uokik contra ubezpieczyciele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UOKIK contra Ubezpieczyciele PowerPoint Presentation
Download Presentation
UOKIK contra Ubezpieczyciele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

UOKIK contra Ubezpieczyciele - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH. UOKIK contra Ubezpieczyciele. O klauzulach abuzywnych w umowach ubezpieczenia. Diana Bożek. Klauzule abuzywne. Art. 385 1 - 385 4 Kodeksu Cywilnego (nowelizacja z 2000 r.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UOKIK contra Ubezpieczyciele' - dugan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uokik contra ubezpieczyciele

KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

UOKIK contra Ubezpieczyciele

O klauzulach abuzywnych w umowach ubezpieczenia

Diana Bożek

klauzule abuzywne
Klauzule abuzywne
 • Art. 3851 - 385 4 Kodeksu Cywilnego (nowelizacja z 2000 r.)
 • Klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne) - klauzule, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Dotyczy to tak klauzul spisanych jak i ustnych. 
 • Ocena zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami wg stanu z chwili zawarcia umowy
 • Ocena rażącego naruszenia interesów konsumenta rozpatrywana z generalno-abstrakcyjnego punktu widzenia, z uwzględnieniem rodzaju świadczonych dóbr i usług

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

kontrola wzorc w umownych
Kontrola wzorców umownych
 • Incydentalna
 • Dokonywana przez Sądy Powszechne
 • Nie stanowi meritum postępowania
 • Abstrakcyjna
 • Dokonywana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK)
 • Uprawomocnienie wyroku uznającego postanowienie umowna za niedozwolone skutkuje wpisaniem go do rejestru

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

dzia ania prezesa uokik
Działania Prezesa UOKiK

Kompetencja Prezesa UOKiK do nakładania kar (na podst. ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta):

Art. 106. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: (…)

 4) dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24. 

Raporty UOKiK w sprawach ubezpieczeniowych: 2004 (komunikacyjne), 2006, 2010 (życiowe), 2012 (IKE)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

potr canie kwoty manipulacyjnej od zwracanej sk adki
Potrącanie kwoty manipulacyjnej od zwracanej składki

„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki” (Klauzula 1243)

„Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20%, nie więcej jednak niż 150 zł” (Klauzula 1309)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

wyp ata odszkodowania z autocasco w warto ci netto
Wypłata odszkodowania z autocasco w wartości netto

„Wycena kosztów naprawy obejmuje:

a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: 1) naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez Uniqa TU S.A, 2) średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki terenowej, która zawarła umowę ubezpieczenia (…)” (Klauzula 1265)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

stosowanie poj nieostrych kazus ubezpiecze na ycie
Stosowanie pojęć nieostrych (kazus ubezpieczeń na życie)

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, jeżeli zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zaistniał bezpośrednio lub pośrednio w następstwie: (…) 10) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej.”

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

stosowanie poj nieostrych kazus ubezpiecze maj tkowych
Stosowanie pojęć nieostrych (kazus ubezpieczeń majątkowych)

" W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do ich odzyskania” (Klauzula nr 1313)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

wy czenie odpowiedzialno ci w przypadku rozbie no ci stanu deklarowanego z faktycznym
Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku rozbieżności stanu deklarowanego z faktycznym

„Compensa nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody” (Klauzula nr 1291)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

kr tki czas na zg oszenie szkody
Krótki czas na zgłoszenie szkody
 • „Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 (m.in. Zgłoszenie szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym) PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie”. (Klauzula 86)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl

sprawa za amka q
Sprawa załamka Q
 • Postanowienie umowne stosowane w OWU na życie przez PZU Życie, zgodnie z którym uznanie jednostki chorobowej za zawał serca uzależnione jest od „Pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)”
 • Definicja zawału stosowana przez PZU niezgodna z obecnym stanem wiedzy medycznej (objaw nie jest warunkiem koniecznym stwierdzenia zawału serca)
 • Stosowanie klauzuli przez ponad 3 lata, 2100 odmów wypłaty odszkodowania z tej przyczyny
 • Nałożenie w XII 2010 r. 3,9 mln zł kary na PZU Życie (obniżone ze względu na zaniechanie stosowania praktyki w VII 2010 r.)
 • W czerwcu 2011 r. przeciw PZU wpłynął pozew zbiorowy klientów PZU, którym odmówiono wypłaty odszkodowania (suma roszczeń – ponad 90 tys zł)

www. konusig.wpia.uw.edu.pl