Health promotion hospital hph
Download
1 / 19

????????????????????????? ( Health Promotion Hospital : HPH ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ( Health Promotion Hospital : HPH ). นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ. 1. เสริมสร้างค่านิยมและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน 2. จัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพทางสังคมและจิตใจที่ดี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????? ( Health Promotion Hospital : HPH )' - dyllis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Health promotion hospital hph
นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ

1.เสริมสร้างค่านิยมและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน

2.จัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพทางสังคมและจิตใจที่ดี

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะของบุคลากรในการ

สร้างเสริมสุขภาพ

4. มีการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเกี่ยวกับนโยบาย

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


Health promotion hospital hph

5. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป

6. ค้นหาปัญหาโดยกระบวนการรับฟังเสียงสะท้อน จากบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้รับบริการและชุมชนด้วยรูปแบบต่างๆ

7.มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอสำหรับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร/ผู้รับบริการ/ ครอบครัว/ญาติ และประชาชนในชุมชน

8.มีกิจกรรมการสร้างแนวคิด ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ


Health promotion hospital hph

9. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเรียนรู้ การจัดการความรู้มีการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

10. โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ไม่มีการขาย จำหน่าย จ่ายแจก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาล

11. โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

12. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ มีกิจกรรมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมและบรรยากาศ

ที่ดีในการทำงาน

13. การตรวจสุขภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพประจำปี

14.มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม สำหรับบุคลากรที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและ/หรือความต้องการของบุคลากร


Health promotion hospital hph

15. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาของผู้รับบริการแบบองค์รวม

เช่น ผู้ป่วย กลุ่มญาติและครอบครัว กลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มที่มีสุขภาพดี เป็นต้น

16.มีกลไกให้ชุมชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังต่อบริการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และการกำจัดป้องกันลูกน้ำยุงลาย

17. พฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อสุขภาพลดลง สภาวะสุขภาพการป่วยซ้ำลดลงการลดภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรังลดลง


Health promotion hospital hph

ทีมงานของ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯHPH

พี่ต๋อง

ทีมส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการครอบครัวและญาติ

ทีมสิ่งแวดล้อม

ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- สิ่งแวดล้อมทางสังคม

-สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้

เกิดการส่งเสริมสุขภาพ

 • ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ

 • พฤติกรรมสุขภาพของ

  ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ

  - ปรับระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล

  - ประเมินกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพ

-ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร

-กฎ ระเบียบ ข้อตกลง

ที่เกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

นัสถ์(พัสดุ) ,พี่วัน(ธุรการ)

วีระ(เกิน),จิ้งหรีด,

น้องนุ่ม(พัสดุ)

เลขาฯนวล,

เอ (เศกสรรค์) ,พี่น้อยIT,อิ๊กคิว,กำนันจง,ต้น(วรากร),ไก่น้อย

ปาน(มยุรี) ก้อย(อัจฉรา)

พี่ป๊อป,พี่หนุ่ย,ป้าไก่,คุณหนูแอน,น้องแพนเค้ก,เจี๊ยบ(ปณิตา),น้องเพชร


Health promotion hospital hph

ทีมงานของ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯHPH

ทีมสิ่งแวดล้อม

ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ทีมส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการครอบครัวและญาติ

ทีมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

- วางระบบบริการส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลลงสู่ชุมชน

 • สนับสนุนให้ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 • ของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้

  - สนับสนุนให้เกิดแผนงานส่งเสริมสุขภาพ

  ถ่ายทอดสื่อสารสู่การปฏิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน


Health promotion hospital hph
ปัญหาสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯและการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยง

1.ระดับไขมันในเลือด

2.ความเข้มข้นของเลือด(โลหิตจาง)

3.ความผิดปกติการทำงานของตับ

4.ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

5.เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง


1 cholesterol triglycerides
1. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯระดับไขมันในเลือด ได้แก่ cholesterol และtriglycerides

ภาวะไขมันในเลือดสูง เช่น กรรมพันธุ์ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

อายุที่มากขึ้น การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

การออกแบบกิจกรรม

- กิจกรรมรณรงค์ควบคุมอาหาร “ลดความอ้วน ลงพุง” “งดสูบบุรี่” โภชนาการ สุขอนามัย

-การออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง เต้นแอโรบิก ขี่จักรยาน

- ตั้งชมรม/ประชุมกลุ่ม เช่น ชมรมเฝ้าระวังอาหารว่าง ชมรมเราไม่ดื่ม

- ตรวจเลือดทุก 3 เดือน


Health promotion hospital hph
2. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯความขัมข้นของเลือด(โลหิตจาง)

อาการแสดง เช่น รู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า รู้สึกไม่สบายทั่วตัว

และบางครั้งระดับสมาธิลดลง

การออกแบบกิจกรรม

ชมรมหมอยา ,เภสัชบำบัด รณรงค์การไม่รับประทานยาชุด

ยาหม้อ ยาลูกกลอน เนื่องจากมักมียาที่ระคายกระเพาะอาหาร

โภชนาการอาหาร 5 หมู่

ตรวจเลือดทุก 3 เดือน , การตรวจวิเคราะห์อุจจาระ (Stool) ทุก 3 เดือน


Health promotion hospital hph
3. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯความผิดปกติการทำงานของตับ

การออกแบบกิจกรรม รณรงค์อาหารครบทุกมื้อและตรงเวลา

ดื่มนมป้องกันขาดสารอาหาร เช่น นมถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้

รณรงค์อาหารว่างในช่วงสายและช่วงบ่าย

งดสุราหรือของมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์

ตรวจเลือดทุก 3 เดือน

ชมรมออกกำลังกาย


Health promotion hospital hph
4. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

อาการ คือ กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยมากและผิดปกติ โดยเฉพาะ

ในเวลากลางคืน อ่อนเพลียง่วงซึมไม่สดชื่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด

ตาพร่ามัว คลื่นไส้ และอาจถึงขั้นชักกระตุกเฉพาะที่ และหมดสติได้

การออกแบบกิจกรรม

-รณรงค์การดื่มน้ำบ่อยๆ รณรงค์ดื่มน้ำเปล่า อาหาร 5 หมู่

ออกกำลังกายสม่ำเสมอกิจกรรมตรวจสุขภาพ

กิจกรรมงานอดิเรก ตรวจเลือดทุก 3 เดือน


Health promotion hospital hph

สวัสดี โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ