slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

SmerdalevoV d j aujth:/si favnh kekakwmevnoV a{lmh/, trevssan d j a[lludiV a[llh ejp j hji>ovnaV proujcouvsaV`. Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op;. aujth/si = aujtaiV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater,' - dulcea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SmerdalevoV d j aujth:/si favnh kekakwmevnoV a{lmh/,

trevssan d j a[lludiV a[llh ejp j hji>ovnaV proujcouvsaV`

Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater,

en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op;

aujth/si = aujtaiV

fainomai, aor.: ejfanhn=(ver)schijnen

tressan = ejtressan (dubbel -ss-, waar normaal ejtresa correct zou zijn.)

slide2
oi[h d j jAlkinovou qugavthr mevne` th:/ ga;r jAqhvnh

qavrsoV ejni; fresi; qh:ke kai; ejk devoV ei{leto guivwn.

maar alleen de dochter van Alcinoüs bleef; want haar had Athene

moed in het hart gelegd en de angst uit haar ledematen weggenomen.

frhn, frenoV een typisch Homerisch woordje :

hart, verstand

deoV : niet te verwarren met: qeoV, dioV of zelfs: deus!

to deoV/ /to qarsoV : ken je de verbuiging van dit soort

woorden nog?

to genoV

tou genouV

tw/ genei

to genoV

ta genh (< genea)

twn genwn

toiV genesi

ta genh

Schilderij van Jacob Jordaens

slide3
Sth: d j a[nta scomevnh` oJ de; mermhvrixen jOdusseuvV,

h] gouvnwn livssoito labw;n eujwvpida kouvrhn,

Beheerst bleef zij tegenover hem staan; hij overwoog, Odysseus,

of hij het knappe meisje na haar bij haar knieën vastgepakt te hebben

zou smeken

ejcw, aor.: ejscon ; stam: sc- !

N.B.: labwn en gounwn congrueren niet!!

eujwvpida : Veel epitheta zijn samengesteld uit twee delen

Hier: euj (= goed)en wjy, wjpoV gelaat (eigenlijk: oog)

In vers 135: eujplokamoV (plokamoV = haarlok)

kourhn = korhn (H.T. 31: metrische verelenging)

slide4
h\ au[twV ejpevessin ajpostada; meilicivoisi

livssoit j, eij deivxeie povlin kai; ei{mata doivh.

of dat hij haar zomaar op een afstand met vriendelijke woorden zou smeken,

in de hoop dat zij hem de stad zou wijzen en kleren zou geven.

In de hoop dat zij kleren bij zich heeft!

Ze heeft hier zelf ook niet veel aan!

(Odysseus heeft schijnbaar gezien dat ze

bezig waren de was op het wagentje achter

de muilezel te leggen.

De schilder van dit schilderij heeft dat

element weggelaten)

slide5
’WV a[ra oiJ fronevonti doavssato kevrdion ei\nai,

livssesqai ejpevessin ajpostada; meilicivoisi,

Zo dan leek het hem terwijl hij het overwoog beter/het beste te zijn,

(haar) met vriendelijke woorden op een afstand te smeken

kerdiwn, superlat.: kerdistoV

(to kerdoV = winst, voordeel)

slide6
mhv oiJ gou:na labovnti colwvsaito frevna kouvrh.

Aujtivka meilivcion kai; kerdalevon favto mu:qon`

om te voorkomen dat het meisje wat betreft/in haar geest boos op hem werd,

wanneer hij haar knieën had vastgepakt.

En direct sprak hij het vriendelijke en voordelige woord:

Inderdaad, hij pakt het meisje niet bij haar knieën,

maar …. palmt hij haar hier nu in door de bal terug te brengen!!??

frena : accusativus van betrekking; zie H. 16, punt 7

muqoV : woord, fabel , verhaal, (mythe!)

Houd het bij Homerus maar (meestal) op woord!

(ook al klinkt het in het Nederlands wat overbodig:

Hij sprak het woord/de woorden….)

slide7
“Gounou:maiv se, a[nassa` qeovV nuv tiV h\ brotovV ejssi~

‘Ik smeek u, meesteres: bent u nu een godin of een mens?

Tsja, je kunt je als mens natuurlijk ook als een Griekse godin

verkleden!

Carnavalskleding op een website.

slide8
Eij mevn tiV qeovV ejssi, toi; oujrano;n eujru;n e[cousin,

jArtevmidiv se ejgwv ge, Dio;V kouvrh/ megavloio,

ei\dovV te mevgeqovV te fuhvn t j a[gcista eji?skw`

Als u een godin bent, die de brede hemel hebben/bewonen,

acht ik u het meest gelijk aan Artemis, de dochter van de grote Zeus,

zowel in uiterlijk, als lengte, als gestalte;

Artemis en Apollo zijn de (tweeling)kinderen van Zeus

en Leto (Latijn: Latona), een Titanendochter.

De zwangere Leto werd op bevel van Hera door de Python

opgejaagd; Ook gaf Hera bevel dat geen enkel land haar een

plek zou bieden waar zij kon bevallen.

Uiteindelijk vond de bevalling plaats op Delos, een zwervend

en onvruchtbaar eiland, dat dus niets te verliezen had.

Artemis en meer speciaal Apollo werden later op Delos

vereerd.

slide9
eij dev tivV ejssi brotw:n, toi; ejpi; cqoni; naietavousi,

trismavkareV me;n soiv ge path;r kai; povtnia mhvthr,

trismavkareV de; kasivgnhtoi`

maar als u iemand van de mensen bent, die op de aarde wonen,

drievoudig gelukkig zijn (dan) uw vader en machtige moeder,

en drievoudig gelukkig uw broers;

De stam van brotoV zie je ook terug in ambrozijn, de godenspijs.

(a – mbrosioV = on-sterfelijk)

ejpi + dativ. = bij ; maar als het een wat groter gebied

betreft, wordt de betekenis al gauw: op

slide10
mavla pouv sfisi qumo;V

aije;n eju>frosuvnh/sin ijaivnetai ei{neka sei:o,

leussovntwn toiovnde qavloV coro;n eijsoicneu:san.

zeer, dunkt me, wordt hun geest steeds door vreugde om u verblijd,

wanneer ze zo’n kind de dansplaats zien betreden.

oJ qumoV en frhn : hart , verstand

to khr en hJ kradih : hart

Sfisi = aujtoiV

aijen = aijei = ajei

eJneka staat meestal achter de genitivus!

Vanwege de bezittelijke dativus sfisi staat het

participium leussontwn in de (bezittelijke) naamval genit. !

slide11
Kei:noV d jau\ peri; kh:ri makavrtatoV e[xocon a[llwn,

o{V kev s j ejevdnoisi brivsaV oi\kovnd j ajgavghtai.

Maar hij is weer/op zijn beurt zeer in zijn hart de gelukkigste, meer

dan de anderen,

die u, na u overladen te hebben met een bruidsschat, naar zijn huis

met zich zal meenemen.

ke (= ajn !)+ coniunct. = ??

  • Coniunctivus generalis / iterativus
  • Coniunctivus futuralis

oijkonde : zie H.T. 12

briqw , stam op een dentaal, in de aoristus (en futurum) verdwijnt

de dentaal voor een –s , dus aoristus: ejbrisa

slide12
Ouj gavr pw toiou:ton ejgw; i[don ojfqalmoi:sin,

ou[t’ a[ndr jou[te gunai:ka` sevbaV m je[cei eijsorovwnta.

Want nog niet zag ik met mijn ogen zo’n iemand,

noch een man en noch een vrouw;

verbazing bevangt mij als ik naar u kijk.

Let op: ouj ... pw = oujpw

ijdon is natuurlijk ….

eijdon

ejcw : hebben, houden

soms betekent het: bewonen (het ‘hebben’ van een huis)

vaak , zoals hier bij gevoelens: beheersen, bevangen

overweldigen, etc.

slide13
Dhvlw/ dhv pote toi:on jApovllwnoV para; bwmw:/

foivnikoV nevon e[rnoV ajnercovmenon ejnovhsa`

Ik zag al eens op Delos bij het altaar van Apollo

zo’n jonge loot van een palm opkomen;

Ik zag …. opkomen

Acc. cum participio constructie. Te vergelijken met de A.c.I,

maar de A.c.P. komt voor na werkwoorden die directe

waarneming weergeven : horen, zien, voelen

Dhlw/ : zo aan het begin van de zin is het natuurlijk lastig te zien

of je met dhloV (duidelijk) of DhloV te maken hebt.

Goede achtergrondkennis bij alle te lezen stof van dit jaar helpt

dan! (zie één van de vorige plaatjes in deze P.P.)

slide14
h\lqon ga;r kai; kei:se, polu;V dev moi e{speto laovV

th;n oJdovn, h|/ dh; mevllen ejmoi; kaka; khvde j e[sesqai.

want ook daarheen ben ik gegaan, en veel krijgsvolk volgde mij

op die tocht, waar(op) mij ellendig leed te wachten zou staan

To khdoV , meerv.: ta khdea / khdh

Homerus gebruikt veel onzijdige woorden van

dit type.

Zie Hoofdst. 16.8 van dit examenboek.

Nog zo’n leuk werkwoord: eJpomai

aoristus: eJspomhn

Maar..!, de eJ- is hier , ondanks de spiritus asper,

wel het augment! Dus infinitivus aor.: spesqai

coniunctivusaor. : spwmai etc.!!

slide15
’WV d j au[twV kai; kei:no ijdw;n ejteqhvpea qumw:/,

dhvn, ejpei; ou[ pw toi:on ajnhvluqen ejk dovru gaivhV,

En precies zo was ik verbaasd in mijn geest toen ik ook die gezien had,

lange tijd, aangezien er nog nooit zo’n stam uit de grond was opgekomen,

ejk doru gaihV : lastige woordvolgorde (komt natuurlijk door het metrum)

Blijf letten op uitgang en aantekeningen!

ajnercomai : ajna = omhoog

kata = omlaag

teqhpa , plusquamperf.: e-jteqhph (hier dus zonder contractie)

slide16
wJV sev, guvnai, a[gamaiv te tevqhpav te deivdiav t jaijnw:V

gouvnwn a{yasqai` calepo;n dev me pevnqoV iJkavnei.

zoals, (me)vrouw, ik u bewonder en verbaasd ben, en ik ben vreselijk bang

uw knieën aan te raken;

een moeilijk (te verwerken) leed heeft mij bereikt.

Let op: wJV ……….. wJV ……

wJV ………... ouJtwV ……

oJioV ……… wJV ……

“ Zoals ……. , zo ………”

Er kunnen nogal wat regels staan tussen de twee voegwoorden,

zoals bij de al gelezen vergelijking tussen Nausikaa en Artemis (z, 102 en 109)

ad