slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Warszawa, 5 lutego 2008 r. UNIA EUROPEJSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach' - duc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

Warszawa, 5 lutego 2008 r.

slide2

UNIA EUROPEJSKA

Organizacja Komitetu Monitorującego POIiŚ jest finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

slide3

Działania realizowane w ramach priorytetów PT POIiŚ

 • Oś priorytetowa XIV: Pomoc Techniczna – EFRR:
 • Działanie 14.1: Sprawne Zarządzanie Programem,
 • Działanie 14.2: Informacja i promocja,
 • Działanie 14.3: Ewaluacja Programu.
 • Oś priorytetowa XV: Pomoc techniczna – FS:
 • Działanie 15.1: Sprawne Zarządzanie Programem,
 • Działanie 15.2: Informacja i promocja,
 • Działanie 15.3: Ewaluacja Programu,
 • Działanie 15.4: Wsparcie największych beneficjentów Programu.
slide4

Alokacja finansowa na działania realizowane w ramach PT POIiŚ

Na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało przeznaczonych w ramach EFRR i FS

581 259 142 euro.

slide5

PO Infrastruktura i Środowisko

Beneficjenci Pomocy Technicznej POIiŚ

 • Instytucja Zarządzająca
 • 6 Instytucji Pośredniczących
 • 25 Instytucji Wdrażających
 • GDDKiA, PKP PLK S.A.
slide6

Doświadczenia z wdrażania pomocy technicznej w latach 2004-2006

 • Zbyt dużo realizowanych projektów, a co za tym idzie znaczne obciążenie związane ze sprawozdawczością czy wnioskowaniem o płatność.
 • Zbytnia szczegółowość poszczególnych projektów, a co za tym idzie brak elastyczności.
 • Wyniki badania ewaluacyjnego zamówionego przez IZ POPT dotyczącego wdrażania pomocy technicznej wskazują na system wdrażania oparty o poszczególne szczegółowe projekty jako zbyt uciążliwy w realizacji.
 • Dlatego też w POIiŚ przyjęto formułę jednego dużego projektu realizowanego przez każdy sektor w perspektywie rocznej, a co za tym idzie zbliżono system wdrażania PT POIiŚ do tzw. linii budżetowych.
slide7

System wdrażania –

WIELOLETNIE PLANY DZIAŁAŃ (WPD)

 • IZ dokonała indykatywnego podziału środków PT pomiędzy poszczególne sektory oraz IZ, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej.
 • IP dla każdego sektora w porozumieniu z poszczególnymi instytucjami – beneficjentami PT POIiŚ w sektorze opracują Wieloletni Plan Działań na lata 2007-2015(WPD), w którym przedstawią założenia dotyczące wykorzystania alokacji dostępnej dla sektora w poszczególnych latach wdrażania programu.
 • WPD będą musiały zostać zaakceptowane przez IZ przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.
slide8

PO Infrastruktura i Środowisko

System wdrażania –

wnioskowanie o dofinansowanie

 • Projektami pomocy technicznej będą tzw. Roczne Plany Działań, które będą składane do Instytucji Zarządzającej przez instytucje pośredniczące dla poszczególnych sektorów oraz przez Instytucję Zarządzająca.
 • RPD będą obejmowały wydatki planowane do poniesienia przez wszystkich beneficjentów PT w danym sektorze w ramach wszystkich działań PT POIiŚ.
 • Każdy RPD będzie zawierał podział na 5 kategorii wydatków:
    • - Wydatki osobowe,
    • - Wydatki na wdrażanie,
    • - Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
    • - Informacja i promocja,
    • - Działania ewaluacyjne.
slide9

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie RPD ocenione zostaną w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

 • Kryteria formalne ogólne – wspólne dla całego POIiŚ
 • Dodatkowe kryteria formalne – tylko dla projektów PT
 • Kryteria merytoryczne – tylko dla projektów PT.