deltakerloven
Download
Skip this Video
Download Presentation
Deltakerloven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Deltakerloven - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Deltakerloven. Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole. Brev 19. nov. 1937 fra S&F Fiskarlag til Norges Fiskarlag …krev… lov … som tek sikte på å stogga … kapitalsterke reidarlag [frå] å drive sildefiske med fleire og store snurpebåtar. Dersom …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deltakerloven' - duante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
deltakerloven

Deltakerloven

Rögnvaldur Hannesson

Norges Handelshøyskole

slide2
Brev 19. nov. 1937 fra S&F Fiskarlag til Norges Fiskarlag

…krev… lov … som tek sikte på å stogga … kapitalsterke reidarlag

[frå] å drive sildefiske med fleire og store snurpebåtar. Dersom …

fiskarane [skal kunne] leva av sitt fiskaryrke, må … berre aktive

fiskarar … vera med i fisket som båt- og brukseigarar

Brev 12. mai 1938 fra garnsildfiskarlag Møre & Romsdal

til Handelsdepartementet

… spekulasjonsfiske … kapitalsterke … har … store fiskedampskip

og … effektive fangstredskaper … stor produksjon men prisene for

små til … lønnsom [drift] for den aktive fisker

slide3
Landsmøte Norges Fiskarlag 1941

… øvrige næringer … er … lovbeskyttet og har sine monopoler.

… I fiskerinæringen kan en hvilken som helst outsider begynne. …

naturlig at enhver som vil begynne i fiskeriene måtte gå den samme

vei som i andre næringsgrener og yrker. Begynne som en mann

om bord i en båt for å vise hva han duger til.

I den siste tid … en annen fare for fiskerne, … en utstrakt megler-

virksomhet [for] bygging og omsetning av nye fiskebåter

slide4
Forordning 20. des. 1941
 • Erverv av fiskefartøyer må godkjennes av Fiskeridirektoratet
 • Lov 1943 om bygging av fiskefartøyer
 • Videreført i provisorisk anordning 1945 og lov 1946
 • Midlertidig lov 1947, forlenget 1948 & 1949
 • Utfyllende bestemmelse i hht loven:
  • Konsesjon fortrinnsvis til aktiv fisker
 • Landsmøte Norges Fiskarlag 1945
 • Retten til å eie fiskebåter forbeholdes kun aktive fiskere
slide5
Fiskefartøykomiteen av 1948
 • Heldig utvikling at fiskefartøyer eies av fiskerne selv
  • De … som utfører sin samfunnsmessige plikt ved å drive fiske
  • … har krav på … beskyttelse mot spekulasjon … da …
  • enkeltmenn eller selskaper plasserer penger i båter … i den
  • hensikt å skaffe seg fortjeneste på en lettvint måte
 • Flertallet gikk inn for ny midlertidig lov (3 år)
 • Mindretallet mente en lov ikke var nødvendig
  • Ingen spekulasjon i byggekontrakter lenger
  • Fri investeringsadgang hvis det ikke er skadevirkninger
  • Overproduksjon av vintersild i 1937 årsak til krav om fiskereie
  • Havfiskeflåten bygd opp av andre enn aktive fiskere
  • På havfiskeflåten overveiende del prosentfiskere
  • Under dårlige forhold rederibåtene gjerne de beste
slide6
Fiskeridirektoratets uttalelse
 • En rekke rederier og personer har gjort en betydelig innsats
 • uten å være aktive fiskere
 • Norges Fiskarlags landsmøte 1949
 • Under og efter krigen: større fiskebåter eiet av redere
 • Stråmannsvirksomhet
 • Samvirkedrift som alternativ i kapitalintensive fiskerier
  • Eneste mulighet ril å bevare fiskerienes sosiale struktur
  • Undersøkelse eiendomsforhold
  • Ufullstendig
  • 50% fartøyer > 70 fot eid av ikke-aktive
   • Hermetikkfabrikker
   • Selvstendige redere
slide7
I 1956 var deltakerloven kommet for å bli
 • Gjaldt til 1964, derefter forlenget
 • Enstemmig anbefaling fra en ny komite
 • Men, ikke-aktive må også kunne eie fiskebåter når de har
 • tilknytning til næringen og samfunnsmessige grunner tilsier
 • Fiskebåtredernes Forbund prinsipielt imot
 • Fiskeridepartementet:
 • Regulering av eiendomsforhold skaper fornøden tillit innen
 • fiskeridriften og hindrer skadelig spekulasjon
 • Hindrer kapitalsterke interesser fra å trenge seg inn i
 • næringen til fortrengsel for aktive fiskere
 • Annerledes dog for fartøyer > 200 brt
slide8
Ny lov 1972
 • Sammenbruddet i sildebestanden, nødvendig å regulere
 • samlet uttak
 • §9: Ikke adgang til å overføre tillatelse til annen person
  • Slik ble det heldigvis ikke
 • Unntak for fartøyer < 50 fot
 • Høringsuttalelse fra Fiskeriøkonomisk institutt, NHH (dette
 • var før min tid)
  • Omsettelighet av konsesjoner
  • Avgift på konsesjoner
slide9
Ny lov 1998
 • Skjerpet deltakelseskrav (3 år av siste fem
 • Gjelder for alle fartøyer
 • Men, et nytt kriterium, ”administrerende reder”
 • Mindretallet i Stortingets næringskomite:
 • Deltakerloven bør avvikles
 • De fleste fiskebåtrederier drives av ikke-aktive fiskere
 • Fiskeindustrien bør ha anledning til å eie fiskebåter
slide10
Deltakerloven – vanskelig å praktisere
 • Store, kapitalintensive båter krever profesjonell ledelse
 • Uthuling av aktivitetskravet
 • Aksjeselskapsformen
 • Overgang ved salg og arv
slide11
Det trengs ingen deltakerlov
 • Alt vi trenger er omsettelige fangstkvoter
  • Insentiver til nær-optimal investering i båter
 • Markedet bør bestemme hvor fisken føres på land
 • Forhindrer Deltakerloven en rasjonell næringsstruktur?
  • Vertikal integrasjon, flerbåtsrederier
ad