slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutkimustehtävät PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutkimustehtävät

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Tutkimustehtävät - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Johtava sosiaalityöntekijä terveyssosiaalityön toimijana Tuula Kyyhkynen, Pohjois-Savon sairaan- hoitopiiri, KYS, Kuopio Lisensiaattityön esittely Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 12.3.2014 Helsingissä. Tutkimustehtävät. 1. Mitä on terveyssosiaalityö?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tutkimustehtävät' - dorjan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Johtava sosiaalityöntekijä terveyssosiaalityön toimijanaTuula Kyyhkynen, Pohjois-Savon sairaan- hoitopiiri, KYS, KuopioLisensiaattityön esittelySosiaalialan asiantuntijapäivillä 12.3.2014Helsingissä

tutkimusteht v t
Tutkimustehtävät

1. Mitä on terveyssosiaalityö?

2. Millä tavoin se on organisoitu sairaanhoitopiireissä?

3. Millainen on johtavien sosiaalityöntekijöiden työn sisältö, asema ja rooli?

4 Millaiseen kehittämistoimintaan osallistutaan?

5. Millaiselta terveyssosiaalityö näyttäytyy tulevaisuudessa?

teoreettiset l ht kohdat
Teoriaosuus rakentuu käsitteistä: terveys ja sosiaalinen hyvinvointi, sosiaalityö asian- tuntijatyönä, sairaala terveyssosiaalityön toimintaympäristönä ja organisaationa, johtaminen ja rooliteoria ja työn kehittämis-teoriat sekä lyhyestä katsauksesta terveys- ja sosiaalityön historiaan.Teoreettiset lähtökohdat
tutkimuksen menetelm t ja aineistot
Tutkimuksen menetelmät ja aineistot
 • Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena sisällön analyysimenetelmällä ja se on toteutettu kyselyn sekä strukturoidun teemahaastattelun avulla.

- Kysely on analysoitu taulukoimalla ja esitetty osin suorilla jakaumilla.

- Haastattelut on analysoitu sisällön analyysin avulla, koodattu, tiivistetty olennaiseen, yhdistelty, ryhmitelty ja teemoiteltu tutkimusongelmaa vastaaviksi ja annettu osin merkityksiä vastaajien käsityksiin.

- Suoria sitaatteja on käytetty vastaajien käsityksistä kuvaamaan olennaista.

- Aineistot: kyselylomakkeen tuloste 20 sivua, litteroidut haastattelut 50 sivua, haastattelun kesto 1,5 tuntia – 2 tuntiin kerrallaan.

 • Webropol -kyselylomake on lähetetty 18 kaikkiin sairaanhoitopiireihin lokakuussa 2009.
 • Strukturoitu teemahaastattelu tehtiin 8:lle johtavalle sosiaalityöntekijälle lokakuussa 2010.
tuloksia kyselyaineistosta
Tuloksia kyselyaineistosta
 • 16 sh-piiristä vastattiin kyselyyn (vastausprosentti  89 %)
 • Johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeellä oli 10 vastaajaa eli 60 %.
 • Työkokemusta sosiaalityöstä keskimäärin 26 vuotta.
 • Nykyisessä vastuutehtävässä keskimäärin 11 vuotta.
 • Esimiehenä keskimäärin 16 sosiaalityöntekijälle. (vaihteluväli 2-<61)
 • Koulutus oli yleisimmin sosiaalihuoltaja- ja/tai YTM-tutkinto.
 • Sosiaalityöllä itsenäinen vastuuyksikkö 11 sairaanhoitopiirissä.

- Sairaanhoitopiirin ylimpään johtoryhmään kuului 1 henkilö.

- Oman vastuualueen johtoryhmään kuului 7 henkilöä.

- Klinikan johtoryhmään kuului 5 henkilöä.

tuloksia ty roolista ja teht vist
Tuloksia työroolista ja tehtävistä
 • Terveyssosiaalityön ammatillisen johtamisen roolissa keskeistä oli:
  • Ammatillisen yhteisyyden ylläpitäminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen
  • Asiatiedolla johtaminen
  • Budjetin valmistelu ja seuranta
  • Työn jatkuva kehittäminen
  • Osaamisen arviointi kehityskeskusteluilla
  • Lähes kaikkien työhön sisältyi myös potilastyötä
terveyssosiaality n kehitt mistoiminnan tuloksia
Terveyssosiaalityön kehittämistoiminnan tuloksia
 • Osallistuttiin laaja-alaisesti ja moniammatillisesti sairaalan, sairaanhoitopiirien ja valtakunnalliseen kehittämistoimintaan.
 • Kehittämistoiminta oli keskeistä johtavien sosiaalityöntekijöiden työssä.
 • Kehittämistoiminnan edellytyksenä pitkäjänteisyys, muutoksen aikaansaaminen ja jalkauttaminen käytännön toiminnaksi
tulevaisuuden haasteet
Tulevaisuuden haasteet
 • Terveyssosiaalityön johtaminen ja kehittäminen ovat jääneet vähälle huomiolle suomalaisessa tutkimuksissa.
 • Resurssit keskittyvät suuriin sh-piireihin ja pienistä ne voivat hävitä kokonaan.
 • Resurssit eivät näyttäisi lisääntyvän tulevaisuudessa.
 • Yhteisiä valtakunnallisia kokoontumisia sekä vertaistukea kaivattiin.
 • Moniammatillinen verkostotyö lisääntyy.
 • Kehittämistoimintaan kaivattiin resursseja, selkeitä toimintatapoja ja pitkäkestoista kehittämistyötä.
keskeiset johtop t kset
Keskeiset johtopäätökset
 • Terveyssosiaalityö määräytyy potilaan sairauden ja elämäntilanteen kautta organisaatiolähtöisesti.
 • Johtavien sosiaalityöntekijöiden työn sisällössä ja rooleissa oli merkittäviä eroja. Tutkimustyötä tehty vähän.
 • Hyviksi käytännöiksi koettiin mm. sähköinen kirjaaminen ja perehdyttäminen, valtakunnallinen terveyssosiaalityön luokitus, potilastyytyväisyyskyselyjen hyödyntäminen ja psykososiaalisen- ja kriisityön kehittäminen.
 • Moniammatillisen ja viranomaisverkostotyön lisääntyminen erilaisilla kehittämishakkeilla sekä yliopistoyhteistyön ja kolmannen sektorin (mm. potilasjärjestöt) yhteistyön avulla.
 • Hoidon porrastuksen toimivuus terveyskeskusten, erikoissairaanhoidon välillä tehostuu ja muuttuu.