BAZA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
Download
1 / 23

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rpo.dolnyslask.pl/bpi - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

BAZA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (BPI) Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi. Wrocław, 26 marca 2008 r. 01. www.rpo.dolnyslask.pl/bpi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rpo.dolnyslask.pl/bpi ' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BAZA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

(BPI)

Wydział Wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego

1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.

01


www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Baza Projektów Indywidualnych

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • POZIOM UŻYTKOWNIKA (Osoby sporządzającej harmonogram )

 • Każdy beneficjent posiada profil z własnym projektem. Po lewej stronie informacje o użytkowniku, który jest zalogowany.

 • Po prawej stronie

 • MENU UŻYTKOWNIKA

 • Opcja ,,Lista projektów”

 • wszystkie dotychczasowe

 • harmonogramy zostaną wprowadzone do bazy przez pracowników UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • Opcja ,, Lista projektów”

 • Zakładka ,,Lista harmonogramów”:

 • edycja

 • przekazanie harmonogramu do akceptacji

 • możliwość usunięcia harmonogramu

 • podgląd wydruku

 • sprawdzenie statusu harmonogramu (zatwierdzony, niezatwierdzony, przesłany do akceptacji)

 • W przypadku gdy harmonogram zostanie zaakceptowany przez administratora status zostaje zmieniony na ,,zaakceptowany” i użytkownik nie ma już możliwości edycji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


POZIOM ADMINISTRATORA

(Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu)

Administratorem zostaje osoba posiadająca umocowanie do podejmowania decyzji w sprawie projektu indywidualnego.

Hasło i login administratora zostaną przesłane e-mailem.

Opcja ,,Zgłoszenie nowego użytkownika”

Opcja ,,Użytkownicy”

Opcja ,,Lista projektów”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Opcja ,,Użytkownicy”

Możliwość wysłania e-maila do osoby sporządzającej harmonogram

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Opcja ,,Lista harmonogramów”

W celu akceptacji harmonogramu lub jego zwrotu do poprawy należy wybrać opcję ,,Lista harmonogramów” (pokaż listę)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • Opcja ,,Lista harmonogramów”

 • Możliwości:

 • podgląd wydruku

 • zatwierdzanie harmonogramu (zmiana statusu)

 • zwrot harmonogramu do poprawy

 • Każdy harmonogram/ raport zgodnie z pre-umową powinien być zatwierdzony do 5 dnia każdego miesiąca

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pkt. 1. Nazwa Programu Operacyjnego: Punkt automatycznie wypełniony

Pkt. 2. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy numer i nazwę odpowiedniego priorytetu w ramach RPO WD

Pkt. 3. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy właściwy numer i nazwę działania danego priorytetu zgodnie z ,,Uszczegółowieniem RPO WD”

Pkt. 4. Tytuł projektu: automatycznie wypełniony przy dodawaniu projektu do bazy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pkt. 5.1. Nazwa beneficjenta: Należy wpisać nazwę beneficjenta

Pkt. 5.2. Typ beneficjenta: Należy wybrać odpowiedni typ beneficjenta zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD

Pkt. 5.3. Dane teleadresowe: Należy podać: adres wraz numerami telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej

Pkt. 5.4. Osoba do kontaktu: Należy wpisać imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, telefon, fax, adres poczty elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pkt. 6. Miejsce realizacji: Należy wybrać jedną z opcji:

obszar miejski-w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na ternie gminy miejsko-wiejskiej

obszar wiejski- w przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej

Pkt.7. Zakres rzeczowy projektu: Należy przedstawić ogólne założenia projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu oraz jasno określać jego zakres i sposób wdrażania (najważniejsze etapy projektu).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • 8. Budżet projektu:

 • należy wpisać:

 • - całkowitą wartość projektu,

 • kwotę wydatków kwalifikowalnych,

 • kwotę dofinansowania,

 • kwotę środków własnych

 • inne źródła finansowania.

 • Wszystkie wartości podawane są w PLN.

 • Kwota dofinansowania musi być tożsama z kwotą zadeklarowaną w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym uchwałą nr 960/III/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Kolumna ,, Uzyskanie/przygotowanie/ rozpoczęcie”:

Należy wybrać opcję ,,planowane”w przypadku gdy dany dokument /czynność nie została jeszcze rozpoczęta lub nie jest jeszcze zakończona.

Należy wybrać opcję ,,faktyczne”w przypadku gdy dany dokument/ czynność jest zakończona (np. wydano pozwolenie na budowę) lub gdy rozpoczęto prace nad danym dokumentem

W przypadku raportów składanych

do 5 dnia każdego miesiąca Beneficjent wypełnia rubryki dotyczące faktycznej realizacji projektu. W kolumnie uwagi należy wskazywać zakres prac i opóźnień.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • Kolumna ,, Data rozpoczęcia”- Należy wybrać odpowiednią datę.

 • Kolumna ,, Data uzyskania/ukończenia”-Należy wybrać odpowiednią datę.

 • Kolumna ,, Koszt realizacji netto”-należy wpisać kwotę netto w PLN.

 • Kolumna ,, Kwota VAT”- należy wybrać procent i wpisać kwotę podatku VAT.

 • Kolumna ,,% zaawansowania prac”- Należy określić procentowo zaawansowanie prac. W przypadku gdy nie rozpoczęto prac nad danym dokumentem należy wpisać 0.

 • Kolumna ,, Źródła finansowania”-Należy wybrać odpowiednie źródła finansowania danego wydatku.

 • Kolumna ,,Nazwa wykonawcy”-Należy wpisać nazwę wykonawcy w przypadku gdy wykonawca jest znany. W przypadku gdy wykonawca nie jest zanany należy wpisać ,,brak”.

 • Kolumna ,,Uwagi”-należy umieścić wszelkie adnotacje mające doprecyzować podane dane.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


W przypadku wybrania opcji ,,nie dotyczy” zablokowaniu ulega cały wiersz

Możliwość dodawania wierszy istnieje także w polu ,,Inne wymagane dokumenty”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pkt.10. Podstawy prawne do dysponowania nieruchomością:

W przypadku gdy beneficjent nie planuje w projekcie wykupu gruntu w celu realizacji inwestycji wybiera opcję ,,nie dotyczy”.

Należy wybrać z rozwijanej listy formę własności np. własność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.

Pkt.11. Wniosek o dofinansowanie: należy wpisać planowaną datę ukończenia prac nad wnioskiem aplikacyjnym. Data ta jest jednoznaczna z datą złożenia wniosku aplikacyjnego.

Przewidywany termin realizacji inwestycji:

- za datę rozpoczęcia inwestycji przyjmuje się datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą na rzeczową realizację inwestycji

- datą zakończenia inwestycji przyjmuje się rzeczowe zakończenie inwestycji (np. protokół zdawczo-odbiorczy)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


 • Pkt.12. Prawo zamówień publicznych:

 • Należy wypełnić odpowiednie kolumny z podziałem na procedurę:

 • dot. dokumentacji

 • dot. inwestycji

 • dot. ,,zaprojektuj i wybuduj”

 • Dane dotyczące np. nadzoru inwestorskiego, promocji należy umieścić w wierszu ,,procedura zamówień publicznych dot. inwestycji”

 • Możliwość dodawania wierszy w zależności od liczby przetargów

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pkt.13. Analiza ryzyka:

Należy określić i wymienić potencjalne czynniki ryzyka, które mogą się pojawić w trakcie przygotowania projektu oraz przy jego realizacji. Jeżeli to możliwe należy podać także sposoby na przezwyciężenie pojawiających się zagrożeń w celu łagodzenia skutków ich wystąpienia.

Pkt.14. Inne: Należy opisać/ wymienić inne kwestie związane z przygotowaniem projektu, które Beneficjent uzna za ważne lub których wymaga od niego IZ RPO WD .

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


Dziękuję za uwagę następujące aplikacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

tel. 71 776 9041

Szkolenie  współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

Wrocław, 26 marca 2008 r.


ad