1 / 34

„Zasady poprawnego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013”

„Zasady poprawnego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013”. Pisz, 11.09.2013 r. I . Program szkolenia. Omówienie formularza wniosku o płatność Rozliczenie operacji a niezbędne załączniki dołączone do wniosku o płatność

dyani
Download Presentation

„Zasady poprawnego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Zasady poprawnego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” Pisz, 11.09.2013 r.

 2. I . Program szkolenia Omówienie formularza wniosku o płatność Rozliczenie operacji a niezbędne załączniki dołączone do wniosku o płatność Zasady poprawnego wydatkowania i rozliczania zaliczki

 3. Terminowość złożenia wniosku o płatność Wniosek o płatność składa się w terminie wskazanym w § 8 umowy o dofinansowanie. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, SW wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni. Niezłożenie wniosku o płatność lub złożenie po tym terminie skutkuje wypowiedzeniem umowy.

 4. Zasady poprawnego składania wniosku o płatność • WoP powinien być wypełniony na aktualnym formularzu; • WoP powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującą „Instrukcją wypełniania wniosku o płatność”; • WoP powinien być podpisany przez osoby do tego upoważnione; • WoP powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki; • WoP należy złożyć osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie)

 5. Formularz wniosku o płatność

 6. Sekcja I. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA • Dane Beneficjenta powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie; • Pkt 2. Adres zamieszkania/siedziby – w przypadku osób fizycznych (również prowadzących działalność gospodarczą) należy podać adres zamieszkania; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy podać adres siedziby; • Obowiązkowo należy wypełnić punkt 4. Dane osoby uprawnionej do kontaktu;

 7. Sekcja I. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA – c.d. • W przypadku, gdy beneficjent nie jest osoba fizyczną należy również obowiązkowo wypełnić punkt 5 lub 6; • Pkt 7. Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności: • Jeżeli beneficjent składa wniosek rozliczający zaliczkę i nie wnioskuje już o kwotę do wypłaty należy wpisać dane konta zaliczkowego, • Jeżeli beneficjent wnioskuje o wypłatę środków powinien wpisać dane konta, na które chce aby dokonano płatności (konto zaliczkowe lub inne konto), • Na potwierdzenie danych o numerze rachunku bankowego należy dostarczyć odpowiedni dokument – zaświadczenie z banku, umowa z bankiem na prowadzenie rachunku, oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu rachunku.

 8. Sekcja II. DANE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE • Pkt 1-7 – należy podać dane zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie; • Pkt 8-9 – należy podać kwoty zgodnie z umową o dofinansowanie, jednak w przypadku zawarcia aneksu do umowy należy podać aktualne kwoty; • Pkt 10. Okres realizacji operacji – należy podać zgodnie z umową o dofinansowanie – okres podany w załączniku nr 1 do umowy.

 9. Sekcja III. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ • Pkt 1. Wniosek za okres – należy podać okres od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego dnia terminu złożenia wniosku o płatność; • Pkt 3-5 i 7 – należy wpisać poprawnie kwoty wynikające z danych umieszczonych w tabeli IV i V; • Pkt 6 – należy wpisać kwotę odsetek bankowych uzyskanych od kwoty otrzymanej zaliczki (dokument potwierdzający wysokość odsetek).

 10. Sekcja IV. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMNETÓW O RÓWNOWAZNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ • w tabeli należy wyszczególnić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowalne; • W przypadku, gdy dokument odnosi się do więcej niż jednej pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego, zawartego w umowie, należy go ująć w zestawieniu odpowiednią ilość razy.

 11. Sekcja V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE • Kolumna 2 „Wyszczególnienie zakresu rzeczowego” – powinno być zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy; • Kolumny 3-8 – wprowadzone dane powinny być zgodne z faktycznie poniesionymi kosztami.

 12. Sekcja VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI • Należy obowiązkowo wypełnić w przypadku rozliczania przez Beneficjenta zaliczki lub jej transzy;

 13. Sekcja VII. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA • wniosek powinien być podpisany przez beneficjenta, osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania beneficjenta lub ustanowionego pełnomocnika;

 14. należy wskazać wszystkie dołączone do wniosku o płatność załączniki; Sekcja VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

 15. Załączniki do Wniosku o Płatność

 16. Beneficjent jest zobowiązany złożyć niezbędne do rozliczenia operacji załączniki wraz z wnioskiem o płatność (sekcja VIII). Beneficjent składa dokumenty, bezpośrednio dokumentujące koszty – faktury, rachunki, umowy sprzedaży itp. – w oryginale. Inne załączniki beneficjent przedstawia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego, notariusza lub podmiot, który wydał dokument.

 17. Sprawozdanie z realizacji operacji • W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową obowiązkowym załącznikiem jest sprawozdanie końcowe z realizacji operacji. • Sprawozdanie powinno być wypełnione zgodnie z opracowaną instrukcją wypełniania sprawozdania oraz powinno zawierać informacje zgodne z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie. • Sprawozdanie powinno być złożone w wersji papierowej i elektronicznej.

 18. Dokumenty akceptowane na etapie wniosku o płatność: •faktury VAT (VAT RR, VAT MP), •rachunki, •faktury i noty korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą), •dokumenty celne (wraz z dokumentami, których dotyczą), •umowy sprzedaży nieruchomości sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu, •umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne wraz z rachunkami, •niektóre dokumenty wewnętrzne.

 19. Dokumenty finansowe: • powinny być wystawione na Beneficjenta (dane zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie), • powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy – zgodnie z zasadami wystawiania dokumentów, • data sprzedaży na dokumentach powinna być zgodna z okresem kwalifikowalności kosztów wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r., • data sprzedaży musi być również zgodna z okresem realizacji operacji określonym w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

 20. Potwierdzenie nabycia lub odbioru: • załącznikiem do wniosku o płatność powinny być potwierdzenia obioru zakupionych rzeczy, wykonania usług odebrania robót budowlanych, • dokumentem potwierdzającym odbiór może być protokół odbioru, montażu, instalacji itp. podpisany przez dostawcę i nabywcę • W przypadku zakupów potwierdzeniem może być adnotacja na dokumencie finansowym „towar odebrałem/am” z datą odbioru i podpisem odbierającego.

 21. Zakupy rzeczy używanych Niezbędne dokumenty przy zakupie rzeczy używanych: • Oświadczenie Beneficjenta, że w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych, • Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkowa zakupionych maszyn lub urządzeń oraz potwierdzająca, że są one sprawne oraz maja właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy.

 22. Leasing – niezbędne dokumenty • Umowa leasingu (kopia, odpis) wraz z harmonogramem spłat, • Umowa powinna zawierać informację o przeniesieniu własności na leasingobiorcę po spłaceniu wszystkich rat, • Potwierdzenie przeniesienia własności.

 23. Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej W przypadku zakwalifikowania kosztu zakupu maszyn i urządzeń nabytych poza obszarem UE należy załączyć do WoP odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że maszyny i urządzenia spełniają normy wspólnotowe mające do nich zastosowanie.

 24. Kosztorysy • W przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia robót budowlanych na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez Beneficjenta ww. dokumentów najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. • W przypadku robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę należy dołączyć: • pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy obowiązek jego posiadania nakłada pozwolenie na budowę), • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym brak sprzeciwu do użytkowania lub oświadczeniem, że sprzeciwu nie wniesiono (po upływie 21 dni).

 25. Kosztorysy – c.d. Niezbędnym załącznikiem do WoP jest kosztorys powykonawczy w przypadku, gdy: • występują rozbieżności pomiędzy wdrożonym kosztorysem inwestorskim a stanem faktycznympo wykonaniu robót (zmiany w cenie, ilości), • do zaistniałych zmian konieczne są wyjaśnienia.

 26. Dokumentacja fotograficzna i oznakowanie operacji • W przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 EURO Beneficjent zobowiązany jest do oznaczenia operacji tablicą informacyjną sporządzoną zgodnie z wytycznymi Księgi Wizualizacji, • W przypadku operacji o wartości poniżej 500 000 EURO Beneficjent zobowiązany jest oznakować operację w widoczny sposób – poprzez tablicę, naklejkę itp.

 27. Dokumentacja fotograficzna i oznakowanie operacji – c.d.

 28. Zapłata dokonywana w walutach obcych W przypadku, gdy dokonano płatności w obcej kwotę kosztów kwalifikowalnych należy przedstawić w polskiej walucie przeliczając wartość po kursie z dnia dokonania transakcji zapłaty. Potwierdzeniem wysokości kursu jest: - adnotacja banku na fakturze lub innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej lub na potwierdzeniu zapłaty, - zaświadczenie z banku.

 29. Dowody zapłaty Do wniosku o płatność należy obowiązkowo dostarczyć potwierdzenia dokonania zapłaty za przedstawione dokumenty. W przypadku płatności przelewem należy dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu (nie należy dołączać polecenia przelewu). W przypadku płatności gotówkowych potwierdzeniem jest zapis na dokumencie „zapłacono gotówką”, oświadczenie wystawcy dokumentu o otrzymaniu płatności (kwota i data) lub inny dokument potwierdzający (KP). Wszystkie wydatki powinny być poniesione do dnia złożenia WoP.

 30. Wzrostkosztówkwalifikowalnych Zgodnie z artykułem 5 ustęp 4 umowy o dofinansowanie, w przypadku, gdy Beneficjent poniósł koszty w kwocie wyższej niż zakładana w umowie jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, koszty te mogą zostać zakwalifikowane w wysokości faktycznie poniesionej o ile kwota pomocy nie ulegnie zwiększeniu.

 31. Zaliczki • Zaliczka powinna być wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki. • Dokumentem potwierdzającym numer rachunku bankowego, dostarczanym do Samorządu Województwa, może być zaświadczenie z banku, umowa z bankiemlub oświadczenie Beneficjenta. • Dane powinny być zgodne z informacjami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

 32. Zaliczki – c.d. • Zaliczka może być wydatkowana tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej. • Zaliczka przeznaczona jest wyłącznie do finansowania kosztów kwalifikowalnych. • Zwrot niewykorzystanej lub nieprawidłowo wydatkowanej zaliczki powinien nastąpić do dnia złożenia WoP (na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

 33. Aneks do umowy Wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie można złożyć najpóźniej w dniu złożenia WoP. Weryfikacja WoP zostaje wstrzymana do dnia podpisania aneksu lub odmowy podpisania aneksu.

 34. Dziękujemy za uwagę Biuro Wdrażania PO RYBY Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

More Related