Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach - PowerPoint PPT Presentation

duc
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Presentation Description
131 Views
Download Presentation

Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Warszawa, 5 lutego 2008 r.

 2. UNIA EUROPEJSKA Organizacja Komitetu Monitorującego POIiŚ jest finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

 3. Działania realizowane w ramach priorytetów PT POIiŚ • Oś priorytetowa XIV: Pomoc Techniczna – EFRR: • Działanie 14.1: Sprawne Zarządzanie Programem, • Działanie 14.2: Informacja i promocja, • Działanie 14.3: Ewaluacja Programu. • Oś priorytetowa XV: Pomoc techniczna – FS: • Działanie 15.1: Sprawne Zarządzanie Programem, • Działanie 15.2: Informacja i promocja, • Działanie 15.3: Ewaluacja Programu, • Działanie 15.4: Wsparcie największych beneficjentów Programu.

 4. Alokacja finansowa na działania realizowane w ramach PT POIiŚ Na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało przeznaczonych w ramach EFRR i FS 581 259 142 euro.

 5. PO Infrastruktura i Środowisko Beneficjenci Pomocy Technicznej POIiŚ • Instytucja Zarządzająca • 6 Instytucji Pośredniczących • 25 Instytucji Wdrażających • GDDKiA, PKP PLK S.A.


 6. Doświadczenia z wdrażania pomocy technicznej w latach 2004-2006 • Zbyt dużo realizowanych projektów, a co za tym idzie znaczne obciążenie związane ze sprawozdawczością czy wnioskowaniem o płatność. • Zbytnia szczegółowość poszczególnych projektów, a co za tym idzie brak elastyczności. • Wyniki badania ewaluacyjnego zamówionego przez IZ POPT dotyczącego wdrażania pomocy technicznej wskazują na system wdrażania oparty o poszczególne szczegółowe projekty jako zbyt uciążliwy w realizacji. • Dlatego też w POIiŚ przyjęto formułę jednego dużego projektu realizowanego przez każdy sektor w perspektywie rocznej, a co za tym idzie zbliżono system wdrażania PT POIiŚ do tzw. linii budżetowych.

 7. System wdrażania – WIELOLETNIE PLANY DZIAŁAŃ (WPD) • IZ dokonała indykatywnego podziału środków PT pomiędzy poszczególne sektory oraz IZ, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej. • IP dla każdego sektora w porozumieniu z poszczególnymi instytucjami – beneficjentami PT POIiŚ w sektorze opracują Wieloletni Plan Działań na lata 2007-2015(WPD), w którym przedstawią założenia dotyczące wykorzystania alokacji dostępnej dla sektora w poszczególnych latach wdrażania programu. • WPD będą musiały zostać zaakceptowane przez IZ przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

 8. PO Infrastruktura i Środowisko System wdrażania – wnioskowanie o dofinansowanie • Projektami pomocy technicznej będą tzw. Roczne Plany Działań, które będą składane do Instytucji Zarządzającej przez instytucje pośredniczące dla poszczególnych sektorów oraz przez Instytucję Zarządzająca. • RPD będą obejmowały wydatki planowane do poniesienia przez wszystkich beneficjentów PT w danym sektorze w ramach wszystkich działań PT POIiŚ. • Każdy RPD będzie zawierał podział na 5 kategorii wydatków: • - Wydatki osobowe, • - Wydatki na wdrażanie, • - Podnoszenie kwalifikacji pracowników, • - Informacja i promocja, • - Działania ewaluacyjne.

 9. Kryteria wyboru projektów Wnioski o dofinansowanie RPD ocenione zostaną w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne: • Kryteria formalne ogólne – wspólne dla całego POIiŚ • Dodatkowe kryteria formalne – tylko dla projektów PT • Kryteria merytoryczne – tylko dla projektów PT.

 10. Kryteria formalne ogólne

 11. Dodatkowe kryteria formalne

 12. Kryteria merytoryczne

 13. Dziękuję za uwagę