Bibliaismereti óra 7.
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Bibliaismereti óra 7. Oktatók: Iványi Gábor rektor ivanyigabor@wjlf.hu Szabó Ildikó káplán 06-70-338-98-20 szaboildiko@wjlf.hu. Ábrahám 2. Egy személyiség fejlődésének története. a./ Egy kulturált válás története.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dympna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Bibliaismereti óra 7.

Oktatók:

Iványi Gábor

rektor

ivanyigabor@wjlf.hu

Szabó Ildikó

káplán

06-70-338-98-20

szaboildiko@wjlf.hu

Ábrahám 2.

Egy személyiség fejlődésének története


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

a./ Egy kulturált válás története

„Ábrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a Délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.

De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai,

és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrám jószágának a pásztorai Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, az én pászto-raim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk! Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek.

Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt.” 1. Mózes 13, 1-12


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Két szempont

Ábrám Lót

 • Lót szempontja – otthon lenni – letelepedni

  (Ragaszkodott a rögzített és körülfalazott értékekhez.)

 • Ábrahám tudta, hogy idegen és vándor – Isten zarándoka (szabad ember)

  (Zsidó szokás – sohasem fejezik be teljesen egy ház építését)

 • Ábrahám (az erősebb fél tesz ajánlatot)

 • Fontos volt számára a működőképes kapcsolat fenttartása

Ábrahám hitt (Istenben), Lót pedig látta ami neki kedvezőnek tűnt.


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

„Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,de pattanó szívem feszítve húrnakdalolni kezdtem ekkor az azúrnak,annak, kiről nem tudja senki, hol van,annak, kit nem lelek se most, se holtan.Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,úgy érzem én, barátom, hogy a porban,hol lelkek és göröngyök közt botoltam,mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnakvendége voltam.”

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)

Kosztolányi Dezső (1885 - 1936)

(A vers egy évvel a költő halála előtt jelent meg nyomtatásban. Amikor írta, már tüdőrákos volt, de nem tudott róla.)


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

b./ Imádság Sodomáért (és Lótért)

„Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. … Az Úr ezt mondta: Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. … Azért ezt mondta az Úr: Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem: vajon csakugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hátha van ötven igaz ember abban a városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt: Ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte: Nem pusztítom el, ha találok ott negyvenötöt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: Hátha negyven található ott? Az Úr így felelt: Nem teszem meg a negyvenért. Ne induljon föl az én Uram, hogy beszélek - szólt Ábrahám -, de hátha csak harminc található ott? Ő így felelt: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak: hátha húsz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta: Ne induljon föl az én Uram, hogy még egyszer szólok: de hátha csak tíz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a tízért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.” 1 Mózes 18

Andreas Feichtinger: Im Gebet (2002)


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Ábrahám kihívása: Tud-e „bárkinek” az atyja lenni?

Ábrahám =

sok nép atyja

Ábrám =

nagy atya, bárkinek az atyja, főnök

„Ábrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!

Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.” 1 Mózes 17.

Aki valakinek nevet ad az nemcsak egyszerűen azt jelzi, hogy az illető a tulajdona, hanem azt is, hogy ő gondoskodik róla.


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

c./Izsák feláldozása /héber szöveg szerint Izsák felemelése

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” 1 Mózes 22.

Ajánlott olvasmány : Kierkegaard: Félelem és reszketés


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Izsák feláldozása – kegyetlen próba vagy egy ember istenismeretének végső bizonysága?

 • Mi derült ki ebben az eseményben?

 • Ábrahám Istene nem kíván emberáldozatot

 • Ábrahám hitével Isten partnerévé (barátjává) vált

  »Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: "Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni". Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltá-masztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.«

  (Zsidókhoz írt levél 11. rész)

 • Izsák megterhelhető

Ábrahám áldozata Andrea del Sarto1486 - 1530


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

d./ Végső búcsú – és az ígéret földjéből egy darab Ábrahám tulajdonába kerül

„Amikor meghalt Sára Kánaán földjén Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja, és elsirassa őt. Majd fölkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz: Jövevény és idegen vagyok köztetek. Adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak: Hallgass meg bennünket, urunk! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat! Senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temesd halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föld tulajdonosai, a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk: Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efrónt, Cóhar fiát, hogy adja nekem a makpélai barlangját, amely a szántóföldje végén van! Teljes értékéért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek! Efrón is ott ült a hettiták között. Ez a hettita Efrón így szólt Ábrahámhoz a hettitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek: Nem, uram! Hallgass meg engem! Neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népem fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat! Ábrahám meghajolt a föld tulajdonosai előtt, és így szólt Efrónhoz a föld tulajdonosainak a füle hallatára: Hallgass mégis rám! Megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem halottamat.

De Efrón így felelt Ábrahámnak: Hallgass rám, uram! Négyszáz ezüstsekelt ér ez a föld! Mit számít az közöttünk? Temesd csak el halottadat! Ábrahám engedett Efrónnak, és kimért Ábrahám Efrónnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt négyszáz ezüstsekelt. Így ment át Efrón makpélai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös-körül Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát a makpélai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben.” 1 Mózes 23.


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Midrások = a Tóra történeteinek „kikerekítései”, értelmezés gyűjtemények

Miért ragaszkodott Ábrahám ahhoz, hogy felesége sírhelye a tulajdonába kerüljön?

 • ingyen felajánlották

 • sokszorosát kérik a föld valódi értékének

  DE – Ábrahám a szerelmét nem temetheti idegen földbe (Kiválóan tud alkudni az Úrral, de nem alkudozik a szerelme sírhelye áráért.)


Oktat k iv nyi g bor rektor ivanyigabor wjlf hu szab ildik k pl n 06 70 338 98 20

Wesley nem csak egy vallási mozgalom (metodista ébredési mozgalom) vezetője, hanem a mai értelemben vett szociális munka elindítója.

John Wesley (1703-1791)

„Parókiám az egész világ…”