slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
гр. Ямбол, 5-6 февруари 2009 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
гр. Ямбол, 5-6 февруари 2009 г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

гр. Ямбол, 5-6 февруари 2009 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР “ Разработване на политики чрез прилагане на принципа на партньорството. Публично-частни партньорства ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'гр. Ямбол, 5-6 февруари 2009 г.' - dorit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР“Разработване на политики чрез прилагане на принципа на партньорството. Публично-частни партньорства”

Проект “Укрепнали структури на гражданското общество – по-добро управление в Ямболска област” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

гр. Ямбол, 5-6 февруари 2009 г.

slide2

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

“СЪЩНОСТ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА”

Проект “Укрепнали структури на гражданското общество – по-добро управление в Ямболска област” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

slide3

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Въведение в ПЧП. Основни принципи и условия за устойчиво публично-частно партньорство

slide4

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Съвместна дейност между публичния сектор, частния сектор и структури на гражданското общество, основана на взаимен интерес и експертни умения на партньорите за постигане на определени обществени потребности, при подходящо разпределение на средствата, рисковете и ползите

slide5

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПУБЛИЧНО-ЧАСТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТЕН ПАРТНЬОР

ЦЕЛ:

Да реализира и

защити

своите

цели и печалба

ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

ЦЕЛ:

Да изгради

инфраструктурите

и да предостави

услуги на ефективна

цена

slide6

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В

РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – ВИЗИЯ

“Динамично развиваща се икономика на районите и страната, основана на знанието, способна на устойчив икономически растеж, значително над средното за ЕС, с активни мерки за регионално сближаване и балансирана и ревитализирана селищна мрежа на основата на устойчивото развитие, социалната кохезия и равните шансове на районите и социалните групи”

slide7
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
 • Цел 1: Създаване на условия за увеличаване на регионалната конкурентноспособност за постигане на динамично развитие на районите при намаляване на междурегионалните различия
 • Цел 2: Повишаване потенциала на човешките ресурси, равнището на заетостта, доходите и социалната интеграция
 • Цел 3: Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на вътрешнорегионалните различия
 • Цел 4: Териториално развитие и сътрудничество
slide8
ПАРТНЬОРСТВО
 • Насърчаването и укрепването на публично-частното партньорство е необходимо условие за определянето на приоритетите и мерките на програмните документи в съответствие с инвестиционните приоритети на неправителствения сектор.
 • регионални власти,
 • местни власти (Национално сдружение на общините в Р. България),
 • представители на работодателските сдружение (БТПП, БСК), представители на браншови организации (Национално представени в съответствие с Кодекса на труда),
 • нестопански организации,
 • Българска академия на науките и университетите, консултанти
 • Ресорните министерства (управляващи органи на Оперативните програми)
slide9
СТРУКТУРИ НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
 • Регионални съвети за развитие
 • Областни съвети за развитие
 • Общински съвети
 • Дирекции за техническо съдействие, координация и управление на регионалните програми и планове
 • Областни администрации
 • Общински администрации
slide10
Публично-частно партньорство

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ФОРМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Координация на публично –частните интереси – предвид ограничените ресурси, глобализацията и либерализацията на икономиката;
 • Коопериране с Малките и средни предприятия /МСП/ - изследване на възможностите на публично-частното партньорство за координиране на публично-частните интереси, балансиране на икономическите, социалните и екологичните цели;
 • Анализ на примерите на успех и неуспех в партньорството – разработване на стратегии за сътрудничество между местните власти и Малките и средни предприятия за целите на създаване, проучване и прилагане на иновативни устойчиви технологии и системи;
 • Бариери пред хоризонталната и вертикална интеграция – анализ на успешното и неуспешното партньорство и начините на осъществяване;
slide11
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЧП В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА
 • Частния сектор инвестира в инфраструктурата и предоставя свързани с това услуги на публичния сектор;
 • Публичния сектор запазва отговорността за предоставянето на основните услуги;
 • Договорното начало като начин за уточняване на взаимоотношенията между публичния и частния сектор
 • Публичният сектор изисква определени стандарти и поставя изисквания
 • Частният сектор предоставя услуги, които са част от функциите и отговорностите на публичния сектор.
 • Националното финансиране и подкрепата от ЕС не могат да покрият необходимите разходи за инфраструктура
slide12

Защо публично-частно партньорство

Голяма нужда от инвестиции в инфраструктура и социални услуги в широк смисъл от страна на общините и държаватаНужда от технически опит за осъществяване и управление на проектитеНужда от значителни човешки ресурси с различна квалификация за различен период от времеНужда от бързо осъществяване на подобренията в инфраструктурата и доставянето на услуги за обществеността

slide13

Защо публично-частно партньорство

Участието на частния сектор, неправителствените организации и социално-икономическите партньори помага да се преодолеят ограниченията и да се повиши ефективността на дейностите по доставяне на услуги на обществеността, както и да се намали нуждата от осигуряване на средства от страна на общинския/ държавния бюджет

slide14

Предимства на ПЧП

По-бързо подобряване на инфраструктуратаПо-бързо осъществяване на проектитеНамаляване на цялостните разходи по проектаОптимизиране на разпределението на рисковете

slide15

Предимства на ПЧП

По-добри стимули за качествено изпълнениеПо-добро качество на услугитеГенериране на допълнителни приходиПодобряване на управленския капацитет на публичните власти

slide16

Важни аспекти при ПЧП -Ролята на частния и гражданския сектор

Да осигури допълнителен капиталДа осигури управленски опит и експертни знания при осъществяване на проектитеДа осигури добавена стойност за потребителите на публични услугиДа идентифицира по-добре нуждите и оптималното използване на ресурсите

slide17

Важни аспекти при ПЧП

Спазване на правилата за защита на конкуренцията

Защита на публичния интерес

ПЧП механизъм трябва да се прилага след оценка на предимствата и недостатъците за всеки конкретен проект

ПЧП е привлекателен вариант за частния партньор само, ако му се осигурява възвръщаемост на инвестициите

ПЧП е привлекателен вариант за НПО и социалните партньори само, ако е в унисон с техните цели и обществено защитими позиции

Взимане предвид на Закона за държавните помощи

Избор на най-подходящ вариант на ПЧП

slide18

Условия за устойчиво публично-частно партньорство

Стратегия на регионално и национално ниво, която да идентифицира сектори и начини за ПЧПНаличие на адекватна регулаторна и институционална рамкаПрозрачност и състезателност при избор на частния партньорНаличие на капацитет на администрацията за ефективен мониторинги контрол на договорите за ПЧП

slide19

Условия за устойчиво публично-частно партньорство

Идентифициране и разглеждане на всички аспекти за даден проект за ПЧП във фазата на подготовкаАктивен диалог и координация между публичния и частния партньор на един ранен етапЯсно определени условия и параметри на ПЧП с възможност за гъвкавост

slide20

Институционалните механизми за ефективна координация и подкрепа на ПЧП проекти

Международният опит показва полезността на учредяване на звено на ниво централна или местна администрация, което да има следнитезадачи:

Да формулира политиката относно ПЧП проекти

Да предоставя практическо ръководство и насоки на местните власти и заинтересовани лица

Да координира дейностите на различните органи или подразделения на административни структури, които имат отношения с частните партньори

slide21

ПОДПОМАГАНЕ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА МЕСТНО НИВО

Разширяване на възможността за генериране на и разпореждане със собствени ресурси от страна на местните властиПовишаване на капацитета и компетентността на местните власти за управление и развитие чрез партньорство с частния секторСъздаване на умения за привличане и ефективно използване на средства за подкрепа на местното икономическо развитие от национални и международни източници

slide22

ПОДПОМАГАНЕ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА МЕСТНО НИВО

Съгласуване и взаимно допълване на развитието на населените места в рамките на по-големи регионални структури чрез между общинско коопериране и плановете за регионално развитиеОблекчаване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия и по-специално насърчаване на институциите за микрокредитиранеНасърчаване на публично-частното партньорство в икономическото развитие, чрез премахване на съществуващи законодателни пречки и даване на приоритет на публичните инвестиции на проекти със смесено финансиране

slide23

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Договори за експлоатация, поддръжка и предоставяне на услуги

Договори от типа “изграждане, управление и обратно прехвърляне на собствеността”

Концесии

Джоинт венчъри (партньорства със смесен капитал)

slide24

Алтернативни подходи към публично-частното партньорство:

Местните/регионални власти временно прехвърлят собственост (сгради, имоти, земи) на частен партньор ( НПО), за да разшири, реконструира, изгради или поддържа собствеността като предоставя определени обществени услуги.

Местната/регионална власт осигурява финансиране (частично) в допълнение към проектното финансиране по грантовите схеми (ЕФРР, ЕСФ).

Частният партньор (НПО) се финансира по социални, образователни инициативи или проекти и такива, насочени към пазара на труда, с цел да предоставя услуги (обучение, профилактика, опазване на околната среда, туристически съоръжения (собственост на местна/рег. управа).

Може да се използва като междинна фаза при привличане на външен изпълнител, за пилотни проекти във все още непечеливши области или за предоставяне на нови услуги

slide25
Потенциални рискове за публично-частните партньорства
 • Загуба на контрол и административна власт на управленските институции или управи
 • Увеличени разходи – напр. нова такса или система на облагане
 • Политически рискове
 • Понижено качество или ефективност на услугата
 • Неспособност за извличане на полза от конкуренцията
slide26
Потенциални рискове за публично-частните партньорства
 • Ненадежно обслужване
 • Разминаване в очакванията между обществения и частния сектор
 • Неодобрение на потребителя
 • Провал в структурата на партньорството – лошо управление, неразбирателства между страните, променени приоритети, икономии
slide27

Партньори в публично-частните партньорства

Частен партньор

Партньор от частния сектор се избира чрез състезателна процедураза възлагане на обществена поръчка за да предостави услуга по договора с обществения партньор.

Частният партньор може да бъде всеки от следните:

- Проектна компания;

- Специално създадено за целта предприятие;

- Концесионер;

- Предприемач;

- Консорциум

slide28

Партньори при ПЧП

Частният партньор може да бъде с различен правен статус. Като частен партньор при различните подходи на ПЧП могат да бъдат привличани и : - Фондации; - Сдружения; - Камари;- Други НПО

slide29

Партньори в ПЧП

Обществен партньорОбектът от обществения сектор, който участва като страна в проектния договор: - Регионални или общински власти; - Министерства; - Агенции; - Държавни корпорации; - Болнични управи; - Университети и изследователски институти - Общински предприятия

slide30

Функции на НПО и социално-икономическите партньори във връзка с прилагането на кохезионната политика в проектния цикъл

slide31
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА
 • Стартиране на проект
 • Определяне на необходимостта от услуга
 • Етапи на идентифицирането на необходимостта от услуга

Идентифицирането на възможни проекти, ориентирани

към бъдеща необходимост от услуги, е първата стъпка в

процеса. Тук трябва да се визират първо проекти, които

публичните власти са задължени да изпълнят и които в

същото време могат да се вместят и в схема за ПЧП.

slide32
Тест за изпълнимост на ПЧП
 • Цел и функции
 • Критерии на теста

Тестови критерии могат да бъдат определени като

стандартни и тяхната приложимост е доказана.

Те са следните:

(a) Политическа и законодателна рамка

(б) Пазарна среда и потенциал за постигане на стойност за парите

(в) Въпроси от обществен интерес

(г) Съотнасяне към възможни референтни проекти

slide33
Решение за избор на ПЧП

Тестът за ПЧП следва да се обсъди и приема

като инструмент за оценка на основната

жизнеспособност на проекти, които може да се

изпълняват като модел за ПЧП

ПЧП тестът предлага само основата за решаване дали

да се продължи с разработването на възможността за

ПЧП пред традиционното предоставяне на услуги

чрез публични проекти.

slide34

ГРАЖДАНСКО ПАРТНЬОРСТВО И ДИАЛОГ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:WWW.YAMBIZ.COM/OPAK