Zero Energy Buildings
Download
1 / 25

Dušan Lukášik - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Zero Energy Buildings Transformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti založenej na obnoviteľných zdrojoch energie pri najnižších spoločenských nákladoch. Dušan Lukášik Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav Košice , Slovenská republika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dušan Lukášik' - dutch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zero Energy BuildingsTransformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti založenej na obnoviteľných zdrojoch energie pri najnižších spoločenských nákladoch.

Dušan Lukášik

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav Košice , Slovenská republika

Apríl 2014, Ostrava,

Česká republika


Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav Košice, Slovenská republika

Zakladatelia:

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave,

Technická Univerzita v Košiciach,

Ekonomická Univerzita v Bratislave,

HONORS, a.s., Liptovský Mikuláš,

Združenie právnických osôb

Rok založenia: 2008

Registračné číslo:355 78 165

Sídlo: Murgašova 3, 040 01 Košice.


Spolupr ca
Spolupráca

Cluster AT+R&

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústavPilot Project on Zero Energy Buildings


Regul cia iv ho organizmu a hodnotov syst m loveka
Regulácia živého organizmu a hodnotový systém človeka

Živý organizmus

Homeostatic Homeostáza

Súbor hlavných regulačných parametrov Proces, ktorý udržiava regulačné parametre v

pH, teplota nastavených limitách

Atmosféra je produktom biosféry- James Lovelock

Hlavný regulačný mechanizmus :cyklus kysličníka uhličitého

Regulácia človeka Regulácia planéty Zem

pH ( 7,35-7,45) pH oceánov 8,2 pred industriálna úroveň

telesná teplota 28°C - 45°C Priemerná teplota 13,6°C pred industriálna úroveň

Biologická hodnota je cez homeostázu človeka konvertovaná do pociťovaného dobrého stavu. To platí pre bunku,

pre tkanivo, orgán a nakoniec pre celého človeka. Preto hodnotový systém človeka a aj spoločnosti je odvodený od

biologickej hodnoty cez vnútorný proces založený na nevedomej úrovni s jeho konverziou do vedomia.

Antonio Damasio


Cyklus kysli n ka uhli it ho a ph oce nov probl m slo 1
Cyklus kysličníka uhličitého a pH oceánovProblém číslo 1

IPSO správa z 3. októbra 2013 určuje nasledovné

tri parametre s negatívnym dopadom:

Strata kyslíka v moriach

Okysličovanie morí

Otepľovanie

Hlavný regulačný indikátor – pH morí:

Pred industriálna úroveň : 8,2

Súčasná úroveň: 8,1

Očakávaná úroveň v roku 2100 7,7-7,8

Dynamika poklesu pH oceánov je rovnaká ako pred 65 mil. rokov počas veľkého vymierania druhov –

95% živočíšnych druhov vymrelo

Zima 2013/2014 priniesla v SR iba dva dni s charakteristikou zimy. V extrémnych rokoch

priemerná denná teplota stúpla o 0,1-0,2°C, v zime 2013/2014 o 1°C,

dynamika zmien vzrástla o 500%Tepeln vlny ako d sledok klimatick ch zmien probl m slo 3
Tepelné vlny ako dôsledok klimatických zmienProblém číslo 3

 • V roku 2003 tepelné vlny spôsobili smrť občanov EU v rozsahu 25 000 až 70 000 osôb Bruckner,G. 2005

 • V roku 2010 tepelné vlny spôsobili smrť občanov EU v rozsahu 55 000 osôb Barriopedro,D. 2011

 • S rastom priemernej teploty sa bude frekvencia tepelných vĺn zvyšovať s odhadom na 2 až 3 násobok

 • Prítomnosť tepelných vĺn zvyšuje pravdepodobnosť kolapsu organizmu v extréme až o 33% D´Ippoliti,D., et all. 2010

 • Definícia tepelnej vlny:

 • Tepelná vlna je určená pomocou extrémnej dennej teploty Tapp určenej vzorcom a najnižšou nočnou teplotou Tmin.

 • Tapp= -2.653 + 0.994( Tair ) + 0.0153 ( Tdewpt )2 Tdewpt je teplota rosného bodu

 • Tepelná vlna nastáva, ak :

 • v perióde najmenej dva dni Tapp prekročí 90ty percentil mesačnej distribúcie teploty

 • v perióde najmenej dvoch dní Tmin prekročí 90ty percentil a Tapp prekročí medián mesačnej hodnoty


Kr za alebo transforma n proces
Kríza alebo transformačný proces?

Tvar priebehu kriviek

na jednotlivých trhoch

nie je možné vysvetliť

ekonómiou 20 teho

storočia založenej na

individuálnom

rozhodovaní jednotlivca

vo svoj prospech

Metódy fyziky známe ako teória

Chaosu je schopná popísať

chovanie trhov.

Rozhodovanie jednotlivca

je ovplyvnené rozhodovaním

ostatných účastníkov trhu

a spätne individuálne rozhodnutie

ovplyvňuje rozhodovanie ostatných

Transformačný proces

je procesom nevratným a je vždy spojený so zmenou hodnotového systému, čo znamená:

1. Určiť novú hodnotu 2.Kvantifikovať novú hodnotu

3. Nájsť spôsob merania hodnoty 4.Určiť miesto novej hodnoty v ekonomických modeloch

5. Premietnuť novo vypracované modely do legislatívy a zaviesť ich ako normy spoločnosti


Kr za a jej rie enie
Kríza a jej riešenie

Kríza 70tych rokov bola vyvolaná zdvojnásobnením cien energií

Riešením krízy 70tych rokov bolo efektívne nasadenie IT technológií

IT technológie v priebehu 15 rokov znížili energetickú náročnosť na jednotku HDP na polovicu

Kríza na finančných trhoch v roku 2008 bola dôsledkom sekvencie vyvolaných nerovnováh

na trhoch, kde začiatok je možné vysledovať od roku 1995 a ako posledný nástroj bol zvolený

rast cien energií na dvoj a viac násobok, čo do 3 mesiacov vyvolalo kolaps finančného sektora

Riešením súčasnej krízy je :

Transformácia k trvalo udržateľne spoločnosti založenej na

využívaní obnoviteľných zdrojov energie

pri najnižších spoločenských nákladoch

Transformácia bude trvať 40-60 rokov, kríza 15 rokov?


Probl my sp sobuj ce kr zu
Problémy spôsobujúce krízu

Podstatné problémy, ktoré spôsobujú súčasnú krízu sú:

1. Klimatické zmeny ako dôsledok porušenia homeostázy Zeme v cykle obehu kysličníka

uhličitého – dôsledok ekonomickej činnosti človeka ( produkcia emisií CO₂)s vyvolaným

efektom tepelných vĺn ( rast priemernej teploty Zeme) pôsobiacich na človeka

Indikátory: pH oceánov, priemerná teplota Zeme a dynamika zmien, plocha ľadovcov

a rast hladiny oceánov

2. Kríza v technológiách umožňujúcich konverziu energie zabezpečovanej ekologickými

systémami prírody pre ekonomickú činnosť človeka

Indikátory: rast dovozu primárnych zdrojov energie do EU

 • Spôsob riešenia – a to: spôsob financovania výskumu a vývoja a spôsob regulácie trhov

  Indikátory: volatilita na trhu s emisiami CO₂, rast cien energií v porovnaní s USA ( 41%

  vyššia cena elektrickej energie a 4 krát vyššia cena zemného plynu), pokles produkcie

  emisií ako dôsledok poklesu ekonomickej aktivity ( 15% z 18%) a nie ako dôsledok náhrady

  technológií


Transformácia budovy na budovu s temer nulovou potrebou energie: 1. Energeticky efektívna budova2. Budova s nulovou bilanciou energie3. Budova s pozitívnou bilanciou energie

2014

2020

1996

Fakty:

Budovy spotrebujú

40% energie EU

42% spotreby energie je v teple

Referenčný rok

Riešenie v synergickom efekte troch parametrov:

Zníženie emisií CO₂ o 90% a viac

Zníženie spotreby primárnych zdrojov energie o 80% a viac

Zamedzenie vplyvu tepelnej vlny na ľudský organizmus a tým vyriešenie zdravotných problémov a produktivity práce počas letných mesiacov

Očakávaný pokles cien slnečných

Elektrární a zároveň rast efektívnosti

Energetickej konverzie zo súčasných

20% na 40% umožní dosiahnuť stav

kedy budova nad svoju spotrebu dodá 350 MWh energie do energetických sietí


Budovy zachov vaj hodnotu
Budovy zachovávajú hodnotu energie:

Za 115 rokov predstavuje priemerný rast cien

nehnuteľností za rok 2‰


Inovácia energie: Nie sú to najsilnejšie organizmy, ktoré prežívajú, ani tie, ktoré sú najinteligentnejšie, ale tie, ktoré sa najlepšie adaptujú na zmenu vonkajších podmienok Charles Darwin

Dva typy znalostných kriviek

Kvalitatívna Kvantitatívna

Každý druhý rok sa

objem informácií zdvojnásobuje

Zdroj financovania

Štát,

nadnárodný

kapitál

Rizikový kapitál

Portfóliový investor

Znalosti

trhom

overené

vedomosti

Vedomosti

Spracované a

zosystematizované

Informácie

Informácie

V 70tych rokoch 20teho storočia bolo potrebných 60 prvotných ideí, kým sa jedna uplatnila na trhu

Na konci prvej dekády 21 storočia počet prvotných ideí narástol na 300

Inovácia je úspešná konverzia novej koncepcie alebo znalosti na nový produkt ( tovar alebo službu) zabezpečujúcu vytvorenie novej hodnoty pre zákazníka na trhu a vytvárajúci ekonomickú pridanú hodnotu pre producenta ( externe alebo interne).


Znalostn krivka emisi spolo ensk hodnota emisi
Znalostná krivka emisií energie: Spoločenská hodnota emisií

8 hodinový rozdiel

medzi produkciou

slnečnej energie a

spotrebou znamená

že energiu je potrebné

uložiť

 • Slnečná elektráreň:

 • Maximálny doplatok v SR: 430 €/MWh

 • Náklady, ktoré musí spoločnosť vynaložiť, aby došlo

 • k produkcii elektrickej energie bez 1 tony emisií:

 • distribučné straty od miesta produkcie k zásobníku 15%

 • Strata v cykle zásobníka energie 28%

 • Distribučné straty od miesta zásobníka do miesta spotreby 15%

 • Celková cena u spotrebiteľa . 1 MWh x 1,48 = 636,4 €

 • Cena el. energie na trhu : 36,4 €

 • Náklady na 1 tonu zelenej povolenky : 600 €

Priemerné náklady na jednu tomu emisií v SR:

2011 : 94€/t

2012 : 98 €/t

Sternova správa z roku 2006:

Spoločenské náklady na jednu tonu

emisií CO₂ = 20€/t až 70€/t

Solární elektrárny

Najväčší tunel v Českej ekonomike

Miloš Zeman máj 2013

Technológie s nákladmi vyššími ako 70€/t majú byť predmetom výskumu a vývoja a nie zaradené na trh.


Dopad feed in tariff na ekonomiku podnikov
Dopad energie: Feed in tariff na ekonomiku podnikov


Dopady doplatkov k pevnej cene
Dopady doplatkov k pevnej cene energie:

Index záťaže SR na životnú úroveň oproti Nemecku

19,82 x 4,66 = 92,35, t.j. 92,35/62,40 = 1,479

Distribučné poplatky, ktoré platí zákazník v SR sú približne dvojnásobné ako poplatky za zelenú energiu, pretože druhú časť poplatkov

tvoria doplatky za energiu z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla, čo je príplatok za využitie fosílnych palív.

Právna opora systému doplatkov k pevnej cene je v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora PreussenElektra AG v Schhleswag AG [2001]

EUECJ C-379/98, podľa ktorého sa nejedná o verejné peniaze a preto nie je možné aplikovať článok 92 Prístupovej zmluvy a zároveň,

pokiaľ je na trh dodávaná čistá energia a prispieva k znižovaniu GHG emisií, táto skutočnosť má vyššiu prioritu ako dodržiavanie článku

28 -30 Prístupovej zmluvy.


Krit ri pre v ber technol gi
Kritériá pre výber technológií energie:

Zásady pre zníženie rizika z hodnoty 1:300 na 1:5 a menej

Technológie, ktoré spĺňajú kritérium

dodatočných nákladov na zelený kredit 70€/t a menej

2. Trhom overené technológie na špičkovej úrovni

3. Správne nasadenie technológií

Pokiaľ má technológia na znalostnej krivke

trend poklesu, je možné zaradiť ju medzi perspektívne

technológie a určiť približne dobu nasadenia

Transformácia budovy pozostáva z nasledovných postupných krokov:

Štandardná budova

Budova spĺňajúca kritériá energetickej efektívnosti

Budova spĺňajúca kritériá budovy s temer nulovou potrebou energie

Budova spĺňajúca kritériá nulovej bilancie energie s energetickými sieťami

Budova spĺňajúca kritériá plusovej bilancie s energetickými sieťami


Z tovanie medzi budovou a energetick mi sie ami
Zúčtovanie energie: medzi budovou a energetickými sieťami

Problém : po integrácii lokálneho zdroja energie do budovy nie je zabezpečený

v legislatíve nediskriminačný prístup energetického zdroja na energetický trh


Probl m energetick ho trhu ekonomick bari ra
Problém energetického trhu – ekonomická bariéra energie:

Trh s emisiami:

TEKO príjem 397t x8 €/t = 3176 €

TČ investície 8€/t x 397t = 3176 €

Trh s el. energiou:

TEKO príjem 19,02 €/MWh- doplatok k cene na trhu (URSO)

TČ náklad 13,3 €/MWh/SPF = 3,3 €/MWh,

Rozpočítané doplatky do distribučných nákladov

Trh s teplom

TČ si nemôže uplatniť fixné náklady

pri vstupe do distribučnej sústavy 31,78 €/MWh

Ekonomická bariéra na trhu v prospech energetickej sústavy TEKO/TEHO:

(3176+3176)€/230MWh + 19,02€/MWh + 3,3€/MWh + 31,78€/MWh = 81,71 €/MWh


Chaos na trhu s energiou
Chaos na trhu s energiou energie:

Deregulácia trhu – umožnenie pôsobenia špekulačného kapitálu nad hranicu 30 až 35% z celkovej potreby – vznik nerovnováh na trhu

Klimatický balíček – neplatí sa za dodanú úžitkovú hodnotu, ale platia sa lobysticky dohodnuté doplatky k cene na trhu za technológie

Sú len dve úžitkové hodnoty :

 • energia - elektrická energia, teplo a chlad

 • Zelené kredity – vynaložené náklady na produkciu energie bez emisií


Rie enie transform cie energetick ho trhu
Riešenie transformácie energetického trhu energie:

 • Spoločenská hodnota emisií v podobe spotrebnej dane na emisie predstavuje penalizačnú časť riešenia regulácie trhu

 • Zelený kredit predstavuje platbu za úžitkovú hodnotu dodanú na trh v podobe čistej energie

 • Vtedy: energetické zdroje si konkurujú cenou energie a nákladmi na zabezpečenie čistej energie

 • Regulátor : určí cenu zeleného kreditu a určí výšku spotrebnej dane na emisie CO₂

 • Výsledok: konkurencia tlačí na ceny a teda aj náklady, pričom výškou zeleného kreditu regulátor určuje tempo transformácie jednotného trhu OZE a fosílnych palív smerom k OZE


Pr klad transform cie trhu na z klade dajov eu a vodnej cene 70 t za zelen kredit
Príklad transformácie trhu na základe údajov EU a úvodnej cene 70€/t za zelený kredit

Na trhu s emisiami CO₂ existuje iba pri 50% redukcii stav rovnováhy. Umelo navodený stav rovnováhy cez Cap and trade system naráža na fundamentálny omyl ekonomiky 20teho storočia- neschopnosti krátkodobej predikcie ekonomického vývoja spoločnosti, čoho dôsledkom je volatilita na trhu s emisiami CO₂ neumožňujúca investície


V sledok opatren eu v rokoch 2006 a 2012
Výsledok opatrení EU v rokoch 2006 až 2012 úvodnej cene 70€/t za zelený kredit

European president Herman Van Rompuy echoed the growing sense of alarm, calling it a top EU priority to slash energy costs. "Compared to US competitors, European industry pays today twice as much for electricity, and four times as much for gas. Our companies don't get the rewards for being more efficient," he said.

The Telegraph 8th of September 2013

Antonio Tajani, the European industry commissioner.

"We face a systemic industrial massacre," said Antonio Tajani, the European industry commissioner.

Mr.Tajani warned that Europe's quixotic dash for renewables was pushing electricity costs to untenable levels, leaving Europe struggling to compete as America's shale revolution cuts US natural gas prices by 80pc.

"I am in favor of a green agenda, but we can't be religious about this. We need a new energy policy.

The Telegraph 8th of September 2013

 • During last 7 years:

  • the price of electricity raised up in EU as much as 37% and the price of electricity went down in USA as much as 4%This result damage the competitiveness of EU .

 • Where are the roots of this economy massacre?

 • European Commission May 2013


 • Pr roda lovek a hodnotov syst m
  Príroda, človek a hodnotový systém úvodnej cene 70€/t za zelený kredit

  Éra fosílnych palív –

  pýcha človeka rozhodne o parametroch budovy

  a príroda dodá energiu,

  človek je dočasne nadradený prírode

  Éra OZE –

  príroda určí objem disponibilnej energie a tým

  určí parametre budovy,

  človek sa zosúladí s možnosťami vymedzenými prírodou


  Centrum v skumu ekonomiky obnovite n ch zdrojov energie a distribu n ch s stav
  Centrum výskumu úvodnej cene 70€/t za zelený kreditekonomiky obnoviteľnýchzdrojov energie a distribučných sústav

  Ďakujem za pozornosť.

  www. honors.sk


  ad