Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

162 Views Download Presentation
Download Presentation

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ร่างมาตรฐานหลักสูตรฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การเสวนาเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ในอาชีพขั้นต้นด้าน ICT” โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

 2. 3 3 สายอาชีพ ICT ในประเทศไทย 1 3 คำอธิบายหลักสูตร 2 โครงสร้างของหลักสูตร Contents

 3. บทนำ ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพด้าน ICT จึงได้มีการบรรจุโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ไว้ในทุกหลักสูตรของสาขาวิชาชีพด้าน ICT เนื่องจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT มีความหลากหลายทั้งขนาดขององค์กร ลักษณะของธุรกิจและสายอาชีพด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยังไม่มีการจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ที่เป็นมาตรฐานและมีโครงสร้างของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน จากข้อมูลความต้องการแรงงานที่มีความชำนาญด้าน ICT และข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆด้าน ICT ในประเทศต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการสร้างมาตรฐานหลักสูตรสำหรับวิชาชีพหลักด้าน ICT เพื่อให้บริษัทต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นต้นด้าน ICT ได้

 4. แบบสายอาชีพ ICT ในประเทศไทย

 5. เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ปริญญาตรี หรือ ปโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเคียงความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมบน WEB Application ด้วย PHP และ ASP ได้คล่อง มีความรู้ด้านฐานข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติ บุคลากร ประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี คุณธรรมและ จรรยาบรรณ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,000 - 18,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

 6. หลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) • หลักสูตรวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ

 7. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาการอัลกอริทึมสำหรับแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาสคริป โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำกรบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริป (Using Web Scripting, Using Macro Scripting, Using Windows Scripting) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษาสคริป • แนะนำการใช้ข้อมูลและตัวแปร ตรรกะ โปรแกรมย่อย และส่วนต่อประสานผู้ใช้ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้ตัวแปร และสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับการรับและแสดงข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบ • แนะนำการบริหารจัดการข้อมูล การใช้ Entity Relationship Model การเรียงลำดับข้อมูลตามคีย์ที่กำหนด การใช้ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่มีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์และรับส่งข้อมูลโดยใช้ XML

 8. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูงโดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการพัฒนาโปรแกรม การเขียน Flowchart องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล และแสดงผลทางจอภาพ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบและแสดงผลทางจอภาพ • แนะนำคำสั่งสำหรับการคำนวณและการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและวนซ้ำ (goto, if, switch, while, do-while, for) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้คำสั่งการคำนวณ คำสั่งการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและคำสั่งวนซ้ำ • แนะนำชนิดข้อมูลแบบตัวแปรชุด ( Array ), Pointer, Functions • ฝึกเขียนคำสั่งสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการใช้ตัวแปรชุด Pointer และ Function

 9. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่เน้นสร้างโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ โดยมีจุดมุ่งหมายไปยังกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาเลยจนถึงผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมาในระดับหนึ่งแล้ว เป็นการนำเสนอแนวคิดในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวา การทำความเข้าใจกับชนิดข้อมูล (Data Type) การตัดสินใจ (Decision) และการทำซ้ำ (Iteration) และการสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟฟิค (GUI: User Graphic Interface) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่ายเบื้องต้น โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ (Client/Server) โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานของชนิดข้อมูลและ Branching mechanism (WHILE and FOR Loop), Arrays & Methods, Classes, Encapsulation, Overloading, and Constructor • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บแอปพลิเคชั่น • แนะนำ Exception Handling and Package • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Package และ • แนะนำ Database programming • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานสำหรับงานที่ใช้ฐานข้อมูล • แนะนำ Applet, Client/Server • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Applet ที่ใช้

 10. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ เป็นหลักสูตรที่เขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการผ่านเว็บด้วยภาษาจาวาและหลักการของสถาปัตยกรรมแบบ เอสโอเอ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำภาพรวมของการบริการผ่านเว็บ ภาษา XML (Extensible Markup Language) วิธีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML ในภาษาจาวา (Java APIs for XML parsing and transformation) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML • แนะนำโปรโตคอล SOAP (Simple Object Access Protocol) และ ภาษา WSDL (Web Services Description Language) และโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเซอร์วิส JAX-RPC (Java API for XML-based RPC) มาตรฐานการส่งข้อมูล XML ผ่านอินเทอร์เน็ต SAAJ (SOAP with Attachments API for Java) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC • แนะนำโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บเซอร์วิส JAX-WS (Java API for XML Web Services) และการใช้ JAXB (Java Architecture for XML Binding) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC และการประกอบข้อมูล (Data binding) ด้วย JAXB (Java Architecture for XML Binding) • แนะนำความมั่นคงของเว็บเซอร์วิส (Web services security and Identity management) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีระบบ Security

 11. เป็น นักบริหารระบบเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบระบบ นักบริหารระบบเว็บ นักบริหารระบบฐานข้อมูล นักออกแบบระบบฐานข้อมูล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารระบบเครือข่าย การบริหารระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การบริหารจัดการระบบเว็บ และการบริหารระบบฐานข้อมูล การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี และมีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ บุคลากร ควรจดจำไว้เสมอว่า ไม่ควรเปิดเผยความลับของบริษัทที่ตนทำหน้าที่บริหารระบบอยู่ พัฒนาองค์กรในระบบที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ทำ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ทำงานภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน เงินเดือน สายงานวิชาชีพบริหารระบบ(System Administrator)

 12. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารระบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารระบบ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการบริหารจัดการระบบ นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการมอนิเตอร์ระบบ การตั้งค่าระบบ การบันทึกและจัดการล็อกไฟล์และฝึกปฏิบัติ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำงานพื้นฐานด้านการมอนิเตอร์ระบบ นิยามและแนวคิดหลัก • ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการติดตั้งและการบริหารจัดการระบบ และการทำ Configuration and Auto Discovery • แนะนำวิธีการมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน การตั้งค่าสมรรถนะระบบ (Performance Configuration) • ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน • แนะนำการใช้ Dashboard Builder • ฝึกการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบแบบครบวงจรในสถานประกอบการจริง

 13. หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) ผู้บริหารพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Visual Design) ออกแบบลักษณะหน้าจอโฮมเพจ และเว็บเพจ พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Update หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เปิดตัวเว็บไซต์ และทำให้เป็นที่รู้จักดูและพัฒนาต่อเนื่อง การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Open source เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา (HTML, DHTML, PHP, Mysql, JAVA Script, VB.net. C#.net, Delphi) และความรู้ด้าน Database (MS SQL) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script มีความกระตือรือร้น มีความคิดเป็นระบบ เรียนรู้เร็ว คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับสาร และ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 7,000-12,000 บาท รับทำเป็นงานอิสระ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรือรับทำเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์(Web Designer)

 14. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บ โปรแกรมแต่งภาพ และโปรแกรมทำภาพเคลื่อนไหวต่างๆ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว (สำหรับผู้เริ่มต้นควรเรียนพื้นฐานที่จำเป็นก่อน) โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS การใช้โปรแกรม Dreamweaver การออกแบบเว็บแบบมืออาชีพ ทฤษฎีสี (Color Theory) พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษร • ฝึกการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS • แนะนำการสร้างกราฟฟิคบนเว็บให้ดูน่าสนใจด้วยโปรแกรม Fireworks (Web Graphics Using Fireworks) • ฝึกปฏิบัติการสร้างกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Fireworks • แนะนำพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash (Flash Basics) • ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash • แนะนำเทคนิคการออกแบบเว็บ (Web Design) • ฝึกการออกแบบเว็บสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายด้วยเทคนิคที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 15. ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน การทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กร การควบคุมลูกน้องได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด งานในสายอาชีพนักวิเคราะห็ระบบจะเกี่ยวข้องกับเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สมบูรณ์ วางแผนการใช้ทรัพยากรและจัดทำมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ติดตามระเมินผล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Open source ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script สามารถบริหารทีมงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ คุณสมบัติ บุคลากร นักวิเคราะห์ระบบจะได้รับข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับองค์กรและส่วนหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องและความผิดในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสำคัญ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่างการศึกษาว่าได้ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือ ฝึกงานกับองค์กรใด ได้ตรงกับสายงานที่ตนได้งานนั้นๆ หรือไม่ เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 80,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

 16. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิเคราะห์ระบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิเคราะห์ระบบ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและต้นไม้การตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบอินพุตและเอาพุต การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร การนำไปใช้และการประเมินผล โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การประมาณราคา และการรวบรวมความต้องการของระบบ • ฝึกการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการเขียนผังแสดงการทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบอินพุต • ฝึกการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยจัดทำเอกสารการออกแบบ ได้แก่ผังแสดงการทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบอินพุต อย่างสมบูรณ์ • แนะนำกระบวนการการพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานและการประเมินผล • ฝึกดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้งานและทำการประเมินผล

 17. การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่วิศวกรซอฟต์แวร์ จนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้ายในสายงานนั้น หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นสายงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อนขององค์กร ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตกลงกันและได้ผลงานในระดับคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ มุ่งเน้นการออกแบบระบบงานที่สามารถบำรุงรักษาได้ ตลอดจนการคิดค้นกรรมวิธีการดำเนินงานโครงการและองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างอัตโนมัติ ปริญญาตรี /โทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรซอฟต์แวร์, สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความชำนาญทั้งหมดในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษาพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี มีทักษะการใช้ SQL เข้าใจการทำงานของเว็บเช่น AJAX, CSS สามารถประยุกต์เทคโนโลยี CMM: กับองค์กร สามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธีมาตรฐาน หรือสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี .Net หรือ J2EE คุณลักษณะ สายวิชาชีพ คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท สายงานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

 18. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำกระบวนการจัดทำความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการประมาณราคาซอฟต์แวร์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำกระบวนการการจัดทำความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ • ฝึกการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ • แนะนำการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design) • ฝึกการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing Foundation Introduction) • ฝึกดำเนินการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาด • แนะนำเทคนิคการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Software Estimation Techniques) • ฝึกการประเมินราคาของระบบงานที่ได้รับมอบหมาย

 19. ออกแบบหรือจัดทำรูปแบบการออกแบบ โดยใช้ความรู้ศิลปะและการวาดรูปเพื่อนำเสนอลูกค้า ให้แนะนำแก้ไขหรืออนุมัติกำหนดขนาดและกำหนดรูปแบบของการนำเสนอแล้วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วประกอบชิ้นงานบนคอมพิวเตอร์ ทบทวนงานร่วมกับลูกค้าและแก้ไขตามที่ลูกค้าเสนอแนะ สร้างชิ้นงานกราฟฟิค สื่อประสมเพื่อใช้ในงานศิลป์ต่างๆ ตลอดจนสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ตำแหน่งงานของนักออกแบบกราฟฟิคได้แก่ เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย คุณสมบัติ บุคลากร มีความสามารถ สร้างสรรค์ความคิด สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาที่ผู้อื่นพยายามสื่อสารสามารถประยุกต์กฎทั่วไปบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับกับปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบที่สมเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดและนำเสนอชัดถ้อยชัดคำ ต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ ให้เกียรติลูกค้า อดทน ไม่บ่น ไม่ด่า ไม่เถียง เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ ไม่ควร Copy งานผู้อื่น แล้วแอบอ้าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer)

 20. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิคหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย การออกแบบงาน โดยใช้สี ตาราง แผนภูมิ ภาพวาด ภาพถ่าย และการวางเลเอาต์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ ยะระเวลาการส่งมอบงาน กระบวนการและรายละเอียดการออกแบบ (Context, Objectives, Prerequisites, Detailed content outline, Deliverables, และ Computing requirements, Communications และ Visual Design) • ฝึกการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ กำหนดเวลาส่งมอบ และกระบวนการออกแบบสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการออกแบบผลงานให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่Graphic attributes , Color , Typography attribute, Contrast guideline , Repetition guideline, Alignment guideline, Proximity guideline, Guideline tradeoff • ฝึกการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้สี การใช้ตัวอักษร ระดับความแตกต่างของแสงและสี สำหรับการที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการวางเลย์เอาต์ (Page layouts) โดยพิจารณาการใช้ตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ (Tables, Graphs and charts, Simplified drawings, Photographs, Diagrams, Text procedures, Icons and visual symbols, Screen captures, Design a page with diagrams และ icon) • ฝึกการวางเลย์เอาต์ของตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ ในชิ้นงานสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

 21. สายงานนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สนับสนุนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร โดยจะปฏิบัติงานที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ปรับแต่งระบบ ป้อนข้อมูล จัดทำรายงาน สอนการใช้งาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และสนับสนุนผู้ใช้ในทุกด้านตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องของระบบ หรือจากสาเหตุภายนอก เช่น ไวรัส หรือการใช้แอพพลิเคชั่น จัดทำคู่มือการใช้งาน และบทเรียนสอนการใช้งาน ประมวลปัญหาการใช้งานเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตหรือฝ่ายพัฒนาระบบ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้ายในสายงาน เช่น ผู้จัดการสายงาน คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ต้องมีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศต่างๆ เพื่อกำหนดกฎทั่วไปหรือได้บทสรุป สามารถเชื่อมโยงพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆไม่เกี่ยวเนื่องกัน สื่อสารโดยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องซื่อสัตย์กับตนเองและต้องมีจริยธรรม ต้องอาศัยความมุ่งมานะเมื่อผจญกับปัญหาที่ยากลำบาก และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและต้องมีใจบริการ อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้ ประเภทองค์กร เงินเดือนราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 10,000-12,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support)

 22. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร • หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้และทักษะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ PC และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการทำ PC Configuration and Troubleshooting ทั้งระดับธรรมดาและระดับสูง • ฝึกการตั้งค่าต่างๆให้กับระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ • แนะนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย Switches และ Routers โปรโคอล TCP/IP พื้นฐานของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การตั้งค่าในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน • ฝึกการตั้งค่าให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่าย8v,rb;g9viN • แนะนำเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ความมั่นคงในเครือข่ายไร้สายและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่ายไร้สาย • ฝึกการออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การกำหนดจัดการด้านความมั่นคงและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่ายไร้สาย • แนะนำการจัดทำ Clusters บน Windows Server 2003 • ฝึกการจัดทำและบริหาร Clusters บน Windows Server 2003

 23. Click to edit subtitle style Thank You !