kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - PowerPoint PPT Presentation

draco
124 Views
Download Presentation

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kommunal plan foridrett og fysisk aktivitet Se veileder V-0798 under Publikasjoner på www.idrettsanlegg.no

  2. Plan - et vilkår for å søke SM • Det et vilkår for å søke spillemidler at anlegget er med i en • kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Fylkeskommunene • er pålagt å gi hjelp og rettledning i planarbeidet så langt dette er • mulig. Disse momentene ønskes vektlagt: • Det lages realistiske planer med hensyn til økonomi • Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling - nye ungdomstrender må inn! • God medvirkningsprosess – FK inn tidlig i prosessen • Samarbeid på tvers av sektorer • Fokus på fysisk aktivitet

  3. Allsidighet i nærmiljø Ute og inne Barn og unge

  4. Litt mer.. • 4-årig handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert år. Nærmiljøanlegg og mindre ordinære anlegg kan tas inn i handlingsprogrammet, ellers må det skje en fullstendig revidering etter plan- og bygningslovens § 20-5. • Handlingsprogrammet kan utformes som et skjema med prioriterte lister for de ulike søknadsgruppene. • Fylkeskommunen kan underkjenne planer som grunnlag for søknad om tilskudd fra spillemidlene, hvis det er vesentlige mangler i de kommunale planene.

  5. Minstekrav • ° Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. • ° Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv • ° Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. • ° Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. • ° Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. • ° Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. • ° Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. • ° Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. • ° Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.

  6. Status i Sør-Trøndelag