Mitmekeelsete õpilaste sotsiaalsed suhted klassis: suhtemustrite
Download
1 / 15

Sotsiomeetria test - PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on

Mitmekeelsete õpilaste sotsiaalsed suhted klassis: suhtemustrite kujunemine, võimalikud seotud tegurid ning võrdlus kontrollgruppidega.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sotsiomeetria test' - doris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mitmekeelsete õpilaste sotsiaalsed suhted klassis: suhtemustrite kujunemine, võimalikud seotud tegurid ning võrdlus kontrollgruppidega


 • Mitmekeelsus ja sotsiaalne ning emotsionaalne areng – ladusalt mitut keelt kõnelevatel lastel vähem probleemkäitumisi võrreldes ühekeelsetega; samas domineerivast keelest erineva emakeelega ühekeelsetel kõige enam internaliseerivaid ja eksternaliseerivaid käitumisi (Wen-Jui, Chien-Chung, 2010).

 • Domineeriv rahvastikugrupp -> kõrgem välisgrupi tõrjumine (Verkuyten & Masson, 1995); seotud sisegrupiga identifitseerumise ja selle kõrgema väärtustamisega; sama nähtust ei täheldata nt etniliste vähemuste hulgas.

 • Negatiivne stereotüüp teise rahvugrupi suhtes – kahjustava käitumise alus (Allport, 1954); seotud soovimatusega stereotüpiseeritud grupi liikmetega suhelda (Shelton ja Richeson, 2006).

 • Siiski, suhtlemine ja sõprussuhted „veavad“ kaasa ka hoiaku terve vastava grupi suhtes (Powers & Ellison, 1995).


 • Mitmekeelsete õpilaste sõprussuhted eestikeelses koolis: võrdlus eesti õpilastega eestikeelses (4. ja 6. klass) ning vene õpilastega venekeelses koolis (4. ja 5. klass)

  i) Kas venekeelste õpilaste sõprussuhete hulk, mõõdetuna kaaslastepoolsete eelistuste/tõrjumiste kaudu, erineb eestikeelsete õpilaste sõprussuhete hulgast


Sotsiomeetria test
Sotsiomeetria võrdlus eesti õpilastega test

 • sünnipäevale kutsumine/mittekutsumine;

 • koos koduse ülesande lahendamine/mittelahendamine;

 • teise kohta elama minnes kaasavõtmine/mittevõtmine

 • koos kuule lendamine

 • sõprade hulk (sh väljaspool klassi)


Neljas klass võrdlus eesti õpilastega

T-test: läbi erinevate valikukriteeriumide ei ilmne erinevusi eesti- ja mitmekeelsete gruppide vahel eelistamises või tõrjumises, v.a. kaasavõtmine teise paika elama minnes (t(328) = -2.33, p < 0.01) -> tõrjumist mitmekeelsete gruppi kuuluvate õpilaste suhtes enam (M = 2.12) kui eestikeelsete (M = 1.54) suhtes


Kuues klass võrdlus eesti õpilastega

Vastassuunalised“ seosed erikeelsete gruppide eelistamises ja tõrjumises:

- kaasavõtmine teise paika elama minnes -> erinevus (t(363) = -2.1, p < .0001) - enam eelistati mitmekeelseid (M = 1.17) mujale suundudes kaasa võtta, kui eestikeelseid (M = .89) õpilasi

- kellega ei tahaks koos kuule lennata -> erinevus (t(363) = -2.35, p < .0001) - enam tõrjuti mitmekeelseid (M = .44) kui eestikeelseid (M = .24) õpilasi • Kes valivad? Teisisõnu, vene õppekeelega koolide õpilastega kahel erineval aastal ei näidanud eri kriteeriumide lõikes olulisi erinevusi (v.a. 4 kl. kas mitmekeelsetest ning eestikeelsetest moodustatud klassikomplektide sees käivad õpilased võrdselt läbi kõigi kaasõpilastega, või on pigem kaks eri sõprusringi, mis on defineeritud läbi keele;

 • Millised indiviidi tasandi muutujad – kooliedukus, kooliga rahulolu, rahvuslikud stereotüübid, isiksuseomadused – on seotud (mitmekeelsete) õpilaste eelistatuse ja tõrjumisega


Kes vene õppekeelega koolide õpilastega kahel erineval aastal ei näidanud eri kriteeriumide lõikes olulisi erinevusi (v.a. 4 kl. valivad? Kaks sõprusringi mitmekeelsetest ning eestikeelsetest moodustatud klassikomplektide sees – eelistatakse/tõrjutakse omakeelseid mõlemas grupis, aga ühekeelsed tõrjuvad pisut rohkem muukeelseid


Seosed akadeemiliste isiksuse ja heaolu n itajate ning populaarsusen itajate vahel kogu valimis
Seosed akadeemiliste, isiksuse ja heaolu näitajate ning populaarsusenäitajate vahel kogu valimis


Seosed akadeemiliste, isiksuse ja heaolu näitajate ning populaarsusenäitajate vahel eestikeelsete õpilaste hulgas


Seosed akadeemiliste, isiksuse ja heaolu näitajate ning populaarsusenäitajate vahel mitmekeelsete õpilaste hulgas


Suhted klassi sees ja v ljaspool klassi eesti ja mitmekeelsete pilaste v rdlus
Suhted klassi sees ja väljaspool klassi: eesti- ja mitmekeelsete õpilaste võrdlus


Etnilised stereot bid ja klassikaaslaste eelistamine t rjumine
Etnilised stereotüübid ja klassikaaslaste eelistamine/ tõrjumine

 • Stereotüüp erineb vastavalt piirkonnale ja kodukeelele – Ida-Virumaal on venekeelse stereotüüp helgem kui mujal (Tallinn, Tallinna lähiümbrus, Tartu) (t = -2.08, p < 0.05);

 • samuti on mitmekeelse nägemus venelasest positiivsem kui eestikeelsel (t = -4.65, p < 0.001).

 • Vastupidisest teooriale – stereotüüp klassisiseselt, keelegruppide üleselt, tõrjumise/ eelistamisega ei seostu

 • Siiski ilmneb mitmekeelsete grupis seos positiivse etnilise stereotüübi ja eelistamise (r = .26, p < .05) ning negatiivse stereotüübi ning tõrjumise vahel (r = -.19, p < .05)


-> mitmekeelne õpilane saab teoreetiliselt olla sotsiaalselt pädevam või ebapädevam ühekeelsest (grupi tasandil vaadates see aga ei paista)

-> klassi piires saab olla ringe, kes suhtlevad omavahel veidi rohkem - nii eelistamise/ tõrjumise mõttes - ning vähem teise etnilise grupiga; siiski – ühekeelsed tõrjuvad mitmekeelseid rohkem kui vastupidi

-> head/halvad sotsiaalsed suhted on mitmetahuline nähtus – õpilane võib olla ühes kontekstis populaarne ja teises mitte; akadeemiline võimekus kui tõrjumise suhtes kaitsev tegur

-> Etnilised stereotüübid ei pruugi väga segada hoolimata sellest, et nad on olemas – arvamus, milline see või teine rahvus üldiselt on, ei väljendu tingimata tõrjuvas käitumises


ad