slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008. CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU?. PROCEDURE VOOR 15 mei 2007. Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen conform de nomenclatuur en de ziektewet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008

  2. CONTROLE VAN HET RIZIVWAT NU?

  3. PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 • Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs • Wat: zijn uw verstrekkingen conform de nomenclatuur en de ziektewet • Hoe: Proces-verbaal van vaststelling Geen termijn ?  Comité Comité  2 maand voor verweer  hoorzitting  beslissing

  4. Max: welke prestaties  2 jaar vanaf het PV van V • Sanctie: 1. Terugbetaling ten onrechte prestaties EN 2. Administratieve boete  max 200 % van het terug te betalen bedrag  max 3 jaar vanaf PV van V  opschorting van de boete is mogelijk • Beroep: Bij de Kamer van Beroep  Schorsende werking  Geen interesten

  5. Waarom een nieuw procedure? • De vorige regeling bracht veel onzekerheid • De regelgeving was te complex Voorbeeld: Vroeger hield men geen rekening met de goede trouw en werd er altijd een boete opgelegd. Nu kan men op basis van de goede trouw beslissen om geen boete op te leggen.

  6. Om de rechten van verdediging beter te waarborgen werden er 2 administratieve rechtscolleges in het leven geroep: • De Kamer van Eerste Aanleg 1 magistraat en 4 leden  allen hebben stemrecht • De Kamer van Beroep 1 magistraat en 4 leden  enkel de magistraat heeft stemrecht, de andere 4 raadgevende stem • Voordelen:  Onafhankelijke en onpartijdige rechtscolleges  openbare terechtzittingen  bijstand of vertegenwoordiging door een raadsman  men kan een beroep doen op deskundigen

  7. PROCEDURE NA 15 mei 2007 • Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs • Wat: zijn uw verstrekkingen conform de nomenclatuur en de ziektewet • Hoe: Proces-Verbaal van Vaststelling (voor inbreuken gepleegd binnen 2 jaar voorafgaand aan het PV van V)

  8. Verschil met vroeger: 1. Leidend ambtenaar geen inbreuk binnen de 5jaar  < 25.000 euro  geen bedrieglijk handelen Kamer van Eerste Aanleg  > 25.000 euro 2. Wel termijnen  beslissing LA binnen 2 jaar vanaf PV van V  beslissing KvEA binnen 3 jaar vanaf PV van V  Schorsing termijn: burgerlijke, straf- of tuchtrechtelijke procedure

  9. Procedure voor de LA (< 25.000 euro)  beslissing moet binnen de 2 jaar vanaf PV van V  de LA stelt u in kennis van de inbreuken per AB  2 maand voor verweer per AB  geen hoorzitting  eenzijdige beslissing binnen 3 maand na het overmaken van uw verweer  beroep bij de Kamer van Eerste Aanleg  het beroep heeft geen schorsende werking  onmiddellijk betalen met interesten

  10. Procedure voor de KvEA (> 25.000 euro) rechtscollege (1 magistraat + 4 leden: allen stemrecht) wel hoorzitting (vragen binnen 15 dagen na kennis rol)  3 maand voor verweer via conclusie  3 maand voor antwoord van het RIZIV  1 maand voor wederantwoord  openbare terechtzitting  binnen 6 weken gemotiveerde beslissing  beroep mogelijk binnen de maand bij de Kamer van Beroep  het beroep heeft geen schorsende werking  onmiddellijk betalen met interesten

  11. Sanctie: aantal voorbeelden 1. Niet uitgevoerde prestaties Bv. toilet aanrekenen die niet werd uitgevoerd Terugbetaling ten onrechte aangerekend bedrag EN Administratieve boete  50% - 200% van dit bedrag 2. Niet conforme prestaties Bv. forfait b ipv forfait a Terugbetaling verschil EN/OF Administratieve boete  5% - 150% van dit bedrag 3. Verstrekkingen die noch curatief, noch preventief zijn Bv. verstrekking met uitsluitend esthetisch opzet Terugbetaling ten onrechte aangerekend bedrag EN Administratieve boete  5% - 100% van dit bedrag

  12. 4. Meewerken aan overconsumptie Terugbetaling geraamde schade EN Administratieve boete  5% - 100% van dit bedrag 5. Administratieve inbreuk Bv. ontbreken voornaam patiënt op getuigschrift Administratieve boete tussen 50 en 500 euro • Gehele of gedeeltelijke opschorting van de boete is mogelijk voor 1 tot 3 jaar  vw: geen inbreuk binnen de 3 jaar) • Meerdere inbreuken: enkel de hoogste boete • Recidive: Boete kan verhogen tot het dubbele van het maximum

  13. Beroep: 1. Leidend ambtenaar  Kamer van Eerste Aanleg (binnen 1 maand)  Kamer van Beroep (binnen 1 maand)  Raad van State (binnen 60 dagen) 2. Kamer van Eerste Aanleg  Kamer van Beroep (binnen 1 maand)  Raad van State (binnen 60 dagen)

  14. Probleem: De Kamer van Beroep is nog niet operationeel Gevolg:  Je moet reeds betalen  de sanctie ondergaan  Mensen verliezen de moed om verder te doen  Het Riziv int ondertussen veel geld en kan zo veel beroepsprocedures vermijden.

  15. HOE WEET JE DAT ER EEN CONTROLE BEZIG IS?

  16. Start van een onderzoek:  door de profielencommissie  door een anonieme klacht  willekeurig • Hoe gaat het RIZIV te werk?  verhoor patiënten  verhoor huisartsen  verhoor verpleegkundige zelf Dus wees aandachtig bij uw patiënten, ze zijn meestal de eerste die aangesproken worden in een RIZIV-controle!!!

  17. VEEL VOORKOMENDE INBREUKEN

  18. Overschatten van de Katzschaal • PROBLEEM  controle en beoordeling van de afhankelijkheidsgraad  door de geneesheer-inspecteur  2 jaar na dat u heeft gescoord  obv verklaring van de patiënten  bent u incontinent?  kan u alleen naar het toilet? • OPLOSSING  scoor steeds in team  informeer eens bij de huisarts  vraag eventueel raad bij de adviserende geneesheer

  19. Onvolledige verpleegdossiers • PROBLEEM  Wanneer een verpleegdossier niet zorgvuldig wordt bijhouden heb je geen recht op een vergoeding  Wanneer er controle is van het RIZIV ontbreken bij de meeste verpleegkundigen en/of  de planning en evaluatie van de verzorging  de specifieke gegevens ingeval van diabetespatiënten, wondzorg en palliatieve dossiers

  20. Wat moet het verpleegdossier bevatten? • Identificatiegegevens van de patiënt • Evaluatieschaal van de afhankelijkheidsgraad • Inhoud van het voorschrift of kopie • Identificatie van de voorschrijver • Planning en evaluatie van de verzorging • Alle verpleegkundige zorgen per verzorgingsdag • Ingeval van wondzorg, palliatieve dossiers en diabetes

  21. OPLOSSING  zorg dat u dossiers steeds in orde zijn  soms mag je een dossier nog in orde brengen na de controle  Wondzorgdossier:  complexe en specifieke wondzorg  naast het gewone verpleegdossier  Palliatieve zorg  symptoomregistratie  pijnschaal  contacten met familie van de patiënt  resultaat van de coördinatievergaderingen  Diabetespatiënten  Kijk steeds de specifieke richtlijnen

  22. Het aanrekenen van prestaties die niet worden uitgevoerd • PROBLEEM  controle  door de geneesheer-inspecteur  2 jaar na de feiten  obv verklaring van de patiënten  hoeveel keer kwam de verpleegkundige?  veel foutieve verklaringen

  23. OPLOSSING  heb je kennis van het verhoor van uw patiënten  ga langs en vraag hun verhoor op  bespreek met hen de verzorging  hun verklaringen zijn niet correct  stel samen een nieuwe verklaring op  verklaring familieleden  per AB overmaken aan het RIZIV  fouten door het gebruikte computerprogramma  doe af en toe een steekproef  bewaar de doorgegeven prestaties

  24. Voorschriften: afwezigheid of wijzigen • PROBLEEM  onvolledige voorschriften, ontbreken van:  identificatie van de patiënt, de voorschrijver  handtekening en datum  de aard, aantal keren en frequentie van de verzorging  voor wondzorg, bijkomende gegevens  omschrijving van de wonde  max. frequentie verzorging  posologie geneesmiddelen  periode van de wondverzorging

  25.  geneesmiddelen aard en dosis toe te dienen producten  enterale en parenterale voeding of perfusies  debiet en hoeveelheid per 24  verstreken voorschrift • Let op: niet de arts maar de verpleegkundige moet de prestaties terug betalen!

  26. GEVOLGEN De inbreuk is een niet-conforme verstrekking: Terugbetaling van het bedrag aan prestaties en/of administratieve boete gelijk aan 5 tot 150 % van dit bedrag OPLOSSING  Controleer ALTIJD een voorschrift  Contacteer de arts  Bezorg schriftelijk aan de huisarts via de patiënt wat er ontbreekt of moet gewijzigd worden  Wijzig nooit zelf een voorschrift

  27. Aanrekenen van prestaties die niet voorzien zijn in de nomenclatuur • VOORBEELDEN  niet post-operatieve oogindruppeling  aanbrengen zalf bij geen huidaandoening  zorgen aan bejaarden in niet erkende serviceflats • PROBLEEM  er is niet voor elke prestatie een nomenclatuurnummer  geen nummer  geen vergoeding  prestaties geleverd in een niet erkende serviceflat  je kan noch rechtstreeks aan de patiënt, noch rechtstreeks aan de uitbater factureren

  28. OPLOSSING  Tarifeer niet onder een ander nomenclatuurnummer  de sanctie is groot  terugbetaling & boete  Ga na of een serviceflat erkend is  Ga na of een RVT, ROB, … erkend is, ingeval van geen erkenning kan je problemen krijgen wanneer je je prestaties enerzijds aan de uitbater factureert. Anderzijds is het rechtstreeks factureren aan de patiënt onmogelijk.  erkenningen: 02/553.33.81

  29. VRAGEN ?