Wykład 7
Download
1 / 20

Wykład 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Wykład 7. sortowanie BitButton format tekstu rysunki typ rekordowy. Sortowanie. Sortowanie bąbelkowe. Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności. 1 2 3 4 ..... N. N-1 porównań. Wykonujemy N przebiegów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykład 7' - dragon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wykład 7

 • sortowanie

 • BitButton

 • format tekstu

 • rysunki

 • typ rekordowy


Sortowanie

Sortowanie bąbelkowe

Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności

1 2 3 4 ..... N

N-1 porównań

Wykonujemy N przebiegów


1 przebieg

12  5 11  4 7  2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7  2 12 efekt ostatniej zamiany – największy na końcu

2 przebieg

5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zmiana 6

 5  4 11  7  2 12 zmiana 7

 5  4  7 11  2 12 zmiana 8

 5  4  7  2 11 12

 5 4  7  2 11 12

3 przebieg

 5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7 2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

N=6


5 przebieg

 4  2  5  7 11 12 zmiana 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  57 11 12

 2  4  5  711 12

 2  4  5  7 11 12

2  4  5  7 11 12

6 przebieg

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

30 operacji= (N-1)*N=6*5


Sortowanie bąbelkowe skrócone

Algorytm polega na porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących, z tym, że w każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1

Przebiegów wykonujemy N-1


1 przebieg

12  5 11  4  7 2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7 2 12 efekt

2 przebieg

 5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zamiana 6

 5  4 11  7  2 12 zamiana 7

 5  4  7 11  2 12 zamiana 8

 5  4  7  2 11 12 efekt

3 przebieg

5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7  2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12 efekt

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12 efekt

5 przebieg

4  2  5  7 11 12 zamiana 12

 2  4  5  7 11 12 efekt

5

15 operacji

4

3

2

1


Można też tak (rodzaj bąbelkowego):

 • Algorytm polega na porównywaniu:

  • pierwszego elementu z kolejnymi i dokonanie zamiany jeśli trzeba,

  • drugiego elementu z kolejnymi itd.,

  • aż do porównania dwóch ostatnich elementów.

N

(N-1) operacji

2


1 przebieg

125 11 4 7 2 zamiana 1

5 12 11 4 7 2

5 12 11 4 7 2 zamiana 2

4 12 11 5 7 2

4 12 11 5 7 2 zamiana 3

2 12 11 5 7 4 najmniejszy na początku

2 przebieg

2 1211 5 7 4 zamiana 4 .. więc zaczynamy od 2-go

2 11 12 5 7 4 zamiana 5

2 5 12 11 7 4

2 5 12 11 7 4 zamiana 6

2 4 12 11 7 5

3 przebieg

2 4 1211 7 5 zamiana 7

2 4 11 12 7 5 zamiana 8

2 4 7 12 11 5 zamiana 9

2 4 5 12 11 7

4 przebieg

2 4 5 1211 7 zamiana 10

2 4 5 11 12 7 zamiana 11

2 4 5 7 12 11

5 przebieg

2 4 5 7 1211 zamiana 12

2 4 5 7 11 12

15 operacji


deklaracje globalne (dla wszystkich podprogramów modułu)

implementation

const N=10;

var tab:array [1..N] of integer;

wypełnienie losowe tablicy i StringGrida

var k:1..N;

begin

Randomize;

for k:=1 to N do

begin

tab[k]:=random(100);

Stringgrid1.cells[1,k]:=IntToStr(tab[k])

end;

end;


Sortowanie bąbelkowe skrócone

var k,m:1..10;

pom:integer;

begin

for k:=1 to N-1 do

for m:=1 to N-k do

if tab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

for k:=1 to N do

Stringgrid1.cells[2,k]:=IntToStr(tab[k])


Przycisk prostego polecenia (z bitmapą) – BitBtn

 • jak Button + rysunek

 • do wykonywania prostych, typowych poleceń dialogu obsługi aplikacji

 • właściwości

 • kind - rodzaj przycisku

 • glyph - obrazek


 • caption: string - tytuł przycisku (z & - dla znaku skrótu)

 • glyph - plik z rysunkiem (bmp) symbolu

 • default: boolean - True – Enter oznacza kliknięcie

 • cancel: boolean - True – Esc oznacza kliknięcie

 • modalResult - rezultat przyciśnięcia:

  • mrNone mrOk mrCancel

  • mrAbort mrRetry mrIgnore

  • mrYes mrNo mrAll

 • dostępny np. po zamknięciu okna lub grupy obiektów

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

case Form2.ModalResult of

mrAbort: Edit1.Text:='Abort';

.......

end;

end;

 • zdarzenia

 • onClick - procedura obsługi kliknięcia

 • uwaga

wygodnie używać w GroupBox

Przykłady:sortowanie, bitbtn


Funkcje konwersji tekstowo-numerycznej

Znamy....

f. intToStr( value: integer ): string; - integer  string

f. strToInt( s: string ): integer; - string integer

f. floatToStr( value: extended ): string; - real  string

f. strToFloat( s: string ): extended; - string  real

Inne…

 • f. strToIntDef( s: string; default: integer ): integer;

 • - wynik konwersji lub wartość domyślna (gdy string niepoprawny)

 • p: val( s: string; var value; var code: integer) - s  value (int lub real)

  • code 0- OK, >0 nr niepoprawnego znaku

 • f. floatToStrF( value: extended; format: TFloatFormat; precision, digits: integer ): string;

  • - real  string + format:

   • TFloatFormat - ffGeneral najkrótsza

   • - ffExponent d,ddd...Edddd

   • - ffFixed ddd,ddd...

   • - ffNumber ddd ddd,dddd

   • - ffCurrency ddd ddd,dd zł


 • RYSUNKI

  • Shape – komponent rysujący prymitywny kształt

   • Shape– typ obiektu - stRectangle, stCircle itp..

   • Pen - złożona właściwość opisująca kontur

   • Brush – złożona właściwość opisująca wypełnienie

  Image - mogą być umieszczane na formatkach jako osobne obiekty typu Timage - z plików typu bmp

  • właściwości

  • transparent: boolean - przeźroczystość

  • picture - określenie pliku pochodzenia rysunku

  • metody - dla picture

  - p. loadFromFile( const fileName: string ); - wpisanie z pliku

  - p. saveToFile( const fileName: string); - zapisanie do pliku

  - p. loadFromClipboardFormat

  - p. saveToClipboardFormat


  Typ rekordowy (record)

  Pojęcie i opis

  • pojęcie:

   - skończony zbiór elementów dowolnego typu składowego - pola

   - ułożonych jednowymiarowo, niejednorodnie

   - o położeniu (selekcji) określanym przez nazwęskładowej (pola)

   tzw. dostęp kwalifikowany

   wektor nazwanych pól dowolnego typu (różnego rozmiaru)

  • opis:

   record

   lista_nazw_pól: typ;

   . . .

   end

  typ dowolny:

  prosty

  strukturalny (bez plików)

  pole  tablica,

  napis,

  rekord

  deklaracja_jednakowych_pól;


  • fizycznie:

   w PaO kolejne wartości pól określonego typu

  • przykłady:

   type data = record

   rok: 1900 .. 2100;

   mies: 1..12;

   dzien: 1..31

   end;

  var student:

  record

  nazw: string[ 20 ];

  imie: array[1..2] of string[ 15 ];

  data_ur: data;

  stypend: real

  end;

  St. Wołek - Podst. Progr. Komput.


  Porównanie:

  jednakowe składowe

  selektor typu indeks

  dostęp bezpośredni

  statyczny rozmiar

  różne składowe

  selektor typu nazwa pola

  dostęp bezpośredni

  statyczny rozmiar

  Uwaga:

  Rekord to jeden zestaw danych, jeśli więcej to tworzymy tablicę rekordów

  St. Wołek - Podst. Progr. Komput.


  Zmienne rekordowe

  całościowe desygnator pola (składowa)

  • zmienne całościowe - tylko przypisanie - typów tożsamych

  brak: + - * /

  porównania

  wej/wyj

  np:

  var r1, r2: record ..definicja... end ;

  begin

  r1 := r2;


  Z . p

   Ztypu składowego

  kropka oddziela nazwę zmiennej rekordowej od nazwy pola

  nazwa pola

  nazwa zmiennej rekordowej

  • użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, jak zmienne typu składowego

  student.nazw

  student.imie

  student.imie[1]

  student.data_ur.rok

  student.nazw[1]

  student.imie[2][1]

  student.stypend

  student[1].imie

  student.rok

  Przykłady:

  var student:

  record

  nazw: string[ 20 ];

  imie: array[1..2] of string[ 15 ];

  data_ur: data;//wcześniej zdef. typrekordowy

  stypend: real

  end;


  type osoba = record

  nazw: string[ 20 ];

  imie: array[1..2] of string[ 15 ];

  data_ur: data;

  end;

  var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!!

  type data = record

  rok: 1900 .. 2100;

  mies: 1..12;

  dzien: 1..31

  end;

  grupa – typ tablicowy

  grupa[k] – typ rekordowy

  grupa[1].nazw - typ string

  grupa[2].imie – typ tablicowy

  grupa[k].imie[1] - typ string

  grupa[k].data_ur - typ rekordowy

  grupa[k].data_ur.rok – typ integer

  grupa[2].imie[2][5] – typ char

  Użycie zależne od typu:

  memo1.lines.add( grupa[3].nazw);

  osoba.nazw := 'Nowak';

  edit1.text := grupa[k]. imie;

  if grupa[k].data_ur.rok>1970 then…

  ..bo osoba to nazwa typu