RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI - PowerPoint PPT Presentation

raport dotycz cy ewaluacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI

play fullscreen
1 / 11
RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI
121 Views
Download Presentation
dylan-jimenez
Download Presentation

RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

 2. Cele i zakres ewaluacji • OBSZAR:IV Zarządzanie szkołą lub placówką • WYMAGANIA: 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach • CELE EWALUACJI: • Określenie stopnia zaangażowania nauczycieli w pracę zespołową • Merytoryczna ocena zespołowej pracy nauczycieli • Doskonalenie sprawności zarządzanie szkołą Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 3. Cele i zakres ewaluacji KRYTERIA SUKCESU: • Wymagania na poziomie podstawowym „D”: • Nauczyciele pracują zespołowo. • Systematycznie analizują efekty swojej pracy. • Nauczyciele dokumentują swoja współpracę. • Wymagania na poziomie wysokim „B”: • Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 4. Cele i zakres ewaluacji Pytania kluczowe: • Jakie zespoły funkcjonują w szkole? • Czy tworzone są plany współpracy nauczycieli w grupach zadaniowych? • Czy istnieje przepływ informacji pomiędzy nauczycielami? • Czy nauczyciele zespołowo rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy? • Czy zespoły dokumentują swoją współpracę? Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 5. Organizacja ewaluacji Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 6. Analiza i opracowanie wyników • W ZS nr 4 w Tychach funkcjonuje 6 zespołów przedmiotowych: humanistyczny, języków obcych, przedmiotów ścisłych, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych i zespół wychowania fizycznego oraz 14 zespołów zadaniowych: kierowniczy, wychowawczy, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, statutowy, ewaluacyjny, ds. organizacji imprez, ds. promocji szkoły, ds. współpracy rodzicami, ds. organizacji egzaminu maturalnego, ds. organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ds., technicznych, ds. uzyskiwania funduszy unijnych, komisja zdrowotna i komisja stypendialna. • Współpraca nauczycieli jest planowana i każdy zespół pracuje w oparciu o opracowany na początku roku szkolnego plan działań. • Bardziej szczegółowy obraz współpracy zespołowej dają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 33 nauczycieli szkoły. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 7. Pytania ankietowe • Proszę wymienić zespoły przedmiotowe i zadaniowe, w których Pan(i) działa? • Czy współdecydował Pan(i) o harmonogramie działań swoich zespołów? • Jak ocenia Pan(i) stopień swojego zaangażowania w realizację zadań swojego zespołu? • Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie nauczycieli ZS nr4 w pracę zespołów? • Jakie formy współpracy były stosowane w Państwa zespołach? • W jaki sposób są dokumentowane efekty pracy zespołu, w którym Pan(i) działa? Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 8. Wyniki ankiety PYTANIE 1 • 15 nauczycieli wymieniło 1 zespół, w którym działają; 10 podało 2 zespoły; 7 wymieniło 3 zespoły. Tylko jeden nauczyciel nie wymienił żadnego zespołu. PYTANIE 2 • 20 nauczycieli zdecydowanie stwierdziło, że współdecydowali o działaniach swojego zespołu; 10 przyznało, że raczej tak, 1 że raczej nie. 2 nauczycieli stwierdziło, że nie współdecydowali o harmonogramie działań. PYTANIE 3 • Większość (21 osób) angażuje się wysoko; 9 nauczycieli przeciętne; 3 za nisko; 1 osoba przyznała, że jej zaangażowanie w prace jednego z zespołów, do którego przynależy jest zerowe. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 9. Wyniki ankiety PYTANIE 4 • 6 osób uznało, że w prace zespołu są zaangażowani wszyscy nauczyciele. 19 osób zaznaczyło, że angażuje się większość; 5 osób stwierdziło, że mniejszość, a 2 ankietowanych, że tylko pojedyncze osoby. PYTANIE 5 • Większość ankietowanych zaznaczyła co najmniej 2 formy współpracy. Najwięcej, bo aż 28 razy wybrano rozmowy indywidualne, 23 razy zebrania i 21 razy praktyczne działania. Inne formy współpracy: wspólne szkolenia oraz wypracowywanie programów naprawczych. PYTANIE 6 • Prawie wszyscy ankietowani (29 osób) jako sposób dokumentowania współpracy w zespole podali sprawozdania. 7 ankietowanych wymieniło także protokoły spotkań. Respondenci wymieniali również kronikę szkolną, prezentacje i inne opracowane w ramach współpracy materiały. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 10. Wnioski Rodzaje współpracy: zespoły przedmiotowe, zadaniowe, wychowawcze i klasowe. Każdy z zespołów starannie planuje swoje zadania. Główne działania zespołów: uzgadnianie rocznego planu pracy, organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, dokonanie wyboru podręczników, planowanie próbnych egzaminów i badanie wyników nauczania, przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów, uzgadnianie tematyki szkoleń wewnętrznych. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

 11. Wnioski Większość nauczycieli angażuje się w działalność co najmniej 2 zespołów i: dzielą się ze sobą wiedzą i doświadczeniem, wspólnie rozwiązują problemy; współpracując z pedagogiem szkolnym, analizują wyniki egzaminów, planują i realizują działania podnoszące kompetencje uczniów. Nauczyciele: • doskonalą również metody i formy współpracy poprzez udział w szkoleniach, • dokumentują współpracę a w formie rocznych planów pracy, semestralnych i rocznych sprawozdań oraz protokołów zebrań, Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie nauczycieli we wspólne realizowanie zadań szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach