رئوس مطالب: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
رئوس مطالب: PowerPoint Presentation
Download Presentation
رئوس مطالب:

play fullscreen
1 / 198
رئوس مطالب:
160 Views
Download Presentation
Download Presentation

رئوس مطالب:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. رئوس مطالب: • 1) بررسی تاریخچه مدیریت • 2) نظریه های نوین در مدیریت، عناصر مدیریت، رهبری و هدایت و کنترل ارتباطات، بودجه بندی، ارزشیابی • 3) آشنایی با مهارتهای فنی، انسانی، ادراکی در مدیریت • آشنایی با مراحل مختلف برنامه ریزی در بهداشت و درمان، همچنین نحوه تعیین نیازهای درمانی و بهداشتی/ سیستم مدیریت کیفیت • 4) آشنایی با اهداف و نظام عرضه کننده خدمات بهداشتی و درمانی (شبکه ها) • 5) شناسایی سازمانهای بین المللی که به نحوی در مسائل بهداشتی و درمانی نقش دارند. • 6) آشنایی با اعلامیه آلما آتی و PHC • 7) شناسایی مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمانی • 8) آشنایی با موسسات خصوصی و دولتی در نظام ارایه خدمات بهداشتی ( مانند بیمه) • 9)مدیریت مالی • 10) هزینه های ثابت، هزینه های متغییر، قیمت تمام شده، نقطه سر به سر، سفارش مقرون به صرفه، نقطه درخواست و سفارش • 11) سیستم مدیریتی بیمارستانها، چارت سازمانی بیمارستانها، تفاوت بین بیمارستان و کلینیک، انواع بیمارستانها • 12) مدیریت ساختمان و طراحی بیمارستانها از دیدگاه مهندسی پزشکی ( مشخصات اطاق رادیولوژی، جایابی سیستم MRI و ...)

 2. سازمان؛ ابعادوعناصر تشکيل‏دهنده(ساختار؛ فرايند؛ سيستم)

 3. سرفصل‏هاي درس • فصل1- سازمان و مديريت • فصل2- ساختار سازماني • فصل3- فرايندهاي سازماني • فصل4- سيستم‏هاي سازماني • فصل5- طراحي ساختار سازماني 4

 4. سازمان و مديريت 5

 5. مديريت و ارکان آن • ديدگاهي مديريت را داراي سه رکن اصلي مي‏داند: • مديران • سازمان (آنچه تحت مديريت است) • فعل مديريت (فعاليتي که مديران براي سازمان انجام ميدهند) • در ديدگاه کلي مي‏توان [بصورت تقريبي] مديريت را هم‏ارز سازمان در نظر گرفت • مثلاً وقتي عناصر مديريت يا ابعاد نظام مديريت را برمي‏شمريم، به نوعي ابعاد و عناصر سازمان را بيان کرده‏ايم. • به ندرت مي‏توان به مقوله مديريت نگاهي داشت که در عين حال با يک سازمان روبرو نباشيم. • مثال نقض: مديريت ذهن • (بحث سازمان نيست اما ابعادي از بحث مديريت مطرح است)

 6. تعريف سازمان • سازمان، پديده‏اي اجتماعي است که بطور آگاهانه، هماهنگ شده و داراي حدود نسبتاً مشخصي بوده و براي تحقق مأموريت‏ها يا اهدافي، براساس يک سلسله مباني دائمي فعاليت مي‏کند. • پديده اجتماعي دال‏ بر اين معناست که سازمان از افراد و گروه‏هايي تشکيل شده است که با هم در تعاملند. الگوهاي تعاملي که افراد داخل سازمان از آن تبعيت مي‏کنند، تصادفي نبوده و در مورد آنها قبلاً انديشيده شده است. • سازمان، آرايشي سيستماتيک از افرادي است که به منظور دستيابي به اهدافي خاص گرد هم آمده‏اند. همه سازمان‏ها داراي سه ويژگي مشترک زيرند: • داراي هدف مشخصند • افراد سازمان مجبورند به منظور تعيين اهداف و دستيابي به آنها تصميم بگيرند • همه سازمان‏ها داراي ساختار سازماني براي هدايت و کنترل رفتار افراد خود هستند • مثال‏ها: دانشکده يا دانشگاه؛ انجمن ها؛ مؤسسه خيريه، مسجد، مغازه سر کوچه شما؛ تيم فوتبال دانشکده شما؛ شرکت ايران خودرو؛ وزارت بهداشت؛ . . .

 7. سطوح سه­گانه تجزيه و تحليل در سازمان • سطح 1- تجزيه و تحليل در سطح کلان (مديريت کلان) • ناظر به تحليل شکلي و ساختاري (اسکلت‏بندي) • موضوع تئوري سازمان (Organization Theory) • سطح 2- تجزيه و تحليل در سطح گروه­ها • سطح 3- تجزيه و تحليل در سطح افراد (مديريت خرد) • ناظر به تحليل محتوايي و رفتاري (سلسله اعصاب) • موضوع تئوري‏هاي رفتار سازماني (Organizational Behavior Theory )

 8. سازمان؛ ابعاد و عناصر تشکيل دهنده (مدلي کاربردي) در ساختار سازماني مباحثي نظير موارد زير مطرح ميگردد: • نمودار سازماني • شرح وظايف واحدهاي سازماني • مشاغل، شرح مشاغل و شرايط احراز آنها • ساختار تصميم‏گيري و . . . ساختار سازماني 9

 9. سازمان و ابعاد مختلف آن • فرايندهاي سازماني، نحوه گردش کار (Work Flow)؛ گردش اطلاعات (Information Flow) و گردش فرم (Form Flow) در سازمان و بين واحدهاي مختلف سازماني را مشخص ميسازد. فرايندهاي سازماني نظير: • فرايند تهيه برنامه و بودجه سالانه • فرايند ارائه مجوز توزيع به داروهاي جديد (در وزارت بهداشت) • فرايند جذب نيروهاي جديد • فرايند پرداخت حقوق و دستمزد • فرايند پذيرش بيمار در بيمارستان فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 10. سازمان و ابعاد مختلف آن • سيستم‏ها و نظامات سازماني؛ مکانيزمها، شاخصها، ابزارها و تکنيکهاي موردنياز جهت تعميق فعاليتها و تخصصي کردن سازوکارهاي انجام فعاليتهاي مختلف در سازمان را دربردارند. • نمونه‏هايي از سيستم‏ها و نظامات سازماني عبارتند از: • نظام مديريت مالي • نظام جامع مديريت منابع انساني • سيستم کنترل عمليات در بخش‏هاي مختلف بيمارستان • سيستم ترخيص و بيمه‏گري در بيمارستان • نظام مديريت پرستاري در بيمارستان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 11. سازمان و ابعاد مختلف آن دانش و تکنولوژي؛ به مجموعه دانش محتوايي و عملياتي انباشته، فناوري‏هاي بومي‏شده و تجارب و سوابق گذشته سازمان که قابل بازيابي و در دسترس باشند اطلاق ميگردد. دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 12. سازمان و ابعاد مختلف آن • منابع انساني، مشتمل بر: • تعداد نيروي انساني و دانش و تخصص آنها • مهارتها، توانمندي‏ها و شايستگي‏هاي کارکنان • . . . منابع انساني دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 13. سازمان و ابعاد مختلف آن • فرهنگ سازماني، • بستري است مرکب از مؤلفه‏هاي متعدد که رفتارهاي فردي، گروهي و سازماني کارکنان سازمان را در رده‏هاي مختلف و در درون مرزهاي سازمان شکل داده و يا تحت تأثير قرار ميدهد و ارزش‏ها و باورهاي واقعي سازمان را در خود جاي داده است. منابع انساني فرهنگ سازماني دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 14. سازمان و ابعاد مختلف آن مأموريت، اهداف و استراتژي‏ها و برنامه‏ها منابع انساني • مأموريت، اهداف و استراتژي‏ها و برنامه‏هاي يک سازمان عموماً بر تمامي ابعاد سازمان سايه افکنده و آنها را تعريف و جهت‏دهي ميکند. • برنامه استراتژِيک، شامل مأموريت، چشم‏انداز و استراتژي‏هاي سازمان است که مبناي حرکت او قرار گرفته و سند مورد موافق مديران و کارکنان براي رسيدن به اهداف سازماني است . • ماموريت تفصيلي سازمان زيربناي طراحي ساختار و تعيين فرآيندها و سيستم‏هاي سازماني مورد نياز است. • چشم‏انداز، تصويري از سازمان را در آينده کوتاه‏مدت (3-5 ساله) (که به آن اهداف استراتژيک هم مي‏گويند) يا در آينده بلندمدت (10-20 ساله) در ابعاد مختلف در افق موردنظر ترسيم مي‏نمايد. • لازم به ذکر است که پيش از تدوين مأموريت يک سازمان لازم است که «ارزشهاي استراتژيک» آن يا به عبارتي «هنجارها و اولويتهاي کاري، حرفه‏اي و اخلاقي» اصلي سازمان تعيين گردد. • برنامه عملياتي سازمان که معمولا بصورت سالانه و در قالب بودجه تدوين مي‏گردد مي‏بايست کاملاً متأثر و در چارچوب برنامه‏ استراتژيک سازمان ‏باشد. فرهنگ سازماني دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 15. فضاي توانمندي‏ها و شايستگي‏ها در سازمان چنانچه سازمان بتواند ارزش ويژهاي را که براي مشتري خلق کرده به او بقبولاند و به اصطلاح آنرا به مشتري بفروشد (بصورت پايدار)، صاحب مزيت رقابتي در بازار شده است زنجيره استراتژيک دارايي‏هاي سازمان مزيت رقابتي • دانايي و توانايي جمعي در يک حوزه فعاليت؛ که از ترکيب بهينه منابع و دارائيها، دستاوردها و نتايج ممتاز و ويژه‏اي براي مخاطبان ايجاد نمايد. شايستگي / شايستگي محوري توانمندي مشتمل بر کليه منابع مالي، انساني، فيزيکي و دارايي‏هاي نرم‏افزاري، سخت افزاري و مغزافزاري سازمان که مديران مي‏توانند ناظر به آنها برنامه‏ريزي و سازماندهي انجام دهند منابع و دارائي ها

 16. فضاي توانمندي‏ها و شايستگي‏ها در سازمان - ادامه • فضاي توانمنديها و شايستگيها مأموريت، اهداف و استراتژي‏ها منابع انساني فرهنگ سازماني دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 17. مديريت و رهبري سازمان • رهبري و مديريت • سازمان مأموريت، اهداف و استراتژي‏ها منابع انساني فرهنگ سازماني توانمندي‏ها و شايستگي‏ها دانش و تکنولوژي سازمان سيستم‏ها و نظامات سازماني فرايندهاي سازماني ساختار سازماني

 18. ساختار سازماني 19

 19. ساختار سازماني- تعريف • ساختار سازماني، (Organizational Structure) ابزاري است که بوسيله آن وظايف، فعاليت‏ها و فرايندهاي کسب و کار (سازماني) تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي‏شوند. • تعيين‏کننده روابط رسمي و گزارشگيري در سازمان است • نشان‏دهنده سطوحي است که در سلسله مراتب اداري وجود دارد و حيطه کنترل مديران را مشخص مي‏سازد. • تعيين‏کننده جايگاه افراد و گروه‏هاي کاري است که در يک واحد کار مي‏کنند • دربرگيرنده طرح کلي، چارچوب و حدود سيستم‏ها و فرايندهايي است که بوسيله آنها همه واحدها هماهنگ و يکپارچه مي‏شوند. • تعيين کننده چگونگي تصميم‏سازي و تصميم‏گيري در واحدها و بين واحدهاي مختلف سازمان است.

 20. ساختار سازماني- ابعاد و عناصر تشکيل دهنده نمودار واحدهاي سازماني شرح وظايف واحدها ساختار مشاغل و پست‏ها ساختار تصميم‏گيري ساختار مواجهه با رويدادهاي سازماني نظام يکپارچه اختيارات و مسؤوليت‏ها

 21. ساختار سازماني- تعاريف مرتبط • مرکز مسؤوليت (Responsibility Center) مجموعه‏اي سازماني است که عهده‏دار وظايفي است و توسط يک فرد مديريت و سرپرستي مي‏شود. از مرکز مسؤوليت به عنوان واحد سازماني يا دپارتمان يا بخش نيز تعبير مي‏شود. • نمودار سازماني (Organizational chart) نمايشي گرافيکي از مراکز مسؤوليت (واحدهاي سازماني) (از قبيل رياست، معاونت‏ها، مديريت‏ها، بخش‏ها، ادارات و . . . ) است که نشان‏دهنده سلسله مراتب اداري و حيطه کنترل مديران و همچنين روابط رسمي و گزارشگيري در سازمان مي‏باشد.

 22. ساختار سازماني- تعاريف مرتبط- ادامه • نمودار اصلي (Top Chart)؛ با هدف جلوگيري از پيچيدگي، معمولاً براي رسم نمودارهاي سازماني سازمان‏هاي بزرگ، از نشان دادن تمام سطوح سازماني در يک نمودار واحـد خودداري مي‏شود. در اين حالت از نموداري استفاده مي‏شود که فقط سطوح بالاي سازمان را نشان دهد.

 23. ساختار سازماني- تعاريف مرتبط- ادامه • نمودار تفصيلي (Detail Chart)؛ يک يا چند نمودار است که تمام سطوح مختلف مراکز مسؤوليت (واحدهاي سازماني) را تا پايين‏ترين سطح واحدها نمايش مي‏دهد. (پايين‏ترين سطح مراکز مسؤوليت، سطحي است که ذيل آن مشاغل و پست‏ها؛ شامل کارمندان، کارشناسان و کارشناسان مسؤول و امثال اينها؛ قرار مي‏گيرند و در زيرمجموعه آن، باکس سازماني ديگري وجود نداشته باشد. عموماً ادارات و گروه‏ها در پايين‏ترين سطح مراکز مسؤوليتند اما گاهي دپارتماني تحت عنوان مديريت يا دفتر يا . . . وجود دارد که ذيل آن هيچ اداره يا گروها (و عناويني نظير اينها) تعريف نشده و بلافاصله پس از مديريـت يا دفتر، کارشناسـان و کارمـندان قرار مي‏گيرند. در اين شرايط آن مديريت يا دفتر يا . . . به عنوان پايين‏ترين سطح مراکز مسؤوليت شناخته مي‏شود.)

 24. ساختار سازماني- ابعاد و عناصر تشکيل دهنده- ادامه • مديرمالي‏وحسابداري • رئيس‏اداره. . . . • رئيس‏اداره. . . . • رئيس‏اداره. . . . • رئيس‏اداره. . . . • شرح وظايف اداره حسابداري • 1- طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري سيستم‌هاي حسابداري و مالي موردنياز در سازمان • 2- انتخاب نرم‌افزار جامع براي حسابداري‏وامورمالي وطراحي كدينگ جهت حساب‌هاي مختلف مطابق با شرايط و نيازهاي سازمان • 3- تهيه و تدوين و به روزآوري مستمر تمام آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانين و مقررات مالي و حسابداري • 4- استقرار و به روزآوري نظام ثبت و نگهداري حساب‌ها • 5- كنترل و انطباق گزارش‌هاي هزينه، اعتبار مصوب جهت هر يك از موارد هزينه و نيز كنترل دارا بودن مجوز انجام هزينه • 6- صدور كليه اسناد مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌ها؛ صدور اسناد مربوط به ايجاد تنخواه جهت واحدهاي مختلف سازمان • 7- صدور اسناد مربوط به كليه گزارش‌هاي خريد و هزينه و صدور اسناد مربوط به ترميم تنخواه‌گردان‌‌ها • 8- صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد و . . . . • کارشناس‏مسؤول . . . . لايه‏ساختارمشاغل‏وپست‏ها • کارشناس‏مسؤول . . . . • کارشناس‏/کاردان . . . . • کارشناس‏مسؤول . . . . • کارشناس‏/کاردان . . . . • کارشناس/کاردان‏ . . . . • کارشناس‏مسؤول . . . . • کارشناس‏/کاردان . . . . • کارمند/ متصدي‏ . . . • کارشناس/کاردان‏ . . . . • کارشناس‏/کاردان . . . . • کارشناس/کاردان‏ . . . . • کارمند/ متصدي‏ . . . لايه‏شرح‏وظايف‏واحدها • کارشناس/کاردان‏ . . . . • کارمند/ متصدي‏ . . . • کارمند/ متصدي‏ . . . لايه‏نمودارسازماني

 25. ساختار تصميم گيري • استخراج کليه تصميمات سازماني (استراتژيک و عملياتي) • تشريح مسير تصميم سازي و تصميم گيري در مورد هر تصميم • تشريح و استخراج اثرات هر تصميم بر لايه هاي مختلف سازماني: • تعيين اينکه هر لايه چه اثراتي از تصميم مي پذيرد. • تعيين اينکه هر لايه در مقابل هر تصميم بايد چه واکنشي نشان داده و چه وظايفي را دنبال نمايد. • تعريف شوراها، کميته‏ها و مراجع تصميم‏گير/ سياستگذار يا مرجع: • تعيين ترکيب افراد هر شورا و طراحي ساختار شورا. • تعيين اختيارات و مسؤوليت هاي هر شورا. • تعريف و استخراج آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به هر شورا در رابطه با نحوه تشکيل شورا؛ چگونگي اداره شورا؛ نحوه تصميم گيري شورا و نحوه رسوخ و اعمال تصميمات شورا در سازمان و . . .

 26. فرايندهاي سازماني 27

 27. فرايندهاي سازماني؛ تعريف • فرايند، عبارت است از يک سري فعاليت ها که در يک توالي مشخص به منظور تبديل نهاده‏ها به ستاده‏ها انجام مي‏گيرد. • يک فرايند مجموعه‏اي از وظايف مرتبط به هم است که به صورت منطقي به منظور تحقق هدف مشخصي انجام مي‏شوند. • فرايند عبارت است از يک يا چند فعاليت که از طريق تبديل مجموعه‏اي از ورودي ها به مجموعه‏اي از خروجي‏هاي معين (کالا يا خدمات) براي شخص ديگري (مشتري) از طريق ترکيبي از افراد، رويه‏ها و ابزارها ارزش افزوده ايجاد مي کند. • مجموعه‏اي از فعالت‏هاي بهم مرتبط و ارزش آفرين که براي دستيابي به يک خروجي/ پيامد مشخص (Output/Outcome) يا در راستاي پاسخگويي به يک نياز واقعي کنار يکديگر قرار گرفته‏اند.

 28. فرايندهاي سازماني؛ تعريف- ادامه • مجموعه فرايندهاي سازماني در يک سازمان: • نحوه گردش کار (Work Flow) • نحوه گردش اطلاعات (Information Flow) • نحوه گردش فرم (Form Flow) را در بين واحدهاي مختلف سازماني مشخص مي سازند.

 29. دسته بندي فرايندها در يک سازمان  فرايندهاي اصلي يا محوري (اجرايي) Core Processes  فرايندهاي پشتيباني Support Processes  فرايندهاي راهبردي و مديريت Strategic & Management Processes  فرايندهاي شبکه کسب و کار Business Network Processes

 30. فرايندهاي اصلي يا محوري (اجرايي) فرايند يا فرايندهايي که سازمان از طريق آنها عمليات اصلي خود را براي پاسخگويي به نياز يا نيازهايي که براي آنها بوجود آمده است, انجام ميدهد. Product Need فرايند اصلي Core Process محصول موردنظر مشتري نياز مشتري

 31. فرايندهاي پشتيباني فرايندهايي که مشتري آنها در درون سازمان است؛ (Internal Customer)؛ ولي وجود آنها نهايتاً بايد در راستاي ارزش آفريني واقعي براي مشتري بيروني باشد. (External Customer)؛

 32. فرايندهاي راهبردي و مديريت فرايندهايي که نحوه استفاده از تمامي منابع کسب وکار را برنامه ريزي و کنترل مي نمايند و بر کل کسب و کار اثرگذارند.

 33. فرايندهاي شبکه کسب و کار فرايندهايي که سازمان بوسيله آنها, با شرکاي تجاري و کاري خود شامل: متحدان/پيمانکاران/تأمين کنندگان/ سازمان‏هاي بالادستي/ . . . روابط بلندمدت و اثربخش برقرار ميکند. (مقصود نهايي اين فرايندها نيز ارزش آفريني براي مشتريان کسب و کار است.)

 34. سيستم‏هاي سازماني 35

 35. سيستم - تعريف • مجموعه‏اي متشکل از دو يا چند جزء که با يکديگر در ارتباط و تعاملند و هدف (يا اهداف) مشخص و واحدي را دنبال مي‏کنند. • سازماندهي منطقي چند جزء در ارتباط با يکديگر • به عنوان يک کل با هدف يا اهداف مشخص • عدم امکان تفکيک به اجزائي مستقل و معنادار • عملکرد يک سيستم هرگز جمع عملکرد اجزاي آن بصورت جداگانه نيست بلکه محصول تعامل بين آنهاست

 36. سيستم‏هاي سازماني- تعريف • مجموعه‏اي از مکانيزم‏ها، شاخص‏ها، ابزارها، تکنيک‏ها و يا حتي ساختارها و فرايندها و . . . که در يک کليت بهم پيوسته و منسجم و در تعامل با يکديگر و به منظور دستيابي به هدف يا اهداف مشخصي از سازمان (و يا به منظور دستيابي به نتيجه و هدف خردي که در راستاي هدف يا اهدافي از سازمان تعريف شده است) در کنار يکديگر قرار گرفته اند.

 37. طراحي ساختار سازماني 38

 38. روشهاي طراحي ساختار • براساس گروه‏بندي فعاليتها؛ • انواع ساختارها مبتني بر نحوه گروه‏بندي فعاليتها • براساس درجه ويژگيهاي ساختاري • براساس بخشهاي اصلي (5گانه) سازمان • انواع ساختارها مبتني بر چگونگي بخشهاي اصلي سازمان • روش مناسب باتوجه به اندازه سازمان • طراحي مفهومي و تعيين استراتژي ساختار • طراحي براساس پنج بخش اصلي سازمان (معماري ساختار) • طراحي براساس گروه‏بندي فعاليتها

 39. كار بنائي مبتني بر اعتقادي خرافي : • ”عمر تو تا زماني خواهد بود كه كارهاي بنائي ساختمان ادامه دارد“. • آيا اين جمله براي بسياري از مديران آشنا نيست؟! عمارت وينچستر • 160 اتاق • ‌5.5 ميليون دلار هزينه • طي 38 سال ساخت (1884 تا 1922) • 650 هزار متر مربع مساحت (الان 16 هزار متر مربع) • تعداد دربها : 467 درب + • 950 در ديگري كه به جائي ختم نمي شوند! • .... راه پله هاي بن بست! توسعه حلزوني و روزمره! درهائي در هوا! گنجه اي با 30 اتاق داخل آن! راهروها و راه پله هائي كه به راحتي در آن گم و سرگردان مي شويد! مشهور به خانه ارواح! پنجره هاي مسدود! • توسعه اي بدون نقشه و طراحي! • بدون توجه به ماموريت و نيازمنديهاي واقعي! • سيستمهاي مختلف و ناسازگار! • غير قابل سكونت! ولي جالب براي سياحان! (نظير بسياري از سازمانهاي ما!) • غير قابل توسعه و نگهداري! • حضور نسلهاي مختلفي از سبكها و سيستمها با دخالت بناهاي مختلف! • ... ورودي و نورگير از سقف در وسط اتاق بالائي! مدلي بسيار عالي براي احساس آنچه فراموش شده : معماري آيا اين بنا براي شما آشنا نيست؟!

 40. كدام راه را انتخاب مي كنيد؟ توسعه اي بدون معماري مشخص؟! يا نقشه معماري براي توسعه؟!

 41. مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی افرادی هستند که برای تصدی این مقام انتخاب شدند و دیگران را قادر به انجام کار خودشان به طور موثرمی نمایند.افرادی که مسئول استفاده از منابع و پاسخگوی نتایج کارهای دیگران میباشند.این تعریف شامل افرادی با پستهای مدیریت پرستاری،تغذیه،جراحی، مدارک پزشکی،ازمایشگاه،درمانگاههای سرپایی،وخدمات عمومی نیز میشوند. مقدمه

 42. وظایف مدیران خدمات بهداشتی ودرمانی: • مدیران سازمان های بهداشتی ودرمانی نیز مانند همه مدیران سازمانها دارای وظایف اصلی زیر میباشند: • 1-برنامه ریزی • 2-سازمان دهی • 3-کارگزینی • 4-رهبری • 5-کنترل • 6-تصمیم گیری

 43. روابط بین وظایف مدیران: کارگزینی سازماندهی تصمیمگیری رهبری برنامه ریزی کنترل

 44. فرهنگ و فلسفه سازمانهای بهداشتی ودرمانی: • سازمانهای بهداشتی ودرمانی دارای ویژگیهای منحصربه فردی می باشند که انها را تقریبا از سایر موسسات صنعتی وتجاری جدا میکند که به چند نمونه از ان در زیر اشاره میکنیم: • 1-اهداف اصلی سازمانهای بهداشتی ودرمانی ارائه خدمات تخصصی مراقبتی ودرمانی به بیماران میباشد. • 2-درمقایسه با سازمانهای صنعتی،بیمارستانها بیشتر به جامعه وابسته ونسبت به ان مسئول میباشند. • 3-درمقایسه با سازمانهای صنعتی،مدیر بیمارستان از اختیارات و قدرت کمتری برخوردار است. • 4-کارکنان اصلی بیمارستان افرادی متخصص و حرفه ای میباشند که استقلال نسبی هستند.

 45. فرهنگ و فلسفه سازمانهای بهداشتی ودرمانی: • 5-سازمانهای بهداشتی ودرمانی به خاطر ماهیت ویژه و تخصصی مورد توجه همه مردم به ویژه جامعه شناسان، اقتصاددانان، فرهنگیان وسیاست مداران میباشند. • 6-تقاضای کار زیاد در بیمارستان،ماهیت اضطراری ان رابیان میکند درسازمانهای بهداشتی ودرمانی فعالیت های معنوی و مسئولیت پذیری اخلاقی در رابطه با سازمان در میان کارکنان در حد اعلای خود مشاهده میشود و سازمان تحمل کمی نسبت به اشتباهات دارد.

 46. مدیریت بیمارستان • بیمارستان مانند یک تعمیرگاه اتومبیل است که مردم برای کنترل و تعمیر به انجا اورده میشوندو برای اینکه مسافرت خود را از سر بگیرند درانجا کنترل وبررسی میشوند.همان گونه که در یک تعمیر گاه بدون وجود مدیریت صحیح نمیتوان اتومبیلها را تعمیر کرد و به موقع به صاحبانشان تحویل داد،در بیمارستان نیز بدون مدیریت اثر بخش و کار امد امکان پیشبرد اهداف وجود ندارد.

 47. تعریف مدیریت بیمارستان • مدیریت علم و هنر انجام دادن کارها ازطریق دیگران است. • مدیریت که بخاطر وجود مسئله قضاوت در آن یک هنر به حساب میاید از آموزش،تعلیم وتربیت مشتق شده و همراه باهوش و دلسوزی و همدردی و نوع دوستی در بیمارستان بکار میرود. • مهارتهای مدیریتی در بیمارستان فطری یا ذاتی نیست بلکه با مطالعه و تمرین به دست میاید. در ابتدا شاید اشتباهات و تصمیمات سئوال انگیز زیاد باشد اما با افزایش صلاحیت و شایستگی اشتباهات وخطاهای اولیه کاهش یافته و نحوه قضاوت بهبود خواهد یافت.

 48. ارکان اصلی مدیریت بیمارستان به ترتیب زیر است: 1-هیات مدیره بیمارستان 2-ریاست بیمارستان 3-مدیریت بیمارستان 4-مدیریت خطرات احتمالی 5-مدیریت کیفی فراگیر 6-کمیته های بیمارستانی

 49. هیات مدیره بیمارستان • بیشتر بیمارستانها توسط هیات مدیره یا هیات امنا اداره می شوند. • اعضای هیات مدیره به طور میانگین15-9نفر می باشد.ترکیب هیات مدیره شامل افراد زیر است: • 1-مدیر اجرایی بیمارستان • 2-نمایندگانی از موسسات بهداشتی و درمانی • 3-نمایندگانی ازمقامات محلی مورد اعتماد • 4-نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی • 5-نمایندگانی از موسسات علمی و فرهنگی • 6-نمایندگانی از موسسات بیمه ای • 7-نمایندگانی از کارکنان واجد شرایط ومورد اعتماد بیمارستان