slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz. Objektivní stránka trestné činu. Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a příčinná souvislost (kauzální průběh)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu' - duena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TRESTNÍ PRÁVO

Objektivní stránka trestného činu

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

22662@vsfs.cz

slide2

Objektivní stránka trestné činu

Objektivní stránka trestného činu

charakterizována jednáním a jeho následkem

Obligatorní znaky: jednání, následek a příčinná souvislost (kauzální průběh)

Fakultativní znaky: čas spáchání, použitý způsob či prostředek aj.

Jednání

projev vůle pachatele ve vnějším světě jako vědomá činnost zaměřená na dosažení konkrétního výsledku, cíle

(základní složka objektivní stránky trestného činu)

- nutná zde jednota fyzické a psychické složky (vůle)

(jednáním nejsou mimovolní pohyby - např. v křeči - ani tzv. vis absoluta)

- trestný není jen pouhý úmysl (myšlenka) ale až čin

¨

jednat může i osoba mladší 15 let či osoba nepříčetná

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide3

Objektivní stránka trestné činu

Jednání (trestný čin) může mít formu jak konání tak opomenutí

Konání - vůlí řízený pohyb

Opomenutí - vůlí řízené zdržení se pohybu

Opomenutí trestné pouze tehdy, pokud byla povinnost jednat,

musela zde být vzhledem k okolnostem i možnost konat

1) obecná povinnost konat

vyplývá přímo z ustanovení TZ, stanovících sankci za nekonání

(§ 150 TZ či § 368 – neoznámení trestného činu)

odpovědnost jen za porušení povinnosti konat (ne za výsledek)

2) zvláštní povinnost konat (§ 112 TZ)

povinnost konat existovala již v době spáchání, neboť vyplývá z

existence vztahu, který vznikl již dříve

odpovědnost ne jen za nekonání ale i za jím vyvolaný výsledek

(např. smrt osoby, o niž měl pachatel povinnost pečovat)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide4

Objektivní stránka trestné činu

Zvláštní povinnost jednat musí vyplývat:

1) ze zákona či jiného právního předpisu

(např. povinnost rodičů pečovat o své děti - § 31 a § 85 zákona o rodině)

2) z úředního rozhodnutí (výroku)

(např. povinnosti ustanoveného opatrovníka)

3) ze smlouvy (např. porušení povinnosti při správě cizího majetku - § 220 TZ)

4) v důsledku dobrovolného převzení povinnosti konat

5) z předchozího ohrožujícího jednání

– toto jednání nemusí být samo trestné (např. odvezení jiné osoby na poušť či chromé osoby na vrcholek skály – trestné až ponecháním jej zde)

– trestné být může (např. svázání jiného bez úmyslu mu ublížit – ponechání jej bez pomoci může ohrozit jeho život)

§ 112 TZ připouští i další možné skutečnosti zakládající povinnost konat (např. neodstranění závadného obsahu z internetové stránky provozovatelem této stránky)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide5

Objektivní stránka trestné činu

Dělení trestných činů podle možného způsobu spáchání

1) Komisivní delikty – lze spáchat pouze konáním

2) Pravé (čistě) omisivní delikty – lze spáchat pouze opomenutím konání – zde jen obecná povinnost jednat

(neposkytnutí pomoci - § 150 TZ či § 151 TZ, neoznámení trestného činu)

3) Nepravé (výsledečné) delikty – konáním i opomenutím

trestné zde až vyvolání účinku nikoli jednání samo;

musí dojít ke změně v předmětu útoku či jeho ohrožení

(vražda, těžké ublížení na zdraví; obecné ohrožení - § 272 TZ a § 273 TZ)

kde podmínkou trestnosti konkrétní konání (např. padělání či pozměňování listin), nemůže jít o opomenutí podle § 112 TZ

Omisivní jednání může být úmyslné i nedbalostní (§ 272 TZ a § 273 TZ)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide6

Objektivní stránka trestné činu

Následek

(obligatorní znak – musí být dán vždy)

porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ

(lze odlišovat trestné činy poruchové a ohrožovací)

hlavní primární následek

druhotný sekundární následek – vztahuje se ke kvalifikovaným skutkovým podstatám a nebo situací, kdy je do určitého individuálního objektu zasaženo pouze velmi vzdáleně

závažnost následku má zásadní význam pro určení povahy a

závažnosti trestného činu – promítá se do výše trestu

Účinek

projev trestného činu vůči jeho předmětu

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide7

Objektivní stránka trestné činu

Příčinný vztah

podmínkou trestnosti příčinný vztah mezi jednáním a následkem, i mezi jednáním a účinkem – jednání může mít i formu opomenutí

1) Teorie podmínky

- příčinnou je každý jev, bez něhož by jiný jev vůbec nenastal, a nebo nenastal způsobem, kterým nastal

- takto určený okruh jednání a jevů je příliš široký (nutnost korekce – tomu slouží podmínky uvedené ad 2) a ad 3) – musí být splněny současně)

2) Zásada umělé izolace jevů

- trestní odpovědnost je podmíněna tím, že daná osoba svým jednáním, které naplňuje znaky trestného činu skutečně způsobila

- relevantní je jen vztah mezi konkrétním jednáním pachatele a následkem

3) Zásada umělé gradace jevů

- jednotlivé příčiny a podmínky nemají pro způsobení následku stejný význam (při krádeži větší význam jednání toho, kdo cizí věci reálně odcizuje, než toho, kdo mu při tom „dělá zeď“, věci poté ukryje atd.)

- musí jít o příčinu dostatečně významnou, aby byla trestněprávně relevantní

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide8

Objektivní stránka trestné činu

Vývoj příčinné souvislosti musí býtzahrnut zaviněním

alespoň v hrubých rysech.

- úmyslné trestné činy – pachatelovo zavinění musí zahrnovat daný příčinný průběh jako možný

(vzhledem ke způsobu útoku musí pachatel vnímat daný účinek jako možný a

být s ním pro tem případ srozuměn – nemusí zamýšlet právě daný účinek)

- nedbalostní trestné činy – pachatel si měl a mohl představit, že se příčinný průběh může takto rozvinout

Zamýšlel-li pachatel následek a ten nenastane nezávisle na

jeho konání – může být odpovědný za pokus

(tzv. nezpůsobilý pokus – např. pokus vraždy na mrtvole)

ve vztahu k těžšímu následku se vyžaduje zavinění alespoň ve formě nevědomé

nedbalosti – pachatel nevěděl, že ten může nastat, vědět to ale měl a mohl

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide9

Objektivní stránka trestné činu

Teorie přerušení (přetržení) příčinné souvislosti

příčinná souvislost se přeruší, jestliže do příčinného průběhu

vstoupí další výlučná a samostatná příčina, která vyvolá

účinek i bez jednání pachatele, pokud ten u

- úmyslných trestných činů nepředpokládal takovýto průběh jako možný

(a nebyl s ním srozuměn)

- nedbalostních trestných činů takový průběh předvídat neměl ani nemohl

Není odpovědnost za dokonaný čin - může být pouze za pokus

(oběť přežije útok – pokus o vraždu, zemře však v nemocnici v důsledku útoku

„heparinového vraha“ – ten původce původního útoku nemohl ani předvídat)

Pokud však k příčině vyvolané pachatelem přistoupí jiná

okolnost, která spolupůsobí při vyvolání následku, bez jednání

pachatele jej však nevyvolala – k přerušení nedochází

(oběť útok přežije – v nemocnici však zemře v důsledku zdravotních komplikací,

které se přidali k následkům útoku – nebýt jeho, dotyčný by nezemřel)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::

slide10

Objektivní stránka trestné činu

Fakultativní znaky objektivní stránky

(jsou podmínkou trestnosti či použití vyšší sazby jen u některých skutkových podstat)

1) místo spáchání – „na palubě“, na zvláště chráněném území“ - §293/1 TZ

2) čas spáchání činu – „v době nouzového stavu“ - §247 TZ

3) způsob spáchání činu – „hromadně účinným způsobem“ - §304/2 d) TZ

„zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem“ - §140/3 písm. i) TZ

4) účinek – „těžká újma na zdraví - §145/1 TZ, „smrt“ - §145/3 TZ

5) použitý prostředek – „se zbraní“ - § 175/2 písm. c) TZ

„spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí atd. - §191/3 písm. b) TZ

Zvláštní význam v trestním právu má „účinek“

- odstupňování výše škody - §138 TZ

(svůj význam toto má zejména u majetkové trestné činnost)

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz ::