slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cíl 3: Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cíl 3: Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IV)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Cíl 3: Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IV) - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Cíl 3: Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IV). Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IVA). Pět OP přeshraniční spolupráce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cíl 3: Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IV)' - drago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n programy p eshrani n spolupr ce c le 3 evropsk zemn spolupr ce 2007 2013 interreg iva
Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 (Interreg IVA)
  • Pět OP přeshraniční spolupráce
  • ČR-Sasko, ČR-Bavorsko, ČR-Rakousko, ČR-Polsko, ČR-Slovensko- každý OP má prioritní osu věnovanou ochraně ŽP
opps r sasko
OPPS ČR-SASKO

ČR-Sasko typy možných projektů:

ochrana a rozvoj přírody a krajiny, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury (zejména zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod)

opps r sasko1
OPPS ČR-SASKO

V roce 2009 proběhlo pět zasedání Monitorovacího výboru. V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí bylo schváleno 6 projektů. Doposud tak byly v této prioritní ose schváleny projekty v celkové výši 7 249 293 € z ERDF. Na opatření v této prioritní ose je alokováno 36 103 419 €. Vyčerpáno je tak 20,1 % prostředků ERDF (proběhl další MV)

opps r slovensko
OPPS ČR-SLOVENSKO

ČR-Slovensko typy možných projektů:

přeshraniční infrastruktura ŽP, obnovitelné zdroje energie, společné systémy ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami

opps r slovensko1
OPPS ČR-SLOVENSKO

V roce 2009 proběhlo jedno zasedání Monitorovacího výboru a to ve slovenské Trnavě. V opatření II.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny byly schváleny další dva projekty. Doposud tak byly v tomto opatření schváleny projekty v celkové výši 3 356 128 € z ERDF. Na toto opatření je alokováno 11 128 818 €. Vyčerpáno je tak 30,2 % prostředků ERDF. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční červnu 2010. Uzávěrka podávání projektů k projednání na tomto Monitorovacím výboru byla 5. února 2010.

opps r bavorsko
OPPS ČR-BAVORSKO

ČR-Bavorsko typy možných projektů:

protipovodňová opatření, přeshraniční systémy zásobování vodou a energiemi, odstraňování starých zátěží, využívání obnovitelných zdrojů energií, informace a monitoring v oblasti ŽP

opps r bavorsko1
OPPS ČR-BAVORSKO

V roce 2009 proběhla dvě zasedání Monitorovacího výboru. V prioritní ose 2 Rozvoj území a životního prostředí byly schváleny další 4 projekty týkající se životního prostředí. Doposud tak byly schváleny projekty v celkové výši 19 806 849 € z ERDF. Na opatření v této prioritní ose je alokováno 43 287 890 €. Vyčerpáno je tak 45,8 % prostředků ERDF. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 15.-16. června 2010. Uzávěrka podávání projektů k projednání na tomto Monitorovacím výboru je 15. března 2010.

opps r polsko
OPPS ČR-POLSKO

ČR-Polsko typy možných projektů: infrastruktura pro zásobování vodou, čistírny odpadních vod a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora obnovitelných zdrojů energie, péče o přírodu a krajinu

opps r polsko1
OPPS ČR-POLSKO

V roce 2009 proběhlo jedno zasedání Monitorovacího výboru a to v září v polské Wisle, kde nebyly schvalovány žádné nové projekty. Doposud tak byly schváleny projekty v celkové výši 12 265 917 € z ERDF. Na toto opatření je alokováno 17 556 747 €. Vyčerpáno je tak 70 % prostředků ERDF. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční v dubnu 2010.

opps r rakousko
OPPS ČR-RAKOUSKO

ČR-Rakousko typy možných projektů: systémy ekologické dopravy, ochrana před přírodními katastrofami, snižování znečištění životního prostředí, zavádění systémů environmentálního managementu, koordinovaná implementace NATURA 2000, podpora ekologického vzdělávání

opps r rakousko1
OPPS ČR-RAKOUSKO

V roce 2009 proběhla dvě zasedání Monitorovacího výboru a to v květnu v Nových Hradech a v prosinci v Třešti. V opatření 2.6 Životní prostředí a prevence rizik byly schváleny další 2 projekty. Doposud tak byly schváleny projekty v celkové výši 6 810 471 € z ERDF. Na toto opatření je alokováno 12 756 804 €. Vyčerpáno je tak 53,3 % prostředků ERDF. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 1.-2. června 2010. Uzávěrka podávání projektů k projednání na tomto Monitorovacím výboru byla 23. března 2010.

slide15
Program nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe) Cíle 3 Evropská územní spolupráce(Interreg IVB)

Typy možných projektů:

vesměs neinvestiční studie, rekultivace degradovaných oblastí, strategie pro ochranu před nebezpečím, příprava investic ve vodohospodářství, příprava investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích

slide16
Program nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe) Cíle 3 Evropská územní spolupráce(Interreg IVB)

V roce 2009 proběhla 2. výzva. Monitorovací výbor na svém 5. zasedání ve dnech 12.-13. listopadu 2009 odsouhlasil 37 projektů (s celkovou alokací ERDF cca 72,6 MEUR), které budou po ukončení všech náležitých administrativních kroků realizovány. Z toho čeští projektoví partneři jsou zapojeni ve 28 projektech, což odpovídá 36 českým projektovým partnerům (z nich jeden v pozici vedoucího partnera) a alokaci ERDF ve výši cca 6,0 MEUR. V prioritní ose Odpovědné užívání životního prostředí se jedná o 12 projektů, z toho 6 projektů s českou účastí. Pro rok 2010 se připravuje 3. výzva.

opera n program meziregion ln spolupr ce c le 3 evropsk zemn spolupr ce interreg ivc
Operační program Meziregionální spolupráce Cíle 3 Evropská územní spolupráce (Interreg IVC)

OP Meziregionální spolupráceInterreg (IVC) je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko, obsahuje též prioritní osu věnovanou ŽP

Typy možných projektů: neinvestiční projekty obsahující výměnu zkušeností a navazování kontaktů a tvorby sítí pro krizové plánování, řešení znečištění ovzduší, hospodaření s odpady, podpora druhů nebo ochrany prostředí, které dostaly prioritu v rámci NATURA 2000

opera n program meziregion ln spolupr ce c le 3 evropsk zemn spolupr ce interreg ivc1
Operační program Meziregionální spolupráce Cíle 3 Evropská územní spolupráce (Interreg IVC)

V roce 2009 proběhla 2. výzva. Ve dnech 4. – 6. 11. 2009 proběhlo ve Stockholmu páté zasedání monitorovacího výboru INTERREG IVC za účasti všech 29 států. Monitorovací výbor vybral celkem 74 nejlépe hodnocených projektů v celkové finanční výši 125 mil EUR z ERDF. Po tomto zasedání monitorovacího výboru je již alokováno 65% rozpočtu programu na projekty a na další výzvy zbývá přibližně 105 mil EUR. Z těchto 74 schválených projektů je 11 projektů s českou účastí, z toho v rámci priority Životní prostředí a předcházení rizikům 29 projektů (z toho 4 s českými projektovými partnery).

mo nosti m p
Možnosti MŽP

Podpora konkrétních projektů v rámci jednání monitorovacích výborů operačních programů

Zajištění spolufinancování z prostředků státního rozpočtu

V případě projektů podporovaných věcným odborem Ministerstva životního prostředí

kontakty
Kontakty

Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU

E-mail: Michal.Petrus@mzp.cz

Tel: 267 122 898

Ing. Rudolf Cejnar, CSc., odborný referent, odd. programů EU

E-mail: Rudolf.Cejnar@mzp.cz

Tel: 267 122 315

Bc. Markéta Konečná, odborný referent, odd. programů EUe-mail: marketa.konecna@mzp.cz

tel: 267 122 447