1 / 11

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นายศักดา หวังธรรมมั่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. นางสุเพ็ญ หวังธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. Function. Function.

eagan-best
Download Presentation

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. นายศักดา หวังธรรมมั่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสุเพ็ญ หวังธรรมมั่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

  2. Function

  3. Function ปีงบประมาณ 2556

  4. Function

  5. Function

  6. Function

  7. Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

  8. Agenda

  9. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

  10. สถานภาพผังเมืองในพื้นที่สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ 51 53 54 ก่อน 49 50 55 52 53 ก่อน 49 50 51 55 52 54 53 55 52 53 55 50 51 52 53 55 50 51 52 53 54 55 50 51 52 53 54 55 50 51 52 53 55 50 51 52 53 54 50 51 52 54 55 50 51 52 53 54

More Related