slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agencja Oceny Technologii Medycznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
dusan

Agencja Oceny Technologii Medycznych - PowerPoint PPT Presentation

273 Views
Download Presentation
Agencja Oceny Technologii Medycznych
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych dr Waldemar Wierzba

 2. Plan prezentacji • Problemy systemowe w opiece zdrowotnej oraz stosowane na świecie sposoby ich rozwiązywania • Zadania AOTM • Aktywność międzynarodowa AOTM • Pracownicy w AOTM – poszukiwany profil i możliwości rozwoju

 3. Przyczyny problemów systemu opieki zdrowotnej • Starzenie się populacji  Wzrost potrzeb • Marketing, wzrost oczekiwań, postawy roszczeniowe  Wzrost popytu • Nowe technologie  Wzrost kosztów • Zasoby nie rosną tak szybko jak potrzeby, popyt i koszty

 4. W odpowiedzi na wyzwania musimy • zapobiegać chorobom • promować zdrowie • zwiększyć wartość uzyskiwaną z zasobów opieki zdrowotnej • więcej korzyści zdrowotnych (benefits) • mniej działań niepożądanych i szkód (harm) • w ramach posiadanego budżetu

 5. Zwiększyć wartość uzyskiwanąz zasobów opieki zdrowotnej • Lepsza alokacja zasobów • Wartość z alokacji zasobów jest maksymalna, jeżeli przesunięcie zasobów z jednego obszaru (świadczenia) do innego nie zwiększa korzyści zdrowotnych ani nie zmniejsza działań niepożądanych i szkód • Lepsze wykorzystanie zasobów • Wartość z wykorzystania zasobów jest maksymalna, jeżeli osiągnięto najlepszą jakość możliwą w ramach posiadanego budżetu

 6. Cel Więcej zdrowia (nawet) za takie same pieniądze

 7. „Robić właściwe rzeczy właściwie”- praktyka medyczna XXI wieku skupiona na lekarzu  skupiona na pacjencie oparta na opiniach  oparta na dowodach naukowych kierowana (głównie) zyskiem  kierowana wiedzą wybór, za J.A. Muir GrayDyrektor National Library of Healthi NHS Screening Programme

 8. Wiedza jest wrogiem choroby • Wiedza z badań  dowody naukowe (evidence) • Wiedza z pomiarów wykonania świadczeń  analizy statystyczne (statistics) • Wiedza z doświadczenia  błędy (mistakes)

 9. Jak powstaje wiedza? Dane są przekształcane w informację, która jest przechowywana dopóki ktoś nie zechce jej użyć Wiedza to zastosowana informacja

 10. Najlepsze dostępne dowody naukowe Doświadczenie i umiejętnościlekarza (w ocenie stanu klinicznego pacjenta) Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjenta Przesłanki decyzji klinicznej zgodnej z EBM Decyzja kliniczna

 11. Najlepsze dostępne dowody naukowe Doświadczenie zawodowe i umiejętnościekspertów klinicznych Appraisal Przesłanki decyzji o finansowaniu ze środków publicznych zgodnej z EBM i HTA Assessment Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjentów, społeczeństwa i decydentów Decyzja o finansowaniu

 12. Metodologiczne podstawy AOTM • EBM – Evidence-Based Medicine • HTA – Health Technology Assessment • wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w tej dziedzinie • Cochrane Collaboration • CADTH (Kanada) • MSAC i PBAC (Australia) • NICE (Wielka Brytania)

 13. Zadania AOTM Do zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych należy: 1) Podejmowanie działań mających na celu realizację zadań związanych z oceną procedur medycznych 2) Opracowywanie lub weryfikacja ocen procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych procedur, które są przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 3) Opracowywanie projektów rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących procedur medycznych; 4) Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz medycznymi stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Agencji, świadczeniodawcami, samorządami zawodów medycznych. 5) Realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 14. Formalna podstawa działania • zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie a Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Z. 06.10.53 ) • państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, podległa Ministrowi Zdrowia

 15. Sytuacja międzynarodowa w zakresie HTA • Raport Grupy ds. Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Komisji UE (2004-11-30) • “HTA stała się priorytetem polityki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia trwałej sieci dla HTA” • DG SANCO w Planie Pracy na rok 2005 w zakresie Zdrowia Publicznego ustala HTA jako jeden z obszarów priorytetowych • Markos Kyprianou, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (HTA jednym z 7 głównych obszarów): • “….zauważono użyteczność utworzenia trwałej europejskiej sieci oceny technologii medycznych. […] Mam nadzieję, że ta sieć zostanie uruchomiona w tym roku, ze wsparciem programu zdrowia publicznego.”

 16. Międzynarodowa aktywność AOTM • EUnetHTA – Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych • TF 2005 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw” • Narodowa licencja Cochrane Library – przygotowania do dołączenia do ok. 10 krajów świata, które zapewniły swoim obywatelom bezpłatny dostęp do Cochrane Library • Recenzje zagraniczne Porównawczych Analiz Koszt-Efekt wykonywanych na zlecenie lub przez AOTM • Bieżące kontakty z agencjami HTA na świecie • Członkostwo instytucjonalne w INAHTA i HTAi

 17. EUnetHTA • Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych – European Network for HTA • projekt współfinansowany przez Unię Europejską w latach 2006-2008 • dotychczasowe spotkania robocze: - w Kopenhadze i Londynie - najbliższe w Helsinkach

 18. EUnetHTA – zadania strategiczne • opracowanie ram organizacyjnych dla trwałej Sieci HTA w Europie • opracowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w ramach Sieci

 19. EUnetHTA – cele strategiczne • Ograniczyć dublowanie wysiłków, co doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów • Zwiększyć liczbę raportów HTA i ich udziału w decyzjach w krajach członkowskich UE, co zwiększy „impact” HTA • Wzmocnić związek między HTA i decyzjami polityki zdrowotnej na poziomie UE i w krajach członkowskich • Wspierać kraje mające ograniczone doświadczenie w dziedzinie HTA

 20. Koordynacja projektu – DACEHTA Komunikacja– SBU & DAHTA@DIMDI Ewaluacja projektu– NOKC Wspólny rdzeń dla raportu oceny technologii medycznej– FinOHTA Adaptowanie istniejących analiz HTA z jednego do drugiego państwa – NCCHTA Zastosowanie HTA w polityce zdrowotnej – DACEHTA Monitorowanie rozwoju nowych technologii medycznych oraz ustalenie priorytetów HTA – HAS Systemy do wspierania HTA w państwach nieposiadających odpowiednich do tego instytucji – CAHTA EUnetHTA – 8 pakietów roboczych

 21. EUnetHTA - partnerzy • 27 krajów europejskich, w tym 24 członków UE (bez Słowacji), oraz 4 kraje spoza Europy (Izrael, Australia, Kanada, USA) • 35 Partnerów Stowarzyszonych (Associated Partners AP) i 24 Partnerów Współpracujących (Collaborating Partners CP), Główny Partner DACEHTA (Duńska Agencja Oceny Technologii Medycznych) • AOTM (AHTAPol) Partnerem Współpracującym, jedyny CP (obok Szwajcarii) który uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Sterującego EUnetHTA

 22. EUnetHTA www.eunethta.net

 23. Transition Facility 2005 • „Transparency of the National Health System drug reimbursement decisions” • Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw • wsparcie instytucjonalnego wzmocnienia administracji polskiej w celu umożliwienia praktycznej realizacji wymogów Dyrektywy Przejrzystości (Council Directive 89/105/EEC)

 24. Transition Facility 2005 - budżet projektu • 2 mln EUR, w tym • finansowanie UE 1,905 mln EUR • współfinansowanie polskie 0,095 mln EUR

 25. Transition Facility 2005 - komponenty projektu • Institutional Building • Wsparcie tworzenia instytucji, w tym propozycja organizacji systemu decyzji dotyczących decyzji o włączeniu do wykazu refundowanych produktów leczniczych oraz roli i struktury AOTM w tym systemie • Training • Szkolenia dla pracowników AOTM oraz potencjalnych adresatów i użytkowników opracowań EBM (Evidence Based Medicine – Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych) i HTA w systemie opieki zdrowotnej (administracja rządowa i terenowa, lekarze i pielęgniarki), oraz pobyty stażowe w agencjach HTA w Europie

 26. Rozwój pracowników AOTM – szkolenia • jako jedno z zadań w ramach programu Transition Facility 2005 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw” (2 mln EUR) • szkolenia w kraju i zagranicą, np. CASP International Network i Centre for EBM „Train The Trainer Week”, Oxford, UK • zaawansowane rozmowy w sprawie szkoleń prowadzonych w AOTM przez ekspertów zagranicznych (z Europy, ale również Kanady i USA, których aktywność nie mogłaby być finansowana w ramach TF 2005) • realizowane na bieżąco przez doświadczonych i kompetentnych pracowników AOTM

 27. Profil kandydata do pracy w AOTM • biegła znajomość j. angielskiego co najmniej w zakresie rozumienia słowa pisanego (analiza tekstów opracowań naukowych w tym języku) • systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się • sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi • absolwenci medycyny, biologii lub kierunków pokrewnych (mile widziani również absolwenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, matematycznych)