8 osobn ochrann pracovn prost edky a dal prost edky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky PowerPoint Presentation
Download Presentation
8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky. Ing. Lucie Václavková, Ph.D. Osnova přednášky. Právní úprava OOPP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance Vymezení OOPP – co jsou, co nejsou Výběr OOPP Poskytování OOPP komu přidělovat jak přidělovat údržba a čištění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 osobn ochrann pracovn prost edky a dal prost edky

8. Osobní ochranné pracovní prostředky a další prostředky

Ing. Lucie Václavková, Ph.D.

osnova p edn ky
Osnova přednášky
 • Právní úprava OOPP
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Vymezení OOPP – co jsou, co nejsou
 • Výběr OOPP
 • Poskytování OOPP
  • komu přidělovat
  • jak přidělovat
  • údržba a čištění
 • Rozdělení OOPP
 • Poskytování MČDP
 • Poskytování ochranných nápojů
1 pr vn prava
1. Právní úprava
 • Směrnice EU
  • Směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků – požadavky na OOP
  • Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci – poskytování OOPP
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • základní vymezení OOPP
  • povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance
 • NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a MČDP
  • vymezení OOPP, požadavky na OOP, poskytování, druhy
 • Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
  • technické požadavky na OOP, uvádění OPP na trh
 • NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • rizikové faktory pracovních podmínek, poskytování ochranných nápojů, aj.
2 1 povinnosti zam stnavatele v oblasti oopp souhrn
2.1 Povinnosti zaměstnavatele v oblasti OOPP (souhrn)
 • Poskytovat OOPP, MČDP, ochranné nápoje, pracovní oděv a obuv (bezplatně).
 • Zpracovat seznam poskytovaných prostředků.
 • Udržovat OOPP v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání.
 • Seznámit zaměstnance s používáním OOPP.
 • Zpracovat směrnici o poskytování OOPP a MČDP.

ZP §104, NV 495/2001 Sb.

2 2 povinnosti zam stnance v oblasti oopp
2.2 Povinnosti zaměstnance v oblasti OOPP
 • Dbát o svou vlastní bezpečnost/bezpečnost jiných osob.
 • Používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky.
 • ZP §106
3 1 co jsou oopp z kladn po adavky
3.1 Co jsou OOPP + základní požadavky

OOPP = prostředky určené k individuální ochraně osob, jeho použití zabraňuje nebo oslabuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů při výkonu práce

 • podle ZP (§ 104) OOPP = ochranné prostředky, které
  • musí chránit zaměstnance před riziky,
  • nesmí ohrožovat jejich zdraví,
  • nesmí bránit při výkonu práce,
  • musí splňovat požadavky stanovené předpisy.
 • podle NV č. 495/2001 Sb. OOPP musí
  • být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
  • odpovídat podmínkám na pracovišti,
  • být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
  • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
  • být vzájemné slučitelné (pokud je používáno více ochr. prostř.).
 • osobní ochranné pracovní prostředky x osobní ochranné prostředky
3 2 co nejsou oopp
3.2 Co nejsou OOPP
 • běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
 • výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,
 • výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
 • sportovní výstroj a vybavení,
 • ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
 • prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

NV 495/2001, § 2

4 v b r oopp
4. Výběr OOPP
 • velký význam  ovlivňuje BOZP + náklady
 • měl by provádět odborník
 • rozhodující riziko před kterým má OOPP chránit
 • další faktory:
  • parametry a vlastnosti prostředků x požadavek a funkčnost
   • odpovídají předpisům + prohlášení o shodě
  • délka životnosti
  • náročnost údržby
5 poskytov n oopp
5. Poskytování OOPP

 pokud rizika práce nelze vyloučit nebo dostatečně omezit

  • technickými prostředky kolektivní ochrany,
  • jinými opatřeními v oblasti organizace práce.

 při mimořádném opotřebení a znečištění – pracovní oděv a obuv

 • zaměstnavatel poskytuje OOPP:
  • bezplatně,
  • podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
  • poskytování OOPP nesmí nahrazovat finančním plněním
  • poskytované OOPP zůstávají jeho majetkem, po skončení PP zaměstnanec vrací

ZP § 104

5 1 rizika
5.1 Rizika
 • identifikace a zhodnocení rizik  slouží k výběru konkrétních OOPP + zaměstnanců
 • základní typy rizik
  • fyzikální – mechanická, tepelná, elektrická, záření, hluk
  • chemická – aerosoly, plyny, páry, kapaliny
  • biologická – patogenní bakterie, patogenní viry, plísně, aj.

+ rizika představované samotným prostředkem

 • míra rizika ohrožení pracovníka  přesné vyjádření v hodnotách, které ohrožují uživatele

NV č. 495/2001 Sb. + NV č. 361/2007 Sb.

5 2 komu p id lovat oopp
5.2 Komu přidělovat OOPP

 osobám vystaveným působení rizik (neodstranitelných)

 • zaměstnancům nezáleží na funkčním zařazení/pracovněprávním vztahu
  • do trvalého užívání x na dobu nezbytně nutnou

 musí být seznámeni s používáním OOPP

 • dalším osobám:
  • osoby zdržující se na pracovišti,
  • zaměstnanci jiných zaměstnavatelů,
  • sám zaměstnavatel,
  • spolupracující osoby aj.

ZP + zák. č. 309/2006 Sb. § 12

5 3 jak p id lovat oopp
5.3 Jak přidělovat OOPP
 • v závislosti na rizicích vyskytujících se na pracovišti nebo při práci zaměstnanců + požadavky předpisů
 • způsob, podmínky a dobu používání OOPP zaměstnavatel stanoví:
  • na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik,
  • na základě charakteru a druhu práce a pracoviště,
  • s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
  • při hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP - využití přílohy č. 1 NV č. 495/2001
  • při výběru OOPP - využití příloh č. 2 a 3 NV č. 495/2001
 • výměna OOPP:
  • při ztrátě funkčních vlastností,
  • po skončení doby životnosti,
  • pokud jejich používáním vzniká zaměstnanci riziko, aj.
 • ztráta OOPP
  • zodpovídá zaměstnanec
   • písemné potvrzení
   • zproštění odpovědnosti
   • cena nad 50 tis. Kč.
 • vracení
5 4 sm rnice oopp a m dp
5.4 Směrnice OOPP a MČDP
 • stanovuje pro OOPP způsob, podmínky a dobu používání na základě:
  • četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik,
  • charakteru a druhu práce a pracoviště,
  • jejich vlastností.
 • zpracována na základě:
  • vyhodnocení rizik,
  • vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování OOPP a MČDP,
  • stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence OOPP.

Příklad

5 4 dr ba opravy a i t n oopp
5.4 Údržba, opravy a čištění OOPP
 • denní údržba - zaměstnanci provádějí sami
 • ostatní údržba, praní, opravy – provádí zaměstnavatel  je povinen udržovat OOPP v použitelném stavu
 • konkrétní řešení:
  • údržba v podnikovém zařízení
  • údržbu/čištění/opravy zajišťují zaměstnanci – zaměstnavatel hradí náklady
 • pravidla:
  • dodržování postupů doporučených výrobcem
  • nesmí být dotčeny ochranné vlastnosti OOPP
6 1 rozd len oop podle nebezpe
6.1 Rozdělení OOP – podle nebezpečí
 • podle nebezpečí spojeného s používáním OOP se rozlišují:
 • OOP jednoduché konstrukce tzv. první kategorie OOP
  • uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany proti rizikům  mohou být včas a bezpečně rozpoznána
  • př.: OOP x povrchovému mechanickému působení, teplotám do 50 °C, drobným nárazům, aj.
 • OOP určené k ochraně života/ochraně proti rizikům, které mohou vážně a trvale poškodit zdraví tzv. třetí kategorie OOP
  • uživatel není schopen zhodnotit nebezpečí
  • př.: OOP k ochraně dýchacích orgánů, x teplotám nad 100 °C, x pádu, aj.
 • OOP nevyhovující 1 a 2 tzv. druhá kategorie OOP
  • př.: ochrana hlavy, sluchu, očí, rukou, aj.

NV č. 21/2003 Sb.

6 2 rozd len oopp podle st t la
6.2 Rozdělení OOPP– podle částí těla
 • Prostředky pro ochranu:
  • hlavy
  • sluchu
  • očí a obličeje
  • dýchacích orgánů
  • rukou a paží
  • nohou
  • trupu a břicha
  • ochranu celého těla – prevence pádů, ochranné oděvy

NV č. 495/2001 Sb.

7 poskytov n m dp
7. Poskytování MČDP
 • zaměstnavatel poskytuje mycí, čistící a dezinfekční prostředky, ochranné masti (bezplatně)

 na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci (kůže + oděv) nebo jejich ohrožení dráždícími látkami

 • množství prostředků – stanoví NV č. 495/2001 Sb., příloha č. 4 + upřesnění zaměstnavatelem podle rizik
8 poskytov n ochrann ch n poj
8. Poskytování ochranných nápojů
 • ochranné nápoje:
  • zaměstnavatel poskytuje při nevyhovujících mikroklimatických podmínkách poskytování na pracovišti nebo v jeho blízkosti (dostupnost)
  • chrání před účinky tepelné zátěže (teplo x chlad)  doplňuje se jím ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním + teplé nápoje
  • součástí i potravinové doplňky
 • rozsah a podmínky - stanoví §8 a příloha, NV č. 361/2007 Sb.