ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

play fullscreen
1 / 76
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
267 Views
Download Presentation
dulcea
Download Presentation

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного

 2. Особлива дитина • Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. В.О.Сухомлинський

 3. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА - ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ: Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогіки. Зокрема: • Відмінності між людьми є природнім явищем, і навчання відповідним чином слід адаптувати до потреб дітей, а не підганяти під сталі, наперед зумовлені погляди щодо організації та характеру освітнього процесу. • Освітній процес спрямовується на задоволення потреб дітей - забезпечує більш високий середній рівень успішності, що є корисним усьому суспільству; - допомагає уникнути безцільних витрат ресурсів і краху надій, до чого надто часто призводить низький рівень навчання та шаблонність концептуальних підходів до освіти

 4. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА - ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ: • Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. • Школи повинні визнавати і враховувати різноманітні потребиучнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання. • Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами. • Діти з особливими освітніми потребами повинні отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.

 5. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА • Розглядається як: система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. є динамічним процесом, що розвивається ПОСТІЙНО

 6. ІНКЛЮЗИВНА ШКОЛА - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: • адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, • використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, • співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, • створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 7. Нормативні документи Конституція України в статті 53 гарантує всім громадянам право на освіту. Закон України «Про охорону дитинства» у статті 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку стверджує, що «дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового та фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…»

 8. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ • Всесвітня декларація прав людини - 1948 р. • Декларація про права дитини – 1959 р. • Конвенція про права дитини - 1989 р. • Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р. • Саламанська декларація – 1994 р. 1991 Україна Закони “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”

 9. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів надає перевагу інтегрованому навчанню і вихованню. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначено, що усі загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі навчаються діти із особливими освітніми потребами.

 10. Організація інклюзивного навчання визначена у документах • Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912) • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872) • План заходів,щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (наказ МОН України від 14.06. 2013р. № 768) • Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (наказ МОН України від 23.07. 2013р. № 1034)

 11. Організація інклюзивного навчання визначена у документах • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12№ 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

 12. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 • Умови для організації інклюзивного навчання • Зарахування та наповнюваність класів • Організація навчально-виховного процесу • Основні напрямки роботи асистента вчителя • Оцінювання навчальних досягнень • Організація позакласної та позашкільної роботи

 13. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Інклюзія – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивна освіта: • визначає, що усі діти можуть навчатися; • заохочує освітні структури, системи та програми відповідати потребам усіх дітей; • є динамічним процесом, що розвивається.

 14. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Термін “діти з особливими освітніми потребами”(special educational needs – SEN), стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем порушень.Такий підхід пояснюється тим, що явище “недостатності” або “інвалідності” передбачає втрату або дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану окремих органів або ж їхньої фізіологічної функціональності, а, радше, від психологічної функціональності. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.

 15. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Поняття „діти з особливими освітніми потребами”, широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих груп

 16. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У довідковій літературі обдарованість визначається комплексом задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності чи діяльностей. В шкільному віці обдарованих дітей нараховується всього 3-5 % від загальної кількості дітей.

 17. Основні терміни • термін «порушення» стосується аспектів органічної вродженості, втрати певних функцій (наприклад, глухота, обмежений зір);

 18. «інвалідність» - стосується вад окремих функцій (мовлення, фізичне пересування тощо);

 19. «фізичні та розумові вади розвитку» стосуються соціальних недоліків, тобто коли можливості людини не відповідають вимогам та очікуванням середовища, в якому вона існує.

 20. термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.

 21. Теорія «винятковості» "Норма"

 22. «Медична модель»ставлення до людей з особливими потребами 22 акцент у характеристицілюдини на недоліки, порушення, відхилення від норми в основі медичних термінів – фіксація порушень: «аномальні діти», «дефектні діти»,«діти з вадами», «дебіл», «ідіот», «даун» тощо.

 23. «Соціальна модель» ставлення до людей з особливими потребами 23 акцент на потреби людини в особливих умовах та засобах навчання підкреслює відповідальність суспільства у виявленні та реалізації цих потреб «діти з особливими освітніми потребами», «діти з особливими потребами»

 24. Діти з особливими потребами«children with special needs» відмова суспільства від розподілу громадян на «повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість»; зміщення пріоритетів у характеристиці дітей з недоліків, порушень, відхилень від норми до фіксації їхніх потреб у особливих умовах та засобах навчання.

 25. Масова освітаСпеціальнаосвіта • «Звичайна» дитина • Педагоги • Масові школи • Круглі стовпчики для круглих отворів • Дитиназпорушеннями психофізичногорозвитку • Спеціальні педагоги • Спеціальні школи • Квадратні стовпчики для квадратних отворів

 26. Адаптація дитини до вимог системи • Система залишається незмінною • Дитина або адаптується до системи, або стає для неї неприйнятною • Перетворювання квадратних стовпчиків на круглі

 27. Інклюзивна освіта • Всі діти різні • Всі діти можуть навчатися • Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний рівень сім'ї тощо • Адаптація системи до потреб дитини

 28. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС Історичний екскурс: Від навчання окремих категорій дітей з ООП до диференційованої системи спеціальної освіти: початок ХХ с. – середина 1960-х р. – медична модель - сегрегація Медична модель передбачає, що людина з особливостями розвитку – це хвора людина ї її потрібно перш за все лікувати в спеціальних закладах. Від ізоляції до інтеграції середина 1960-х – середина 1980-х рр. – модель нормалізації – інтеграція Концепція нормалізації – ставить акцент на вихованні дитини з ООП в дусі культурних норм, прийнятих в суспільстві в якому вона живе.

 29. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС • Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з ООП в існуючий освітній простір. УЧЕНЬ → вміння → звичайний клас /як краще пристосувати дитину до життя в дитячому колективі/ • Середина 1980-х р. – наш час – модель включення/залучення - інклюзія В основі моделі лежить – політика та процес, які дають змогу всім дітям брати участь у всіх програмах.

 30. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС • Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало і пристосовувалося до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. УЧЕНЬ → звичайний клас → вміння (за підтримки) /зміни, які має здійснити школа – навчальній програмі, методах роботи, навчальних матеріалах тощо, щоб забезпечити індивідуальні потреби кожної дитини/

 31. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ШКОЛИ З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, заклади освітні мають: • адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, • використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб та різних форм навчання дітей з особливими потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.

 32. Включення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад Обласне, міське управління освіти Школа Засоби масової інформації Громадські об’єднання та організації Батьки Педагогічна, психологічна підтримка Формування інформаційної культури Благодійність Моніторинг Програмове забезпечення Управлінські рішення Волонтерство Співпраця З батьками Особистісно- орієнтований підхід

 33. Організація навчально-виховного процесу • Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів. • Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. З урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, складається індивідуальний навчальний план

 34. Організація навчально-виховного процесу Індивідуальний навчальний план: • 3-8 годин на тиждень - проведення корекційно-розвиткових занять (з урахуванням висновку ПМПК та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку). Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами. Проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами. • Індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками (переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування).

 35. Організація навчально-виховного процесу • Розклад уроків для дітей з ООП складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

 36. Лист МОНмолодьспоруУкраїни від 18.05.12№ 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • Індивідуальне планування навчально-виховного процесу • Індивідуальна програма розвитку • Індивідуальний навчальний план • Індивідуальна навчальна  програма • Портфоліо - накопичувальна система оцінювання індивідуальних досягнень учнів

 37. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу План пристосування середовища до потреб дитини

 38. Індивідуальна програма розвитку

 39. Індивідуальний навчальний план • Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо • Розробляється педагогічними працівниками, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу

 40. Індивідуальна навчальна  програма • Визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а такожзміст розділів і тем. • Розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією

 41. Корекційно-розвиткова робота надання системної кваліфікованої реабілітаційної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються чи виховуються в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, за індивідуальною та іншими формами навчання Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05 вересня 2012 року за № 1502/21814)

 42. Корекційно-розвиткова робота • Рекомендовано програми розвитку для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. • Допускається використання авторських, регіональних програм, які затверджуються науковими радами інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 43. Корекційно-розвиткова робота Здійснюють Педагоги, психологи з відповідною освітою НРЦ, ПМПК, спеціальні навчальні заклади, ЗОШ, установи соціального захисту, центри практичної психології та соціальної роботи, ресурсні центри. Обов`язкове укладання угод ДНЗ та ЗНЗ з НРЦ або із спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами про співпрацю Координація послуг зазначених фахівців здійснюється місцевими управліннями освітою

 44. Зміст корекційно-розвиткових занять спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • длясліпих дітей та дітей зі зниженим зором: “Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку, комунікація”, “Орієнтування в просторі та мобільність”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; предметно-практичне навчання; • для глухих дітей: “Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”;

 45. Зміст корекційно-розвиткових занять • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • для дітей зі зниженим слухом: “Розвиток слухового сприймання та формування вимови”, “Ритміка”; • для розумово відсталих дітей: “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”;

 46. Зміст корекційно-розвиткових занять • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: • “Логоритміка”, “Розвиток мовлення”, “Розвиток зв’язного мовлення”, “Лікувальна фізкультура”; • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: • “Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; “Соціально-побутове орієнтування”, • - для дітей із затримкою психічного розвитку: • „Корекція розвитку”, „Розвиток мовлення”, „Ритміка”.

 47. Спеціальні класи для дітей з ООП • Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 09.12.2010 № 1224) Спеціально створені умови: • Безперешкодний доступ; • Навчально-матеріальна база; • Кадрове забезпечення Створення спеціальних класів для дітей з розладами спектра аутизму

 48. Визначення цілей та напрямків діяльності ЗНЗ з інклюзивною формою навчання • Індекс інклюзії Стратегія розвитку інклюзивного навчального закладу

 49. Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року • Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів; • Забезпечити організацію системної корекційно - реабілітаційної допомоги , шляхом налагодження співпраці з навчально-реабілітаційними центрами та спеціальними школами-інтернатами; • Забезпечити доступність та підвезення; • Запровадити системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід ; • Залучати до роботи волонтерів