FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER PowerPoint Presentation
Download Presentation
FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER

play fullscreen
1 / 14
FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER
122 Views
Download Presentation
dusan
Download Presentation

FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FORSKNING/ FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING OMVÄRLDSBEHOV/KONTAKTER

 2. ÖVERGRIPANDE MÅL: • En verksamhet som är bättre • anpassad att möta yttre förändringar • (struktur, finansiering, arbetsmiljö) • Ökat fokus större kritisk massa • Högre kvalitet • Optimal produktion • (doktorer, publicering, samarbeten,… SYNLIGHET!) • Bättre rekryteringsvillkor • Ökad stimulans och glädje i arbetet

 3. Förslag till nya principer för fördelning av fakultetsanslaget – 2001-12-17 (= ”nya”) (Bengt Nordén (ordförande), Karin Andersson, Holger Rootzén, Catharina Dyrssen, Mendel Kleiner) 1) BASANSLAG 15%(beräknat på antalet lärare/forskare efter doktorsexamen)2) FORSKARUTBILDNING 35%(varav 70% efter antalet lic- och dr-examina och 30% efter lönesumma för doktorandtjänster)3) FORSKNING 30%(uträknat efter index)4) SELEKTIVA SATSNINGAR 20%(att fördelas som riktade stöd från resktor. En del av dessa medel behöver sannolikt användas för att dämpa effekterna av den nya fördelningsmodellen)

 4. Vad ska vi använda fakultetsresursen till ? - Konkretiserade Mål 1, 2, 3 - • Grundförutsättningar! • Hur använder vi den föreslagna ”nya” (anno 2001) modellen för fördelning av fakultetsresursen i förhållande till uppsatta Mål 1, 2, 3? • Åtgärder!

 5. Vad ska vi använda fakultetsresursen till? • Mål 1: (Del)finansiera forskningsområden av grundläggande betydelse för Chalmers i ett nationellt och internationellt perspektiv • ”BAS” - bland annat för främjande av forskningsanknuten grundutbildning

 6. Mål 2: Premiera • forskarutbildning (prestation) 2) forskning (externa forskningsresurser): - kommentar: en motsatsning som kompenserar OH-differens för vidmakthållande av nuvarande infrastruktur motsvarar ca 1/3 av fakultetsresursen ”PRESTATION”

 7. Mål 3: • Möjliggöra kontinuerlig (årlig) omprioritering • av fakultetsresursen på basis av kvalitetsgranskning • ”ÅRLIG SÄRSKILD SATSNING”

 8. Grundförutsättningar! • En enkel, robust och förutsägbar fördelnings-modell (som grundmodell har använts den föreslagna ”nya” modellen - anno 2001- dock med vissa förenklingar), som tillåter långsiktig planering och därmed omställning av verksamhetsanvändning av fakultetsresursen • – samma modell används för fördelning av medel ur fakultetsresursen på sektions och på institutionsnivå

 9. All grundutbildning ska vara forskningsanknuten på basis av att alla lärare bedriver forskning. Däremot är det inte nödvändigt att alla delar av grundutbildningen motsvaras av en forskningsaktivitet? Om så inte är fallet så betyder det att våra lärare/forskare ska ge undervisning också på delar som inte utgörs av deras forskningsområde • En årlig ej uppbunden – eller snarare frigjord - forskningsresurs för främjande av kvalitetshöjning av verksamheten

 10. Hur använder vi den föreslagna ”nya” (anno 2001) modellen för fördelning av fakultetsresursen i förhållande till konkretiserade Mål 1, 2, 3? • Basanslaget (1) stöder MÅL 1! • Forskar utbildning (2) och forskning (3) stöder • MÅL 2!

 11. Selektiva satsningar (4) omfördelas i lämplig proportion till (1, 2, 3 – främst 1). Ur resursen som fördelats till basanslaget (1) används 5% motsvarande HELA fakultetsresursen för årlig omprioritering baserad på kvalitetsbedömning och nya angelägna forskningsområden för en för Chalmers hållbar utveckling – gäller också på sektions och institutionsnivå! – stöder MÅL 3! • Detta förfarande innebär att medel för omprioriteringar inte förorsakar en ”ryckighet” i medelstilldelningen, men inte heller en långsiktig upplåsning av medel som i praktiken inte tillåter en omprioritering!

 12. Åtgärder! • Gör en känslighetsanalys av utfallet av ny fördelningsmodell (anno 2001) med olika viktning av ingående komponenter. Testa dessutom modellen vid uteslutande av faktorer för publicering/patent/ internationellt utbyte! Inkludera i analysen också andra vid Chalmers förekommande fördelningsmodeller. Utvärdering av känslighetsanalys av den gruppering som utarbetat den nya fördelningsmodellen – under ledning av Bengt Nordén, samt därefter av fakultetsrådet.

 13. Beskriv underlag för kvalitetsutvärdering (det mesta av underlaget finns tillgängligt genom datainsamling för årsredogörelse, SCB etc. – en förutsättning för effektivisering av verksamheten är en samordning av all datainsamling! - ett underlag har utarbetats av Chalmers i samarbete med DTU. • Påbörja intern utvärdering utgående från forskargruppsnivå - på basis av en för Chalmers gemensam struktur för vilket underlag som krävs! – identifiera kvalitetsfaktorer för respektive verksamhet! • Påbörja process för extern utvärdering, baserad på intern utvärdering!

 14. Chalmers: Sektion: Institution: 1) BAS 1) BAS 1) BAS 2) PRESTATION 2) PRESTATION 2) PRESTATION • 3) OMFÖRDELNING • baserad på: • A) Självbild (beskrivning/kvalitets-faktorer/intern utvärdering) • B) Extern utvärdering • 3) OMFÖRDELNING • baserad på: • A) Självbild (beskrivning/kvalitets-faktorer/intern utvärdering) • B) Extern utvärdering • 3) OMFÖRDELNING • baserad på: • A) Självbild (beskrivning/kvalitets-faktorer/intern utvärdering) • B) Extern utvärdering Minsta enhet vilken utvärderingen baseras på= FORSKARGRUPP + Grundutbildning