T.C.
Download
1 / 31

T.C. BAYINDIRLIK VE ?SKAN BAKANLI?I - PowerPoint PPT Presentation


  • 261 Views
  • Uploaded on

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. PLAN YAPIM SÜRECİ. İmar Planı hazırlama kararı (idare ). Planlama alanının sınırlarının belirlenmesi. Halihazır harita temini. Harita Onayı (belediye-valilik-İller Bankası ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. BAYINDIRLIK VE ?SKAN BAKANLI?I' - dory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c bayindirlik ve iskan bakanligi

T.C.BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜT c bayindirlik ve iskan bakanligi

İmar Planı hazırlama

kararı

(idare)

Planlama alanının

sınırlarının belirlenmesi

Halihazır harita temini

Harita Onayı

(belediye-valilik-İller Bankası)

Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler,

Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar,

Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı,

Çevresel değerler ve koruma alanları,

Afet verileri, afete maruz kalan alanlar,

yerleşmeler ve özellikleri,

Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal,

ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler,

Ulaşım ve enerji dahil teknik alt yapı,

Askeri alanlar,

Mülkiyet yapısı,

Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler,

Planlama alanının özelliğine göre diğer konular.

(ilgili kurum ve kuruluşlardan)

Plan öncesi ön bilgi;

dokümanların

toplanması ve araştırma


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

Planlama alanının genel tanım

-Bölge içinde ve çevresinde yeri

-Ekonomik yapı

-Çevresel yapı

Mekan oluşumu

-Tarihsel çevre

-Kent estetiği

Fiziksel yapı-Çevresel kaynaklar

-Jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler

-İklim

-Bitki örtüsü

-Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu,

-Toprak kabiliyeti, sulama,

-İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar,

-Maden kaynakları,

-Görsel değerler, görü noktaları,

-Çevre sorunları yönünden durum,

Nüfus, demografik yapı

-Nüfus değişimi,

-Yerleşime göç-dışa göç

-Nüfus yapısı,

Sosyal yapı

Ekonomik yapı

-Çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı,

-Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör,

-Tarım ve madencilik sektörü,

-Sanayi sektörü,

-Hizmetler sektörü,

Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı

-Konut alanları,

-Bölgesel merkez, merkezi iş alanı,

-Sanayi yerleşme alanı

-Yeşil alanlar,

-Kentsel sosyal donanım,

-Tarım,

-Orman,

-Askeri alanlar,

-Mezarlıklar,

Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı

Mülkiyet durumu ve arazi değerleri

Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği

Gelişme eğilimleri,finansman analizi, üst plan karaları ve yasal çerçeve

Amaçların belirlenmesi,

hedeflerin saptanması

Toplanan bilgilerin

değerlendirilmesi

(analiz)


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

Eşik sentezi

Gelişme potansiyelinin üst sınırı

Projeksiyonlar

-Nüfus projeksiyonları

-Sektörel projeksiyonlar

-Ulaşım talebinin belirlenmesi

Bilgileri birleştirme(sentez),

Yorum,

Sonuçların değerlendirilmesi

Plan kararları,

Planlamaya geçiş,

Plan alternatifleri,

Alternatifler arasında karşılaştırma,

Değerlendirme

Sonuç;

Plan belgesi,

Plan notları

Plan açıklama raporu

ONAYT c bayindirlik ve iskan bakanligi

Belediye

Valilik

İlgili kurum

Bölge Planı

Nazım İmar Planı

Belediye Meclisi

İl Genel Meclisi

İlgili Kurum Kararı

Belediye Meclisi,

Il Genel Meclisi,

İlgili Kurum

Uygunluk

İtiraz İncelemesi

1 Ay

İlan

15

Gün

Uygunluk

Uygulama İmar Planı

Onay

Çevre Düzeni Planı

Plan Kesinleşir

Plan Değişikliği

İMAR

PLANIT c bayindirlik ve iskan bakanligi

Tapu- Tapu yerine geçen belge

(Tapu Sicil Müdürlüğü)

30 gün içinde cevap

verilmez ise otomatik olarak

Yapı izni verilmiş sayılır

Yapı Kullanma

İzni

Ruhsat ve eklerine

uygun inşaat

İlgili idareye müracaat

(İlgili İmar Müdürlüğü)

İdarece;

İmar Durumu,Aplikasyon krokisi,

Yol kotu tutanağı, Kanal kotu tutanağı

Ayrıca; Jeolojik ve Jeoteknik etüt

-Aplikasyon

-Hafriyat ve zemin hazırlama

-Temel inşaatının tamamlanması

ve temel vizesi düzenlenmesi

-Temel ve çatı dahil her katın

kalıp,demir, beton ve tesisat

donanım kontrolü

-Su ve ısı yalıtım vizesi

-Malzemenin standartlara

uygunluğunun kontrolü

-Tesisat, elektrik, kanalizasyon

vizeleri

Proje Onayı

Zemin etüdü

(Gerekli görüldüğü takdirde)

Proje

-Mimari Proje

-Statik Proje

-Mekanik Tesisat Projesi

-Elektrik Tesisat Projesi

-Gerekli hallerde, ısı yalıtım

ve peyzaj projeleri

Yapı denetim uygulanan İlerde

Projeye uygunluk

Yapı Ruhsatı

DENETİM

İdare ,Fenni Mesuller veya Yapı Denetim KuruluşuT c bayindirlik ve iskan bakanligi

Özel Mülk Alanları

Ödenek Kuruluşun Bütçesine Konur

İlgili Kamu Kuruluşlarının Temsilci Görüşleri

İMARLI ARSA

Kamu Kuruluşlarına Tahsis Edilen Alanlar İlgili Kamu Kuruluşlarına Bildirilir

Kamulaştırma İlgili Kamu Kuruluşu Tarafından Yapılır

5 Yıllık İmar Programı

3

Ay

Plan Onaylanır

Belediyeye

Maliye Bakanlığı Onayı

Onay

Belediye ve

Mücavir Alan

İçi

Dışı

Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlar

Hazine ve Özel İdare Arsaları

Bedelsiz Terk Edilir Varsa Bina Bedeli Ödenir

Belediye Meclisi

Özel Mülkiyet Arsaları

İl Özel İdareye

Arsa İade Edilir

İmar Programına Kadar Mevcut Kullanım Devam Eder

Değişiklik Sonucu Umumi Hizmetlerden Vazgeçilmişse

Programa Dahil Olunca Kamulaştırılır

Tapu Belgesi, Tahsis Belgesi, İrtifak Hakkı Tesis Belgesi

Yapılaşma Süreci

Tapu Dairesi Tescil Eder

Kesinleşen Parselasyon Planı

1 Ay

Askı

Parselasyon Planı Yapımı

Onay

Belediye Encümeni

İl EncümeniYat r m n yap laca alan planl alanda ve plan kararlar na uygun
Yatırımın Yapılacağı Alan Planlı Alandave Plan Kararlarına Uygun

İdareye Başvuru

İmar Durumu

Ruhsat

İnşaata başlama


Yat r m n yap laca alan planl alanda ancak plan kararlar na ayk r
Yatırımın Yapılacağı Alan Planlı AlandaAncak Plan Kararlarına Aykırı

İdareye Başvuru

Plan Değişikliği Uygun

Plan Değişikliği

Uygun Değil

İmar Durumu

Plan değişikliği

Gerekçeli red kararı

Ruhsat

İnşaata başlama


Yat r m n yap laca alan planl alanda ancak st l ekli plan kararlar na ayk r
Yatırımın Yapılacağı Alan Planlı Alanda Ancak Üst Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı

İdareye Başvuru

Üst ölçekli Plan Değişikliği

Teklifi

Üst Ölçekli

Plan Değişikliği

Uygun Değil

Üst ölçekli plan

değişikliği

Gerekçeli red kararı

İmar Durumu

İmar planı değişikliği

Ruhsat

İnşaata başlama


Yat r m n yap laca alan plans z alanda
Yatırımın Yapılacağı Alan Ölçekli Plan Kararlarına AykırıPlansız Alanda

İdareye Başvuru

Mevzii İmar Planı

İmar Durumu

Ruhsat

İnşaata başlama


Planlama mevzuat na g re plan onama yetkisi
Planlama Mevzuatına Göre Ölçekli Plan Kararlarına AykırıPlan Onama Yetkisi


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


T c bayindirlik ve iskan bakanligi

PLAN ONAYLAYAN KURUMLARA GÖRE PLANLAMA MEVZUATI Ölçekli Plan Kararlarına Aykırı


Planlama mevzuat na g re arazi kullan m k s tlama yetkisi
Planlama Mevzuatına Göre Ölçekli Plan Kararlarına AykırıArazi Kullanımı Kısıtlama YetkisiPlanlama mevzuat na g re ruhsat verme yetkisi
Planlama Mevzuatına Göre MEVZUATIRuhsat Verme Yetkisi