АНАЛИЗА НА СТЕРИЛИЗАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА НБРМ
Download
1 / 13

?-? ????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????? ? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

АНАЛИЗА НА СТЕРИЛИЗАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА НБРМ (прелиминарна верзија). м-р Љупка Георгиевска Дирекција за монетарна политика и истражување Народна банка на Република Македонија. Скопје , јуни 2013 година. Содржина. Мотивација за истражувањето

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?-? ????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????? ? ???????????' - duc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4867436

АНАЛИЗА НА СТЕРИЛИЗАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА НБРМ

(прелиминарна верзија)

м-р Љупка Георгиевска

Дирекција за монетарна политика и истражување

Народна банка на Република Македонија

Скопје, јуни 2013 година


4867436
Содржина ПОЛИТИКА НА НБРМ

 • Мотивација за истражувањето

 • Капиталните текови и стерилизационата политика на НБРМ -историски трендови

 • Анализа на стерилизационата политика: теоретска рамка

 • Преглед на литература

 • Емпириска анализа на стерилизационата политика на НБРМ

 • Заклучни согледувања


4867436

Мотивација за истражувањето ПОЛИТИКА НА НБРМ

 • Двата глобални “бранови” на капитални текови кон земјите во развој со позитивни ефекти и врз македонската економија

  • Континуирани нето-приливи во капитално-финансиската сметка, главно во форма на СДИ

 • Зголемените капитални приливи главно со позитивни импликации врз земјата-реципиент

 • Можни негативни ефекти доколку не се менаџираат соодветно

 • При отворена економија и режим на фиксен девизен курс ефикасноста на монетарната политика значајно условена од интеракцијата помеѓу монетарните инструменти и капиталните текови

  • Стерилизирани интервенции на девизниот пазар

 • Наша цел:Анализа на стерилизационата политика на НБРМ преку оценка на стерилизационен и офсет коефициент


4867436
Капиталните текови во РМ ПОЛИТИКА НА НБРМ

 • Континуирано кумулирање на нето-приливи, во просек од околу 7,5% од БДП за периодот 1998-2010 година

  • СДИ со доминантно учество, по што следуваат заемите и трговските кредити

Капиталните приливи во основа доволни за покривање на тековниот дефицит, овозможувајќи кумулација на девизни резерви


4867436
Монетарните импликации од растот на девизните резерви во основа неутрализирани преку монетарните инструменти на НБРМ

 • Благајничките записи на НБРМ - основен монетарен инструмент за стерилизација на капитални текови


4867436

a растот на девизните резерви во основа неутрализирани преку монетарните инструменти на НБРМ) функција на рекација на централната банка, равенка (8):

∆NDAt=α0+α1∆NFAt+α2 ∆logmmt+α3∆logREERt+α4 ∆logIPt+α5INFLt+α6∆DIRt +α7∆BUDGt + μt

a) функција на рекација на централната банка, равенка (8):

∆NDAt=α0+α1∆NFAt+α2 ∆logmmt+α3∆logREERt+α4 ∆logIPt+α5INFLt+α6∆DIRt +α7∆BUDGt + μt

∆NDAt=α0+α1∆NFAt+α2 ∆logmmt+α3∆logREERt+α4 ∆logIPt+α5INFLt+α6∆DIRt +α7∆BUDGt + μt

Анализа на стерилизационата политика: теоретска рамка

 • Оценка на стерилизационен и офсет коефициент

  ∆NDA = α1∆NFA + γi Xi

  ∆NFA = β1∆NDA + δi Zi

  α1 – коефициент на стерилизација; -1< α1<0; α1 =-1 е индикатор за целосна стерилизација

  β1 - офсет коефициент; -1< β1<0; β1=-1 е индикатор за совршена мобилност на капиталот

  Xi– вектор на дополнителни варијабли значајни за поставеност на монетарната политика: инфлација, монетарен мултипликатор, девизен курс, економска активност, ниво на домашна и странска каматна стапка, фискална политика и други.

  Zi – вектор на дополнителни варијабли за т.н. “push” и “pull” фактори на нивото на капиталните приливи: слична структура како вектор Xi


4867436
Преглед на литература растот на девизните резерви во основа неутрализирани преку монетарните инструменти на НБРМ

 • Ouyang et al (2007): Целосна стерилизација на капиталните приливи во Р.Кина за периодот 1999-2005 год. во услови на висока мобилност на капиталот (висок офсет коефициент). Стерилизацијата детерминирана и од нивото на монетарниот мултипликатор и јавните расходи

 • Ljubaj et al (2010):обемна, но не и целосна стерилизација на капиталните приливи во Хрватска во периодот 2000-2009 год. којашто се оценува како ефикасна (пониска вредност на офсет коефициентот во однос на вредноста на коефициентот на стерилизација

 • Muhammad (2007): парцијална стерилизација ан капиталните приливи во Пакистан во периодот 2001-2006 год., при многу ниска мобилност на капиталот (офсет коефициент близок до нула)

 • Палиħ (2005): Обемна, но не и целосна стерилизација на капиталните приливи во Србија.


4867436
Емпириска анализа на стерилизационата политика на НБРМ: методологија и податоци (1)

 • Методологија: GMM

 • Период:јануари 2000-април 2011 год.; месечни податоци

 • Спецификација на моделот:

 • 1) функција на реакција на централната банка

∆NDAt=α0+α1∆NFAt+α2 ∆logmmt+α3 ∆logREERt+α4 ∆logIPt+α5INFLt+ α6∆DIRt+α7∆BUDGt + μt

2) равенка на капитални текови

∆NFAt=β0+ β1∆NDAt+ β2∆logmmt+β 3∆logREERt+β4∆logIPt+ β5INFLt+ β6∆DIRt+ β7∆BUDGt + ηt


4867436
Емпириска анализа на стерилизационата политика на НБРМ: методологија и податоци (2)

∆NDAt=α0+α1∆NFAt+α2 ∆logmmt+α3 ∆logREERt+α4 ∆logIPt+α5INFLt+ α6∆DIRt+α7∆BUDGt + μt

∆NFAt=β0+ β1∆NDAt+ β2∆logmmt+β 3∆logREERt+β4∆logIPt+ β5INFLt+ β6∆DIRt+ β7∆BUDGt + ηt


4867436
Емпириска анализа на стерилизационата политика на НБРМ: резултати

1) Оценка на функцијата на реакција на централната банка – коефициент на стерилизација


4867436

1) Оценка на функцијата на капиталните текови – офсет коефициент

Емпириска анализа на стерилизационата политика на НБРМ: резултати


4867436
Заклучок капиталните текови – офсет коефициент

 • Обемна, но е и целосна стерилизација на капиталните текови во рамки на анализираниот период

 • Отсуство на позначајни негативни ефекти од високата капитална мобилност врз стерилизационата политика на НБРМ

 • Капиталните текови стимулирани од низа други фактори: стабилен макроекономски амбиент, позитивни перспективи, либерализација на капитални текови итн.

 • Насоки за унапредување на истражувањето: ажурирање на анализата; проверка на алтернативни верзии за ∆NDA


4867436
ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО капиталните текови – офсет коефициент!

GeorgievskaL@nbrm.mk

http://www.nbrm.mk


ad