Text to speech - PowerPoint PPT Presentation

dyanne
text to speech n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Text to speech PowerPoint Presentation
Download Presentation
Text to speech

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
102 Views
Download Presentation

Text to speech

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Text to speech In Mobile Phones איתי לוי

  2. הקדמה • שימוש בהודעות טקסט על המכשירים הסלולארים היא דרך תקשורת מאוד פופולארית בימינו אשר משתמשים בה למטרות רבות , אם זה למטרות עבודה, הפצת מידע , שיחות עם חברים ועוד. • כמות הודעות הטקסט אשר מופצות בשנה היא עצומה (ב 2006 נשלחו קרוב ל 25 ביליון הודעות בעולם!!!).

  3. הבעיה • כפי שראינו השימוש בהודעות הטקסט במכשיר הסלולארי היא דרך התקשרות מאוד פופולארית וחשובה בימינו , אך ישנם מקרים מסוימים אשר קריאת הודעות הטקסט אשר קיבלנו אינה אפשרית בהם(נהיגה לדוגמא) , בנוסף אנשים אשר סובלים מקשיי ראיה אינם יכולים להשתמש ביכולת חשובה זאת של המכשירים הסלולארית שברשותם.

  4. מטרת הפרויקט • מטרת הפרויקט היא ליצור אפליקציה למכשירים סלולארים אשר מבצעת המרה של הודעות טקסט להודעות קוליות. • ההמרה צריכה להיות: • ברורה ( הודעות הקול יהיו מובנות ). • אמינה ( לא יבוצעו טעויות בהמרה ). • מבוצעת בצורה יעילה.

  5. כיצד נבצע זאת? קבלתהודעה תרגום מילים פירוקלהברות תוצר סופי


  6. קבלת הודעה • המשתמש יבחר את הודעת הטקסט אשר לה הוא רוצה לבצע המרה לקול. • שתי אפשרויות: • המשתמש יבקש להפעיל את האפליקציה על הודעה שמורה במכשיר. • המשתמש ישתמש באזור כתיבה מיוחד להכניס את הטקסט.

  7. תרגום מילים • על מנת לבצע את התרגום למילים נעבור על הטקסט שהמשתמש הכניס ונשנה כל מספר לייצוג שלו במילים, ועבור קיצורים נשתמש בקובץ מילון מיוחד אשר יעזור בתרגום. לקסיקון

  8. פירוק להברות • בחלק זה נקבל את ההודעה לאחר התרגום ונפרק כל מילה בה להברות שממנה היא מורכבת. • לאחר הפירוק תבוצע התאמה של קבצי הקול המתאימים להפעלה והסדר שלהם, כאשר יש רווח זמן בין המילים ויש התייחסות לתווים כגון פסיקים ונקודות.

  9. תוצר • מהודעות הטקסט שקיבלנו מהמשתמש בהתחלה נוצר לנו קובץ קול אשר משומע עבורנו. Text to speech application