metodologjia e kerkimit per ekonomine e zbatuar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodologjia e Kerkimit per Ekonomine e Zbatuar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodologjia e Kerkimit per Ekonomine e Zbatuar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
dysis

Metodologjia e Kerkimit per Ekonomine e Zbatuar - PowerPoint PPT Presentation

1 Views
Download Presentation
Metodologjia e Kerkimit per Ekonomine e Zbatuar
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metodologjia e Kerkimit per Ekonomine e Zbatuar Leksioni 1

 2. Hyrje • Syllabus (material) • Tekstimesimor Ethridge, 2004, 2nd edition Research Methodology in Applied Economics • Vleresimi • 1 – 2 ushtrimetesugjeruara (ne fund tekapitullit) • 2 provime (6 Nentor & 13 Nentor) • Ore konsultimi 1 ore/dite, 11:00 – 12:00, vendi …

 3. Justifikimi per studimin e Metodologjise se Kerkimit Nevoja per vemendjeformale, tefokusuar ne shkencen e ekonomisembimenyren e organizimit, dhe zhvillimittekerkimit ne ekonomine e zbatuar Objektivat: • Rishikimi i bazavekonceptuale dhe filozofike per metodologjine e kerkimit ne ekonomi • Udhezimeprocedurialembiplanifikimin, pergatitken dhe zhvillimin e projektevetekerkimit

 4. Aresye per studimin e Metodologjise • Metodologjiaeshtemenyrasipas se ciles ne u perqasemi dhe ekzekutojmefunksioneoseaktivitete • Ajoperbehetngaqasje dhe udhezime, dhe jongadetajespecifike se sitekryhendetyratecaktuara (atojanemetodat) • Ne njedisiplinekarregullatepranuarate evidences dhe aresyetimit • Metodologjia e kerkimitjepparimet per organiziminplanifikimin, pergatitjen dhe zhvillimin e kekrimit. (Ajonukjutregonjuvemenyren se sitebehetkerkimi).

 5. Aresye per studimin e Metodologjise “ Aresyeja kryesore per studimin e metodologjise se kerkimit eshte se ajo jep mjete te provuara per prodhimin e njohurive te besueshme, te provuara ne kohe. Kjo njohuri e akumuluar, dhe qe rritet perben nje disipline, ose ndoshta nje ‘shkence'” (fq 4)

 6. Aresye per studimin e Metodologjise • Ne keminevojetedallojmemetodologjine e kerkimitngametodat e kerkimit : • Metodologjia – Qasje dhe udhezimetepergjitheshme • Metodat – detajespecifike dhe/oseprocedura per kryerjen e detyravetecaktuara • Sigurishtqeeshte e pamundurteshpjegohengjithemetodat e pertdorura ne EkonomineBujqesore! • Shembujmetodash? • (Analiza e regresionit, modelet e optimizimit, vezhgimet, ekonometria ….. )

 7. Metodologjia e kerkimit ne ekonomi • Studim qe integron komponentet e ndryshem ekonomike per te realizuar nje kerkim te percaktuar me objektiva te qarta • Kryhet per zgjerimin e njohurive dhe i ben keto njohuri te dobishme per studimin e problemeve te botes reale • Ka te beje me “learning by doing” nen drejtimin e nje udheheqesi shkencor (ky duket se eshte nje model efektiv) • Ben bashke aspekte te ndryshme te teorive ekonomike, metodave, dhe analizave dhe i paraqit ato ne menyre koherente, logike, te besueshme dhe te dobishme.

 8. Recommendime te Kommisionit mbi Ciklin e Trete te Ekonomise ne SHBA (1991) • Me shumetheks ne “problemet e botesreale” dhe zbatimin e kerkimitekonomik ne to; • Me shumetheks ne aftesite e komunikimit, vecanerishtteshkruarit, dhe ne aftesine per tekomunikuanjohuriteekonomiketekpubliku. Flaw “Ne i mesojmestudentette dine ekonomi, por ne rralle u mesojmeatyretebejneekonomi” (fq 6)

 9. Ndryshimparadigme i nevojshem persukksessin e ciklittetrete • Ndryshimi eshte i nevojshem jo vetem per kuptimin e teorive e teknikaveve… • Ajo qe kerkohet eshte kuptimi i ceshtjeve ekonomike, literatures, procesit te kerkimit dhe aftesise per te kryer kerkim dhe per ti komunikuar rezultatet grupeve te interesit.

 10. Gabimetezakonshmetelidhura me metodologjine Mungesa e • Percaktimit te aresyes per kerkim • Percaktimit te objektivave te qarta dhe koncize • Berjes se references se plote per kerkimin e meparshem mbi subjektin dhe metodat • Kuptimit te bazave teorike e konceptuale per kerkim • Zgjdhjes se modelit strukturor analitik sepse ai njihet me mire, ose se pet te mund te kete te dhena • Paraqitja e konkluzioneve qe jane thjesht riformulim i gjetjeve analitike (d.m.th. i rezultateve)

 11. Objectivat dhe Fokusi i Koursit Rritja e aftesise dhe permiresimi i efektivitetitteperpjekjevetekerkimitshkecor ne shkencen e ekoniomise Objektivat: • Rishikimi i bazavekonceptuale dhe filozofike per metodologjine e kerkimit ne ekonomi • Udhezimeprocedurialembiplanifikimin, pergatitken dhe zhvillimin e projektevetekerkimit

 12. Krijimi i sjelljeve (zakoneve) temira per studentet e ciklittetrete • Berja e kerkimit ka te beje me planifikimin dhe pergatitjen e kerkimit, kryerjen e analizes dhe perhapjen e rezultateve. • Kryerja e kerkimit qe eshte i mbeshtetur (i mbrojtshem) i dobishem dhe qe zgjeron bazen e njohurive tona nuk eshte nje aksident.

 13. Shembuj te Metodologjise se ‘keqe’ • Nje problem i paqarte kerkimi • Objektiva te paqarta • Mungesa e njohurive mbi kerkimn e meparshem ne kete fushe • Konceptualizim i pa-plote i problemit • Ngaterrimi i qellimeve me mjetet e kerkimit “Kerkimi i mire… nuk eshte nje aksident.” (fq 7)

 14. Permbajtja e kursit • Filozofia e shkences • Metodologjia ekonomike (qasja per aresyetimin ekonomik) • Kerkimi dhe metodat (teknikat)

 15. Zbulimi dhe konfirmimi tek Ethridge Ethridgeadresojn 2 aspektedivergjenteportelidhuratemetodologjise se kerkimit : Proceset e zbulimit dhe konfirmimit • Zbulimi ka tebeje me formulimin, gjetjen dhe krijimin e njohurivetereja, informacionit • Konfirmimi ka tebeje me vlefshmerine dhe besueshmerine e informacionit • Zbulimieshtenjeproceskrijues (art) qekerkiminzhvillimin e pyetjeve, probing, ndjekjen e rrugeve alternative teexplorimit, etj. • Konfirmimieshtepjesashklence e metodologjise.

 16. Supozimet mbi studentet • Ju do tezhvilloniose do tukerkohettebenikerkim • Jukeninjohuribazembiteoriteekonomike • Junjihnibazat e statistikes dhe teknikatanalitiketeshkencavesociale • Jujeni ne gjendjetemendoni ne menyreabstrakte • Jumendoni ne menyrekritike (porjo ne formeekstreme – cinizmieshtenjebarriere per tekuptuarit) • Jukeniaftesine e sintetizimitngafaktet dhe informacioniqekeni • Jukeniaftesine per tedalluarbesimetindividualengakonceptet e mbeshteturangaevidenca – d.m.th., nevoja per objektivitet • Aktualishtjuponisninjeprojektkerkimi

 17. Perspektivat dhe OpinionembiAutorin (Don Ethridge) (Me pelqenmenyra se siaiparashtrojnbesimet dhe shmangjet e tij – kjondodhrralle) • Ethridgevleresonteorineekoniomike, porpelqentefokusohet ne ceshtjet e zbatuara, ne zgjidhjen e problemeve. “…bukuria e shknces se ekonomisegjendettekteoria, porfuqia e kesajshkencegjendet ne zbatimin e sajgjendet ne zbatimin e saj ne problemetaktuale” • Besimet e tijjanenje “blend” positivizmi, normativizmi, & pragmatizmi, porkryesishtpragmatizmi. • Ai e shikojnshkencen e ekonomise ne tenjejtenkohesinjeart dhe njeshkence

 18. Organizimi i kursit • Aspekte te perkufizimit, konceptuale dhe filozofike Definitional te Metodologjise se kerkimit (Kap 2 – 4) • Perkufizimi i termave dhe koncepteve, shqyrtimi i metodologjise, si metodologjia e kerkimit lidhet me shkencen, dijen dhe objektivitetin, parashikimi, etj. • Aspekte proceduriale (Kap 5 – 9) • planifikimi dhe organizimi i kerkimit • Raportimi i Kerkimit (Kap 10)