Postęp techiczny w pracy biurowej - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postęp techiczny w pracy biurowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postęp techiczny w pracy biurowej

play fullscreen
1 / 4
Postęp techiczny w pracy biurowej
229 Views
Download Presentation
dyami
Download Presentation

Postęp techiczny w pracy biurowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Postęp techiczny w pracy biurowej Renata Żak Monika Cichowska 3bTŻ

  2. Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań. Z dynamicznym charakterem wiąże się także inna cecha, a mianowicie dążenie do możliwie wszechstronnego i kompleksowego wykorzystywania wszelkich środków technicznych. Nowoczesna technika, mimo że dysponuje różnymi środkami technicznymi, dąży do osiągnięcia efektów za pomocą środków możliwie najprostszych i najtańszych.

  3. Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach: • niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego • - mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową • - automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób automatyczny z coraz bardziej ograniczającym się udziałem człowieka.

  4. Mechanizacja i automatyzacja związana z procesami zarządzania uległy tak dużemu rozwojowi, że w praktyce prawie każda czynność, która występuje w tych procesach może być zmechanizowana lub zautomatyzowana. Postęp techniczny w każdej postaci przynosi w określonych warunkach właściwe efekty.