projekt bli niaczy wzmocnienie procesu implementacji dzia a antykorupcyjnych w polsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce. Działanie 4. 7 Analiza struktur w polskich i niemieckich służbach skarbowych i celnych Henning Erbe, Monachium , urzędnik służby celnej w stanie spoczynku Jochen Vierheilig , Drezno , landtag saksoński.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt bliźniaczy Wzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce' - dyani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt bli niaczy wzmocnienie procesu implementacji dzia a antykorupcyjnych w polsce
Projekt bliźniaczyWzmocnienie procesu implementacji działań antykorupcyjnych w Polsce

Działanie 4.7Analiza struktur w polskich i niemieckich służbach skarbowych i celnych

Henning Erbe, Monachium, urzędnik służby celnej w stanie spoczynku

Jochen Vierheilig, Drezno, landtag saksoński

serdecznie witamy
Serdecznie witamy
 • Sprawy organizacyjne
 • Harmonogram
 • Przedstawienie uczestników
zadanie
Zadanie
 • Zalecenia dotyczące przyszłych struktur organizacyjnych
 • Raport i ocena warsztatu
zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
 • Jak powinna wyglądać organizacja/struktura administracji, aby była ona odporna na korupcję?
 • Co zrobiły Polska, Niemcy i inne kraje, aby osiągnąć ten cel?
 • Jakie zalecenia istnieją w tym zakresie np. ze strony organizacji międzynarodowych?
program rz dowy w zakresie walki z korupcj
Program rządowy w zakresiewalki z korupcją
 • „Strategia antykorupcyjna, 1 etap: 2002 – 2004”
 • „Strategia antykorupcyjna, 2 etap: 2005 – 2009”
  • Analiza NIK
  • Lista niedociągnięć
   • za duży zakres kompetencji pojedynczego urzędnika/pracownika
   • za duża uznaniowość
   • nie zwracanie uwagi na dokumentację i zgłoszenia
   • niewystarczająca kontrola wewnętrzna
   • nierówny dostęp do informacji
   • brak odpowiedzialności osobistej
   • brak rozwiązań antykorupcyjnych
   • zbyt duża zależność od usługodawców zewnętrznych
   • omijanie kontroli państwowych
   • konflikt interesów
uwagi kontrolne najwy ej izby kontroli nik threat of corruption summery 2003
Uwagi kontrolne Najwyżej Izby Kontroli (NIK) („Threat of Corruption...”, summery 2003)
 • Administracja skarbowa
   • skomplikowane regulacje prawne
   • zbyt powszechna praktyka udzielania upustów podatkowych
 • Administracja celna
   • wadliwe zorganizowanie procedur służbowych
   • niedostateczne wyposażenie materialne
   • niedostateczny nadzór służbowy
 • Rozmowa w NIK 13. 01. 2006r.
acquis communautaire ue
Acquis Communautaire UE

Projekty (blueprints) administracji celnych

 • nr 1 Ustawodawstwo
 • nr 2 Organizacja i zarządzanie
 • nr 3 Human Resource Management
 • nr 4 Customs Ethics
 • nr 5 Szkolenia
 • nr 6 Revenue Collection
 • nr 7 Border and Inland Control
 • nr 8 Investigation and Enforcement
 • nr 9 Customs Laboratories
 • nr 10 Infrastructure and Equipment
 • nr 11 Trade Facilitation and Relations with Business
 • nr 12 Transit and Movement of Goods
 • nr 13 Computerisation
acquis communautaire ue1
Acquis Communautaire UE

Blueprint nr 4 Customs Ethics

 • Kwestie dotyczące etyki zawodowej
 • Wymogi organizacyjne i strukturalne
  • system kontroli zarządzania
  • system rekrutowania personelu
  • system wymiany informacji z sądami, prokuratorami i policją
  • organizacja systemów i procedur w służbie celnej w celu zminimalizowania okazji do dokonywania oszustw przez personel
  • system audytu wewnętrznego
  • system dla informatorów umożliwiający przekazywanie wskazówek przez osoby z zewnątrz na temat oszustw i nieprawidłowości, których dopuszczają się pracownicy administracji
kompendium wco integrity best practices wco 2005
Kompendium WCO „Integrity Best Practices – WCO 2005”

Temat: „Reforma i modernizacja”

 • zlikwidowanie praktyk przestarzałychi niewydajnych
 • modernizacja i reforma procedur, aby wykluczyć obejścia
 • przykład Polski
zalecenia oecd w zakresie podej cia do konflikt w interes w w s u bie publicznej z 2003r
Zalecenia OECD w zakresie podejścia do konfliktów interesów w służbie publicznej z 2003r.
 • Cel:
  • wspieranie organów państwowych w zakresie opracowania skutecznych metod obchodzenia się z „konfliktami interesów”
  • przedstawienie sprawdzonych metod
 • Raporty krajów członkowskich dotyczące postępów i stosowania wytycznych OECD
przepisy prawa s u bowego
Przepisy prawa służbowego
 • Ustawa o Służbie Publicznej z 18. 12. 1998r.
 • Ustawa o Służbie Celnej z 24. 07. 1999r.
 • Regulacje dotyczące:
  • dostępu do organów administracji
  • ścieżek kariery zawodowej
  • praw i obowiązków
  • etyki zawodowej
  • prawa dyscyplinarnego
  • oświaty
  • uposażenia / płac
  • wykonywania zajęć ubocznych
  • zwalniania ze stosunku służbowego
 • Wykroczenia służbowe
  • częstość występowania korupcji
  • przypadki wykryte / niewykryte
  • walka z korupcją przez centralne jednostki specjalne
centralne biuro antykorupcyjne cba
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
 • Współpraca przy dochodzeniach / śledztwach
 • Reorganizacja kompetencji
kontrola skarbowa
Kontrola skarbowa
 • Ustawa o kontroli skarbowej z 28. 09. 1991r.
 • Nadzór i kontrola
  • majątku państwowego
  • przychodów państwa
  • zarządzania majątkiem innych organów państwa
  • obrotu towarowego z zagranicą
  • uczciwości pracowników służb skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia przepisów antykorupcyjnych (art. 228 – 231 KK)
  • przestrzegania obowiązków służbowych administracji skarbowej
  • komórek administracji skarbowej (kontrola resortowa)
grupa antykorupcyjna w ministerstwie finans w
Grupa antykorupcyjnaw Ministerstwie Finansów
 • Pismo z 04. 07. 2003r. (prośba o zajęcie stanowiska wobec uwag NIK-u)
 • Analiza sposobu pracy komórek organizacyjnych MF
decyzja nr 38 szefa s u by celnej z 16 10 2003r
Decyzja nr 38 szefa służby celnejz 16. 10. 2003r.
 • Powołanie koordynatorów ds. etyki zawodowej
 • Określenie zakresu zadań
ocena sytuacji w administracji skarbowej
Ocena sytuacji w administracji skarbowej
 • Pismo naczelnika wydziału ds. organizacji administracji skarbowej z dnia 23. 06. 2005r.
 • Problematyczne obszary korupcjogenne
  • złożoność prawa podatkowego
  • zbyt mało kontroli
  • duża uznaniowość w zakresie upustów podatkowych
  • możliwości manipulowania przy przetwarzaniu danych
  • wiążąca interpretacja prawna podatnika po upływie 4 miesięcy
  • niskie zarobki pracowników
  • przechodzenie szczególnie wykwalifikowanego personeludo sektora prywatnego
  • nieprzestrzeganie „zasady wielu par oczu”
  • mała liczba wykrytych przypadków
  • niewystarczająca świadomość łamania prawa u obywateliw zakresie wręczania łapówek przez nich samych
krytyka
Krytyka
 • Organizacje pozarządowe
  • Fundacja Batorego: znaczna korupcja w urzędach skarbowych i celnych
  • Transparency International: małe zainteresowanie państwa zwalczaniem korupcji
 • Miesięcznik FORBES (5/2006): analiza ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli polskiej gospodarki
struktura polskiej i niemieckiej administracji skarbowej
Struktura polskiej i niemieckiej administracji skarbowej
 • Trójetapowość
  • Ministerstwo
   • MF
   • Federalne Ministerstwo Finansów
   • 16 ministerstw finansów krajów związkowych
  • Organy średniego szczebla
   • izby skarbowe, izby celne, organy kontroli skarbowej
   • główne dyrekcje skarbowe
  • Organy lokalne: urzędy skarbowe, (główne) urzędy celne
 • Rozszerzenie UE o kraje Europy Wschodniej
  • Likwidacja urzędów celnych na polskiej granicy zachodniej / niemieckiej granicy wschodniej
  • Rozwój personelu
 • Reorganizacja niemieckiej administracji celnej
prawne regulacje podrz dne
Prawne regulacje podrzędne

Przepisy wykonawcze w oparciu o uprawnienia ustawowe lub moc organizacyjną

 • Rozporządzenia z mocą ustawy
 • Wytyczne administracyjne
 • Instrukcje służbowe
 • Cel
  • odciążenie ustawodawcy
  • korzyści czasowe w administracji
  • ujednolicenie stosowania prawa
  • ograniczenie uznaniowości
  • wzmocnienie zasady równego traktowania obywateli
audyt wewn trzny
Audyt wewnętrzny
 • Polska administracja skarbowa
  • operacyjna komórka śledcza, jednak
  • zapewnienie uczciwości / walka z korupcją nie są głównymi akcentami pracy
 • Niemiecka administracja skarbowa
  • wspieranie nadzoru służbowego i merytorycznego
  • kontrole, analizy słabych punktów
  • wykrywanie naruszeń prawa
  • zalecenia w zakresie działań organizacyjnych i kadrowych
kontrola zewn trzna
Kontrola zewnętrzna
 • Niemiecka administracja skarbowa
  • stwierdzenie sytuacji podatkowej
  • szerokie obowiązki podatnika w zakresie wspierania i powiadamiania organów skarbowych
  • w przypadku podejrzenia o płacenie łapówek: powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Polska administracja skarbowa
grupa kontrolna bawarskiej administracji skarbowej
Grupa kontrolnabawarskiej administracji skarbowej
 • Kontrole
  • wszystkich postępowań skarbowych zakończonych przez urząd skarbowy pod określonym aspektem, np. wszystkie zwroty podatku
  • opracowanie określonych kryteriów
 • Stwierdzenie typowych nieprawidłowości
 • Specjalizacja grupy
atlas zagro e
Atlas zagrożeń
 • Podstawa: analiza ryzyka
 • Określenie stopni zagrożenia
 • Przypisanie określonej czynności abstrakcyjnej stopniowi zagrożenia
slide25
Zasada dwóch / wielu par oczu

Decyzjanr17,Dyrektywanr 3, RWPKust. 41,42

 • Uczestniczenie innej osoby
 • Współkontrolowanie na płaszczyźnie horyzontalnej
 • Kontrola następcza na płaszczyźniewertykalnej
 • Stosowanie łączone
slide26
Rotacja personelu

Decyzjanr 17,Dyr.nr 4, RWPKust. 43-48

 • Zmiana kompetencji merytorycznej / miejscowej
 • Zmiana składu zespołu roboczego
 • Przeniesienie posiadacza stanowiska służbowego
slide27
Oznaki usiłowania korumpowania(torowanie drogi - nęcenie)
 • Umizgiwanie się do urzędnika
 • Częste kontaktowanie się,zbędne z merytorycznego punktu widzenia
 • Symulowanie zrozumienia dlaprzeciążenia pracą
 • Sprowokowanie urzędnika doaktywnego działaniai odegrania piłeczki
 • Apelowanie do poczucia odpowiedzialności
 • Wręczanie drobnych upominków, np. kalendarzy, długopisów
slide28
Oznaki osobowe
 • Rzucająca się w oczy zażyłość z petentami / osobami składającymi wnioski
 • Zaburzenie równowagi psychicznej z powodu problemów rodzinnych lub finansowych
 • Ewidentnie kosztowna stopa życiowa, której też nie można logicznie wyjaśnić
 • Tzw. ryzykowny sposób życia, np. hazard, uzależnienie od alkoholu
 • Ścisłe prywatne powiązania z osobamialbo firmami, z którymi istnieje również kontakt służbowy
slide29
Oznaki osobowe
 • Kierowaniekompetencji na własną osobę
 • Przejmowanie klientów, petentów
 • Celowe zaniechaniedziałań zabezpieczających (rezygnacja z zasady dwóch par oczu)
 • Nadmierne argumentowanie za określonym zleceniem
 • Postawa odmowna przy grożącym przeniesieniu (przyklejenie się do stołka)
 • Izolacja względem innych pracowników, stała obecność, rezygnacja z urlopu
slide30
Oznaki osobowe
 • Obstawanie petentów / składających wnioskiprzy jednym określonymreferencie
 • Nagła, nie dająca się wyjaśnić zmiana zdania
 • Wykonywanie niedozwolonej działalności dodatkowej
 • Krążące plotki
warunki dost pu dla nowych pracownik w
Warunki dostępu dla nowych pracowników
 • Obiektywność przy wybieraniu personelu
  • określenie minimalnej przeciętnej stopni na świadectwie / stopni egzaminacyjnych
  • pisemne egzaminy przydatności (egzaminy wstępne)
  • wieloosobowe gremium odpowiedzialne za wybór kandydatów
 • Odrzucenie kandydatów o „zbyt wysokich” kwalifikacjach
struktury uposa enia
Struktury uposażenia
 • Odpowiednie wynagrodzenie
 • Orientacja: zawody porównywalne
dzia ania dydaktyczno szkoleniowe
Działania dydaktyczno-szkoleniowe
 • Zawodowe wykształcenie podstawowe
  • Niemcy
   • korpus oficerów młodszych: 3-letnie studia w wyższej szkole zawodowej
    • 18 miesięcy studium teoretycznego
    • 18 miesięcy praktyk
    • egzamin częściowy po zakończeniu części podstawowej
    • kontrola wybranej ścieżki kariery zawodowej na koniec służby przygotowawczej: „dyplomowany ekonomista”
   • korpus chorążych: 2-letnia służba przygotowawcza
    • 8 miesięcy fachowego studium teoretycznego
    • 16 miesięcy praktycznego kształcenia zawodowego
    • egzamin częściowy po kursie wprowadzającym
    • kontrola wybranej ścieżki kariery zawodowej po kursie końcowym
  • Polska
   • informacje udzielone przez uczestników
dzia ania dydaktyczno szkoleniowe1
Działania dydaktyczno-szkoleniowe
 • Dalsze kształcenie zawodowe
  • Niemcy
   • zawodowe programy towarzyszące dla wszystkich obszarów administracji skarbowej
   • instytucje szkoleniowe wewnętrzne oraz dla całej administracji
  • Polska
   • informacje udzielone przez uczestników
ocena etat w
Ocena etatów
 • Cele
  • wynagrodzenie posiadacza etatu według wymogów związanych z wykonywaną pracą
  • wspieranie i nagradzanie gotowości pracowników do wydajnej pracy
   • przejęcie bardziej wymagających funkcji umożliwia awans
   • bodziec do ulepszania kwalifikacji
   • powierzenie bardziej odpowiedzialnego stanowiska, tym samym wyrażenie uznania dla wykonanej pracy
  • utworzenie „katalogów ocen” zapewnia równe stosowanie takich samych kryteriów oceny
  • w przypadku ogłoszeń o wolne miejsca pracy często decydujący punkt odniesienia w celu określenia profilu wymogów
 • Badania prowadzone w ramach oceny etatów mogą stanowić impuls do przeprowadzenia zmian organizacyjnych
kalkulacja zapotrzebowania kadrowego
Kalkulacja zapotrzebowania kadrowego
 • Cel
  • określenie liczby etatów i miejsc pracy wymaganych w celu wykonania zadań
  • wyniki nieodzowne w celu planowania kadr i podejmowania decyzji organizacyjnych
  • podstawa działań budujących i merytorycznych
  • ważna dla statystyk i pracy nad wizerunkiem publicznym
 • Punkt wyjściowy: zadania administracji
 • Metody kalkulacyjne
  • metoda oparta na miejscu pracy
  • metoda oparta na wartościach charakterystycznych
sfera zam wie publicznych
Sfera zamówień publicznych
 • Zastosowanie IT
 • Pakt o prawości
 • Wykluczenie skorumpowanych przedsiębiorców („czarna lista”)
unowocze nienie administracji
Unowocześnienie administracji

Trzy filary

 • Nowoczesne zarządzanie administracją
 • Zmniejszenie biurokracji
 • E-Government
nowoczesne zarz dzanie administracj nowy model sterowania
Nowoczesne zarządzanie administracją / nowy model sterowania
 • Sytuacja wyjściowa
  • problemy finansowe organów administracji
  • przymus do „zorientowania na klienta”
  • koszty połączenia Niemiec
  • przymus do działań ekologicznych i gospodarnych
 • Najważniejsze elementy
  • zorientowanie na wynik
  • zdecentralizowane kompetencje zasobowe
  • zarządzanie kontraktami
  • konkurencja
public private partnership ppp
Public Private Partnership (PPP)
 • Definicja
 • Cel
  • pozyskanie nowych zasobów dla organów administracji
  • odciążenie budżetów
  • zysk na czasie w przypadku kompleksowych projektów
 • Obszary zastosowania
  • zasadniczo wszystkie obszary państwa i administracji
  • przykłady
   • opłata za korzystanie z autostrad przez samochody ciężarowe
   • projekty budowy dróg / tunelów
   • działania z zakresu budowy nowych szkół i modernizowania starych
   • zamek miejski w Berlinie
   • wieczyste umowy budowlane ze spółkami prywatnymi wraz z natychmiastowym najmem obiektu (np. szkoły)
   • logistyka ruchomych towarów handlowych
e government bundonline 2005
E-Government / BundOnline 2005
 • Cel
  • utworzenie federalnej administracji wspieranej przez rozwiązania IT
  • nowe kanały dostępu do urzędów
  • przyspieszenie kontaktu z urzędem
  • bardziej przejrzyste procedury
  • przyspieszenie modernizacji administracji w krajach UE
  • wyraźne odciążenie finansowe urzędów
  • rozbudowa zgodnie z wymogami europejskiej strategii IKT 2010
 • Stan obecny
  • przestawienie procedur w ponad 100 urzędach federalnych wszystkich resortów
  • opracowanie standardów uniwersalnych i stabilnych struktur w zakresie E-Government
 • Harmonogram
  • 1 faza: 2000 – 2005
  • 2 faza: 2005 – 2010
model berlin spandau
Model Berlin - Spandau
 • Walka z korupcją poprzez
  • rozbudowaną politykę informacyjną wobec pracowników
  • dużą przejrzystość procedur udzielania zamówień publicznych
 • Element podstawowy: model oparty na trzech filarach
  • grupa kontrolna ds. zwalczania korupcji
  • controlling w zakresie udzielania zamówień publicznych
  • zewnętrzny ombudsman (adwokat zaufania)
slide43

Przyjmowanie nagród i prezentów

 • Zasada
 • Wyjątki
 • Nie wymagające pozwolenia
 • Prezenty niskiej wartości
 • Goszczenie
 • Skutki prawne
slide44
Koordynatorzy ds. etyki zawodowej (PL)

Osoby kontaktowe w sprawach prewencji

korupcyjnej (D)

Polska administracja celna

 • Koordynowanie informacji i dokumentacji
 • Szkolenia
 • Analiza i zwalczanienieetycznych sposobów zachowania
 • Wspieranie etycznych sposobów zachowania
slide45
Współpraca z biurami administracji celnej
 • Współpraca z biuramikontroli wewnętrznej
 • Szerzenie etyki zawodowejpoza administracją celną
 • Uczestniczenie w seminariach dot. zagadnień etycznych
 • Współpraca z prasą
slide46
Niemiecka administracja celna
 • Partner do rozmówdla zatrudnionych, obywateli, kierownictwa biur
 • Doradztwo, spotkania informacyjne
 • Kontrola przy oznakach korupcji
 • Doradzanie kierownictwu w przypadku podejrzenia o korupcję
 • Doradzanie w zakresie PR
slide47
Kodeks Etyki Służby Celnej
 • Służba dla dobra Rzeczypospolitej, demokracji, obywatela
 • Obowiązki elementarne
 • Przyswojenie, stosowaniei przekazywaniewiedzy izdolności
 • Obowiązek bezstronnego sprawowania urzędu i niewykorzystywania go do własnych potrzeb
 • Obowiązek bezstronności
slide48
Kodeks Etyki Funkcjonariusza Służby

Celnej

 • Normy określające właściwą postawę funkcjonariusza Służby Celnej
 • Normy chroniące sumienność / uczciwośćfunkcjonariusza Służby Celnej
 • Normy regulujące relacje funkcjonariuszy Służby Celnej
 • Normy chroniące godność / prestiż zawodowyfunkcjonariusza Służby Celnej
wytyczne rz du federalnego
Wytyczne rządu federalnego
 • Bądź wzorem: pokaż swoim zachowaniem, żenie tolerujesz ani nie promujesz korupcji
 • Natychmiast odrzucaj próby korumpowaniai poinformuj niezwłocznie swoich przełożonychoraz osobę kontaktową w sprawach zwalczania korupcji
 • Jeżeli przypuszczasz, że ktoś chce Cię poprosić o faworyzowanie niezgodne z obowiązkami, postaraj się o to, by pozyskać kolegę jako świadka
 • Pracuj tak, żeby w każdej chwili można było sprawdzić Twoją pracę…
slide50
Zwróć uwagę na oddzielenie służby od życia prywatnego. Sprawdź, czy Twoje prywatne interesy mogą prowadzić do kolizji z Twoimi interesami służbowymi
 • Wspieraj swą placówkę służbowąw wykrywaniu i wyjaśnianiu korupcji. Poinformuj swoich przełożonychi osobę kontaktową ds. zwalczania korupcjiw przypadku wystąpienia oznak zachowania korupcyjnego
 • Wspieraj swą placówkę służbową w rozpoznawaniu błędnych struktur organizacyjnych sprzyjających korupcji
 • Dokształcaj się w zakresie działań antykorupcyjnych
slide51
Wytyczne dla przełożonych
 • Przełożony jako wzorzec postępowania
 • Słabe punkty
  • Niewystarczający nadzór służbowy i merytoryczny
  • Ślepe zaufanie do pracowników
  • Rozpoznanie słabych stron charakteru
  • Negatywny przykład przełożonych w zakresie przyjmowania prezentów
  • Brak konsekwencji
slide52
Działania przeciw słabym punktom
  • Pouczanie i uwrażliwianie
  • Działania organizacyjne
   • jasna definicjakompetencji decyzyjnych
   • systematyczne uelastycznianieopracowywania procedur
   • wyczerpanie możliwościzasady wielu par oczu
   • profilaktyczna rotacja po upływie 5 lat
   • działania przeciw słabym punktom
   • pouczenie i uwrażliwienie w ramach rozmów z pracownikami
   • działania organizacyjne
slide53
Opieka

Zwiększona opieka przy podwyższonym zagrożeniu

 • Nieprzerwany dialog z pracownikami
 • Branie pod uwagęsłużbowych / osobistych problemów pracowników
 • Niedopuszczenie do kolizji interesów
 • Czujność przy przeciążeniu / niedociążeniu pracownika
 • Podwyższona uwaga w przypadku osobistych słabościpracownika
 • Czujność w przypadku wyrażanego niezadowolenia
slide54
Nadzór / styl kierowania
  • Wbudowanie mechanizmów kontrolnych
  • Unikanie izolowania / usamodzielniania sięposzczególnych pracowników
  • Zwracanie uwagi na oznaki korupcji
  • Kontrole doraźnie w zakresie obszarów uznaniowości
  • Rozmowy z „klientelą administracji“
rodki dzia ania techniczne
Środki/ działania techniczne
 • Budynki / pomieszczenia opodwyższonym zapotrzebowaniu na ochronę
 • Kontrole wstępu
 • Obszar IT – ochrona danych
 • Protokołowanie dostępu do danych
 • Zasada czystego biurka („CleanDesk”)
 • Zaszeregowanie rzeczy pod zamknięciem
 • Potrzeba ochronyśrodków komunikacji
pozyskiwanie informacji
Pozyskiwanie informacji
 • Koordynator ds. etyki zawodowej
 • Gorąca linia telefoniczna
 • Adwokat zaufania (ombudsman)
 • Virtual Letter Box / anonimowaplatforma komunikacyjnaw każdym przypadku ważna jest jednak:możliwośćanonimowegoprzekazywania informacji