Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
גברים גרושים נחושים PowerPoint Presentation
Download Presentation
גברים גרושים נחושים

גברים גרושים נחושים

131 Views Download Presentation
Download Presentation

גברים גרושים נחושים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. גברים גרושים נחושים גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 2. שינויי חקיקה הכרחיים • 1. ראיות בפלילים • 2. ראיות בצווי הגנה, הרחקה והטרדה מאיימת • 3. שיעור מירבי למזונות קטין ע"פ פס"ד • 4. החזר מזונות שנפסקו ביתר • 5. התניית פסיקת מזונות בקיום הסדרי קשר • 6. מזונות (דרכי תשלום וגביה) • 7. חלוקת רכוש • 8. ש ו נ ו ת

 3. ראיות בפלילים • לא ייעצר אדם, לא יואשם ולא יורשע, אם ביקש בדיקת פוליגרף בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נבדק כאמור ובהתאם לממצאי בדיקה זו בלבד . • לא ייעצר אדם, לא יואשם ולא יורשע, אם ביקש חקירתו תחת היפנוזה בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נבדק כאמור ובהתאם לממצאי בדיקה זו בלבד . • לא תיסתרנה ממצאי חקירת אדם תחת היפנוזה ו/או ממצאי בדיקתו בפוליגרף אלא באמצעות ראיה מדעית ישירה, מהימנה וחד-משמעית שיש בה כדי להפחית ממשקל ממצאי חקירת אדם כאמור תחת היפנוזה ו/או בממצאי בדיקת גירסתו בפוליגרף; "סתירה" לענין זה משמעותה: הפחתה ממשקל ממצאים כאמור. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 4. ראיות בצווי הגנה, הרחקה והטרדה מאיימת • לא יוצא צו הגנה כנגד אדם,  אם ביקש בדיקת פוליגרף בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נבדק ובהתאם לממצאי בדיקה זו בלבד. • לא יוצא כנגד אדם צו למניעת הטרדה מאיימת,  אם ביקש בדיקת פוליגרף בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נבדק ובהתאם לממצאי בדיקה זו בלבד. • לא יוצא צו הגנה כנגד אדם,  אם ביקש להחקר תחת היפנוזה בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נחקר כאמור ובהתאם לממצאי חקירה זו בלבד. • לא יוצא כנגד אדם צו למניעת הטרדה מאיימת, אם ביקש להחקר תחת היפנוזה בהתייחסה לחשדות שהועלו כנגדו, אא"כ נחקר כאמור ובהתאם לממצאי חקירה זו בלבד. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 5. שיעור מירבי למזונות קטין ע"פ פס"ד לא יפסקו מזונות קטין (ללא צרכים קיומיים מיוחדים) העולים על סכום חודשי בסך של -.800 ש"ח. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 6. החזר מזונות שנפסקו ביתר שילם אדם בזמן מן הזמנים עבור קטין מזונות בסכום העולה על הסכום האמור, יגבה את ההפרש, אם רצונו בכך, מידי מי שקיבלו לידיו, כדרך בה גבו חוב מזונות טרם ביטולה של דרך הגביה האמורה; זכות זו איננה מתיישנת. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 7. התניית פסיקת מזונות בקיום הסדרי קשר • לא יפסקו מזונות כאמור אא"כ נקבעו טרם פסיקתם הסדרי קשר בין הקטין לבין הורהו שאיננו משמורן, אשר לא יפחתו משמונה שעות שבועיות. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 8. מזונות (דרכי תשלום וגביה) • נפסקו מזונות, ישלמן המוסד לביטוח לאומי לדרישת החייב, ויגבה אותם מן החייב כחוב כספי רגיל. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 9. חלוקת רכוש • רכוש שנצבר במהלך חיי נישואין יחולק בחלקים שווים בין בני הזוג שצברוהו; הטוען כי פריט רכוש נצבר במהלך חיי נישואין, עליו נטל השכנוע שלא יורם אלא באמצעות ראיות קבילות המנויות בפקודת הראיות [נוסח חדש]. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 10. ש ו נ ו ת • לא תוכרע משמורת קטין אלא בהתאם לממצאי בדיקת מסוגלות הורית, אם דרש זאת אחד מהוריו (עלותה תושת על ההורים בחלקים שווים; לא שילם הורה חלקו בעלויותה, יראוהו כמי שלחלוטין איננו בעל מסוגלות הורית לכל דבר וענין). • שילם אדם מזונות בהם חוייב בפס"ד, כל סכום אותו שילם יוכר כהוצאה לצורך ייצור הכנסה חייבת במס בקביעת סכום חיובו לתשלום כמס הכנסה, בשנה בה שולם בפועל או בכל שנה שלאחריה, אם יבחר בכך אותו אדם כנישום. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 11. גבר גרוש יזכה לעדיפות תעסוקתית מוחלטת בשירות המדינה, הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות, בהתאם לכישוריו האובייקטיביים יחסית לדרישות העינייניות של אותו תפקיד לאיושו הציג מועמדותו ותוך התעלמות מוחלטת מכל עבר פלילי ו/או משמעתי של אותו אדם כמועמד וממשמעויותיו ו/או מתוצאותיו של כל עבר משמעתי ו/או פלילי כאמור. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 12. גבר גרוש יזכה לטיפול פסיכולוגי פרטני כחלק מסל הבריאות, חינם. • נותק קשר בין גבר גרוש לבין מי מהנטענים להיות ילדיו, בהמלצת שירותי הרווחה או במחדל שיפוטי, יפוצה הגבר מקופת המדינה בסכום שלא יפחת מסך של -.1,000 ₪ לכל יום של ניתוק כאמור, ללא צורך בהוכחת נזק; המדינה רשאית לחזור אל כל עובד, לרבות שופט ולרבות עזבונו של כל עובד כאמור, אשר בעטייה של התנהגותו שולמו פיצויים כאמור, במלוא סכומם. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 13. הגיש אדם תביעה בענין משמורת, יקבע בית משפט (לרבות בי"ד דתי מוסמך) ביום הגשת תביעת אותו אדם, הסדרי קשר זמניים ומיידיים בין כל קטין הנזכר בתביעה לבין כל אחד מהוריו ואשר לא יפחתו משמונה שעות מידי שבוע; הסדרי הקשר הקבועים בין קטין לבין כל אחד מהוריו לא יפחתו מהסדרי הקשר הזמניים המינימאליים והמיידיים האמורים. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 14. הורשע אדם בעבירה כלשהי במהלך הליכי גירושיו או בקשר אליו (לרבות כל סכסוך בקשר לענייני מעמדו האישי אף ללא כל קשר להליכי גירושיו בין אם ננקטו הליכים כאמור ובין אם לאו), לא תהינה להרשעה כאמור כל תוצאות ודינה כדין הרשעה בזוטרה שמבין עבירות התעבורה מסוג "איסור מוחלט" (לענין זה: "גירושין", לרבות פרידה מ"ידועה בציבור כאשתו"). • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 15. לא יועמד אדם לדין משמעתי ולא יורשע במסגרתו בגין התנהגותו כלפי בת זוגו ו/או כלפי מי מבני משפחת המקור שלה ו/או כלפי מי מילדיו ובלבד שהתקיים בין התנהגותו לבין הליכי גרושיו קשר כלשהו, גם אם הליכים כאמור טרם ננקטו עת שהתנהג כאמור (לענין זה: "גירושין", לרבות פרידה מ"ידועה בציבור כאשתו"); הורשע אדם כאמור טרם כניסתה לתוקף של הוראה זו, תבוטל הרשעתו מלכתחילה ולא תהינה לה כל תוצאות והגוף המאשים ישלם פיצויי כספי לאדם שהורשע כאמור בגין כל נזק אשר נגרם לו הן בעטיה של העמדתו לדין והן בעטיה של הרשעתו לרבות בעטיין של תוצאותיה. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 16. הוגש ערעור על פסק דינו של בית משפט לעינייני משפחה, יופטר המערער כליל מתשלום אגרת משפט ומחובת הפקדת עירבון להבטחת תשלום הוצאות המשיבים אם יידחה ערעורו. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 17. פסק דינו של בית משפט לעינייני משפחה יהיה נתון לערעור בזכות בפני בית משפט מחוזי; פסק דינו של בית משפט מחוזי בערעור יהיה נתון לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון שיידון בו בשלושה שופטים לפחות וינהג כאילו הוגש לפתחו הערעור בראשונה. • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 18. התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל דרש אב משמורת על הנטענים להיות ילדיו או מי מהם ולא קיבלה, לא יחוייב בתשלום מזונות כל קטין כאמור. גברים גרושים נחושים גברים גרושים נחושים • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 19. גברים גרושים נחושים גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 20. גברים גרושים נחושים גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11

 21. גברים גרושים נחושים גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל גברים גרושים נחושים התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל התנועה למיגור ההפליה המגדרית בישראל • migdarg@gmail.com 054-5-32-66-11