konservative hj rring kommune det er ingen kunst at fordele velf rd kunsten best r i at skabe den n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

KONSERVATIVE HJØRRING KOMMUNE Det er ingen kunst at fordele velfærd – kunsten består i at skabe den. Uddannelse - høje ambitioner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duscha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konservative hj rring kommune det er ingen kunst at fordele velf rd kunsten best r i at skabe den

KONSERVATIVE HJØRRING KOMMUNEDet er ingen kunst at fordele velfærd – kunsten består i at skabe den

Uddannelse - høje ambitioner

Skoler og institutioner i Hjørring Kommune skal levere landets bedste undervisning, som sikrer børnene faglige og sociale kompetencer på højeste niveau. Et stærkt faldende elevtal vil kræve en justering af antallet af skoler. Vi vil arbejde for, at styrke de nuværende uddannelsesinstitutioner samt tiltrække nye og anderledes uddannelser.

Økonomisk ansvarlighed

Kommunen skal sikre gode rammer for erhvervslivet. Det skaber arbejdspladser og styrker skattegrundlaget.

Disciplin omkring overholdelse af kommunens budgetter skal sammen med mindre administration og en effektiv drift bringe balance i økonomien.

Administrationen skal samles på ét sted.

Kvalitet og frihed i Hjørring Kommune

Efter- og videreuddannelse af kommunens personale skal understøtte kommunen som attraktiv arbejdsplads.

Færre regler og mindre bureaukrati skal frigøre ressourcer til bedre service.

Kerneydelser skal prioriteres højt

Børnepasning, undervisning, ældrepleje samt social- og psykiatriområdet er kerneydelser, som skal udvikles og nytænkes.

Borgeren skal sikres demokrati, åbenhed og indflydelse

Vi vil arbejde for en gennemsigtig og åben politisk dagsorden og sikre mest mulig dialog med borgere og erhvervsliv.

stem konservativt
STEM KONSERVATIVT

Frihed under ansvar og respekt for et fællesskab, der tager hånd om de svageste, er det vi forbinder med at være konservative.

Der er brug for mange penge, når vi skal tage hånd om de svage i vores samfund, sikre kvalificeret uddannelse til børn og unge og samtidig skabe kontinuitet og nye muligheder i vores fælles kommune.

Nogle er gode til at fordele andres penge – andre ved, at hver en krone, der skal bruges i det offentlige, skal tjenes først. Derfor skal vi skabe gode rammer for erhvervslivet.

Det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder ved roret i vores kommune.

Byrådets beslutninger berører dig og dine nærmeste!

hj rring kommune
HJØRRING KOMMUNE

Kommunen skal danne en driftsikker ramme for alle borgere.

Kommunen skal ikke blot være administrator, men være en stærk generator i området i lokalområdet, ikke blot i forhold til erhvervslivet, men også planlægningsmæssigt og kulturelt.

Politiske beslutninger og ikke den enkelte entreprenør skal styre kommunens fremtid.

Politiske beslutninger skal være grundlag for besparelser. Politikerne skal tage ansvar!

Fortsat privatisering og udlicitering.

Samle den kommunale administration, så de kommunale kræfter bruges meste hensigtsmæssigt, med let adgang til tog og bus, tæt ved motorvejen og med tilstrækkelige parkeringsforhold. Medarbejdernes tid skal bruges på borgerne og ikke på landevejen.

De kommunalt ejede selskaber skal drives professionelt og på kommercielle vilkår.

Lempe kravet om bopælspligt i samråd med borgerne. Sikre gode vilkår for nærdemokrati. Råd og fora skal ikke være skinddemokratiske organer.

Ingen p-afgift i kommunen, det vil underminere detailhandelen.

Konservative at opretholde og udbygge det kommunale selvstyre.

erhvervslivet og de menneskelige ressourcer
ERHVERVSLIVET OG DEMENNESKELIGE RESSOURCER

Et stærkt erhvervsliv er fundamentet for vores samfund. Vi ønsker at sikre erhvervslivet gode vilkår, gennem tilstrækkelige rammer til tiden, tilstrækkelig infrastruktur og hurtig sagsbehandling.

Kommunen skal være en aktiv og positiv samarbejdspartner overfor erhvervslivet med kobling til aktiv erhvervsrådgivning og støtteordninger.

Et dynamisk erhvervsliv kræver, at de menneskelige ressourcer er til stede. Det er derfor vigtigt, at det er attraktivt for hele familien at blive og bosætte sig i kommunen. Vi skal bygge på den livskvalitet i sunde rammer, der er i vores område.

En storslået og varieret natur, der giver store muligheder for udfoldelse

Et aktivt musik og kulturliv

Gode og billige boligmuligheder

den sunde kommune den gr nne kommune
DEN SUNDE KOMMUNE DEN GRØNNE KOMMUNE

Det en konservativ kongstanke, at vi skal værne om vores ressourcer og aflevere en verden i god stand til de kommende generationer.

Vi værner ikke kun om naturen for miljøets skyld, men også for naturens egen skyld, for den har stor værdi i sig selv.

Vi tager ansvar for miljø og natur og ønsker større fokus på brugen af vores værdifulde natur.

Det skal være sjovt at komme i naturen og røre sig og lærer om plante- og dyrelivet f.eks. på eget initiativ, med skolen, naturvejledere, rollespil eller andet.

Lave flere grønne gå- og cykelstier – det letter trafikken og gavner sundheden.

Lave mere sikre skoleveje så børnene kan gå eller cykle til skole.

Vi skal også værne om adgangen til naturen, for det er på længere sigt med til at bevare naturen.

Sikre fri adgang til vores klitter og strande, som er landets bedste.

Sommerhusområder skal bevares som attraktive naturområder.

Sikre naturområder mod forurening.

Sikre et rent havmiljø.

Alle nye kommunale byggerier og anlæg skal være optimalt i forhold til energi.

ldre og handicappede
ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Konservative er garant for administration med omtanke og kommunal service med et varmt hjerte.

Respekt, tryghed og værdighed for ældre og handicappede.

Ældreomsorgen tilpasses de ældre og ikke omvendt.

Sikre og udbygge en kvalitetspræget hjemmepleje.

Ældre forbliver længst muligt i eget hjem efter eget ønske.

Forbedring af forhold for handicappede:

I det offentlige rum, inkl. stier til grønne områder

Adgang til offentlige bygninger

kultur sport
KULTUR & SPORT

Kommunen skal rumme et bredt kulturliv med mange tilbud og muligheder.

Synergieffekten skal øges i kulturlivet, kulturen skal synliggøres og markedsføres bl.a. af turistforeningerne.

Sikre stort udvalg af sportsmuligheder – både elite og bredde.

Fortsat udbygning af Park Vendia i et offentligt-privat partnerskab.

b rn og unge
BØRN OG UNGE

Uddannelsestilbuddene skal øges for at bevare unge i kommunen og trække nye unge til.

Arbejde for en stadig forbedring af folkeskolen med tidssvarende faciliteter.

Antallet af skoler bør begrænses, således at børnene får flere muligheder, og de økonomiske midler anvendes mest hensigtsmæssig, og kommer de fleste til gode.

Mange uddannelsestilbud er udviklende og bidrager til at holde de unge i området.

Konservative er en garant for en stadig forbedring af folkeskolen.

I Hjørring kommune ønsker vi et afbalanceret fagligt og pædagogisk højt niveau i forhold til de økonomiske rammer.

Med de mange meget små skoler er det nærmest umuligt at holde det pædagogiske høje faglige niveau, uden at der skal tilføres ekstra midler, som typisk vil fragå den øvrige del af vore børns skoler. På grund af stærkt faldende elevtal – i 2013 allerede på 1200 elever, må de mindste skoler lukkes.

Værne om muligheder for idrætsanlæg tæt på skolerne.

Sund mad i idrætshallerne – væk med pølser og pommes fritter!

Større fokus på udsatte børn med hjælp til hele familien.

Støtte til dårligt stillede børn, så de kan blive i hjemmet.

ad