eq11 universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid lunds universitet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet. Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet' - easter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eq11 universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid lunds universitet
EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet
 • Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete
 • Ledord: Enkelt, tydligt, användbart
 • Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget
 • Inriktning på fakultetsnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip
 • Vissa av kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer
slide2
EQ11
 • Utbildning på grundnivå
 • Utbildning på avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Fortbildning (livslångt lärande)
slide3
EQ11
 • Focus på forskningsbaserade utbildningsprocesser
 • Gemensamma indikatorer för framgångsrik utveckling,

men med olika tyngd

 • Examensarbetet knyter samman utbildningen på

avancerad nivå och forskarnivå

 • Utbildning på forskarnivå inkluderar forskning och

examination

forskningsbaserad undervisning
Forskningsbaserad undervisning
 • Undervisningen genomförs i en forskande miljö
 • Vetenskapligt förhållningssätt tydligt i både forskning och undervisning
 • Studenterna tillämpar forskningsbaserad metodik för lärande och tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt till livslångt lärande
 • Utgår från evidens-baserad kunskapsfront och beprövad erfarenhet
slide5

Lärande (inom och utanför curriculum)

Undervisning

Förväntade läranderesultat

Examinations-uppgifter

Utvärdering

slide6

EQ11. LU:s strategiska

plan omsatt till fram-

gångsfaktorer

LU’s/Fakulteternas definition

Hur åstadkommes kvalitet i grundutbildning, forskarutbild-ning och livslångt lärande?

Kvalitet

Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer

Kvalitetssäkring

Lärarskap/ledarskap

Resultat

Constructive alignment

Scholarship

Ledning

Internationalisering

Gränsöverskridande

Internationell samverkan

Samhällsinteraktion

Gränsöverskridande

Tvärprofessionellt

Innovation

kvalitetsindikatorer
Kvalitetsindikatorer

Framgångsfaktor

Indikator

Resultat

Constructive alignment

 • Kursbokslut, inkl. examinations-resultat
 • Examensarbeten/publikationer i forskarutbildningen
 • Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande
 • Beslutsstruktur och resursstyrning
 • Studentsamverkan
slide8

Framgångsfaktor

Indikator

 • Beslutsstruktur och resursstyrning
 • Studentsamverkan
 • Pedagogisk meritvärdering
 • Forskningsanknytning i genom-förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling

Ledarskap

Scholarship

slide9

Framgångsfaktor

Indikator

 • Förmåga hos studenterna att medverka i internationellt arbete
 • Tvärprofessionell utbildning
 • Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande
 • IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet
 • Samhällsinteraktion. Utbildning mot framtidens behov

Internationalisering

Gränsöverskridande

Innovation

eq11 utveckling p fakultetsniv
EQ11. Utveckling på fakultetsnivå
 • Fakulteternas definition av kvalitetsbegreppet och relation till framgångsfaktorerna
 • Fakulteterna definierar 3 särskilt viktiga indikatorer och beskriver det långsiktiga utvecklingsarbetet. Dessa indikatorer kan ingå i de universitetsgemensamma eller vara andra självvalda. Kontrasterar 3 starka utbildningsprocesser mot 3 utvecklings-områden
 • Dessutom får fakulteterna belysa sitt arbete med de universitets-gemensamma indikatorerna, med exempel från kursplaner och examinationsuppgifter
eq11 genomf rande
EQ11 - Genomförande

Internationell bedömargrupp

Styrgrupp

Cirka 10 personer.

Prorektor utser

12-16 personer

Ordf. Judyth Sachs

Områdena föreslår vardera

två experter, varav en utses

Representanter från Uppsala

universitet, Göteborgs univer-

sitet + ev. KI

eq11 genomf rande1
EQ11 - Genomförande

Referensgrupper

Arbetsgrupper

 • Ledningsgruppen LU
 • Utvecklingsrådet
 • Rådet för utbildning på forskarnivå
 • Dekanrådet
 • Studentkårerna
 • Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KI, HSV, SUHF
 • Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände?
 • Framtagande av självvärderings-formulär
 • Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoUU
 • Indikatorer och kriterier för forskar-utbildning. Rådet för utbildning på forskarnivå + Uppsala universitet
 • Kriterier för värdering av kvalitets-indikatorerna. Genombrottet, LTH
eq11 genomf rande2
EQ11 - Genomförande

Samverkande projekt

Examinationsprojektet

Examensarbeten

Masterutbildningar

Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå

Policy för internationalisering

VETA

Alumnundersökningar

Orpheus och andra internationella projekt

Internationella enheten

Media och kommunikation

eq11 tidsplan
EQ11. Tidsplan

Möte med

bedömar-

grupp

2010

mars

april

sept.

Grupper

utses*

Rektors-

beslut

Rapport fr ar- betsgrupper

Start av själv- värdering

Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor-mation på hemsidor till engelska

2011

mars

juni

Plats-

besök

Rapport

Självvärdering

* Utses Styrgrupp, Referensgrupp,

Arbetsgrupper, Internationell bedömargrupp

eq11 tidsplan forts
EQ11. Tidsplan forts.

2011 hösten

Seminarier, konferenser, work-shops.

Uppföljning, genomförande.

Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort-sätter

2012

Internationell kongress (U21?)

Diskussion, implementering, spridning