drammen kommunale pensjonskasse n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Drammen kommunale Pensjonskasse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Drammen kommunale Pensjonskasse - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Drammen kommunale Pensjonskasse. Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland. Disposisjon. Resultatet av virksomheten i 2007 Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene. DKPs oppgave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drammen kommunale Pensjonskasse' - driscoll-short


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drammen kommunale pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse

Formannskapet 20. mai 2008

v/ styreleder Thorstein Øverland

disposisjon
Disposisjon
 • Resultatet av virksomheten i 2007
 • Resultat pr 1. kvartal 2008
 • Noen spesielle tema
  • Økende levealder
  • Nye rammevilkår
  • Vedtektene
dkps oppgave
DKPs oppgave
 • Vi yter pensjon til medlemmene og deres etterlatte:
  • Alderspensjon, uførepensjon og ektefelle-/barnepensjon
  • Administrerer AFP
 • Våre kunder er
  • Drammen kommune og kommunale foretak iht. kommuneloven
  • Foretak kommunen har/har hatt eierandeler i
  • Foretak/stiftelser med nær tilknytning til kommunen
 • Til sammen 11.200 medlemmer
  • 3.000 aktive, 2.000 pensjonister og 6.000 med oppsatte rettigheter
v re pensjonsprodukter best r av tre elementer
Våre pensjonsprodukter består av tre elementer

Forsikrings-

premie

Sparing

Pensjons-

premie

(DKP garanterer minst

3 % rente)

Admin.

derfor deler vi ogs resultatet i tre
Derfor deler vi også resultatet i tre:

Forsikringsresultat:

Uførhet

Etterlatte

Gj.sn. levetid

Renteresultat:

Ble finansinntektene

mer enn 3 %?

Driftsresultat:

Driftskostnadene som

forutsatt i premien?

Forsikrings-

premie

Sparing

Pensjons-

premie

Admin.

pensjonspremiens sammensetning i 2007
Pensjonspremiens sammensetningi 2007

Forsikrings-

premie

(mill kr)

Sparing

Ordinær premie 119,1

AFP 10,7

Reguleringspremie* 79,7

Sum premie 209,5

* Lønnsøkning 20,7

G-regulering 59,0

Admin.

dette ble resultatet i 2007
Dette ble resultatet i 2007

(mill kr)

Forsikringsresultat 9,4

Uførhet

Etterlatte

Gj.sn.levetid

Forsikrings-

premie

Sparing

Admin.

uf rhet bedre enn ventet
Uførhet: Bedre enn ventet
 • 2001: + 42 uføre

2002: + 58

2003: + 37

2004: + 17

2005: - 1

2006: + 12

2007: + 18

 • 42 av de aktive ble ufør i 2007, mot forutsatt 48. Dessuten gikk 11 uføre tilbake til arbeid i kommunen.
dette ble resultatet i 20071
Dette ble resultatet i 2007

(mill kr)

Forsikringsresultat 9,4

Finansinntekter av

forsikringsmidlene 119,5

og av annen kapital 19,3

Garanterte renter - 47,3

Renteresultat 91,5

Forsikrings-

premie

Sparing

Admin.

dette ble resultatet i 20072
Dette ble resultatet i 2007

(mill kr)

Forsikringsresultat 9,4

Finansinntekter av

forsikringsmidlene 119,5

og av annen kapital 19,3

Garanterte renter - 47,3

Renteresultat 91,5

Kursreguleringsfond - 57,1

Verdijustert avkastning ble 5,0 %

Forsikrings-

premie

Sparing

Admin.

avkastning 2007 verdijustert1
Avkastning 2007 (%, verdijustert)

Hva om vi hadde skrevet opp

eiendommen tilsvarende en direkte avkastning på 6 %?

dette ble resultatet i 20073
Dette ble resultatet i 2007

(mill kr)

Forsikringsresultat 9,4

Finansinntekter av

forsikringsmidlene 119,5

og av annen kapital 19,3

Garanterte renter - 47,3

Renteresultat 91,5

Admin.premie 6,6

Driftskostnader 7,5

Administrasjonsresultat - 0,9

Forsikrings-

premie

Sparing

Admin.

administrasjonskostnader
Administrasjonskostnader
 • Kostnadene litt over det som er forutsatt i premieberegningen, men likevel på tilfredsstillende nivå
 • Viktig for å holde lave kostnader: Samarbeidet med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFP)
 • Betydelig merarbeid pga ny lovgivning, bl a nye regnskapsforskrifter, nye kapitalforvaltningsforskrifter mm
dette ble resultatet i 2006
Dette ble resultatet i 2006

(mill kr)

Forsikringsresultat 9,4

Finansinntekter av

forsikringsmidlene 119,5

og av annen kapital 19,3

Garanterte renter - 47,3

Renteresultat 91,5

Admin.premie 6,6

Driftskostnader 7,5

Administrasjonsresultat - 0,8

Bokført resultat 100,1

(Kursreguleringsfondet - 57,1)

Forsikrings-

premie

Sparing

Admin.

resultatdisponering 2007
Resultatdisponering 2007

Driftsoverskudd 2007: 100,1 mill kr

Til egenkapital: 17,8 mill kr

Til tilleggsavsetning 20,0 mill kr

Til sikkerhetsfond 29,2 mill kr

Til premiefond: 33,1 mill kr

premiefondet
Premiefondet
 • Premiefondet i 2007: (mill kr)

Fond pr 1.1.2007 61,0

Benyttet til reguleringspremie - 33,8*)

Andel fra overskudd 33,1

Renter på fondet 1,9

Fond pr 31.12.2007 62,2

*) I tillegg har arbeidsgiverne innbetalt 45,9 mill kr

en pensjonskasse m kunne t le motgang
En pensjonskasse må kunne tåle motgang

Kredittilsynet anbefaler at en pensjonskasse skal tåle:

 • 30 % fall i norske aksjer
 • 20 % fall i internasjonale aksjer
 • 2 % renteøkning i norske obligasjoner
 • Ovennevnte inntrer samtidig

Denne stresstesten tilsa at DKP kunne tåle et verdifall på 171,5 mill kr pr 31.12.2007

bufferkapital pr 31 12 07 mill kroner
Bufferkapitalpr. 31.12.07(Mill. kroner)

* Styret vil vurdere hvor mye av dette som kan benyttes til reguleringspremie

resultat pr 1 kvartal 2008
Resultat pr 1. kvartal 2008
 • Avkastning - 2,2 %
 • Resultat - 58,8 mill kr
 • Bokført resultat - 33,5 mill kr
 • Bufferkapital 114,7 mill kr
 • Betydelig resultatbedring i april
 • Bufferkapitalen er anslått til 138,3 mill pr 30.4
 • Styret vurderer å styrke bufferkapitalen ytterligere
disposisjon1
Disposisjon
 • Resultatet av virksomheten i 2007
 • Resultat pr 1. kvartal 2008
 • Noen spesielle tema
  • Økende levealder
  • Nye rammevilkår
  • Vedtektene
det har v rt en sterk kning i levealderen spesielt siste 10

Fra 2007:

Det har vært en sterk økning i levealderen, spesielt siste 10

En 40-åring kunne i 2005 vente seg å leve ca 5 år

lenger etter fylte 67 år enn i 1965, dvs over 50 % flere år som pensjonist

Levealderen økte med hele 2 år fra 1995 til 2005

Heldigvis har sikkerhets-

marginene i K1963 holdt til i dag (men nå er de borte)

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

og levealderen ventes stige fortsatt

Fra 2007:

- og levealderen ventes å stige fortsatt
 • Prognosene varierer mellom en økning på 1 til 2 år pr tiår i de neste 40 årene
 • Hvert år i øket levealder vil kreve en økning i premiereserven på 5-7 %, i tillegg til at fremtidige premier må økes
 • Vi snakker om en årlig merkostnad på allerede betalte pensjonsrettigheter på 0,5 – 1,0 % av premiereserven
kredittilsynet har krevd innf ring av nye tariffer
Kredittilsynet har krevd innføring av nye tariffer
 • K2005 + sikkerhetsmarginer
 • Gjelder både i foretak og kommuners regnskaper og i premieforutsetningene hos livselskaper og pensjonskasser
 • Får to konsekvenser for DKP
  • Forsikringsreservene for allerede opptjent pensjon må økes med 91,8 mill kr, fordelt over tre år. Første avsetning ble foretatt i 2007 (sikkerhetsfondet).
  • Årlig premie må økes for fremtidig pensjonsopptjening (er beregnet til 0,27 % pr år)
nye rammevilk r for pensjonskassene

Fra 2007:

Nye rammevilkår for pensjonskassene
 • Fra 1.1.2008 får livselskapene helt nye rammevilkår, og pensjonskasser får samme rammevilkår som livselskapene (!)
 • DKP må gjennomføre enkelte formelle endringer
  • Søke konsesjon
  • Omarbeide vedtekter
  • Opprette formelle forsikringsavtaler
  • Legge om premiestrukturen
  • Sørge for kontoføring for hver arbeidsgiver
  • (DKP har allerede eksterne styremedlemmer)
flere nyheter for pensjons kassene
Flere nyheter for pensjons-kassene:
 • Overskudd fra kapitalforvaltning og forsikring kan ikke benyttes til å styrke egenkapitalen, men må overføres til forsikringstakerne
 • Ny egenkapital må komme fra
  • Avkastning på selskapskapitalen eller overskudd på administrasjonspremien
  • Kapitalinnskudd
  • Fortjenesteelement i premiene
 • DKP vil – så langt mulig - ikke legge inn fortjeneste i premiene
dkp har f tt svar p konsesjonss knaden
DKP har fått svar på konsesjonssøknaden
 • Kredittilsynet ønsker å innføre et nytt syn på kommunens rolle i forhold til pensjonskassen
 • Tilsynet mener at kommunen ikke kan:
  • Godkjenne vedtekter
  • Oppnevne styreleder
  • Beslutte opptak av nye foretak
 • Overraskende. Vanskelig å se begrunnelse.
 • Vil kunne føre til et uryddig forhold mellom kommunen og pensjonskassen
 • I første omgang har DKPs styre skrevet til Kredittilsynet og krevd at de vedtekter som er godkjent av bystyret i hovedsak må godkjennes
oppsummering
Oppsummering
 • Resultatet av virksomheten i 2007
 • Resultat pr 1. kvartal 2008
 • Noen spesielle tema
  • Økende levealder
  • Nye rammevilkår
  • Vedtektene