އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު - PowerPoint PPT Presentation

drew-clay
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު PowerPoint Presentation
Download Presentation
އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު
212 Views
Download Presentation

އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދަކީ ވާހަކަ ދެކެވޭ މީހާގެ ޖަޒުބާތާއި އޭނާ އެދޭ ގޮތާއި އޭނާގެ ހައިސިއްޔަތު ދެނެގަނެ އެއަށް އިހުތިރާމް ކުރުމާއެކު މުއާމަލާތުކުރާކަން އަންގައިދޭން ވާހަކަދައްކާ މީހާ ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް

 2. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު އުނދަގޫ ނުކުރާށެވެ. ފުރުސަތު ދޭށެވެ. އަޑުއަހާ މީހާ ހިތް ހަމަޖައްސައިދޭށެވެ. ގައި ކުކް (1989).

 3. ނުސީދާ ވާހަކަތަކާއި ސީދާ ވާހަކަތައް “ދޮރު ހުޅުވައިދީފާނަންތަ؟” “ދޮރު ހުޅުވާ”

 4. ނުސީދާ ވާހަކަތަކުގައި: - އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް ނެތުން - ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އޮތުން - އެކަން ނުކުރިއަސް އެއާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތުން - އެދުމާއި އާދޭސް އެކުލެވުން

 5. އަދަބު އިހުތިރާމް އޮންނަނީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް 1 އެހެން މީހުންނަށް ފާޑު ނުކިޔާށެވެ. 2 އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރާށެވެ. ޖީން އެއިޗިސަން (1999).

 6. އަދަބު އިހުތިރާމްގެ ދެވައްތަރެއް ހުރޭ އެއީ: 1 ޕޮޒިޓިވް ޕޮލައިޓްނަސް 2 ނެގެޓިވް ޕޮލައިޓްނަސް ފިނެގަން (1999).

 7. ޕޮސިޓިވް ޕޮލައިޓްނަސް، ނެގެޓިވް ޕޮލައިޓްނަސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އަދަބު އިހުތިރާމް ކުރުން އަނެކާގެ ކަންކަމާ ނުބެހި ދޫކޮށްލުން ފިނެގަން (1999).

 8. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު އުނދަގޫ ނުކުރާށެވެ. ފުރުސަތު ދޭށެވެ. އަޑުއަހާ މީހާ ހިތް ހަމަޖައްސައިދޭށެވެ.

 9. ފޭސް ކޮންސެޕްޓް ޕޮޒިޓިވް ފޭސް ނެގެޓިވް ފޭސް ބްރައުން އާއި ލެވިންސް (1978).

 10. ފޭސް Self image ނަފުސުގެ ސޫރަ، ނަފުސުގެ ތަސްވީރު ތިމާގެ ނަފުސާ މެދު އެހެން މީހުން ދެކޭގޮތް

 11. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ބަހުގައި އަދަބު އިހުތިރާމް ބޭނުންކުރާ ވަކި ހަމަތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ނެތް. • ނަމަވެސް ދިވެހި ބަހުގައިވެސް އަދަބު އިހުތިރާމްގެ ގަވާއިދެއް އޮވޭ.

 12. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު އާންމު ގޮތެއްގައި ފެންނަނީ ލޭންގުއޭޖް ކާސްޓް (ބަހުގެ ދަރަޖަ) މި ދަރަޖަތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ

 13. އަދަބު އިހުތިރާމުގެ ގަވާއިދު 1 މޫސާ ދީދީއަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މަނިކުފާނު ތިޔަ އުޅުއްވަނީ މިކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިވަޑައިގެން. އެހެންވީމާ ވަޅަށް ވެސް އެރިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. ފުރާޅަށް ވެސް އަރައިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. .

 14. 1 މޫސާ ދީދީއަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މަނިކުފާނު ތިޔަ އުޅުއްވަނީ މިކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިވަޑައިގެން. އެހެންވީމާ ވަޅަށް ވެސް އެރިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. ފުރާޅަށް ވެސް އަރައިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ.

 15. 2 ހަސަންފުތަށް ވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން މިއީ ހަސަން ފުތު ވެސް ބައިވެރިވާ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ އެހެން މީހުން ވަޅަށް އެރި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ހަސަންފުތު ވެސް އެމީހުންނާ ބައިވެރިވީމާ އެންމެން އެއްބާރުލައިގެން ކުރާ ކަމަކަށްވާނީ. ބައެއް ފަހަރު އަންނާނެ ވަޅަށް އެރެން ޖެހޭ ވަގުތު ވެސް. އަނެއްބައި ފަހަރު އަންނާނެ ފުރާޅަށް އަރަން ޖެހޭ ވަގުތު ވެސް.

 16. ދިވެހިންގެ އާދަކާދައިން މި އުޞޫލު ފެންނަން އެބަހުރި. • ދުރޫސުލް އަޚްލާޤްގެ ސަފުހާ 34 – 39 އަށް: • 1- އާދާބުލް ހަދީސް (ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބު) • 2- އާދާބުއް ޒިޔާރަތި (ގޮވާލަން ދިއުމުގެ އަދަބު) • 3- އާދާބުއް ތަޙިއްޔާ (ސަލާންގަލާން ކުރުމުގެ އަދަބު ) • 4- އާދާބުލް މަޖާލިސް (ޖަލްސާތަކާ އެއްވުންތަކަށް ދިއުމުގެ އަދަބު) • 5- އާދާބުލް އަކްލި ވައްޝުރުބި (ކެއިން ބުއިމުގެ އަދަބު)