใจที่รวดเร็ว

และเกิดความรู้ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม

และเป็นฐานของการเริ่มกระบวนการคิดอื่น

mind map1
Mind Map ใช้เมื่อไร....

เมื่อต้องการเห็นภาพรวม

ต้องการแสดงการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง

และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

mind map2
ประโยชน์ของ Mind map
 • Making a colorful diagram will help students brainstorm new ideas, organize those thoughts

and be able to recall the information more easily in the future

slide32

Mind Map :

 • ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนำกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้เป็นเครื่องมือเมื่อต้องการระดมความคิดเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์งาน จัดระบบคิดหรือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
mind map lecture
“mind map ประสิทธิภาพแห่งการ lecture

ตำราเรียน อาณาจักรสุโขทัย

พิมพ์ด้วยตัวอักษร Browallia UPC

ขนาด 14 ความยาว 22 หน้า

mind map3
Mind Map อาณาจักรสุโขทัย

ความคิดหลัก : อาณาจักรสุโขทัย

ความคิดรอง : ที่ตั้ง-อาณาเขต

ความเจริญรุ่งเรือง

รายนามผู้ปกครอง

การล่มสลาย

slide35

ยุคแรก-พ่อปกครองลูก

ค้าช้าง

ค้าม้า

ยุคหลัง-ธรรมราชา

การปกครอง

เสรีนิยม

ค้าขาย

ทิศเหนือ เมืองแพร่

ค้าเงิน

ที่รายลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เศรษฐกิจ

ค้าทอง

สังคม

ทิศใต้ เมืองพระบาง(นครสวรรค์

เกตรกรรมพึ่งพาธรรมชาติ

อาณาเขต

ที่ตั้ง

ศาสนาและความเชื่อ

ความเจริญรุ่งเรื่อง

ทิศ ตต. เมืองฉอด(แม่สอด)

ประเพณี

ความยุติธรรม

การดนตรี

อิสรภาพ

ทิศตอ. เมืองสะค้า(ติดแม่น้ำโขง

การรื่นเริง การละเล่น

อาณาจักรสุโขทัย

ลอยกระทง

ผู้ปกครอง

เผาเทียนเล่นไฟ

การล่มสลาย

วิญญาณนิยม

พ.ศ. 2127

พุทธ

พ่อขุนศรีนาวนำถม

กวาดต้อนมาพิษณุโลก

ฮินดู-พราหมณ์

พระนเรศาร

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ขอมสบาดโขลนลำโพง

พ่อขุนบานเมือง

พ่อขุนรามคำแหง

พญาไสสงคราม

พญาเลอไท

พระมหาธรรมราชาที่2

พระมหาธรรมราชาที่1

พญางั่วนำถม

แผ่นดินไหว

พระแท่นมนังคศิลาอาสน์

ประดิษฐ์อักษรไทย

basic mind map
ส่วนประกอบสำคัญของBasic Mind Map
 • ความคิดหลัก
 • ความคิดรอง (คิดกว้าง)
 • ความคิดย่อย(คิดลึก)
 • เส้นกิ่งต่อเนื่อง กิ่งแก้ว กิ่งก้าน กิ่งแขนง
 • คำและวลีที่ง่ายๆ ชัดเจน
 • ภาพ สี และสัญลักษณ์
slide43
ทดสอบ

การเขียน Mind Map เกี่ยวกับตัวเอง

แนวคิด/ประเด็นหลัก : ตัวผู้เขียนเอง

แนวคิด/ประเด็นรอง : 1………………….

2………………….

3………………….

4………………….

ฯลฯ

slide45

ประเด็น/ความคิดรอง

 • ความคิดที่ขยายออกไป (คิดกว้าง)

ความคิดหลัก : “ลดภาวะโลกร้อน”

1. การอุปโภคบริโภค

2. การคมนาคม

3. การใช้พลังงาน

4. ดูแลธรรมชาติ

5. การใช้เทคโนโลยี

slide46

ความคิดย่อยขยายประเด็นรอง (คิดลึก)

 • - งดการใช้ถุงพลาสติก
 • งดใช้ภาชนะโฟมและพลาสติก
 • - งดใช้สเปร์ที่มีสาร CFC
 • - แยกขยะ

ความคิดรอง

1. การอุปโภคบริโภค

slide47

กิ่งก้าน

กิ่งแก้ว

ความคิดหลัก concept

กิ่งแขนง

slide48

งดใช้ถุงพลาสติก

งดใช้ภาชนะโฟม/พลาสติก

งดใช้สเปร์ที่มีสาร CFC

การคมนาคม

แยกขยะ

การอุปโภคบริโภค

การดูแลธรรมชาติ

ลดภาวะโลกร้อน

การใช้เทคโนโลยี

การใช้พลังงาน

mind map for beginner
Mind map for beginner
 • ความคิดหลัก : ชุมชนของฉัน
slide51

ความคิดรอง (คิดกว้าง)

- คนในชุมชน

- อาชีพของคนในชุมชน

- สิ่งก่อสร้าง

- ยานพาหนะ

slide52

3. สิ่งก่อสร้าง

- โรงเรียน

- โรงแรม

- ร้านค้า

- บ้านเรือน

-ห้องแถว

4. ยานพาหนะ

- รถยนต์

- รถบรรทุก

- รถโดยสาร

- รถพยาบาล

ความคิดย่อย (คิดลึก)

1. คน

- คนไทย

- คนจีน

- คนแขก (อิสลาม)

2. อาชีพของคนในชุมชน

- หมอ

- ตำรวจ

- พ่อค้า

- ครู

slide53

โรงเรียน

คนไทย

จีนแต้จิ๋ว

โรงแรม

จีนไหหลำ

คนจีน

ร้านค้า

จีนแคระ

สิ่งก่อสร้าง

คนในชุมชน

บ้านเรือน

คนแขก(อิสลาม)

ห้องแถว

ครู

รถยนต์

ยานพาหนะ

อาชีพของคน

ชุมชนของฉัน

พ่อค้า

รถบรรทุก

ตำรวจ

รถโดยสาร

หมอ

รถพยาบาล

slide54

รถกะบะ

รถเก๋ง

รถ 6 ล้อ

รถ10 ล้อ

รถบรรทุก

ขายอาหาร

รถ 18 ล้อ

ครู

รถไถนา

อาชีพของคน

ขายรถยนต์

ชุมชนของฉัน

พ่อค้า

ขายไอศครีม

จราจร

เดินเท้า

ตำรวจ

ขายเสื้อผ้า

รถยนต์

สายตรวจ

หมอ

จักรยานยนต์

หมอฟัน

สอบสวน

หมอรักษาตา

กระดูก

หมอทำคลอด

ผ่าตัด

สมอง

หัวใจ

brainstorming
กระบวนการคิดแบบระดมสมองBrainstormingกระบวนการคิดแบบระดมสมองBrainstorming
slide56

เป็นการพัฒนากระบวนการคิดไปสู่การคิดรูปแบบอื่นๆ จะนำไปสู่องค์ความรู้ การวางแผนงาน การสร้างทีมงาน การบริการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่สำคัญคือ ระหว่างการระดมสมองนั้น.....

ความคิดหนึ่งจะก่อให้เกิดอีกความคิดหนึ่งเสมอ.......

การระดมสมอง คือ

การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานทั้งด้านการพัฒนาและการแก้ปัญหา เราเรียกว่าการคิดแบบไร้แบบแผน” (Free Form Thinking)

slide57

กฎของการระดมสมอง

 • ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ
 • ฟังคนอื่น ไม่วิจารณ์ ไม่แทรกคนอื่น
 • ความเห็นยิ่งมากยิ่งดี ไม่เน้นข้อเท็จจริง
 • ไม่ปะทะคารม
 • เมื่อได้ผลแล้ว ต้องนำผลไปเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติต่อไป
 • การระดมสมองต้องฝึกฝน ทำซ้ำๆ
slide58

เมื่อจะระดมสมอง....1. คนที่ร่วมต้องเป็นสมาชิก2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน3. แต่งตั้งหัวหน้าในที่ประชุม4. แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่บันทึก 5. บรรยากาศต้องชวนให้แสดงความคิดเห็น6. สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย7. มีการนำความคิดเห็นมาจัดหมวดหมู่ เพื่อดำเนินการใน ขั้นตอนการปฏิบัติ

slide59

ขั้นตอนการระดมสมอง

 • การสำรวจปัญหา (Define Problem)
 • การสร้างความคิด (Generating Ideas)
 • การพัฒนาแนวทางแก้ไข (Developing the Solution)
slide60
กรณีตัวอย่างการระดมสมองกรณีตัวอย่างการระดมสมอง

การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง

ในปีการศึกษา 2556

slide61

โรงเรียนต้องการให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงเปิดประเด็น.......

“มีส่วนใดที่ผู้ปกครองยังไม่พึงพอใจการดำเนินงานของโรงเรียน”

ขั้นสำรวจปัญหาDefine Problem

ส่วนที่ผู้ปกครองยัง ไม่พึงพอใจการดำเนินงานของโรงเรียน

จัดกลุ่มความไม่พึงพอใจ

ของผู้ปกครอง

เปิดประเด็น

รวบรวมความคิด

ขยายความคิด

slide62

เมื่อได้กลุ่มของปัญหา (ตัวอย่าง) ปัญหาเร่งด่วนคือ

“ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนตกต่ำ”

เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างความคิดว่า

“มีสาเหตุใดที่ทำให้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนตกต่ำ

ขั้นสร้างความคิดGenerating Ideas

..............................................................................

จัดกลุ่มสาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้ ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนตกต่ำ

จัดกลุ่มสาเหตุ

ตั้งสมมุติฐาน หาเงื่อนไขของสาเหตุ

รวบรวมความคิด เลือกแนวทางแก้ไข

slide63

ปรากฏว่าสาเหตุที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนคือปรากฏว่าสาเหตุที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนคือ

“ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ”

ระดมสมองครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

“วิธีแก้ไขกรณีครูคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ”

ขั้นพัฒนาหนทางแก้ไข(Developing the Solution)

..............................................................................

วิธีแก้ไขกรณีครูคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอ”

จัดกลุ่มวิธีการแก้ไข

รวบรวมแนวทางการแก้ไข แล้วนำไปดำเนินการต่อ

ร่วมกันหาหนทางแก้ไข

slide64

การคิดเป็นกระบวนการก่อให้เกิดปัญญา เพราะจะเห็นภาพรวม ทำให้คิดกว้าง คิดลึก คิดไกล และก้าวข้ามความคิดที่ยึดเอาตัวตนเป็นหลัก ซึ่งการคิดแบบนี้ไม่เคยก่อให้เกิดปัญญา และไม่เคยประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใดๆได้

Warren Edward Buffett