Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TS. Trịnh Thùy Anh PowerPoint Presentation
Download Presentation
TS. Trịnh Thùy Anh

TS. Trịnh Thùy Anh

241 Views Download Presentation
Download Presentation

TS. Trịnh Thùy Anh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Quản trị dự án TS. Trịnh Thùy Anh

 2. LỰA CHỌN DỰ ÁN Chương 2 … Bước khởi đầu quan trọng …

 3. Lựa chọn dự án trong điều kiện bất trắc – phân tích rủi ro Lựa chọn dự án và các tiêu chí lựa chọn

 4. 2 Lựa chọn dự án và các tiêu chí lựa chọn … Tìm hoa trong rừng … Khung phân tích để lựa chọn dự án Quan điểm lựa chọn dự án Lựa chọn dự án trong lĩnh vực tư nhân và công cộng Các mô hình lựa chọn dự án Sử dụng các chỉ tiêu định lượng để lựa chọn dự án Sử dụng các tiêu chí định tính để lựa chọn dự án

 5. 2 Hiệu quả Khả thi Lựa chọn dự án? Lợi ích xã hội, cộng đồng? Xem xét tính phù hợp của DA đối với QH phát triển chung của quốc gia, ngành, địa phương Nhà nước Dự án đầu tư Định chế tài chính Xem xét sự an toàn của vốn vay Chủ dự án Lựa chọn các DA tốt nhất để đầu tư, phát hiện ngăn chặn các dự án xấu Lợi nhuận?

 6. Phân tích môi trường đầu tư Phân tích pháp lý Phân tích thị trường Phân tích môi trường Phân tích kỹ thuật dự án Phân tích nguồn lực Phân tích tài chính dự án Phân tích kinh tế xã hội Phân tích rủi ro Khung phân tích lựa chọn

 7. Quan điểm lựa chọn Quanđiểm chủ đầu tư Hiệu quả dự án: quy mô lãi? Quanđiểm ngân hàng Sự an toàn của số vốn vay? Quanđiểm nền kinh tế Tác động tích cực, tiêu cực? Quanđiểm ngân sách Thu ngân sách: thuế, lệ phí? Chi ngân sách: trợ cấp, ưu đãi? Quanđiểm phân phối lại thu nhập Công bằng xã hội?

 8. Mô hình lựa chọn 2 • Mô hình không số: • Mô hình con bò thần • Mô hình tính khẩn thiết của hoạt động • Mô hình tính cấp thiết của cạnh tranh • Mô hình lợi thế so sánh • Mô hình số: • Sử dụng các chỉ tiêu định lượng • Tính điểm: sử dụng các chỉ tiêu định tính

 9. Các chỉ tiêu định lượng lựa chọn dự án 1. Chỉ tiêu hiện giá thuần: NPV > 0 • 2. Chỉ tiêu tỷ suất nội hoàn: IRR > r • 3. Chỉ tiêu tỷ số lợi ích/chi phí: 4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn: BCR > 1 T < n

 10. Các tiêu chí định tính lựa chọn dự án

 11. 2

 12. Lựa chọn dự án trong điều kiện bất trắc – Phân tích rủi ro 2 … trong gió bão … Lựa chọn dự án trong điều kiện bất trắc – phân tích rủi ro Phương pháp phân tích định tính rủi ro Phương pháp phân tích định lượng rủi ro

 13. Đòi hỏi chi phí và nguồn lực lớn, thời gian dài Môi trường kinh tế: giá cả, lạm phát, cơ chế kinh tế Dự án có tính độc đáo, cá biệt Môi trường chính trị, luật pháp: trách nhiệm về tài chính công, hệ thống kiểm soát Đòi hỏi sự hợp tác cao của nhiều bên liên quan Môi trường văn hóa: thói quen, hành vi người dân 2 Khả năng xuất hiện rủi ro trong dự án Rủi ro luôn tiềm ẩn trong dự án

 14. 2 • Phân tích định tính rủi ro dự án: • Mục đích: đánh giá tổng thể xem rủi ro tác động đến những bộ phận nào và mức độ ảnh hưởng của nó đến từng bộ phận và toàn bộ dự án. • Các phương pháp phân tích: • Phương pháp chuyên gia

 15. 1. Phương pháp chuyên gia 2 Phương pháp chuyên gia tập thể Họp nhóm chuyên gia: lấy ý kiến tự do Làm việc nhóm: Đánh giá ý kiến chuyên gia Phương pháp Delphi Lấy ý kiến chuyên gia (biệt lập) Tập hợp ý kiến Lấy ý kiến chuyên gia (biệt lập) Tập hợp ý kiến … Tổ dự án sử dụng bảng câu hỏi Tổ dự án tập hợp các ý kiến chung Tổ dự án tập hợp các ý kiến chung Tổ dự án gửi danh mục ý kiến chung

 16. Phân tích định lượng rủi ro dự án: 2 1. Phương pháp tỉ suất chiết khấu điều chỉnh RA: tỉ suất chiết khấu điều chỉnh theo độ rủi ro RF: tỉ suất chiết khấu khi không có rủi ro I: Tỉ số lạm phát cho phép RP: Phần thưởng rủi ro để điều chỉnh suất chiết khấu Ph­¬ng ph¸p 1: RA = (RF + I + RP)t Ph­¬ng ph¸p 2: RF RA = 1 - P P là xác suất xuất hiện rủi ro Phương pháp 3:theokinh nghiệm phân ra 3 mức độ mạo hiểm:

 17. 2 2. Phương pháp phân tích độ nhậy Hiệuquảcủadựán: cácchỉtiêu NPV, IRR, BCR, T Yếutốđầuvào Phântíchđộnhậy Giá bán sản phẩm Quy mô thị trường (nhu cầu, tiềm năng) Vốn đầu tư­, chi phí khai thác Chi phí sử dụng vốn Tuổi thọ của dự án Yếutốđầura

 18. 2 3. Phương pháp xác suất • n • B­ước 3: tính giá trị kỳ vọng của thu nhập mong đợi X = Xi . Pi • i = 1

 19. Nhu cầu thị trường cao (0,3) 4 Triển khai theo hướng X -0,2 Nhu cầu thị trường thấp (0,7) 0,7 -2 0,14 Triển khai theo hướng Y Chọn dự án A 0 Nhu cầu cao 0,632 3,8 Hướng X 1,6 Nhu cầu thấp 0,368 -2,2 0,14 1,6 0,19 Hướng Y Thiếu dữ liệu để lựa chọn -0,2 Nhu cầu cao 0,3 3,8 Chọn dự án B -0,67 Hướng X Nhu cầu thấp 0,745 -2,2 Dữ liệu tạm đủ để chọn 0,14 - 0,2 Hướng Y -0,2 0,47 Nhu cầu cao 0,176 3,8 Hướng X -1,14 Đầy đủ dữ liệu để chọn Nhu cầu thấp 0,824 -2,2 - 0,2 Hướng Y -0,2 0,34 2 4. Phương pháp cây quyết định

 20. Các vấn đề mấu chốt • Lựa chọn dự án để làm gì? • Làm thế nào để lựa chọn đúng dự án? • Các yếu tố bất ngờ có ảnh hưởng đến sự thành công của dự án không? Phải làm thế nào để tránh các ảnh hưởng tiêu cực? • Lựa chọn dự án có vai trò thế nào đối với doanh nghiệp/tổ chức?

 21. Kết thúc chương 2