Bruk og utnytting av husdyrgj dsel produksjon av biogass
Download
1 / 26

Bruk og utnytting av husdyrgjødsel Produksjon av biogass - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Bruk og utnytting av husdyrgjødsel Produksjon av biogass. Lars Nesheim Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Fagmøte Brønnøysund 28.4.2011. Disposisjon. Husdyrgjødsel og klimagassar Mengd husdyrgjødsel, dyreslag , regionar Gjødselvareforskrifta – viktige moment

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bruk og utnytting av husdyrgjødsel Produksjon av biogass' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bruk og utnytting av husdyrgj dsel produksjon av biogass
Bruk og utnytting av husdyrgjødsel Produksjon av biogass

Lars Nesheim

Bioforsk Midt-Norge Kvithamar

Fagmøte Brønnøysund 28.4.2011


Disposisjon
Disposisjon

Husdyrgjødsel og klimagassar

 • Mengd husdyrgjødsel, dyreslag, regionar

 • Gjødselvareforskrifta – viktige moment

 • Spreiemetodar i Norge og i nabolanda

 • Faktorar som påverkar utslepp av ammoniakk, metan og lystgass, og avrenning av fosfor og nitrogen

 • Ymse tiltak og konklusjonar/tilrådingar

  Biogass frå husdyrgjødsel

 • Potensiale, biorest, klimaeffektar, kostnader, tilrådingar


Mengd husdyrgjødsel: Totalt 12 000 000 tonntilsvarar ca 1,4 t/daa fulldyrka jordbruksarealFordeling mellom dyreslag, i prosent


Nitrogen fr husdyrgj dsel tot n og mineralgj dsel
Nitrogen frå husdyrgjødsel (tot.-N)og mineralgjødsel


Gj dselvareforskrifta viktige moment 1
Gjødselvareforskrifta viktige moment 1

 • 1 gjødseldyreining (GDE) (14 kg fosfor) = 1 mjølkeku

 • Krav til spreieareal, 4 daa fulldyrka/GDE

 • Næringsbalanserekneskapkan gi lågare krav til spreieareal

 • Ikkje krav til hygienisering, stabilisering ved bruk av husdyrgjødsel på eige eller leigd areal!

  Mattilsynet arbeider med revidering av Gjødselvare-forskrifta. Ny forskrift tidlegast 1.1.2012


Gj dselvareforskrifta viktige moment 2
Gjødselvareforskriftaviktige moment 2

 • Krav til lagring: minimum kapasitet for 8 månader

 • Spreieperiode: 15. februar til 1. november (ikkje på frosen/snødekt jord)

 • Spreiing utan nedfelling/nedmolding, så tidleg at gjenvekst kan haustast/beitast, seinast 1. september (Kommunen kan bestemme anna dato, til 1. oktober)

 • Kommunen kan forby spreiing frå 1. september til 1. november


Bruk av husdyrgj dsel statistisk sentralbyr 2000
Bruk av husdyrgjødsel (Statistisk Sentralbyrå 2000)

 • 75 % av husdyrgjødsla vart lagra som blautgjødsel

 • Det vart tilsett vatn til 75 % av gjødsla spreidd til eng og beite

 • Det vart spreidd husdyrgjødsel minst ei gong på 47 % av jordbruksarealet på husdyrbruk

 • På eng og beite var middels mengd 2,8 m3/daa om våren

 • 30 % av P i husdyrgjødsla spreidd på åker, 70 % av P spreidd på grasmark


Spreiemetodar for husdyrgj dsel
Spreiemetodar for husdyrgjødsel

I 2000 vart 93 % av husdyrgjødsla til grasmark spreidd med breispreiar. I åker var tilsvarande tal 95 %.

Situasjon no?

Stripespreiar med og utan vogn


Spreiemetodar for husdyrgj dsel nedfelling med dgi gj dselrestar p overflata
Spreiemetodar for husdyrgjødselNedfelling med DGI. Gjødselrestar på overflata?


Spreiemetodar for husdyrgj dsel nedfelling med agromilj nedfellar med skiver radavstand 15 cm
Spreiemetodar for husdyrgjødselNedfelling med Agromiljø-nedfellar, med skiver (radavstand 15 cm)


Tilskot til miljøvennlegspreiing av husdyrgjødselPilotordning i utvalde distrikt i Buskerud, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag

Tilskot kan gjevast ved spreiing av husdyrgjødsel ved:

 • Nedfelling kr 130/daa

 • Nedlegging i veksande grøde kr 90/daa

 • Nedfelling i open åker og stubb kr 50/daa

 • Nedlegging i åker + nedmold. 2t. kr 50/daa

 • Spreiing med nedmolding e. 2 t. kr 50/daa

 • Ekstra for slangetilføring kr 35/daa


Spreiemetodar for husdyrgj dsel1
Spreiemetodar for husdyrgjødsel

Sverige:

Ikkje generelt forbod mot breispreiing av husdyrgjødsel

2009: 50 % av blautgjødsel spreidd med breispreiar, 46 % med stripespreiar, 3 % med nedfellar

Danmark:

Ikkje tillete med breispreiing

2004: Eng, 30 % felt ned, 70 % stripespreidd

Åker, 60 % i veksande grøde (stripespr.), 40 % i open åker (nedfelling + stripespreiing)

Nedfelling: m/skiver i eng (arb. breidd 8 m), m/tindar i åker (6-7 m)

Frå 1.1.2011 må all husdyrgjødsel til åker og grasmark fellast ned! Stripespreiing berre tillete i veksande grøder, som haustkveite og vinterbygg


Husdyrgj dsel i nederland opptatt av redusere tilf ring av fosfor
Husdyrgjødsel i NederlandOpptatt av å redusere tilføring av fosfor


Utslepp av ammoniakk ved spreiing kva faktorar verkar inn
Utslepp av ammoniakk ved spreiingKva faktorar verkar inn?

 • Gjødsel

  • Tørrstoff, dyreslag, pH (tilsetjing av svovelsyre)

 • Spreieteknikk

  • Spreiemetode, innblanding i jorda, nedmolding

 • Vêr

  • Temperatur/sol, vind, regn

   God utnytting av nitrogenet i husdyrgjødsla vil gi mindre behov for mineralgjødsel mindre lystgass


D me p tiltak som kan redusere utslepp av lystgass
Døme på tiltak som kan redusere utslepp av lystgass

 • Mindre N-overskott, betre N-effektivitet

 • God drenering og mindre jordpakking

 • Unngå mykje lettløyseleg N i jorda

 • God handtering av husdyrgjødsla

  • Behandling (biogass, separering, vasstilsetjing o.l.

 • Spreiing til rett tid (lagerkapasitet)

 • Spreiemetode

  • Stripespreiing (ved betre N-utnytting

  • Nedfelling (betre N-utnytting, men større risiko)

 • Auka engalder – redusert jordarbeiding


Metodikk for gassmålingEksempel på utstyr, bilete frå TysklandUMB og Bioforsk har i 2009 sett i gang målingar av lystgasstap, m.a. på Vestlandet (Sissel Hansen)


Tap av nitrogen og fosfor ved avrenning viktige moment
Tap av nitrogen og fosfor ved avrenningViktige moment

 • Spreiingomhaustenelleriperiodar med mykenedbørogvåtjordaukartapet

 • Spreiingavstørremengderenndetplantanekanutnytte (minstmulegmengd – størstmuleg areal)

 • Mykjelettløyselegfosforog nitrogen ijordaaukarrisiko for tap

 • Overflatespreiingpå eng, hallandeterreng, gjødslarennav

 • Nedfellingiopnesporihallandeterrengkanaukeavrenningaavgjødsel (DGI meirlukka system)


Milj vennleg spreieutstyr tap konomi nokre f resetnader for kalkylar ygarden m fl 2009
Miljøvennleg spreieutstyr – tap/økonomiNokre føresetnader for kalkylar (Øygarden m. fl. 2009)

 • Totale kostnader stripespreiar: kr 320.000

 • Totale kostnader nedfellarutstyr: kr 845.000

 • Investering auka lagerkapasitet: kr 170.000 (340 m3)

 • Tilsetjing av vatn i 1:1 fører til auka verknad av NH4-N frå 40 % til 60 %

 • Har inkludert verdi av sparte kostnader til kjøp av mineralgjødsel


Verknad av ymse tiltak på tap av lystgassStripespreiing eller nedfelling av husdyrgjødsel på 15 eller 50 % av engarealet (auke frå 7 %)


Verknad av ymse tiltak på tap av lystgassAuke i lagerkapasitet eller tilsetjing av vatn til husdyrgjødsla anten om våren eller sommaren


Biogass i norge i dag og m lsetjing
Biogass i Norge i dag og målsetjing

ca 30 biogassanlegg totalt

 • ca 25 anlegg basert på avløpsslam

 • ca 5 anlegg basert på matavfall

 • ca 5 anlegg basert på husdyrgjødsel

  ”Mange” anlegg under planlegging

  Føremål:ENERGIREDUKSJON KLIMAGASSBIOGJØDSEL

  LMD Klimamelding: Biogassanlegg skal stå for 45 % av total reduksjon i klimagassar i landbruket til 2020.

  Bioforsk (Briseid m. fl. 2010): Scenarie for behandling av 20, 30, 40 og 60 % av husdyrgjødsla i biogassanlegg


Potensialstudie for biogass i norge umb stfoldforskning og enova 2008
Potensialstudie for biogass i Norge(UMB, Østfoldforskning og Enova 2008)

Produksjon av energi på biogassanlegg 2008: 180 GWh

Teoretisk potensiale: 6 TWh/år

Substrat (i prosent)

Husdyrgjødsel 42

Industri 23

Hushaldningar, inkl. storhushald 15

Halm 10

Avløpsslam 4

Anna 6


Konklusjonar fr briseid m fl 2010
Konklusjonar frå Briseid m. fl. 2010

30 % av husdyrgjødsel i biogassanlegg

 • Kostnadene estimert til 620 mill./år

 • Reduksjon på 332.000 tonn CO2–ekv.

 • Kostnad per tonn CO2–ekv. 1.870 kr

  Ved inkludering av 200.000 tonn matavfall:

 • Verdien av gassen vil auke

 • Kostnadene estimert til 220 mill./år

 • Kostnad per tonn CO2–ekv. 660 kr


Biorest biogj dsel
Biorest/biogjødsel

Behandling i biogassanlegg vil:

 • Påverke innhaldet av organisk materiale

  • Danske forsøk: Blanding av storfegjødsel med 6 % ts og svinegjødsel med 4 % ts gav biorest med 3,8 % ts

 • Gjødsla vert meir lettflytande, meir eigna til spreiing i slangar

 • Innhald av andre næringsstoff enn N lite påverka

 • Meir lettilgjengeleg N, del NH4-N aukar (frå t.d. 50-70 % til 80 %)

 • Konsekvens av mindre tilføring av organisk matr.?

  Biorest kan gi betre N-utnytting, men risiko for N-tap kan auke p.g.a. meir NH4-N


Husdyrgj dsel og klimagassar sentrale dokument publikasjonar
Husdyrgjødsel og klimagassarSentrale dokument/publikasjonar

 • Spredeteknologi for bløtgjødsel (Morken 2007)

 • Klimagasserfra landbruket. Utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler (Briseid m. fl. 2008)

 • Klimatiltak i jordbruket – mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold (Øygarden m. fl. 2009)

 • Reduserte nitrogenutslipp gjennom bedrespredningsrutiner for husdyrgjødsel (Hansen m. fl.2009)

 • Husdyrgjødsel og jordarbeiding – verknad på klimagassar (Nesheim m. fl. 2010)

 • Ymse danske og svenske publikasjonar om nedfelling, stripespreiing og slangetilføring av gjødsla

 • Evaluering av pilotordning for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (Skøien m. fl. 2011)


Biogass fr husdyrgj dsel sentrale dokument publikasjonar
Biogass frå husdyrgjødselSentrale dokument/publikasjonar

 • Biogassproduksjon av organisk restprodukt i landbruket. Holm gård i Re. Teknologivalg og kostnadsberegninger. (Sørby m. fl. 2007)

 • Potensialstudie for biogass i Norge (Lerche Raadal m. fl. 2008)

 • Biogass. Miljøvennlig. Sikker. Lønnsom (Lilleengen 2009)

 • Klimatiltak i jordbruket. Behandling av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall med mer i biogassanlegg (Briseid m. fl. 2010)

 • Biogass. Kunnskapsstatus og forskningsbehov (Sørheim m. fl. 2010)


ad