Role knihovny na veřejné vysoké škole - PowerPoint PPT Presentation

eara
role knihovny na ve ejn vysok kole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Role knihovny na veřejné vysoké škole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Role knihovny na veřejné vysoké škole

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Role knihovny na veřejné vysoké škole
92 Views
Download Presentation

Role knihovny na veřejné vysoké škole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Role knihovny na veřejné vysoké škole RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009 Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009Zlín 3. – 4. 11. 2009

 2. Konference Bibliotheca Academica • Co nového může sdělit kvestor školy lidem, kteří problematiku knihoven profesionálně znají? Zdrojem informací a přirozeným centrem vzdělanosti již od starověku byla vždy knihovna jako shromáždiště informací. Je to tak ještě dnes? Bude to tak zítra?

 3. Knihovna jsou lidé – společenské postavení knihovny • Dlouholetý pohled na knihovníka: knihomol, který zpravidla celý svůj život věnuje své zálibě (tedy práci s knihami) a netřeba ho snad ani honorovat. • Historicky výrazně podprůměrné finanční ohodnocení ve srovnání s ostatními VŠ kvalifikovanými profesemi. • Přehled průměrných výdělků profesí dle statistického úřadu a uvnitř UTB v porovnání se specialisty např. v IT a komunikačních technologiích.

 4. Přehled průměrných výdělků vybraných profesí v ČR v Kč/m * zdroj MPSV, medián ** zdroj MPSV, medián; hodnoty za 1. pololetí roku 2009 Průměrný výdělek UTB – knihovník: v roce 2008 18 333 Kč/m, v roce 2009 18 897 Kč/m Průměrný výdělek UTB – IT specialista: v roce 2008 29 525 Kč/m, v roce 2009 28 147 Kč/m

 5. Knihovna jako dynamický prostor univerzity • V posledních 20 letech převratné změny v prostředí knihovny vyžadující nové přístupy a nové profese. • Záznamové médium jako rozhodující pro způsoby uchovávání a vyhledávání informací. • Exponenciální urychlení rozvoje technologií záznamu. • Odklon od tištěných informací k informacím digitálním daný rozvojem počítačových sítí od univerzitních experimentů v roce 1993 až po dnešní 10 Gb/s sítě CESNETu.

 6. Řídící a koordinační role knihovny • Specifikace zdrojů informací – koordinace a definice požadavků na zdroje informací uvnitř univerzity (mezi jednotlivými akreditovanými studijními programy). • Spolupráce s dalšími institucemi VVŠ na koordinovaném postupu při získávání přístupu ke zdrojům informací. • Směrování ke světovým standardům (unifikace klasifikace informací, jednotné knihovní systémy …). • U VVŠ mimo tradiční velká centra s kamennými knihovnami je role knihovny o to významnější.

 7. Organizační modely knihoven Model A (např. VUT v Brně) • katedrové (ústavní) knihovny • silné fakultní resp. areálové knihovny a studovny • ústřední knihovna jako koordinační a metodicky řídící pracoviště s vlastním dislokačním zázemím Model B (např. UTB ve Zlíně) • velká centrální Knihovna ve vlastním objektu nabízející úplné portfolio služeb v plné šíři studijních programů • ústavní knihovny Formální postavení knihovny uvnitř univerzity – při funkčních koordinačních orgánech pro specifikaci činností knihovny na formálním postavení nezáleží.

 8. Podpora vedení univerzity v zajištění kvalitní infrastruktury knihovny Dislokační zabezpečení knihovny: • centrální prostor knihovny, • lokální přístup k informacím (areálové studovny s přístupy do vysokorychlostní sítě vybavené výpočetní a reprografickou technikou), • prostory pro přístup do sítí pro studenty vybavené vlastní technikou. Moderní technologie ve vybavení knihoven: • elektronické zabezpečení knihovního fondu na bázi RFID, • software pro vyhledávání v digitálních databázových zdrojích informací (SFX), • knihovní informační systémy na bázi ALEPH (ročně 1 000 tis. Kč), • portál knihovních zdrojů METALIB (integrace).

 9. Finanční zabezpečení přístupu ke zdrojům dat • Rozpočet Knihovny UTB: paušální procenta z příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů (688 260 tis. Kč). • V roce 2009 to znamenalo 22 656 tis. Kč • z toho na provoz knihovny včetně osobních nákladů 14 516 tis. Kč • z toho na pořízení zdrojů informací: 8 140 tis. Kč • přístup do databází 1 500 tis. Kč • nákup knih, časopisů a elektronických knih 3 500 tis. Kč • multilicence SW Mathematica 1 000 tis. Kč • Posun v roce 2010: • poplatky za přístup do databází 3 600 tis. Kč

 10. Změna role knihovny • „Volným“ přístupem k informacím prostřednictvím netu se zdá, jako by se role knihovny snižovala. • Teoreticky i přístup do placených databází nemusím uskutečňovat z PC v knihovně, ale stačí přístup z definovaných IP adres dané univerzity. Knihovna musí tyto činnosti nahradit: • činnostmi s přidanou hodnotou, • technologickým zabezpečením pro práci studenta se soubory velkých rozsahů resp. pro grafické velkoplošné tisky, • vzdělávací rolí o metodách přístupu k informacím. Výuková role knihovny: • Základní kurz vyhledávání a práce s informacemi v různých stupních vysokoškolského vzdělávání. • Nástroje vyhledávání informací.

 11. Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně • Malá lokální knihovna na Fakultě technologické (od roku 1969) odpovídající počtu studentů 600. • V přípravné fázi realizace univerzity jako součást Centra VUT ve Zlíně (oddělení knihovna). • K 1. 1. 2001 zřízení UTB ve Zlíně ustavena ústřední knihovna jako oddělení rektorátu. Přístup k informacím byl rektorem definován jako jeden ze tří hlavních priorit univerzity.

 12. Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně • K 09/2001 dislokována do samostatného rekonstruovaného objektu o dvou podlažích se 105 místy u počítačů.

 13. Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně • K 09/2008 dislokována do nového objektu Univerzitního centra včetně moderních technologií. • Klíčový problém: stanovení strategie zaměření knihovny na tištěné nebo digitální zdroje? Při definici struktury místností v novém objektu.

 14. Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně • K 07/2009 univerzitní součást.

 15. Děkuji za pozornost.