1 / 4

Prostitution i Danmark

Prostitution i Danmark. Prostitution i Norden: 16-17 oktober 2008 Rosenbad, Stockholm. Jeanett Bjønness Aarhus Universitet. Holdninger. Formål Kortlægge holdninger til prostitution i Danmark Indhold Beskrivelse af lovgivning Beskrivelse af definitioner og positioner

dympna
Download Presentation

Prostitution i Danmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Prostitution i Danmark Prostitution i Norden: 16-17 oktober 2008 Rosenbad, Stockholm Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  2. Holdninger Formål • Kortlægge holdninger til prostitution i Danmark Indhold • Beskrivelse af lovgivning • Beskrivelse af definitioner og positioner • Beskrivelse af befolkningsundersøgelser, holdningsundersøgelser og kampagner • Diskussion af omfangsberegninger • Diskussion af pressens rolle • Beskrivelse af prostitueredes holdninger Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  3. Sociale tiltag som vidensproducent Formål • Analysere og perspektivere sociale tiltag de sidste 20 år Indhold • Beskrivelse af konkrete tiltag • Beskrivelse af perspektiver på prostitution i vidensindsamling • Analyse af tiltag i lyset af evalueringer og kritik • Diskussion af metode og konstruktioner • Diskussion af socialt arbejde og vidensproduktion under samme organisatoriske paraply Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

  4. Den danske situation Status • Stor erfaring med vidensindsamling via hjælpeprojekter i statslig og KFUK regi • Behov for større nuancering og åbenhed Ønsker • Metodisk nøjagtighed og refleksion over forholdet mellem sociale tiltag og vidensindsamling. • Uafhængig forskning: • ikke knyttet til hjælpeprojekter • ikke baseret på en bestemt konstruktion af fænomenet prostitution • Åbenhed overfor internationale erfaringer og undersøgelser • Anerkendelse af prostitutionsarenaens aktørers erfaringer og holdninger Jeanett Bjønness Aarhus Universitet

More Related