vod do dendrometrie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚVOD DO DENDROMETRIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚVOD DO DENDROMETRIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

ÚVOD DO DENDROMETRIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

ÚVOD DO DENDROMETRIE. Dendrometria – náuka o meraní dreva Holzmesslehre, Forest Mensuration, Lesnaja taksacija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÚVOD DO DENDROMETRIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do dendrometrie
ÚVOD DO DENDROMETRIE

Dendrometria – náuka o meraní dreva

Holzmesslehre, Forest Mensuration, Lesnaja taksacija

Dendrometria pojednáva o metódach zisťovania kvalitatívnych a kvantitatívnych veličín lesných stromov a porastov, vzájomných vzťahoch medzi nimi, prístroje a pomôcky na ich zisťovanie.

hist ria
HISTÓRIA
 • dlhá tradícia, počiatky v 1. polovici 18. storočia, nemecká a ruská škola
 • Kräuter, 1758 – prvé návrhy kubíkovania na princípe stereometrie
 • Huberov vzorec, 1828
 • Paulsen, 1787 – prvé taxačné – rastové tabuľky
 • Cotta, 1804 – prvé objemové tabuľky
 • Schneider, 1853 – prvé pokusy určovania hrúbkového prírastku
 • Bitterlich 1950, Prodan 1965, Anučin 1982
 • Korf 1953, Halaj 1963, Hubač 1976, Šmelko 1990, 2000
dendrometrick veli iny stromu a porastu
DENDROMETRICKÉ VELIČINY STROMU A PORASTU
 • kvantitatívne
 • kvalitatívne
 • stromové
 • porastové
slide5

ZÁKLADNÉ VELIČINY STROMU

A ČASTI JEHO OBJEMU

hrubina = hrubina kmeňa + hrubina vetiev

1 2

tenčina = tenčina kmeňa + tenčina vetiev

3 4

objem = objem kmeňa + objem vetiev

zis ovanie dendrometrick ch veli n
ZISŤOVANIE DENDROMETRICKÝCH VELIČÍN
 • pozorovanie (kvalitatívne znaky)
 • spočítanie (kvalitatívne i kvantitatívne znaky)
 • meranie, váženie (dĺžka, plocha, objem, hmotnosť)
 • výpočet, d1,3, h v
 • taxačný odhad
chyby pri meran dendrometrick ch veli n
CHYBY PRI MERANÍ DENDROMETRICKÝCH VELIČÍN
 • zistená hodnota(y)presná hodnota(Y)

chyba absolútna e = y – Y

chyba relatívna

 • chyba e má dve zložky, systematickú, ktorá spôsobuje „bias“ (B) a náhodnú (o) náhodné činitele a faktory (±)

ei = B + oi

bias systematick zlo ka chyby
„Bias“ – systematická zložka chyby

Presnosť, náhodná zložka (±)

(jednotlivé merania) (priemer z opakovaných meraní)

slide9
Správnosť, celková chyba merania (náhodná aj systematická zložka)Stredná kvadratická chyba(jedno meranie) (priemer z n meraní)
slide10

Spoľahlivosť pravdepodobnosť výskytu skutočných chýb ei v zvolených rámcoch presnosti±1 se, resp. ±1 ...... 68 % chýb ±2 se, resp. ±2 ...... 95 % chýb

dendrometrick pom cky a pr stroje
DENDROMETRICKÉ POMÔCKY A PRÍSTROJE

Hrúbka, obvod, kruhová

základňa

 • Priečny prierez, množina bodov ohraničených krivkou Γ, ktorá má konvexne konkávny priebeh
 • Hrúbka priečneho prierezu d, kolmá vzdialenosť medzi dvomi rovnobežnými dotyčnicami v protiľahlých bodoch obvodu prierezu
slide14
Nepravidelný tvar priečneho rezu

niekoľko hrúbok zvoliť najvhodnejšiu, ktorej plocha priečneho rezu g(kruhová základňa) by sa najviac približovala ploche Q

slide15
Obvod priečneho prierezu O

Dĺžka konvexnej čiary spájajúcej vypuklé body na krivke Γ

priemerky
PRIEMERKY
 • taxačná priemerka
 • milimetrová priemerka
 • uhlové priemerky (Tarifmeβwinkel)
 • fínska parabolická priemerka
 • registračné priemerky
slide17

Bitterlichova uhlová priemerka

Bitterlich Sector Fork

 • vyrobená z plastu
 • meranie d1 . 3 , N. ha-1, G. ha-1, v (v m3 s kôrou)
 • meranie d1 . 3 od 4 do 100 cm
 • optická vytyčovacia zámera pomocou zámernej ihly

$125.-

slide18

Elektronické priemerky

Haglöf Mantax Computer Caliper

$1795.-

 • automatická registrácia, spracovanie a prenos údajov
 • interný počítač, 12 MHz, 1 MB, LCD 32 x 100 pixlov
 • software
 • možnosť napojenia na tlačiareň
 • prenos údajov pomocou modemu na vzdialený PC
 • váha 1 kg

Haglöf Mantax Digitech Caliper

$950.-

 • registrácia 8000 meraní
 • vstavaný IR prijímač a vysielač
 • rádiovysielač, online prenos údajov na PC alebo FC,
 • technológia GSM (Global System for Mobile Communication)
 • batéria 1.5 V AA
 • váha 0.6 kg
 • rozsah merania 50, 65, 80 cm
p sma na meranie obvodu
Pásma na meranie obvodu

$30 – 60.-

 • tendencia systematického nadhodnocovania hrúbok
 • eo= +1 až +2 %
 • menší rozptyl hodnôt obvodu v porovnaní
 • s priemerkovanímpri opakovanom meraní
 • laminát, poťahovaná oceľ
optick priemerky
Optické priemerky

Jim - Gem® Wheeler Pentaprism Caliper

 • meranie hrúbok d1.3 , meraniehrúbok v nedostupných
 • výškach na strome
 • 3 modely, rozsah merania 7 – 86 cm
 • koincidencia ľavého a pravého okraja stromu
 • stredná chyba ± 2 mm do vzdialenosti 15 m

$490.-

slide21

DOS Priemerka

Diameter over stubs (DOS) - hrúbka “nad kmeňom“,

hrúbka v odvetvených častiach kmeňa

 • zlepšená viditeľnosť (predné a horné zrkadlo)
 • rozsah merania 10 -30 cm,
 • hliníková konštrukcia, rozmer 47 x 5 x 5 cm

$300.-

slide22

DOS Priemerka

Presnosť merania

 • väčšina chýb pri vzdialenosti do 30 m sa pohybovala
 • v rozmedzí ± 0.5 cm
 • najnepriaznivejšia diferencia ±1.7 cm
 • meraniu hrúbok vo vyšších výškach (> 30 m) je
 • potrebnévenovať väčšiupozornosť
slide23

Zrkadlový relaskop

Odhad hrúbky v nedostupných výškach

1/2 ZU 1  d (v cm) zodpovedajúcej

vzdialenosti od stromu (v m)

15 m 1/2 ZU 1 d  15 cm

20 m 1/2 ZU 1  d  20 cm

25 m 1/2 ZU 1  d  25 cm

30 m 1/2 ZU 1  d  30 cm

$1595.-

chyby pri meran hr bok
CHYBY PRI MERANÍ HRÚBOK
 • chyba z nesprávnej priemerky (môže byť kladná alebo záporná)
 • Chyba zo šikmého priloženia priemerky k osi stromu (je vždy kladná)
 • Chyba z nedodržaného miesta merania
 • Chyba z rôzne silného pritláčania priemerky k stromu
slide26

Tieto chyby spôsobujú systematické trendy.Chyba z rôzneho pritláčania priemerky je náhodná.Vzťahy medzi chybami hrúbky, obvodu, kruhovej základnePodľa zákona o prenášaní chýb:mg% = 2 . mo% = 2 . md%

pom cky na meranie d ok
POMÔCKY NA MERANIE DĹŽOK
 • pásma
 • laty
 • káble
 • diaľkomery (optické, ultrazvukové)
 • krokovanie vzdialenosti (nomogram)
slide28

MERANIE VZDIALENOSTÍ

Haglöf Forestor DME 201

 • ultrazvukový digitálny diaľkomer
 • dosah merania do 20 m
 • 60° transponder
 • 360° adaptér na transponder
v ka stromu
VÝŠKA STROMU

h

 • vzdialenosť medzi dvomi rovnobežnými rovinami vedenými kolmo na os cez vrchol a pätu stromu
slide30

Meranie výšky vychýlených stromov(napravo, naľavo) od merača, rozdiely medziskutočnou (h) a odmeranou výškou (h´) sú tolerované, neprekračujú hodnoty 0,1-0,5 m pri vychýlení stromov σ = 2-3 m, výšky h´ súvždy menšie.

slide31

Meranie výšky naklonených stromovk meračovi alebo od merača eh= h´- h sú kladné (k meračovi), resp. záporné (od merača), ich veľkosť sa rovná veľkosti vychýlenia (náklonu) σσ = 2 – 3 m eh = ±2 – 3 m

v komery trigonometrick princ p
VÝŠKOMERYtrigonometrický princíp

h1 = L . tg α1 h2 = L . tg α2

slide34
Blume-Leiss
 • Haga
 • Suunto
 • Postup pri meraní výšok

VÝŠKOMERYgeometrický princíp

 • Christenov výškomer
slide35

VÝŠKOMERYultrazvukové (ultrasonické)

Forestor – Vertex

 • Ultrazvukový výškomer
 • Vzdialenosť merača od stromu do 45 m
 • Transponder (vysielač) 60 °, + vlastný výškomer
 • Nastavenie TRP height (1. 3 m)
 • Zámera na vysielač ( uhol, TRP  vzdialenosť)
 • Zámera na vrchol ( uhol, vzdialenosť  výška)
 • Meranie výšok v ďaľších 2 bodoch
 • Presnosť ±1%

$1675.-

slide36

Výškomer VERTEX III (Haglöf)

 • Ultrazvukový princíp merania výšok
 • Veľkosť 8 x 5 x 3 cm
 • Presnoť ± 1%

Pracovné režimy (módy)

Meranie výšok

$1675.-

Meranie sklonu

Meranie vzdialeností

slide37

LASEROVÉ VÝŠKOMERY

Haglöf Laser Vertex Hypsometer

 • kombinácia laserového a ultrazvukového
 • princípu
 • laser mód – meranie výšok bez
 • transpondera na väčšie vzdialenosti
 • ultrazvukový mód – meranie výšok
 • s transponderom na menšie vzdialenosti
 • aj v prípadoch s prekážkami v zámere
 • Criterion Laser
 • LEM - 300
slide38

PRESNOSŤ VÝŠKOMEROV

Blume-Leiss, Suunto - mh% = ±1-2 %

Christenov - mh% = ±5-6 %

výhody, nevýhody, univerzálnosť

slide39

Porovnanie výškomerov

 • 6 faktorov: cena, dosiahnuteľná presnosť, robustnosť, jednoduchosť
 • zameriavania, rýchlosť merania, kompaktnosť prístroja
 • najvyššie skóre 8 (najlepšie) najnižšie 1 (najhoršie), max. skóre48
 • ceny, katalóg Forestry Suppliers 52 (2001-2002)
relaskopick met da
RELASKOPICKÁ METÓDA

Bitterlich, 1950; metóda uhlového spočítania stromov (Winkelzählprobe)

Princíp

slide41
a : b = zámerný uhol α
 • b : a = C, distančný faktor
 • polomer hraničného kruhu (relaskopickej plochy) R = C . d
 • ak hrúbka > ako zámerná úsečka (c), strom leží vo vnútri relaskopického kruhu a reprezentuje c násobok kruhovej základne porastu G v m2.ha-1
pom cky
POMÔCKY

Zámerná palica

Zámerná doštička

Optické kliny

zrkadlov relaskop spiegel relaskop
Zrkadlový relaskop (Spiegel-Relaskop)

Meranie ga h

Meranie vzdialenosti

slide45
Určovanie kruhovej základne
 • Optické meranie vzdialenosti od stromu
 • Meranie výšky stromu
 • Odhad hrúbky v ľubovoľnej výške stromu

ZÚ – 1

pri odstupe 15 m ½ ZÚ 1 zodpovedá d =15 cm

20 m d =20 cm

30 m d =30 cm

slide46

Ďalšie informácie

 • www.geosystems.co.nz
 • www.sres.anu.edu.au
 • www.haglof.se
 • www.suuntoeurope.com
 • www.grube.de
 • http://secure.forestry-suppliers.com