DOBRE PRAKTYKI:
Download
1 / 30

DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU „ PROMOCJA IDEI FLEXICURITY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DOBRE PRAKTYKI:

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY

PREZENTACJA PROJEKTU

„PROMOCJA IDEI FLEXICURITY

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”


Jednym z podstawowych celów funkcjonowania Unii Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia.

Aby odnieść pożądane efekty niezbędne jest nawiązanie partnerstwa

na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają podjęcia nowych działań w tym zakresie.

Unia Europejska koncentruje swoje działania inwestując w jeden

z najcenniejszych ze swoich zasobów – kapitał ludzki.


Głównym Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia. instrumentem służącym realizacji powyższego celu tj. inwestycji w kapitał ludzki jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące:

 • rozwoju lokalnego,

 • równości szans,

 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

 • oraz zrównoważonego rozwoju.


Europejski Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia. Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia (przyjętej przez Radę Europejską

w 1997r. podczas Szczytu w Luksemburgu) opierający się na:

 • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia – to działania na rzecz zwiększenia wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy,

 • Rozwój przedsiębiorczości - to działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm,

 • Ułatwianie warunków prowadzenia przedsiębiorstw – to znoszenie barier działania i funkcjonowania firm tak, aby sprzyjać tworzeniu nowych pracy,

 • Wyrównanie szans – to działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu wszystkich obywateli do rynku pracy, przede wszystkim zapewniające równość kobiet i mężczyzn.


Europejska Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia. Strategia Zatrudnienia odpowiada na stojące przed Unią wyzwania, związane

z m.in. inicjatywami elastycznego rynku pracy, czyli modelu flexicurity.


Model Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia. flexicurity powinien łączyć 4 elementy:

 • elastyczne i przewidywalne warunki umów

  (z perspektywy pracownika i pracodawcy) osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym

  i nowoczesnej organizacji pracy;

 • kompleksową strategię uczenia się przez całe życie, zapewniającą stałą zdolność pracowników

  do dostosowywania się do zmian i do bycia zatrudnionym

  w różnych zawodach i miejscach;

  .


 • skuteczną aktywną politykę rynku pracy, pomagającą w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;

 • nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu, ułatwiające mobilność na rynku pracy oraz umożliwiające godzenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym.

  Rozpowszechnianie idei flexicurity jest bardzo ważnym zadaniem dla podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie rynku pracy.

  www.flexicurity.biz


Elastyczne radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;formy pracy

 • Dużą popularnością cieszą się:

  • zatrudnienie terminowe na umowę na czas określony;

  • umowy cywilnoprawne;

  • zmienne godziny rozpoczynania pracy;

  • ruchomy czas pracy;

  • potencjalnie możliwy wzrost zainteresowania zadaniowym czasem pracy.


 • Wykorzystanie elastycznych form pracy będzie stopniowo radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;rosło.

 • Katalog elastycznych form pracy jest w zasadzie wystarczający.

 • Skupienie na działaniach mających na celu zwiększenie elastyczności poszczególnych form.

  www.flexicurity.biz


 • Wprowadzenie nowych elastycznych form: radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;

  • tzw. umowy projektowej;

  • Indywidualnych kont czasu pracy.

 • Upowszechnianie wiedzy na temat elastycznych form pracy.

 • Promowanie wdrażania elastycznych form pracy.


RYNEK PRACY radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;

(Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy)

Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:

 • świadczą usługi poradnictwa zawodowego

 • informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 • inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych


 • przyznają radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;i wypłacają stypendia;

 • inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;

 • inicjują oraz finansują inne instrumenty rynku pracy;

 • przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia.

  Wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym

  i poszukującym pracy oferowane są usługi i instrumenty określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oprócz standardowych usług i instrumentów rynku pracy mogą być również podejmowane dodatkowe działania.


PRZEDSIĘBIORCY ( radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;PRACODAWCY)

Model flexicuritypoprzez zwiększenie elastyczności rynku pracy pozwala pracodawcom na lepsze funkcjonowanie

w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz kładąc nacisk na podnoszenie kwalifikacji, stwarza warunki do:

 • podnoszenia wydajności pracy,

 • konkurencyjności

 • oraz promocji innowacyjności.


Wdrażanie radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;modelu flexicurity służy rozwojowi elastyczności pracy we wszystkich jej wymiarach:

 • zewnętrznym służy dostosowaniu stanu zatrudnienia

  do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa poprzez wymianę

  z rynkiem pracy. Składają się na nią łatwość zatrudnienia

  i zwalniania pracowników, możliwość zatrudnienia na czas

  określony oraz do pracy tymczasowej,

 • wewnętrznym służy dostosowaniu ilości pracy do potrzeb przedsiębiorstwa bez wymiany z zewnętrznym rynkiem pracy. Odbywa się to poprzez zastosowanie nietypowych godzin pracy, nietypowych form zatrudnienia oraz systemów rozliczania czasu pracy,


 • funkcjonalnym radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy; funkcjonalna wewnątrz przedsiębiorstwa jest organizowana poprzez szkolenia, prace wielozadaniowe, rotację na stanowiskach pracy, w oparciu o zdolności pracowników

  do wykonywania różnych zadań i czynności. Służy ona lepszej adaptacji do zmian, pozwalając dostosować zadania wykonywane przez pracowników do zmian popytu lub stanu zatrudnienia. Służy także bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i kapitałowych.

 • finansowymobejmuje zmiany w wynagrodzeniu w zależności od wyników pracy danej osoby lub wyników przedsiębiorstwa. Pozwala motywować pracowników do zwiększenia wydajności pracy oraz dostosowywać koszty pracy do bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


ORGANIZACJE radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;

Działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego prowadzoną przez grupę organizacji, w których dominuje prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem;

Ta część gospodarki, w której przedsiębiorstwa

są tworzone przez tych i dla tych, którzy mają wspólne potrzeby

i są odpowiedzialni za tych, którym mają służyć;

Cechy:

 • prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem,

 • działanie na zasadach dobrowolnego członkostwa, odbywającego się na zasadach demokratycznej kontroli,

 • fundacje,

 • stowarzyszenia,


 • spółdzielnie radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;(spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów

  i niewidomych, spółdzielnie socjalne),

 • Centra Integracji Społecznej,

 • Kluby Integracji Społecznej,

 • zakłady aktywności zawodowej,

 • warsztaty terapii zajęciowej

 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

 • i inne,

  jeżeli wśród ich pracowników czy klientów znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

  W Polsce ok. 94 tys., zatrudniających ok. 600 tys. osób; spółdzielnie socjalne 120 (400 członków) (FISE 2007).


Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, wspierający rozwój zasobów ludzkich.

Program ten stanowi odpowiedz na wyzwania, jakie przed Unią Europejska stawia odnowiona Strategia Lizbońska:

 • uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca

  do lokowania inwestycji i podejmowania pracy,

 • rozwijania wiedzy i innowacji dla wzrostu.

 • oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.


W ramach komponentu regionalnego na wsparcie dla osób i grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

i Polska Akademia Kształcenia Zawodowego

Sp. z o.o. w Szczecinie, otrzymało dofinansowanie w ramach priorytetu VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.


TYTUŁ PROJEKTU grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

„Promocja idei flexicurity w województwie zachodniopomorskim”

realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.0801.03-32-001/10-00 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa rzecz adaptacyjności.

Okres realizacji projektu 01.06.2010r. – 30.06.2011r.


GŁÓWNY CEL PROJKTU grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

projektu: wypromowanie idei flexicurity wśród pracodawców, pracownic i pracowników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej

w województwie zachodniopomorskim.


Partnerzy
PARTNERZY grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Zgodnie z SZOP POKL grupami docelowymi mogą być:

 • Pracodawcy.

 • Pracownicy i pracownice przedsiębiorstw.

 • Organizacje pracodawców.

 • Przedstawicielstwa pracownicze.

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 • Instytucje Rynku Pracy.

 • Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe prowadzące działalność lub posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.


PODJĘTE DZIAŁANIA grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

 • Publikacja „dobre praktyki”, poradnik

  dla przedsiębiorstw i kwartalnik – celem publikacji jest poradnictwo dla małych i dużych przedsiębiorstw chcących wdrożyć ideę flexicurity. Każda broszura zawiera informację

  na temat:

 • Dlaczego jest to bezpieczne?

 • Kodeks pracy a wdrożenie idei flexicurity.


 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z ideą idei grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan flexicurity.

 • Pośrednictwo pracy a idea flexicurity.

 • Jak sprzedać by wszyscy kupili?

 • Rozwiązania modelowe flexicurity.

  www.flexicurity.biz


PODJĘTE DZIAŁANIA C.D. grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

3. Kampania medialna – działania skierowane

do społeczności woj. zach-pom. Elementami promocyjnymi projektu są:

 • Bilbordy umieszczone w dwóch miastach.

 • Audycje medialne w lokalnej telewizji (program przestawia korzyści idei flexi dla pracodawcy

  i pracownika, oraz pełnił formę edukacyjną.

 • Filmy przedstawiające dobre praktyki z kraju

  i zagranicy.REZULTATY otwierająca Projekt w Szczecinie, która się odbyła i zamykająca w Koszalinie.

 • ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACODAWCÓW poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 200

  2. ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACOWNIKÓW poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 300

  3. ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD JST I IRP poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 100

  4. WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACODAWCÓW min. 200


REZULTATY C.D. otwierająca Projekt w Szczecinie, która się odbyła i zamykająca w Koszalinie.

 • WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACOWNIKÓW min. 300

 • WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD Jednostek Samorządów Terytorialnych i Instytucji Rynku Pracy min. 100

 • LISTY POTWIERDZAJACE PRZEKAZANIE AUDYCJI I FILMÓW NA NOSNIKACH ELEKTRONICZNYCH min. 400 os.

  8. Wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez uświadomienie uczestnikom konferencji korzyści płynących z EFZ 100


Dziekuj pa stwu za uwag

DZIEKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ otwierająca Projekt w Szczecinie, która się odbyła i zamykająca w Koszalinie.

AGNIESZKA JANIAK


ad