Hunt formidlingssenter prosjektbeskrivelse
Download
1 / 23

HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse. 15. febuar 2013. Sammendrag. HUNT forskningssenter, som organisatorisk tilhører NTNU, har siden 1984 drevet innsamling av norske helsedata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HUNT Formidlingssenter Prosjektbeskrivelse' - eagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hunt formidlingssenter prosjektbeskrivelse

HUNT FormidlingssenterProsjektbeskrivelse

15. febuar 2013


Sammendrag
Sammendrag

 • HUNT forskningssenter, som organisatorisk tilhører NTNU, har siden 1984 drevet innsamling av norske helsedata

 • For å utvikle aktiviteten videre og for å bidra til økt bruk av datamaterialet er det behov for å gjennomføre investering i et Formidlingssenter i tilknytning til HUNTs lokaler i Levanger. Lokalene eies av Levanger kommune

 • Kostnadene er beregnet til 6,1 MNOK inkludert nødvendig inventar og utstyr, samt utvikling av formidlingsinnhold og investering i utstillinger og installasjoner

 • Det er ikke mulig å forsvare ei investering i et Formidlingssenter på kommersielle vilkår

 • Levanger kommune, NTFK og Gjensidige Stiftelsen har sagt seg villige til å innga i partnerskapet som kan finansiere Formidlingssenteret

 • Gjensidige Stiftelsen har innvilget 1,7 MNOK til formidlingsutstyr, formidlingsinnhold og utstillinger/installasjoner

 • Finansiering av selve bygget, kostnadsberegnet til 4,4 MNOK gjenstår, og NTFK utfordres på 50 % av dette beløpet

 • Formell søker er HUNT forskningssenter, NTNU

 • Formidlingssenteret skal tas i bruk i 2013 - i forbindelse med HUNTs 30-års jubileum


Om helseunders kelsen i nord tr ndelag hunt
Om helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

HUNT er Norges mest omfattende helseundersøkelse siden 1980-årene:

 • En representativ norsk befolkningen (indikatorpopulasjon), 13-100 år

 • 125.000 deltakere

 • HUNT databank, en relasjonsdatabase med over 6.000 variabler

 • HUNT biobanker en av verdens mest omfattende og moderne befolkningsbiobankermed nasjonal funksjon og status. Den har fått betydelig støtte fra Forskningsrådet i etableringen (Biohealth Norway, FUGE-programmet) og til videre utvikling (Biobank Norway, Infrastrukturprogrammet)

 • Stor kunnskapsproduksjon basert på datamaterialet

  • 1 PhD per måned (totalt 80 PhD)

  • 1 vitenskapelig artikkel per uke (ca 60 per år)

  • 300 ulike prosjekter, til sammen flere hundre årsverk med forskningsarbeid

 • HUNT forskningssenter og biobank er lokalisert i Levanger i Nord-Trøndelag

 • HUNT er organisatorisk en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet , NTNU

 • Helseundersøkelsene (HUNT) drives av HUNT forskningssenter

 • Omfattende forskningsformidling i regi av HUNT forskningssenter medfører årlig flere hundre medieoppslag nasjonale og internasjonalt

 • Næringsutvikling (HUNT biosciences AS)

 • Gjennomført 3 helseundersøkelser i Nord-Trøndelag:

  • 1984-86 (HUNT1)

  • 1995-97 (HUNT2, Ung-HUNT1)

  • 2006-08 (HUNT3, Ung-HUNT2)

  • Det planlegges nå en ny undersøkelse i 2017 (HUNT4)

 • Pr i dag er ca 30 ansatte ved HUNT forskningssenter som fatter en rekke akademiske stillinger (4 professorer, 2 førsteamanuenser, 1 forsker, flere stipendiater)


Hunts lokaler
HUNTs lokaler

 • HUNT leier lokaler av HUNT Biobank Eiendom AS

 • HUNT Biobank Eiendom AS eies av Levanger kommune

 • Leieavtale på 15 år (2006 – 2021) - intensjon om forlengelse

 • HUNT har foretatt store investeringer i bygningene

 • Presserende behov for utvidelse av kontorfløy. Finansiering av dette er sikret fra NTFK (husleiedekning)


Hunt som samfunnsakt r
HUNT som samfunnsaktør

Som nasjon og befolkning har vi et meget høyt prioritert behov for å kartlegge og følge helseutviklingen i befolkningen. God folkehelse i alle befolkningsgrupper er et av de viktigste suksessmål for et samfunn. God helse er kanskje også det viktigste personlige ønske for alle innbyggere. God helse gjør dessuten befolkningen i stand til å produsere verdier, og bidrar til lavere sosiale- og helseomkostninger.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største og mest betydningsfulle helseundersøkelse. Undersøkelsen følger helseutviklingen i en norsk indikatorpopulasjon

på en utmerket måte fra tiår til tiår i aldersgruppene 13 – 100 år. Det gjennomføres store tverrsnittsundersøkelser der alle bosatte i fylket inviteres til å delta, og data samles inn ved hjelp av spørreskjema, intervju, kliniske målinger og biologisk materiale. Dette har blitt gjort i 1984-86 (HUNT1), 1995-97 (HUNT2) og 2006-08 (HUNT3). Det planlegges nå en ny undersøkelse i 2017 (HUNT4). Dermed er vi også i stand til å følge helseutviklingen i den samme befolkningsgruppe over tid. Den kunnskap vi har i dag om utviklingen i helse i befolkningen i Norge i dag, stammer ofte fra HUNT.

Etter at helseundersøkelsene er gjennomført, pågår det en omfattende formidlings- og publiseringsaktivitet, i tillegg til en rekke kompetansehevende aktiviteter. Kunnskapsbehovet er stort.

Alle helsefremmende og forebyggende helsetiltak som gjennomføres i Norge i dag, i offentlig regi, av frivilligsektor eller av private organisasjoner, tar som regel utgangspunkt i de spesifikke helseutfordringene vi har i vår befolkning. En av de viktigste kunnskapskilder er HUNT.

HUNT har derfor et stort behov for en bedre infrastruktur som kan øke mulighetene for kunnskapsformidling til skoleelever, voksne, lærere, undervisere, planleggere, fagpersonell og politikere


Hunt samarbeid nasjonalt og internasjonalt
HUNT samarbeid nasjonalt og internasjonalt

HUNT forskningssenter og forskere som benytter data i HUNT har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Samarbeidet omfatter alle de store universitetene i Norge og mange andre forskningsinstitutter, samarbeid med universiteter i en lang rekke Europeiske land, og land som USA, Canada, Australia, New Zeeland og Papua New Guinea.

Se for øvrig de neste foilene.


Hunt collaboration scandinavia
HUNT-collaborationScandinavia

Tromsø

Tromsø: ISM, Tromsøu.s.

Bodø: Nordlandsu.s.

Bergen: Universitetet

HEMIL

Oslo: Universitetet

Folkehelsa

NOVA

Århus: Klin. socialmed.

Stockholm: KI

Umeå, Universitetet

Gøteborg, Universitetet

Lund, Universitetet

Helsinki, Universitetet

Umeå

HUNT

NTNU

Lund


HUNT-collaboration Europe

HUNT

NTNU

Island

Irland

Aberdeen Skottland

England

Nederland

Frankrike

Polen

Litauen (Kaunas)

Tyskland (Dresden og Düsseldorf)

Polen (Krakow)

Finland (Helsinki)

Østerrike (Krems og Graz)

Estland (Tartu)

Spania (Madrid og Barcelona)

Italia (Genova, Pisa, Santa Maria

Imbaro)

Hellas (Aten)

Tyrkia (Istanbul)

Bulgaria (Sofia)

Frankrike (Paris)

Nederland (Rotterdam)


Hunt collaboration globally
HUNT-collaborationglobally

Canada

USA

Papua New Guinea

Australia

HUNT

NTNU


Hunt regional og lokal rolle
HUNT regional og lokal rolle

Partnerskapet Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger uttaler seg som følger:

 • Levanger kommune.

  • Vi er svært opptatt av av folkehelseperspektivet og de muligheter HUNT Formidlingssenter gir ifht å arbeide systematisk med dette. Gode muligheter for bedre samhandling mellom kommunen som tjenesteyter og forskningsmiljøet ved HUNT

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune.

  • Formidlingssenteret vil ha stor betydning for regionen ved at helsedataene formidles på en god måte som bidrag til forskning og utvikling, kunnskap som kommer befolkningen til gode. De næringsmessige aspekter er også framhevet som viktig

   Se for øvrig uttalelsene i sin helhet som vedlegg


Formidlingsaktivitet hunt allerede driver er engasjert i
Formidlingsaktivitet HUNT allerede driver/er engasjert i

 • Folkehelsekonferansen i NT, årlig arrangement som HUNT tok initiativ til. HUNT er arrangør sammen med HNT og partnere.

 • Fagdag i helsefremmende- og forebyggende for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Årlig arrangement som HUNT tok initiativ til. HUNT er arrangør sammen med HNT

 • Aktuell samfunnsmedisin, månedlig åpent arrangement, tar opp dagsaktuelle samfunnsmedisinske problemer

 • Forskningsseminar og konferanser. HUNT har arrangert slike med jevne mellomrom, med fremragende internasjonale forskere som foredragsholdere

 • Forskningsmøter, faglige møter for forskere i Midt-Norge arrangeres ukentlig

 • Kurs og faglige møter i folkehelsearbeid i samarbeid med NTFK, for ansatte i kommunene

 • Forskningsdagene. Årlig arrangement i samarbeid med NFR. Forskningsformidling rettet mot ungdom og voksne.

 • Forskningsformidling om oppvekstforhold, fagdager sammen med Oppvekstprogrammet i NT.

 • Forskningsformidling og stimulering av realfagsinteresse i videregående skole. Opplegg for klasser i VG-skole.

  Mye av denne aktiviteten, som i dag dels gjennomføres i uegnede lokaler ved HUNT forskningssenter, i Trondheim og andre steder, vil legges til HUNT Formidlingssenter. Som konkret eksempel på hva Formidlingssenteret kan brukes til vil vi her nevne arrangementer gjennomført i Forskningsdagene de siste årene, med interaktive arrangementer rettet mot ungdom.


M l hvorfor hunt formidlingssenter
Mål - hvorfor HUNT Formidlingssenter?

 • Legge grunnlaget for et viten- og formidlingssenter ved HUNT Forskningssenter som har et meget stort potensial

 • Det vil løfte og profesjonalisere HUNT sin formidling langt utover det vi ser i dag, hvor mye skjer gjennom både litt ”tabloide” og sporadiske medieoppslag

 • Bidra til å strukturere kunnskapsformidlingen på en helt annen og planlagt måte

 • Legge grunnlaget for kurs og konferansevirksomhet som vi tidligere har måttet legge til lokaler utenfor forskningssenteret

 • Et internasjonalt formidlingssenter vil være av stor interesse for Helse Nord-Trøndelag med sin brede fagkompetanse og lite egnede fasiliteter

 • Bidra til å utvikle/videreutvikle samarbeidet med HINT (Høgskolen i Nord-Trøndelag)

 • Bidra til bedre infrastruktur for selskapet HUNT Biosciences AS med hensyn til behovet for et godt formidlingssenter

 • Et HUNT formidlingssenter vil få betydelige ringvirkninger, da det planlegges formidlingsaktiviteter på alle plan; formidling til skoleelever, helsepersonell, kommuneansatte, politikere, pedagogisk personell i høgskoler og universitet, forskere nasjonalt og internasjonalt. HUNT har et utbredt internasjonalt forskernettverk, og det vil bli arrangert seminarer som vil få stor medieoppmerksomhet i årene som kommer. Denne aktiviteten vil bidra til kunnskapsheving på alle plan, som vil bidra til at vi som befolkning takler helseutfordringene bedre i årene som kommer.


M l mulige effekter av hunt formidlingssenter
Mål - mulige effekter av HUNT Formidlingssenter

 • HUNT kan trekke noe undervisning av studenter på NTNU til HUNT i Levanger, det kan være en undervisningsarena for studenter og elever i Nord-Trøndelag (høgskole og videregående skole), det  kan benyttes til kurs og etter- og videreutdanning for helsepersonell i fylket

 • Formidlingssenteret kan være en arena for formidling av samfunnsmedisinske og helsefremmende tema, til nytte for politikere, helseadministrasjon og andre i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og nasjonalt

 • Formidlingssenteret gjør at HUNT kan arrangere internasjonale forskningsseminarer og konferanser på senteret, som vil skape større oppmerksomhet og tydeliggjøre HUNT i nasjonal og internasjonal sammenheng

 • Formidlingssenteret gjør at HUNT kan invitere internasjonale samarbeidspartnere til arrangementer. Dette er også viktig i forbindelse med planlegging av nye helseundersøkelser, HUNT4 , HUNT5

 • Synliggjøring av HUNT gjennom de muligheter eget formidlingssenter gir vil åpenbart gjøre at norske og internasjonale forskere vil få øynene opp for de unike mulighetene med HUNT data

 • HUNT Biosciences er avhengig av å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet, HUNT  og HUNT Biosciences kan arrangere seminarer som er til nytte for begge parter, for å vise mulighetene med HUNT for forskning og kommersiell aktivitet

 • HUNT har utviklet muligheter for forskning på kultur og helse, og dette med å synliggjøre betydningen av kultur i helsesammenheng kan gjøres med å ta med kulturelle og musikalske innslag i flere sammenhenger – og her er formidlingssenter et viktig element


Effektm ling
Effektmåling

Pr i dag er det ca 300 prosjekter, 80 doktorgrader og over 600 vitenskapelige artikler som benytter datamateriale fra HUNT i sin forsknings- og formidlingsvirksomhet

 • Effektmåling

  • HUNT Formidlingssenter skal i 2015 være arena for 10 minimum nasjonale/internasjonale konferanser

  • Økning i antall mediaoppslag for HUNT, nasjonalt og internasjonalt, fra 601 i 2011 til 1000 i 2015


M l investeringsprosjekt
Mål - investeringsprosjekt

Bygging og realisering av et formidlingssenter ved HUNT for å hente ut og foredle helsemessige, næringsmesige og samfunnsmessige verdier gjennom tilgjengelighet til bedre, større og mer attraktive fasiliteter

Formidlingssenteret vil være på 150 m2 og ha 88 sitteplasser. Bygget skal integreres med HUNTs øvrige bygningsmasse.

Formidlingssenteret skal stå klart til HUNTs 30 års-jubileum i 2013.


HUNT Formidlingssenter

Ca 150 m2, 88 sitteplasser


Hunt formidlingssenter
HUNT formidlingssenter

(visuell profilering av bidragsytere på/i bygget avklares med den enkelte i prosjekteringsfasen)Kostnader hunt formidlingssenter
Kostnader HUNT Formidlingssenter

Bygningsmessige arbeider* 4,4 MNOK

Auditoriestoler - Fora Form ** 0,2 MNOK

AV utstyr - AV Design** 0,3 MNOK

Utvikling av formidlingsinnhold*** 0,5 MNOK

Utv. av/inv. i utstillinger/installasjoner*** 0,7 MNOK

SUM investering 6,1 MNOK

Alle tall eks mva

*Prisantydning - kalkylegrunnlag/tegninger fra Byggmester Grande (februar 2008). Oppjustert med 15 %.

** Tilbud innhentet av Proneo (august 2012). Planlagt innkjøpt AV-utstyr inkluderer videokonferanseutstyr

*** Det er ikke utarbeidet detaljerte budsjetter - tjenestene må kjøpes eksternt


Finansiering
Finansiering

 • Partnerskap knyttet til finansiering av Formidlingssenter bestående av Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen

 • Gjensidige Stiftelsen vedtok den 14.02.13 å bidra med 1,7 MNOK (tilsagnsbrev ikke mottatt pt). Vedtaket er knyttet til investering i utstyr til formidling, utvikling av formidlingsinnhold og utvikling/investering i utstillinger og installasjoner

 • Det foreslås at partnerne Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i fellesskap, og med like andeler, forestår finansiering av selve Formidlingssenteret, kostnadsberegnet til 4,4 MNOK

 • Omsøkt beløp fra Nord-Trøndelag fylkeskommune er altså kr 2,2 MNOK


N dvendige godkjenninger
Nødvendige godkjenninger

Levanger kommune bekrefter i sin uttalelse at tilbygg til HUNT Biobank ble godkjent av kommunen i 2009. Byggetillatelsen er gått ut, og ny søknad er under utarbeidelse.

Levanger kommune ser ingen grunn til å frykte at dette vil påvirke framdriften i prosjektet


Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Kristian Hveem

Daglig leder

HUNT Forskningssenter

Forskningsvegen 2

7600 Levanger

Telefon: +47 47652530

e-mail: [email protected]


Vedlegg
Vedlegg

 • Uttalelse fra Levanger kommune ved rådmannen, datert 10.08.12

 • Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesrådsleder, datert 09.08.12

 • Sammenstilling - investeringskalkyle HUNT Formidlingssenter


ad