Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Kultúra, norma, normalita, socializácia, integrace a inkluze osob s postižením. Kultura. Kultura. súhrn ideí, obyčajov a podmienených emočných odpovedí, ktoré sú spoločné jedincom určitej spoločnosti ... (Linton 1977) historická podmienenosť determinuje žiadúce/nežiadúce,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dragon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m

Kultúra, norma, normalita,socializácia, integrace a inkluze osob s postiženímKultura1
Kultura

 • súhrn ideí, obyčajov a podmienených emočných odpovedí, ktoré sú spoločné jedincom určitej spoločnosti ... (Linton 1977)

 • historická podmienenosť

 • determinuje

  • žiadúce/nežiadúce,

  • prijateľné/neprijateľné

  • správne/nesprávne ...

 • vývoj -> socializácia (stigmat, znamenie)

 • ideál (hodnota človeka podľa určitých kritérii /kalokagathia/, súťaže Miss, „estetický ideál“)


 • Hodnoty normy a postoje
  Hodnoty, normy a postoje


  Hodnoty normy a postoje1
  Hodnoty, normy a postoje

  • pravidlá spolužitia v danej spoločnosti

  • spoločenský tlak na konformitu

   • prijatie/neprijatie

  • preberanie noriem a ich „fixácia“

  • stereotyp /fixácia názoru či postoja/

  • predsudky „rigidita myslenia“

  • individuálne psychické vlastnosti jedinca v priebehu socializácie


  Postoje
  Postoje

  • závislosť jedinca od spoločnosti

  • nie sú vrodené – vytvárajú sa učením – /podmiené sociokultúrnymi vplyvmi prostredia/

  • zviera (biologický mechanizmus zabezpečujúci prežitie druhu)

  • vyhnanie z kmeňa

  • prístupy (Božia vôľa, trest/skúška, interupcia)

  • tolerancia k odlišnosti (vnútorná kvalita človeka i celej spoločnosti)  Postihnutie a spolo nos1
  Postihnutie a spoločnosť

  • ohrozujúce,

  • nebezpečné,

  • hrôza/odpor

  • neznáme, /neistota/, „zlé“ ...

  • žiadúce

  • prínosné

  • poskytujúce rozmanitosť

  • obohacujúce /radostné/  Lovek s postihnut m a spolo nos1
  Človek s postihnutím a spoločnosť

  • stereotypy (slovná zásoba)

   • si ... debil, retard, slepý, hluchý, chromý

 • generalizácia (nedostatok informácií)

 • súcit, lútosť (zbierky, charitatívne iniciatívy)

 • asymetria, závislosť, ochota pomáhat

  • „v pohode, ale nedokážem povedať nakoľko by som sa mu mohol venovať“ ...

 • absurdnosť

  • „nedokážem si to ani predstaviť“, „neviem ... nikoho takého nepoznám“ ...


 • Lovek s postihnut m a spolo nos2
  Človek s postihnutím a spoločnosť

  • identita

   • rodina

   • kolektív

  • „s ťažkým TP nie ste ani pri najlepšej vôle slobodný ... Já sa nemôžem zobrať a ísť von. Musím čakať, až bude mať niekto náladu a pôjde so mnou. Je fakt, že ak niečo viem dokonale, tak je to čakať – a to ľubovoľne dlhú dobu.“

 • uzatváranie sa – strach zo stigmatu

  • používanie bielej palice

  • partnerský život (potvrdenie vlastnej hodnty)

   • 2/3 partner/ka s postihnutím

   • genetické vybavenie (kvality)


 • Lovek s postihnut m a spolo nos3
  Človek s postihnutím a spoločnosť

  • väčšia miera formalizovaných kontaktov

  • opatrnosť, často aj snaha imponovať/ utiahnutosť a vyhýbanie sa kontaktom a komunikácií

  • odlišnosť v oblasti používania gest  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m


  Norma a normalita
  Norma a normalita sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  nezmyselný (pochybnosť o samotnej existencii)

  príliš samozrejmé

  normalita vzhľadom na osobnosť človeka

  „problém normality osobnosti má na jednej strane korene vo všobecných biologických zákonitostiach, na druhej strane v špecifických zákonitostiach psychického vývinu a psychosociálnej interakcie a tiež aj v etickofilozofických normách“ (Sysišťová E. 1972)

  interdisciplinárny charakter


  Tatistick norma
  Štatistická norma sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť


  Tatistick norma1
  Štatistická norma sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  telesná výška, hmotnosť, schopnosti, úroveň intelektu...

  Gaussova krivka (viac vrcholová) /symetrická/


  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m
  !!! sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť


  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m

  a sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviťritmetický priemer, medián, modus

  výskyt znaku

  jednoducho vypočítať

  intepretácia


  Funk n individu lna norma
  Funkčná (individuálna) norma sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  Neexistuje „priemerný človek“, ale vždy jedinec individuálny, ktorý ma svoje vlastné možnosti, schopnosti, potreby, želania, ideály, skúsenosti...

  V tomto ponímaní je človek normálny vtedy, ak je taký, aký má byť zo svojho vlastného hľadiska, keď sa prejavuje tak, ako je mu vlastné, keď nachádza uspokojenie v tom, čo sám považuje za správne alebo krásne (Košč L., 1974).

  Normalita je teda akási typickosť.


  Ide lna norma
  Ideálna norma sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  kvalitatívne ukazovatele

  Normou nie je priemer (najčastejšie sa vyskytujúci znak), ale naopak dokonalosť, vzor, ideál.

  /nemožno dosiahnúť – možno sa k nemu viac-menej priblížiť/

  Normalitou človeka je nekonečný proces sebarealizácie jedinca v jeho spoločenských a prírodných podmienkach. (profil absolventov)


  Du evn zdravie ako norma
  Duševné zdravie ako norma sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  • Integrácia osobnosti a jej dynamická rovnováha.

  • Popisuje 3 oblasti:

   • vo vzťahu k sebe

   • vo vťahu k iným ľuďom

   • vo vzťahu k životu


  Norma a v vin ko l 1974
  Norma a vývin (Košč L.1974) sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  keď je vyvinuté vo všetkých zložkách (s príslušnou toleranciou) organizmu i organizmu ako celku (jeho štruktúry) primerane veku, teda v súhlase s úrovňou, akú dosahuje väčšina detí jeho veku, ale navyššej úrovni, s prihliadnutím na príslušný stupeň spoločnosti, ktorej je členom,

  keď jasne i jednoznačne smeruje k plnému rozvinutiu jeho jednotlivých zložiek a k ich plnej integrácii, a to napriek rušivým vplyvom, ktoré naňho doliehajú zo strany jeho vlastného organizmu i jeho prostredia

  keď sa vyvíja v súhlase s požiadavkami spoločnosti, či už ide o jeho súčasné formy správania sa, alebo jeho perspektívy adekvátneho a tvorivého uplatnenia sa v spoločnosti neskôr v dospelosti.


  Krit ria normality e syri ov
  Kritéria normality (E. Syrišťová) sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  • Subjektívna spokojnosť

  • Identita

  • Integrita

  • Autonómia

  • Adekvátna percepcia reality

  • Adekvátne sebapoznanie

  • Silná frustračná tolerancia

  • Stresová rezistencia

  • Prijateľná sociálna adaptácia

  • Optimálna sebarealizácia


  Socializ cia
  Socializácia sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  Postupnézačleňovaniejednotlivca do spoločnostiprostredníctvomnapodobňovania a identifikácie, najprv v nukleárnejrodine, dalej v malýchspoločenskýchskupináchažpozapojeniesa do najširších, celospoločenskýchvzťahov.

  Socializácia je výsledkomsociálnehoučenia.

  Sociálneučenieje procesosvojovaniasisociálnychnoriem, vedomostí, návykov, postojov a dispozícií k príslušnýmsociálnymroliam a dotváranieosobnostnýchrysov. Ide o učeniesociálnymroliam.


  Socializ cia1
  Socializácia sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  Postupnézačleňovaniejednotlivca do spoločnostiprostredníctvomnapodobňovania a identifikácie, najprv v nukleárnejrodine, dalej v malýchspoločenskýchskupináchažpozapojeniesa do najširších, celospoločenskýchvzťahov.

  Socializácia je výsledkomsociálnehoučenia.

  Sociálneučenieje procesosvojovaniasisociálnychnoriem, vedomostí, návykov, postojov a dispozícií k príslušnýmsociálnymroliam a dotváranieosobnostnýchrysov. Ide o učeniesociálnymroliam.


  Stupne socializ cie miera zapojenia
  Stupne socializácie sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť(miera zapojenia)

  • integrace (integer = celý, neporušený)

   • celkové zapojenie a plné splynutie so spoločnosťou

   • „nezávislosť“ a samostatnosť

   • odstránená defektivita /subjektívne vyrovanie/

  • adaptace

   • prispôsobenie (za určitých podmienok)

   • samostatnosť za určitých okolností

  • utilita (utilis = užitočný, potrebný)

   • Sociálna upotrebiteľnosť /možnosti rozvoja sú obmedzené/

   • defektivita nie je odstránená

   • spoločenské uplatnenie sa realizuje pod dohľadom

  • inferiorita (inferior = nižší)

   • vyčlenenie zo spoločnosti

    (Sovák)


  Pojem integr cia
  Pojem Integrácia sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  • Stav spolužitia postihnutých a intaktných, stav kedy žijú jeden pre druhého. Stav, kedy sa samotný postihnutý nepovažuje za zvláštnu súčasť spoločnosti a kedy ani intaktná spoločnosť nepociťuje postihnutého ako zvláštnu súčasť.

  • Tzn. Kedy sa totálne (úplne) naplnila vzájomná sociálna adaptabilita a úplne odstránila defektivita.

  • zámena prostriedku a cieľa

  • pojem Inklúzia


  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m

  Integrácia sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviťje edukácia všetkých detí v bežnej škole, pričom pomoc deťom so zdravotným postihnutím má zabezpečiť to, aby sa úspešne zapojili do podmienok bežného života.

  Edukácia v podmienkach integrácie by mala žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytovať špeciálnymi formami a metódami stupeň edukácie zodpovedajúci ich individuálnym schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu.


  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m
  Cieľ sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  Cieľom integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dosiahnuť najvyšší možný stupeň socializácie, čiže zapojenie do pracovného pomeru a bežného života.

  Pre fungujúcu integráciu je nutné v škole zabezpečiť materiálno-technické, organizačné a personálne podmienky, špeciálne vzdelávacie podmienky so špeciálno-pedagogickou starostlivosťou, s rozsiahlou poradenskou službou žiakovi, škole a rodine.

  Úspešná integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nemysliteľná bez tolerancie, pochopenia, pomoci ostatných žiakov a širokého okolia.


  Integr cia
  Integrácia sa, že by bol schopný bez pomoci tento stav napraviť

  • možno dosiahnuť:

   • rozvojom osobnosti

   • socializáciou a enkulturáciou

  • nie je závislá o odstrániteľnosti defektu

  • je závislá od odstrániteľnosti defektivity

  • má dynamický (premenlivý) charakter, tzn. že nie je sústavne v zenite a pernamentne hrozí jej regres

  • možno dosiahnuť iba za podmienok špeciálnych rehabilitačných a výchovne-vzdelávacích opatrení,

  • spravidla závisí i od úpravy materiálne technických podmienok

  • predpokladá vysoký stupeň schopnosti seba rehabilitácie, sebavýchovy a sebarealizácie

  • jej úroveň možno odstupňovať


  Kult ra norma normalita socializ cia integrace a inkluze osob s posti en m

  • Školská trieda je prvým prostredím mimo rodiny, v ktorom žiak prežíva určité obdobie svojho života.

  • Škola a učitelia by mali vytvoriť takú atmosféru triedy, ktorá by pozitívne ovplyvnila úroveň sociálnej integrácie žiaka so ŠVVP.

  • Žiak so ŠVVP je poškodzovaný, ak mu škola nemôže alebo nedokáže zabezpečiť špeciálne kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky, vytvoriť mu materiálne prostredie pre jeho úspešnú prácu. Tým môže dochádzať k zhoršovaniu jeho telesného vývinu a zdravotného stavu.


  Pre o integr cia
  Prečo integrácia? žiak prežíva určité obdobie svojho života.

  • Výhody

  • Nevýhody

  • O čo majú záujem samotný ľudia so zdravotným postihnutím?

  • Ani špeciálna škola nemusí mať vždy optimálne nastavenie prostredia.

  • prostredie školy, pedagogické zázemie.


  Koho integrova v kolskom prostred
  Koho integrovať žiak prežíva určité obdobie svojho života. (v školskom prostredí)?

  • Je vhodné hovoriť o integrácii v každom prípade?

  • Segregovaná príprava môže byť efektívnejší model vzhľadom na reálne možnosti vyplývajúce z postihnutia.

  • Postihnutému žiakovi musí byť poskytnutá špeciálna starostlivosť pri učení.

  • Bez špeciálnych pedagógov, ktorí pôsobia v škole nie je možná.

  • Starostlivosť o postihnutých nesmie byť na ujmu účinnej starostlivosti o ostatných žiakov.

  • želania rodičov


  Ako integrova
  Ako integrovať? žiak prežíva určité obdobie svojho života.

  • príprava prostredia

  • príprava učiteľov

  • príprava žiakov

  • postihnuté dieťa sa musí zúčastňovať na činnosti školy s ostatnými nepostihnutými deťmi (súčasťou)


  Formy integr cie
  Formy integrácie žiak prežíva určité obdobie svojho života.

  • úplná v školskom prostredí

  • čiastočná v školskom prostredí

  • kontaktná v školskom prostredí


  Kompetencie
  Kompetencie žiak prežíva určité obdobie svojho života.

  • úspech

  • neúspech

  • rodičia

  • dieťa

  • škola